• Sonuç bulunamadı

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING ON CONCEPT LEARNING IN SCIENCE EDUCATION

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING ON CONCEPT LEARNING IN SCIENCE EDUCATION "

Copied!
1
1
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching

Ağustos 2012 Cilt 1 Sayı 3 ISNN: 2146-9199

19

FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN KAVRAM ÖĞRENMEYE ETKİSİ

Canan Dilek Eren Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı canandilek@gmail.com

Doç. Dr. Orhan Akınoğlu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü oakinoglu@marmara.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerine uygulanan probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin kavram öğrenmesine etkisini araştırmaktır. Uygulama, 2008-2009 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıfında öğrenim görmekte olan ve random örnekleme yöntemi ile fakülte numarası çift olan öğrenciler deney(24), tek olanlar ise kontrol grubu(22) olmak üzere toplam 46 öğrenci ile yapılmıştır. 14 hafta boyunca deney grubunda Genel Fizik II dersi probleme dayalı öğrenme ile işlenirken, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle işlenmiştir. Uygulama öncesinde ve sonrasında her iki grupta da veri toplama aracı olarak Kavram Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz grup t-testi ve ilişkili grup t-testi kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiş, bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmada, deney grubunun Kavram Ölçeği son test puan ortalamaları, kontrol grubunun ortalamalarından anlamlı derecede daha yüksek çıkmıştır. Sonuçlara ilişkin olarak öneriler getirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Probleme Dayalı Öğrenme, Kavram Öğrenme, Fen Eğitimi, Öğretmen Adayları.

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING ON CONCEPT LEARNING IN SCIENCE EDUCATION

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of Problem Based Learning ( PBL) applied to the Department of Science Education freshmen on the student’s concept learning. In this study, in the spring term of 2008-2009 academic year, the research has been carried out with an experimental group of students (24) who were freshmen in a Faculty of Education Department of Science Education and had even numbers at the end of their school numbers and with a control group (22) who had odd numbers at the end of their school numbers – total 46 students who were selected with random sampling method. While the Course of General Physics II has been studied for 14 weeks with PBL in the experimental group, it has been studied with traditional method in the control group. Before and after the application Concept Inventory was implemented as data collecting tools in both groups. Independent samples t-test and paired samples t-test were used to data analyses. The data analyzed with the SPSS program and findings interpreted, presented in tables. The Concept Inventory post-test point averages of the experimental group have been found to be significantly higher than the control group’s.

Finally suggestions are presented.

Key Words: Problem Based Learning, Concept Learning, Science Education, Teacher Candidates.

Referanslar

Benzer Belgeler

Moreover, students of the experimental group and the classroom teachers involved in the study indicated that project-based learning increased the achievement of

The students in the IB MYP capable level proves to be more proficient in using English to solve problems and improve the understanding of the disciplines of science and maths,

In order to reach this target, it is aimed to test the impact of blended learning and social media- supported learning on the academic success and motivation of the

The median (min–max) Oswestry scale (ODI) scores of the general group were 12 (0–66), which indicated that mild levels of back pain affected the daily life of the patient

Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında: Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test problem çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı;

Fen eğitiminde kullanılan kavram karikatürlerinin farklı öğrenme yaklaşımları ile desteklenerek kullanıldığında (Balım, İnel Ekici & Özcan, 2016) ya

1) Work exposure activities are the most popular one between students who are willing to do more individual observation than group observation and more group informational

Kaotik zaman serileri analizi yöntemlerini uygulamak için kullanılan en yaygın araçlar; Lyapunov Üstelleri (Lyapunov Exponent), Vekil Veri Analizi (Surrogate Data Analysis),

Yalçın (2005), hava kirliliği ile enerji tüketimi arasındaki ilişkilerle ilgili yaptığı bu çalışmada, Balıkesir ölçeğinde il merkezinde ısıtma sektöründe kullanılan

To support an ideal software engineering education, Lin, 2019, applied flipped learning approach to study the learner-centered learning environment in a software

The study addresses six main issues: what methods teachers use to correct the written work of the students, how often teachers provide students with feedback about their written

According to the results of this study conducted with 363 hotel workers who participated in the study, commitment to learning, shared vision and open-mindedness, which

Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde, DAB grubunda sistolik ve diyastolik fonksiyonların göster- gesi olarak MPI hasta grubunda kontrol grubundan anlam- lı olarak

Marfan sendromunda anestezi, olas› kalp kapak hastal›klar›, torasik aort anevrizmas› ve eklem hi- permotilitesi nedeniyle özellik gösterir (1).. Aortik halka- n›n

Deney grubunda soruya doğru cevap veren öğrenci sayısının kontrol grubundan fazla olması probleme dayalı öğrenmenin elektrik akımı ve manyetik alan kavramlarının

Mensubu bulunduğumuz toplumları, çevre bilinci ve eğitimi konusunda gelişmiş toplumların normlarına endekslemek mümkün olmadığı gibi aksine bir yanılgı da

Bunun birlikte genelde gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş toplumlara ekonomik olarak daha ucuza sunduğu turizm, 1950’lerden bu yana küresel bir boyuta ulaşmış

Socio-demographic variables (age, gender, education, and marital status), clinical features (age at the onset, duration of the illness (yrs), and number of hospitalization),

Abstract The purpose of this study was to compare the effectiveness of low-level laser therapy (LLLT) on pain and functional capacity in patients with acute and chronic low back

Akciğer kanseri olan ve radyoterapi tedavileri süresince radyasyona maruz kalan hastalarda, radyasyonun serum ALP miktarlarına etkisini araştırmak için yapılan bu çalışmada

http://www. Exceptional Children and Youth: Denver, Colorado, USA: Love Publishing Company.. Developing Spatial Ability in Young Children. Copying, Naturalistic Drawing

Bozkurt, Akgun-Ozbek, Yilmazel, Erdogdu, Ucar, Guler, Sezgin, Karadeniz, Sen-Ersoy, Goksel-Canbek, Dincer, Ari, and Aydin.. This work is licensed under a Creative Commons

The results of this research are as follows; (1) in Fiqih learning in MTsN of Medan City, STAD learning strategy is generally more effective than expository learning