• Sonuç bulunamadı

Hazı l r ayan OCAK 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hazı l r ayan OCAK 2010"

Copied!
27
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

H l  M l ki S l l k Si t  K it i

Hazırlayan: Mesleki Sorumluluk Sigortası Komitesi

OCAK–2010

(2)

A  MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI A. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL BİLGİLER:

Ülkemizde ‘Mesleki Sorumluluk Sigortası’ ile ilgili ‘Genel Şartları’

Ülkemizde  Mesleki Sorumluluk Sigortası  ile ilgili  Genel Şartları içeren hukuki düzenleme Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve

16.Mart.2006 tarih ve 26110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir  Ayrıca  bu tebliğe ek olarak Devlet Bakanlığı tarafından

girmiştir. Ayrıca, bu tebliğe ek olarak Devlet Bakanlığı tarafından

hazırlanmış olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir mesleki sorumluluk klozu ile ilgili tebliğ,

03.Mayıs.2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

03.Mayıs.2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu tebliğler ile; Belli bir bilgi birikimi ve tecrübeyi gerektiren meslekleri icra edenlerin, profesyonel hizmetlerinin ifası esnasında oluşan kusur veya ihmallerden kaynaklanan zararların tazmini düzenlenmiştir.y y ş Profesyonel hizmetlerden kastedilen sigortalı meslek mensubunun faaliyet alanının kapsadığı sorumlulukları ifade etmektedir. Mesleki Sorumluluk Sigorta Sözleşmesinin amacı mali açıdan sarsıcı ve büyük riskleri teminatg ş ç y altına almaktır. Sözleşmelerin kapsamında finansal zararlar tazmin

edilmekte olup, bedeni zararlar tazmin edilmemektedir.

(3)

B. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ KONUSU:

SİGORTASININ KONUSU:

1‐ Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile ilgili olarak 16.Mart.2006 tarihinde yapılan düzenlemeye göre;

Si l   li d  b li il    il ili  fl  k   if  dil k   l Sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek, sınırlar çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hüküml ri u rın  t mini  ö l m   ür i i ind    d   nr ınd

hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı sözleşmede belirtilen miktar kadar teminat verilir.

Bu şekilde düzenlenen poliçeye göre: Sigortalı  sigorta sözleşmesi sona Bu şekilde düzenlenen poliçeye göre: Sigortalı, sigorta sözleşmesi sona

erdikten sonra beş yıl içerisinde, kendisine ileri sürülen tazminat taleplerini bu tazminat talebinin ilişkin olduğu zararı doğuran olayın, sigorta sözleşmesinin devam ettiği süre içerisinde gerçekleşmesi şartı ile sigorta şirketinden

devam ettiği süre içerisinde gerçekleşmesi şartı ile sigorta şirketinden karşılanmasını isteyebilir.

Örnek: 2008 yılında bu şart ile poliçe yaptıran bir meslek mensubu, sigortalı olduğu 2008 dönemi ile ilgili olarak kendisine ileri sürülecek tazminat

olduğu 2008 dönemi ile ilgili olarak kendisine ileri sürülecek tazminat taleplerini , 2009–2013 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde, sigorta şirketinden karşılanmasını isteyebilir.

(4)

Veya;

b)Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme

yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı

doğabilecek taleplere karşı sözleşme de belirtilen doğabilecek taleplere karşı sözleşme de belirtilen miktara kadar teminat verilir.

Bu şekilde düzenlenecek poliçeye göre: Sigortacı, sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden belli bir süre öncesinde meydana gelmiş olaylardan kaynaklanan

zararlara ilişkin tazminat taleplerini sadece sözleşme süresi zararlara ilişkin tazminat taleplerini sadece sözleşme süresi içerisinde karşılar. Bu süre geçmişe dönük olarak bir yıldan az olmamak kaydı ile taraflarca belirlenebilir.

a o a a ayd e a a a ca be e eb .

(5)

Örnek: 2008 yılında iki yıl geçmişe dönük olarak Poliçe yaptıran bir meslek mensubu  2006 ve 2007 Poliçe yaptıran bir meslek mensubu, 2006 ve 2007 yılları için kendisine ileri sürülecek tazminat

taleplerini sadece sigortalı olduğu 2008 yılı içinde ta ep e sadece s go ta o duğu 008 y ç de sigorta şirketinden karşılanmasını isteyebilir.

Dolayısı ile bu meslek mensubu 2009 yılında

poliçesini yenilemez ise, geriye dönük olarak 2007 ve 2008 yılları ile ilgili zararlarının tazminini isteyemez.

Bu seçeneğe göre  sigorta yaptıran meslek Bu seçeneğe göre, sigorta yaptıran meslek

mensuplarının geriye dönük risklerini teminat altına

alabilmek için, devam eden yıllarda da poliçelerini ç , y p ç

yenilemeleri önerilmektedir.

(6)

• Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hakkındaki tebliğ hükümlerine göre; Sigortalı ve sigorta ettiren  (a) ve tebliğ hükümlerine göre; Sigortalı ve sigorta ettiren, (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme

yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de

y g

sözleşme yapabilirler.

• Mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarının hukuki dü l i h    k d   k d   kl d ğ   kild düzenlemesi her ne kadar yukarıda açıkladığımız şekilde olmasına rağmen, sigorta şirketleri ile yapılan

görüşmelerde bir kısım sigorta şirketlerinin poliçenin görüşmelerde bir kısım sigorta şirketlerinin poliçenin

geçmişe etkin olabilmesi için, değişen yüzdelerde ek prim talep ettiği, diğer sigorta şirketlerinin ise, geçmişe yönelik poliçe düzenlemediği tespit edilmiştir.

• Bu sebeple; mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak

l k  l  b  h  dikk t  t l i

meslek mensuplarının bu hususa dikkat etmeleri

gerekmektedir.

(7)

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin mesleki sorumluluk sigorta konusunu belirlemede; bir kısım sigorta şirketlerinin“ Mesleki belirlemede; bir kısım sigorta şirketlerinin  Mesleki faaliyetin yerine getirilmesi sırasında meslek

mensubunun ihmali, kusuru, hatası sonucu oluşacak ş hukuki sorumluluk” rizikolarına teminat verdiklerini,  bir

kısım sigorta şirketinin ise; genel hukuki sorumluluk kısım sigorta şirketinin ise; genel hukuki sorumluluk dışında özel şartlarında “V.U.K. Mükerrer 227.Maddesi ile 29.06.1997 Tarih ve Vergi Beyannamelerinin

S.Muhasebeci ve S.M. Mali Müşavirlerce

imzalanmasına ilişkin 4 sıra no lu tebliğ uyarınca verilen hizmetlerden kaynaklanan müteselsil

verilen hizmetlerden kaynaklanan müteselsil

sorumluluk” rizikolarına teminat verdiklerini ayrıca

belirtmişlerdir.

(8)

Halbuki, mesleki sorumluluk sigortası genel 

şartlar tebliğinin sigortanın konusunu açıklayan 

ş ğ g ç y

A.1 maddesinde; Poliçede sigortalının 

mesleğinin sadece ismen değil, (Serbest  ğ ğ , (

Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir) icra edilen mesleki faaliyetin tarif  ş ) y

edilerek, sınırlarının açıkça belirlenmesi 

istenmiştir. ş

(9)

Çalışmalarımızda, sigorta şirketlerinin, mesleğimiz ile ilgili sorumluluk sigortası poliçe konularını dar g g p ç

kapsamlı belirledikleri görülmüştür. Bildiğiniz üzere;

muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin  ş ğ konuları;

3568 sayılı meslek yasamızın 2‐A maddesinde ayrıntılı

35 y y y

olarak sayılmıştır. Bu konular içerisinde bulunan denetim olgusunun mevcut S.P.K., B.D.D.K. ve yeni g , y

düzenlenecek T.T.K. hükümleri uyarınca icra edilmesi durumunda doğacak sorumluluğun teminat ğ ğ

kapsamına dahil edilmesi gerekmektedir.

(10)

2‐ Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile g Ş ilgili olarak 03.Mayıs. 2007 tarih ve 26511 sayılı

Resmi Gazete de yayımlanan tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre;

Sigorta şirketi, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı il   l k  b   li d  b li l i   l ki ile meslek mensubunun poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken, neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarlarını ve

ödeyeceği tazminat tutarlarını ve,

Poliçede belirtilmiş ise;

(11)

a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,

b) Si l   ü l il  l l k  ği 

b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği  ödeyeceği

SGK idari para cezası  vergi cezası  gecikme zammı ve  SGK idari para cezası, vergi cezası, gecikme zammı ve  gecikme faizini,

Poliçede yazılı limitler dâhilinde temin edecektir Poliçede yazılı limitler dâhilinde temin edecektir.

Ayrıca, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel

Şartlarına göre iki yıl olarak belirlenen süre, Serbest Şartlarına göre iki yıl olarak belirlenen süre, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve

Yeminli Mali Müşavirler için beş yıl olarak ş ç ş y

uygulanacaktır.

(12)

C  TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER C. TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER:

Mesleki sorumluluk sigortası teminat kapsamı dışında kalan haller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a) Sigortalının poliçede belirtilen mesleki faaliyetlerinin  kapsamını

aşan her türlü faaliyeti;

aşan her türlü faaliyeti;

b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten  sebep

olunan her tür olay ile davranışları;

c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen  mesleki

mesleki

faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik  maddelerin

i i  l d  b l   d   d   l   l l

tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar;

d) Ticari veya endüstriyel sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar ; y g ;

Teminat dışında bırakılmıştır.

(13)

D. SÖZLEŞMEDE ÖZEL HÜKÜMLERLE

GENİŞLETİLEBİLECEK TEMİNAT VE TAZMİNAT GENİŞLETİLEBİLECEK TEMİNAT VE TAZMİNAT TALEPLERİ:

a)Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir,

l b l h h b l k l l l

yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı, suistimali veya imha

dil i edilmesi;

b)Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim;

c)Her türlü haksız rekabet;

c)Her türlü haksız rekabet;

d)Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,

e)Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı e)Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,

f)Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri, g)Yazılım veya donanımla ilgili her türlü görüş veya tavsiyeden kaynaklanan tazminat talepleri,

h)Sigortalının yedi emin veya benzeri sair bir sıfatla yürüttüğü) g y y y ğ faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri, aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

(14)

Ancak; sözleşmenin tarafları dilerler ise, sözleşme

de bu sınırlandırmaların bir kısmını hatta tamamının geçerli olmayacağını kararlaştırabilirler. Aksi takdirde sigortacının sorumluluğu genel şartlardaki bu

l d l  dikk t   l k t i   dili sınırlandırmalar dikkate alınarak tayin edilir.

Mesleki sorumluluk sigortası genel şartları ile ilgili yasal düzenlemeye göre; sözleşmenin tarafları, kendi

düzenlemeye göre; sözleşmenin tarafları, kendi

aralarında poliçenin özel hükümlerini belirlemesi

gerekirken, sigorta şirketleri ile yapılan görüşmelerde sigorta şirketlerinin poliçelerdeki özel şartları tek taraflı olarak düzenledikleri tespit edilmiştir. Araştırmalarımız sonucunda  sigorta şirketlerinin  ukarıdaki hususlar ile sonucunda, sigorta şirketlerinin yukarıdaki hususlar ile ilgili teminat ve tazminat taleplerini sigorta poliçelerine ilave etmekten imtina ettikleri görülmüştür.

ilave etmekten imtina ettikleri görülmüştür.

(15)

E. SİGORTA ETTİRENİN VE SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini, beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek,

b) Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek makul talimatlara uymak,

c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespiti, tazminat

yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde dil i  ü kü  bil i   b l l i  ik k i i   k

edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

d) Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sorumluluğu veya tazminat talebini kısmen veya tamamen kabul etmemek, ödeme taahhüdünde

b l k     ö l  h h i bi  t i t öd i d

bulunmamak, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak;

e) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde

karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek

benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,

f) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya bildirmek.

(16)

F. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN POLİÇELERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER;

HAKKINDAKİ BİLGİLER;

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlerin mesleki sorumluluk sigorta poliçelerinin g hazırlanması konusunda bazı sigorta şirketleri

çalışmalarını hızlandırmış, bazıları ise halen bu

k   k  i  l d  d l  bi   l

konunun çok yeni olmasından dolayı bir çalışma

yapmamıştır. Neticede çalışma yapan sigorta şirketleri kendi özel şartlarını belirlemiştir

kendi özel şartlarını belirlemiştir.

Özel şartlar sigorta şirketlerine göre farklılıklar

göstermekte ise de, bazı maddeler değişmemektedir.

Bazı sigorta şirketleri rizikonun gerçekleşmesi

durumunda ileriye doğru beş yıl için teminat verir ik   i  dö ük b   l i i  t i t 

iken, geriye dönük beş yıl için teminat veren

şirketlerde mevcuttur.

(17)

Özel şartlar belirlenir iken özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• 213 sayılı V.U.K.’ nun mükerrer 227.madde

kapsamındaki sorumluluk konusu, ilgili mesleki g

sorumluluk sigortası poliçesinde net olarak açıklanmalıdır.

• 4 sıra no ’lu Vergi beyannamelerinin SM ve SMMM t f d  i l  h kk d  ki t bliğ

tarafından, imzalanması hakkında ki tebliğ kapsamında sorumluluklar poliçede açıklığa

kavuşturulmalıdır kavuşturulmalıdır.

• Bu sorumlulukların yanı sıra, mesleğimizi ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümleri

sigorta kapsamına alınmalı ve sigorta süresi içerisinde kanunlarda meydana gelen değişikliklerin de sigortalı

l hi   l k  kild  bi   il  il  k   lt

lehine olacak şekilde bir zeyilname ile kapsam altına

alınması da sağlanmalıdır.

(18)

1.PRİM ORANLARI ;

Si t   i k tl i i   i   l  f kl l kl Sigorta şirketlerinin prim oranları farklılıklar

göstermektedir. Genelde alınan primler yıllık ciro

ve talep edilen teminat limitine göre belirlenmektedir.

ve talep edilen teminat limitine göre belirlenmektedir.

Prim aralıkları yıllık ciro 50.000

TL talep edilen teminat limiti de 50.000 TL

olduğunda; 567 TL den, 1.500 TL ye kadar değişen 

rakamlardan oluşmaktadır. Ayrıca,talep edilen azami 

meblağ da olay başına ve poliçe süresince belirlenen rakamı 

meblağ da olay başına ve poliçe süresince belirlenen rakamı 

aşamayacağı belirtilmektedir.

(19)

2. MUAFİYETLER :

Muafiyet konusu da şirketler bazında farklılıklar göstermektedir. Buna göre;

* Her bir hasarda minimum 1.000,00 € ve poliçede belirtilen cironun %1 i  oranında tenzili muafiyet

* Hasarın % 10’u oranında olmak üzere uygulanan muafiyet,

* Her bir hasarda 100.000,00TL ye kadar asgari 100,00TL; 100.000,00TL ve üzeri , y g , ; , için asgari 250,00TL olmak üzere %10 oranında tenzili muafiyet

* İdari ve adli para cezaları ile ilgili her bir hasarda hasarın %20 si diğer 

hasarlarda en az 500,00TL olmak üzere Olmak üzere çeşitli muafiyet türleri  mevcuttur.

Bazı şirketler işlemlerini bizzat kendisi yürüten mali müşavirlere ve aynı  zamanda Mesleğini icra süresini göz önüne alarak da ayrıca indirim 

uygulamaktadır. Alınan sigorta tekliflerinden ve yapılan görüşmelerden Söz 

k   li i   i l    b ğl   l k  i    d h  d  

konusu poliçenin, sigortalı sayısına bağlı olarak prim tutarının daha da  düşebileceği belirtilmiştir.

(20)

Ödeme Şartlarından sonra gelen sayfanın aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekir.

Üretilen Poliçelerdeki Genel Farklılıklar:ç

* Poliçe fiyatlarının sigorta şirketleri arasında anormal farklılık göstermesi ve aynı  sigorta şirketinin ise bir er yıl arayla yaptığı poliçelerdeki fiyatlandırma konusundaki  tutarsızlıklar dikkat çekmektedir.

*  li l   d ki  fi   l      il       d  d i k di  

* Poliçeler arasındaki muafiyet tutarları 150 TL ile 2.500 TL arasında değişmektedir. 

Ayrıca aynı sigorta şirketinin birer yıl arayla yapmış olduğu poliçelerdeki muafiyet tutarındaki artışların  % 600 ün üzerinde değişebildiği görülmektedir.

* Poliçelerdeki yürürlülük tarihleri arasında farklılıklar dikkat çekmektedir.5 yıl geriye  dönük veya 1 yıl geriye 3 yıl ileriye dönük poliçeler üretilebilinmektedir.

*  Poliçelerin bir kısmında ek teminat ile ölüm, Kazaen sürekli sakatlık, yangın, sel ve  su baskını, hırsızlık gibi durumlar teminat altına alınırken bir kısım poliçelerde bu  husus uygulanmamaktadır  

husus uygulanmamaktadır. 

(21)

* Poliçenin aynı sigorta şirketi tarafından yenilenmemesi durumunda geçmişe dönük ç y g ş y g ç ş teminatların verilip verilmeyeceği hususu sigorta şirketleri arasında farklılık 

göstermektedir.

* Bazı poliçelerde; müteselsil sorumluluk gereği meslek mensubunun ödeyeceği SSK  pirimi, Vergi, Vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme zammı veya SSK işe giriş bildirge  sinin geç verilmesinden kaynaklanan zararların istisna kapsamında değerlendirildiği  veya poliçelerde hiç bahsedilmediği görülmektedir.

* Sigorta şirketlerinin bir kısmı hasarsızlık durumunda yeni yaptırılacak poliçede 

h l k i di i i  l k  ki i  i   i k l i i  b d  i i   ikl i  i   hasarsızlık indirimi uygularken kimi sigorta şirketlerinin bundan imtina ettikleri tespit  edilmiştir.

Manevi tazminat taleplerinin bir kısım sigorta şirketlerince poliçede teminat altına  Manevi tazminat taleplerinin bir kısım sigorta şirketlerince poliçede teminat altına  alınırken, kimi sigorta şirketlerince ise teminatın dışında tutulduğu tespit edilmiştir.

(22)

3.ÖDEME ŞARTLARI :

Mesleki Sorumluluk Sigorta poliçelerinin ödeme g p ç şartlarını incelediğimizde ise ;

l k k ld b

Peşin olarak isteyen şirket mevcut olduğu gibi ;

• %25 peşin, 5 eşit taksit,

• %25’i peşin olmak üzere  bakiye aylık olarak 3 eşit

• %25 i peşin olmak üzere, bakiye aylık olarak 3 eşit taksitte ve ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL olarak, ş ,

Şeklinde değişmektedir.

(23)

H  Ö kl i Hasar Örnekleri:

Hasarın içeriği:

* 2009 Ocak KDV Beyannamesinin verilmemesi nedeniyle VD Takdir  Komisyonu 41.200 TL Vergi ve 41.200 TL Vergi Cezası uyguluyor. Uzlaşma  sonrası ceza 29 150 TL’ye düşüyor

sonrası ceza 29.150 TL ye düşüyor.

Bu durumda sigorta şirketince; 29.150 TL’lik uzlaşma sonrası cezanın  karşılanması gerekmektedir

karşılanması gerekmektedir.

Hasarın içeriği:

* Sigortalı tarafından mükellefe ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin

zamanında SGK  verilememesi nedeniyle uygulanan para cezası.  1.170,00.‐ TL  Ancak 15 günlük sure içerisinde ödendiği için 877,50 TL’ye düşmüştür. 5 g ç ğ ç 77,5 y ş ş

Sigortalı muafiyet tutarı: 150,00 TL’dir.

Bu durumda sigorta şirketi poliçedeki muafiyet tutarını da dikkate alarak 727,50  TL ödeme yapmalıdır.

(24)

Hasar Örnekleri:

* Hasarın içeriği:

Meslek Mensubun müşavirliğini yaptığı firma 2008 yılı hesaplarının kontrolü ş ğ y p ğ y p için bir x YMM şirketi ile anlaşıp inceletmiştir.

İnceleme sonucu muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge tespit edilmiş ve  bu faturalar Vergi Dairesine düzeltme beyannamesi ile verilmiştir. Düzeltme  öncesi firmanın 4.dönem geçici vergi ödemesi 5,500 TL dir. Faturaların 

çıkarılması sonucu çıkan kurum geçici vergi ise 21.750,TL dir.

Aradaki fark olan 16,250 TL yi işletme meslek mensubundan 

l l l l k d d k h

müteselsil sorumluluk gereği istemesi durumunda, sigorta şirketinin hasarı  ödemesi gerekir.

(25)

G. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ;

* Öncelikle meslek mensupları sorumluluk sigortalarını yaptırmadan önce,   Öncelikle meslek mensupları sorumluluk sigortalarını yaptırmadan önce,  poliçenin özel şartları özenle okunmalı ve kontrol etmelidir.

* Sigorta poliçelerinde oluşacak risk karşılığında tazmin edilecek teminat tutarı  seçilirken dikkat edilmelidir

seçilirken dikkat edilmelidir.

* Sigorta poliçesinde geçmişe yönelik mi, yoksa ileriye yönelik mi teminatın  verildiği hususu göz ardı edilmemelidir. Yaptırılacak poliçelerde özellikle geriye 

ü ü lülük t ihi i     l  l  h  dikk t  dil lidi yürürlülük tarihinin 5 yıl olması hususuna dikkat edilmelidir.

* Sigorta poliçesinin yapılacağı ilk yılında, dönemsellik kavramı gereği başlangıç  tarihinin yılbaşı olmasına dikkat edilmelidir.

* f l k d l l b l l l h

* Muafiyetler kısmında; limitlerin belirlenmesi ve tutarın yazılması hususu 

önemlidir. Aksi halde ciro üzerinden belli bir oran olarak verilen muafiyetler ile  yüksek tutarlı

Verilen muafiyetler zararın tanzimi konusunda sıkıntılara neden olacaktır. 

(26)

G  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ G. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ;

Örnek: Yaptırılacak poliçede muafiyetin 2.000 TL olması durumunda beyanname  verememe dolayısıyla kesilecek idari para cezalarının sigorta şirketince  y y p g ş

karşılanması söz konusu olamayacaktır.

* Poliçenin yenilenmemesi durumunda geçmişe dönük teminat   Poliçenin yenilenmemesi durumunda geçmişe dönük teminat 

alınamayacağından poliçe yaptırılırken özellikle otomatik yenileme garantisi olan  sözleşmelerin tercih edilmesi gerekir.

* Poliçe teslim tarihinde peşinatın ödenmemesi halinde veya peşinatın ödenip  taksitlerin ödenmemesi durumun da poliçenin Borçlar kanunun 107 maddesinin 

b di   h h i bi   hil   k k l d  f ih  l ğ d  k  

3.bendi uyarınca herhangi bir mehile gerek kalmadan fesih olacağından konuya  ilişkin meslek mensubunun ödemelerini talimatla kredi kartına bağlatmaları  gerekir.

* Meslek mensubunun haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini,  poliçede öngörülen süre içerisinde (5 gün) bildirmesi gerektiği aksi halde 

poliçenin teminat kapsamı dışında kalacağı hususunun bilinmesi gerekir.

(27)

G. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ; Ç;

* Meslek mensubunun müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği idari para cezası,  vergi cezası  gecikme zammı ve gecikme zammı ibaresinin mutlak poliçede 

vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme zammı ibaresinin mutlak poliçede  geçmesi gerekir. 

*  Sigorta şirketleri ile münferit sözleşme yapılmasından kaçınılmalıdır.

* Meslek mensupları sorumluluk sigortalarını yaptırma dan önce  Müşteri ile 

* Meslek mensupları sorumluluk sigortalarını yaptırma dan önce, Müşteri ile 

mutlaka sözleşme imzalanmalı ve müşteri listeleri odamız ile bağlı bulundukları 

vergi dairelerine düzenli olarak gönderilmelidir. 

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu madde gereği özellikle mesleğe yeni giren meslek mensupları kendilerini tanınan, tecrübeli meslek mensuplarına karşı mükellefe tanıtmakta zorluk çekmekte ve mükellef

Tokat Mali Müşavirler Odasının düzenlediği iftar programına, TÜRMOB Genel Başkanı YMM A.Masis Yontan, Tokat Mali Müşavirler Odası Başkanı Turan ÇELİK, Ordu

a) Firmanın temel etik ilkelere uyumun önemini vurgulamak. b) Güvence sağlama sözleşmesi ekibinin kamu çıkarına uygun hareket edeceği yönünde bir beklentinin

a) Firmanın temel etik ilkelere uyumun önemini vurgulamak. b) Güvence sağlama sözleşmesi ekibinin kamu çıkarına uygun hareket edeceği yönünde bir beklentinin

13 De€iflmeden önceki flekli: Madde 34- Nakil talebinin, baflvurulan odaca reddi halinde, meslek mensubu karar›n kendisine tebli€inden itibaren onbefl gün

Şifreler, birlik tarafından üretilerek odalara kapalı zarf için i de gönderilecektir. Meslek Mensupları ile SMMM ve YMM şirketlerinde şirket müdürü ve/veya kanuni

28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’la; teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge

Tüfekçi (2019) çalışmasında tükenmişlik alt faktörü duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile iş performansı arasında anlamlı istatistiksel olarak anlamlı negatif