H. Ziya B. evi — Samatya

Download (0)

Tam metin

(1)

II. Ziya bey evi — Samatya — Zemin kat plânı — Mimar Abidin

H. Ziya B. evi — Samatya

4 e jt «

5

H T ^ t ^ k 2.2.°

m. Ur

© V u ' ı n B etttaLT*

"b "5 - M ^

_r <, U

^ r u j f c ^ t -trr U v r l R ga

Bahçesi arkada kalmak ve cephesi esas sokakta olmak üzere istenilen bu evin en ikti- sadî bir şekilde olması için asgarî makul buutlar alınmış ve plân taksimatında mantıkî bir nisbet gözetilmiştir. Binanın temel ve bodrum duvar- ları taş, kat beden ve bölme duvarları tuğla;

hatıl, lento ve kirişler beton armedir. Beton arme, duvarlar ile putrelden çok daha iyi ittihat ettiği ve binayı yekpare bir hale getirdiği için tercih olunmuştur. Tavanlar, döşemeler ve mer- diven ahşaptır. Yatak odalarının tavanları tah-

ta kurusundan tahaffuz için kontrplâk kap- lanmış ve diğer tavanlar gibi yağlı boya yapıl- mıştır. Pencereler kanatlı, kapılar buzlu camlı- dır. Üst katta merdiven boşluğundan istifade edilmiş ve yerli yük, kanape ve kitap rafı yer- leştirilmiştir. Helâ ve lâvabolar fayanstır. Çatı ahşap yapılmış, yan dereler, icabında üzerinde yürünebilmek ve temizlenebilmek için 40 san- tim genişliğinde yapılmış, yerli kiremit kulla- nılmıştır. Çatı gizli olduğundan kar toplanıp eridiği zaman içeri damlamaması için çatının

(2)

V

eteğine bir sıra ruberoit kaplanmıştır. Çatıda ufak bir su deposu konmuştur. Bu depo bod- rumda bulunan bir kuyudan el tulumbası ile doldurularak evin su ihtiyacını daimî olarak temin etmektedir.

Binanın haricî badanası ve dahilde doğ- rama kapı ve pencerelerin yağlı boyası gece mavisi rengindedir. Pencerelerin dış yüzleri be- yaz ripolen yapılmıştır. Dahilî badana kremdir.

Binanın içi çok aydınlık olduğundan fazla zıya ile gözü yormamak için nisbeten koyu renkler tercih olunmuştur.

Binanın yegâne motifi olan balkonun kü- peştesi oyuk yapılmış, üzerine çiçek dikebilmek üzere toprak, yeri bırakılmıştır. Arka taraftaki köşe penceresi de lâvabo mahallini temiz ve aydınlık göstermek için yapılmiştır.

Bodrum duvarları haricen sıvanmamış, yal- nız, çimentodan yapılmıştır. Haricî sıva ve ba- dananın binanın eteğine kadar inip kirlenme- mesi için bu faydalı bulunmuştur.

Bu ev elektrik, hava gazı ve su tesisatı, bahçe duvarı dahil olduğu halde (3800) liraya mal olmuştur.

(3)
(4)

H, Ziya bey evi — Arkadan görünüş — Mimar Abidin

(5)
(6)

260 — MIMAR

Bodurum ve üst kat plânı

//. Ziya bey evi — Sofadan mutfak ve aralığın görüniişü —

Mimar Abidiıı

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :