• Sonuç bulunamadı

Kablosuz Skype Telefon

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kablosuz Skype Telefon"

Copied!
70
0
0

Tam metin

(1)

Kullanõm Kõlavuzu

(2)
(3)

İçindekiler

Çevre ve Güvenlik . . . 7

Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7

Giriş . . . 11

Ambalaj İçeriği ... 11

Fiziksel Özellikler ... 11

Sistem Gereksinimleri ... 13

Kurulum . . . 15

İlk Kurulum ... 15

Ek Telefon... 17

Temel İşlemler . . . 19

Menülerde Gezinme... 19

Metin Girme ... 21

Temel Arama Fonksiyonlarõ ... 21

Skype Özellikleri . . . 27

Acil Arama... 27

Skype Hõzlõ Aramanõn Kullanõlmasõ... 27

Skype Konferans Görüşmesi ... 28

Skype Ulaşõlabilirlik Durumunu Değiştirme ... 28

Sesli Mesaj... 28

SkypeOut Kontörleri... 29

Telefon Rehberi . . . 31

İsim ve Numara Kaydetme... 31

Telefon Rehberinden Çevirme ... 32

Telefon Rehberi Kayõtlarõnõ Düzenleme ... 33

Telefon Rehberi Kayõtlarõnõ Silme ... 33

Telefon Rehberi Kayõtlarõnõn Kopyalanmasõ ... 34

Saklama Durumunun Görüntülenmesi... 35

Hõzlõ Aramayõ Kullanma ... 35

Gelişmiş İşlemler. . . 37

Gelişmiş Arama Fonksiyonlarõ ... 37

Telefon Ayarlarõ... 40

Ek Ahize Özellikleri ... 46

Aranan Numaralar... 47

Birden Fazla Ahize Fonksiyonlarõ ... 49

Sorun Giderme . . . 55

Temel İşlemler ... 55

Özel Sorunlar ... 55

Yeniden Başlatma İşlemi ... 58

Destek Bilgileri . . . 59

Yasal Bilgiler . . . 61

Uygunluk Beyanõ... 61

FCC Ekipman Onayõ Bilgileri ... 61

(4)

Gürültü ... 63

Radyasyona Maruz Kalõnmasõna İlişkin FCC Beyanõ ... 63

İşitme Cihazõ Uyumluluğu (HAC) ... 63

Gizlilik... 63

UL Listesi/CUL Listesi... 63

Kanada'daki Modem Kullanõcõlarõ İçin... 63

U.S. Robotics Corporation İki (2) Yõllõk Sõnõrlõ Garantisi . . . 67

1.0 GENEL KOŞULLAR:... 67

2.0 MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ... 67

3.0 GARANTİ HİZMETİNİN ALINMASI... 68

4.0 GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİŞTİRME ... 68

5.0 SINIRLAMALAR... 69

6.0 YASAL FERAGAT: ... 69

(5)
(6)

U.S. Robotics Corporation 935 National Parkway Schaumburg, Illinois 60173-5157 USA

Bu belgenin hiçbir bölümü, U.S. Robotics Corporation'õn yazõlõ izni olmadan hiçbir şekilde ya da yöntemle çoğaltõlamaz ya da yeni bir belge çõkartmak (çeviri, dönüştürme ya da uyarlama yoluyla) için kullanõlamaz. U.S. Robotics Corporation, önceden haber vermeksizin bu belge- lerin değiştirilmesi ve ürünlerde ve/veya belgenin içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkõnõ saklõ tutar. U.S. Robotics Corporation, bu belgeleri satõlabilirlik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili ima edilen garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sõnõrlõ kalmayan, ima edilen ya da açõkça belirtilen hiçbir garanti vermeden sağlamaktadõr. Bu belgelerde açõklanan taşõnabilir ortam üzerinde herhangi bir yazõlõm bulunuyorsa, ürünle birlikte ayrõ bir belge olarak, basõlõ belgelerin içinde ya da taşõnabilir ortamda LICENSE adlõ bir dizin içinde bulunan bir lisans sözleşmesine sahiptir. Bu sözleşmenin kopyasõnõ bulamõyorsanõz, USRobotics ile görüşerek bir tane edinebilirsiniz.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ İŞARETİ Amerika Birleşik Devletleri devlet kurumlarõ için bu belgeler ve burada açõklanan yazõlõm, aşağõdaki hususlara tabi olarak sağlanmaktadõr:

Tüm teknik veriler ve bilgisayar yazõlõmõ ticari yapõdadõr ve yalnõzca özel girişim kaynaklarõ kullanõlarak geliştirilmiştir. Yazõlõm, DFARS 252,227-7014'te (Haziran 1995) tanõmlandõğõ şekilde "Ticari Bilgisayar Yazõlõmõ" ya da FAR 2.101(a)'da tanõmlandõğõ şekilde "ticari öğe" olarak verilmektedir ve sadece USRobotics'in yazõlõm için standart lisansõnda belirtilen haklarla sağlanmaktadõr. Teknik veriler DFAR 252,227-7015 (Kasõm 1995) ya da FAR 52,227-14'ten (Haziran 1987) geçerli olanõnda tanõmlandõğõ şekilde sõnõrlõ haklarla sağlanmaktadõr. Lisanslõ program veya birlikte verilen ya da bu Kullanõm Kõlavuzuyla sağlanan belgelerde verilen bilgilerin herhangi bir bölümünü kaldõrmayacağõnõzõ ya da tahrif etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

Telif Hakkõ © 2006 U.S. Robotics Corporation. Her hakkõ saklõdõr. U.S. Robotics ve USRobotics logosu U.S. Robotics Corporation'in tescilli ticari markalarõdõr. Diğer ürün adlarõ sadece bilgi amacõyla verilmiş olup, ilgili şirketlerin tescilli markalarõdõr. Ürün spesifikasyonlarõ üzerinde, önceden bildirimde bulunmaksõzõn değişiklik yapõlabilir.

(7)

Çevre ve Güvenlik

Güç gereksinimleri: Bu ürünün çalõşmasõ için, EN/IEC 60950 standardõnda belirtilen IT kurulumlarõ hariç olmak üzere Kuzey Amerika'da 110–120 volt, Kuzey Amerika dõşõnda 220–240 volt elektrik enerjisi ve tek fazlõ alternatif akõm gerekmektedir.

Pil gereksinimleri: Ahize için AAA boyutunda 1,2V 650mAh (HR10/44) şarj edilebilir NiMH pil ile elde edilen güç kaynağõna ihtiyaç bulunmaktadõr.

Önemli Güvenlik Talimatlarõ

Aşağõdaki bilgilerden bazõlarõ cihazõnõzla ilgili olmayabilir; ancak telefon ekipmanõnõ kullanõrken yangõn, elektrik Uyarõ:

Skype telefon yerine kullanõlabilecek bir hizmet değildir. Kablosuz Skype Telefon ile bağlantõlõ olarak kullanõlan VoIP hizmetlerinin hiçbiri acil servisleri ya da acil telefon numaralarõnõ (110, 112, 155, 156 vs.) aramak için kullanõlamaz. Polis, itfaiye ya da ambulans gibi acil servisleri aramak için normal telefonlarõ kullanõn.

Kablosuz Skype Telefon ürününüzün baz istasyonu bir PSTN (Public Switched Telephone Network - Kamuya Açõk Anahtarlõ Telefon Şebekesi) hattõna bağlõysa, baz istasyona bağlõ telefonunuzu kullanarak acil durum aramalarõ yapabilirsiniz.

Dikkat: Yalnõzca bu telefon ile birlikte verilen ana şebeke adaptörünü kullanõn. Uygun olmayan adaptör kutbu ya da gerilimi üniteye ciddi şekilde zarar verebilir.

Uyarõ:

UYGUN OLMAYAN TİPTE PİL TAKILDIĞINDA PATLAMA RİSKİ BULUNMAKTADIR. Kesinlikle şarj edilemeyen pil kullanmayõn; telefonla birlikte verilen önerilen tipteki piller kullanõlmalõdõr. NiMH piller, yürürlükteki atõk düzenlemelerine uygun şekilde atõlmalõdõr.

Uyarõ:

Elektrik şebekesi, EN/IEC 60950 standardõnda bulunan kriterlere göre tehlikeli olarak sõnõflandõrõlmaktadõr.

Bu cihazõn gücünün kesilmesinin tek yolu güç adaptörünün elektrik prizinden çõkarõlmasõdõr. Elektrik prizinin cihaza yakõn ve her zaman kolayca ulaşõlabilir olmasõnõ sağlayõn.

Baz adaptörü Giriş: 120 VAC 60 Hz Çõkõş: 9 VDC 300 mA

Şarj ünitesi adaptörü Giriş: 120 VAC 60 Hz Çõkõş: 9 VDC 150 mA

(8)

mutlaka uyulmalõdõr:

1. Tüm talimatlarõ okuyun ve anlayõn.

2. Ürün üzerindeki tüm uyarõlara ve talimatlara uygun hareket edin.

3. Temizlemeden önce ürünün fişini prizden çekin. Sõvõ ya da aerosol temizleyiciler kullanmayõn. Temizlik için nemli bir bez kullanõn.

4. Banyoda, duşta ya da havuzda telefon kullanmayõn. Telefonun ya da ahizenin suya batõrõlmasõ elektrik çarp- masõna neden olabilir.

5. Bölmenin arkasõnda ya da altõnda bulunan yuvalarõn ve deliklerin amacõ, aşõrõ õsõnmayõ engellemek için hava- landõrma sağlamaktõr. Bu delikler engellenmemeli ya da kapatõlmamalõdõr. Delikler kesinlikle, telefonu yatak, koltuk, halõ ya da benzer yüzeylere koymak suretiyle kapatõlmamalõdõr. Bu ürün, yeterli havalandõrmanõn sağlanmõş olmasõ haricinde kesinlikle kapalõ bir bölmeye konmamalõdõr.

6. Bu ürün, yalnõzca işaret etiketlerinde belirtilen tipte güç kaynağõ ile çalõştõrõlmalõdõr. Evinizdeki güç kaynağõ tipinin ne olduğundan emin değilseniz, bayinize ya da yerel elektrik şirketine danõşõn.

7. Elektrik kordonunun üzerine hiçbir şey koymayõn.

8. Hiçbir nesneyi bölme yuvalarõndan içeriye itmeyin; tehlikeli gerilimli noktalarla temas edebilirler ya da yangõn veya elektrik çarpmasõ riski doğuracak şekilde çeşitli parçalarõ aşõndõrabilirler. Ürünün üzerine hiçbir şekilde sõvõ madde dökmeyin.

9. Elektrik çarpmasõ riskini azaltmak için ürünü kesinlikle sökmeyin, servis ya da onarõm işlemleri için yetkili servis personeline götürün. Kapaklarõ açmanõz ya da çõkarmanõz durumunda tehlikeli seviyedeki gerilimlere ya da diğer risklere maruz kalabilirsiniz. Hatalõ montaj, cihaz kullanõldõğõnda elektrik çarpmasõna neden olabi- lir.

10. Cihazõ radyatörler ya da fõrõnlarõn yakõnõ ya da sõcak arabalar gibi sõcak alanlarda bõrakmayõn.

11. Telefonun üzerine yanan mum, sigara, puro vs. bõrakmayõn.

12. Telefon hattõnõn ağ arabiriminden bağlantõsõ kesilmiş olmadõğõ sürece, yalõtõmlõ telefon kablolarõna ve termi- nallerine kesinlikle dokunmayõn.

13. Şimşek çakmasõ sõrasõnda telefon kablosunu kesinlikle takmayõn ya da düzeltmeyin.

14. Telefon bağlantõ parçalarõnõ, özel olarak bu tür ortamlar için tasarlanmõş olmadõklarõ sürece islak yerlere monte etmeyin.

15. Telefon hatlarõnõ takar ya da düzenlerken, elektrik çarpmasõ ve/veya yangõn riskini azaltmak için dikkatli dav- ranõn.

16. Aşağõdaki durumlarda cihazõn fişini prizden çekin ve servis için yetkili servis personeline danõşõn:

(9)

E. Ürünün performansõnda önemli bir değişiklik görülmesi halinde

17. Telefonu, kaçağõn olduğu bölgenin yakõnõnda gaz kaçağõ bildirmek için kullanmayõn.

18. Ürünü dengesiz bir stand ya da masanõn üzerine yerleştirmeyin.

Ürün düşebilir, bu da ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir.

19. Şarj cihazõnõn ya da pilin şarj kontaklarõnõn yüksek seviyede iletken malzemelerle temas etmesine izin ver- meyin.

20. Şimşek çakmasõ sõrasõnda telefonun küçük de olsa hasar görmesi riski bulunmaktadõr. Fõrtõna sõrasõnda kul- lanõcõlarõn telefonu USB girişinden çõkarmalarõ önerilir.

21. Gaz kaçağõ bulunan alanlar gibi potansiyel patlama tehlikesi bulunan alanlarda ahizeyi kullanmayõn.

22. Küçük çocuklar izlenerek telefonla oynamamalarõ sağlanmalõdõr.

23. Bu telefonun yoğun bakõm tõbbi ekipmanlarõnõn yakõnõnda ya da kalp cihazõ kullanan kişilerce kullanõlma- masõnõ öneririz.

BU ÜRÜN PİLLE ÇALIŞTIĞINDAN AŞAĞIDAKİ EK ÖNLEMLER ALINMALIDIR:

1. Pilleri ateşe atmayõn. Patlayabilirler. Atõlmalarõ konusunda özel yerel düzenlemeler olup olmadõğõnõ kontrol edin.

2. Pilleri açmayõn ve bozmayõn. Boşalan elektrolit tahriş edicidir ve gözlere ya da cilde zarar verebilir. Yutulmasõ durumunda zehirli olabilir.

3. Yüzük, bilezik ya da anahtar gibi iletken maddelerle temas etmelerini ve boşalmalarõnõ engellemek amacõyla pillerle çalõşõrken özen gösterin. Piller ya da iletkenler aşõrõ õsõnarak yanõklara neden olabilir.

4. Ürünle birlikte verilen ya da ürünle birlikte kullanõlabileceği belirtilmiş olan pilleri õsõtarak kullanõm ömürlerini uzatmaya çalõşmayõn. Pildeki elektrolitin aniden boşalmasõ yanõğa ya da gözlerin veya cildin tahriş olmasõna neden olabilir.

5. Piller değiştirilirken, hepsi birlikte değiştirilmelidir. Yeni ve boşalmõş pillerin bir arada kullanõlmasõ, dahili hücre basõncõnõ artõrarak boşalmõş pillerin zarar görmesine neden olabilir.

6. Pilleri ürüne takarken, kutuplarõn ve pillerin yönünün doğru olmasõna dikkat edilmelidir. Pillerin ters takõlmasõ dolmasõna, bu da sõzõntõya ya da patlamaya neden olabilir.

7. Eğer ürün 30 günden daha uzun bir süredir kullanõlmamõşsa pilleri çõkarõn, piller sõzõntõ yapabilir ve ürüne zarar verebilir.

8. “Boşalmõş” pilleri derhal atõn; “boşalmõş” pillerin sõzõntõ yapmasõ olasõlõğõ daha yüksektir.

9. Bu ürünü ve ürünle birlikte verilmiş ya da ürünle birlikte kullanõlabileceği belirtilmiş olan pilleri, yüksek sõcaklõklarda saklamayõn

Kullanõm ömürlerini artõrmak amacõyla dondurucuda ya da buzdolabõnda saklanmõş olan piller, saklama ve çözme sõrasõnda yoğunlaşmaya maruz bõrakõlmamalõdõr. Soğuk alanlarda saklanmõş olan piller kullanõlmadan önce oda sõcaklõğõnda bekletilmelidir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

(10)

Telefon baz istasyonu ile ahize arasõnda sinyal göndererek çalõştõğõndan işitme cihazõ kullananlar, telefonun yakõnõnda võzõltõ şeklinde bir ses duyabilirler.

Telefonunuz çok yakõna yerleştirilmesi durumunda telesekreter, TV ve radyo gibi cihazlarda parazite neden olabilir. Baz istasyonunu bu tür cihazlardan en az bir metre uzağa yerleştirmeniz önerilir.

Bu telefon kullanõlõrken görüşmenin gizliliği garanti edilemez.

(11)

Giriş

Tüm dünyayõ arayõn—kablosuz olarak— USRobotics Kablosuz Skype Telefon ile. Baz istasyonu bilgisayarõnõz üzerindeki USB portuna ve mevcut telefon hattõnõza bağlanõr, böylece güçlü Skype Internet ses uygulamasõ ile standart aramalar arasõnda sorunsuz bir biçimde geçiş yapabilirsiniz. Parlak grafik LCD ekran telefon rehberinize ve arama listelerinize kolay erişim sağlarken Skype Arayan Kimliği özelliğini de destekler. Skype Telefon

Rehberini ya da standart Telefon Rehberini kullanarak ya da tuş takõmõndan doğrudan numarayõ çevirerek arama yapabilirsiniz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin Kablosuz Skype Telefon ile dünyanõn her yerini arayabilirsiniz.

Ambalaj İçeriği

Fiziksel Özellikler

Baz İstasyonu

• Baz istasyonu ve güç adaptörü • 2 şarj edilebilir AAA pil

• Telefon • USRobotics Kurulum CD-ROM'u

• Şarj cihazõ ve güç adaptörü • Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu

• Telefon kablosu

USB IN USE

Anons butonu

Baz İstasyonunun Üst Kõsmõ Baz İstasyonunun Alt Kõsmõ

Kullanõmda LED'i USB LED

Telefon girişi

Güç jakõ

USB kablosu

(12)

Telefon ve Şarj Cihazõ

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

INT CONF EXIT MENU

R

Menü/OK

Konuş/Tekrar Ara(Flaş)

Tuş kilidi Skype

Zil kapalõ/Duraklat Intercom/konferans Tekrar Arama/Sessiz/Geri

Kapalõ/Çõk

Telefon defteri/Aşağõ kaydõrma Arayan kimliği/Yukarõ kaydõrma

Hoparlör

LCD Ekran Simgeleri

Pil durumu Zil kapalõ

Normal telefon çağrõsõ

Baz istasyonuna bağlantõ

Skype Seçimin onaylanmasõ

Mesaj var Aşağõ kaydõrma

CID/Kaçõrõlan çağrõ Yukarõ kaydõrma

Çalar saat

ayarlama Geri/karakter sil

Hoparlör açõk Sağda daha fazla metin var

Pil bölmesi kapağõ

Kulaklõk jakõ kapağõ

(13)

Sistem Gereksinimleri

Kablosuz Skype Telefon ve Skype™ İnternet telefon hizmetini kurabilmeniz ve kullanabilmeniz için, bilgisayar sisteminiz aşağõdaki minimum gereksinimleri karşõlamalõdõr:

• Windows® XP veya 2000

• 400 MHz işlemci

• 128 MB RAM

• USB portu (USB 2.0 veya USB 1.1)

• İnternet Bağlantõsõ (genişbant olmasõ önerilir)

• CD-ROM sürücü veya DVD sürücü

(14)
(15)

Kurulum

Bu bölümde Kablosuz Skype Telefon cihazõnõn ilk kurulumu ve ek ahizelerle genişletilmesi yer almaktadõr.

İlk Kurulum

Birinci Adõm: Telefonun Kurulmasõ

1. USRobotics Kurulum CD-ROM'unu bilgisayarõn CD-ROM veya DVD sürücüsüne takõn.

CD otomatik olarak başlatõlmazsa aşağõdaki gibi manuel olarak başlatõn:

A. Windows XP: Başlat > Bilgisayarõm seçeneğini tõklatõn.

Windows 2000: Başlat > Ayarlar > Bilgisayarõm seçeneğini tõklatõn.

B. CD sürücüsü simgesini çift tõklatõn.

C. setupwizard.exe uygulamasõnõ çift tõklatõn.

2. Dil tercihinizi yapõn ve İleri düğmesini tõklatõn.

3. Kurulum menüsündeki ilk seçeneği seçin.

Skype'yi kurmak veya güncellemek gerekiyorsa ilk seçenek Skype Yazõlõmõnõ Kur seçeneğidir. Aksi takdirde ilk seçenek Telefonu Kur seçeneğidir.

Kurulum programõ, Skype ile kullanõm amacõyla Kablosuz Skype Telefon yazõlõmõnõ kurmanõz için gereken tüm adõmlarda size yol gösterecektir. Telefon kurulum işlemlerinin sonunda:

• Sistem tepsisinde Kablosuz Skype Telefon simgesi görüntülenir:

Not: Skype kurulmamõşsa veya güncellenmesi gerekiyorsa kurulum programõ, Kablosuz Skype Telefon yazõlõmõnõ kurmanõza izin vermeyecektir.

(16)

• Donanõm ayarlarõnõz aşağõdaki gibi olmalõdõr:

Adõm İki: Bulunduğunuz Ülkeyi Seçin

1. Ekranda metin görüntülene kadar tuşuna basarak telefonu açõn.

2. Ahize, baz istasyonla iletişim kurduğunu bildirdiğinde ahize üzerindeki herhangi bir tuşa basõn.

3. Ülkenizi seçin ve Tamam tuşuna basõn (Menü tuşu).

Telefon hem Skype hem de baz istasyonunu algõladõğõnda Skype çevrimiçi durumunuz telefonun ekranõnda görüntülenir. Telefonunuz artõk kullanõma hazõrdõr.

Tebrikler. Kurulum prosedürünü tamamladõnõz. Kablosuz Skype Telefon cihazõnõzõn kaydõnõ www.usr.com/pro- ductreg/ adresinde gerçekleştirin.

Sistem Tepsisi Simgesinin Anlaşõlmasõ

Telefonun uygulama programõ çalõşõrken sistem tepsisinde bir simge görüntülenir. Baz istasyonu bilgisayara bağlõ iken simge yeşil renktedir. Bağlantõ ile ilgili bir sorun olduğunda simge kõrmõzõ renktedir.

Bağlantõ durumunu gösteren metni görüntülemek için simgeyi çift tõklatõn.

EXIT

(17)

Telefon Programõnõn Başlatõlmasõ

Programõ durdurduktan sonra şu şekilde tekrar başlatabilirsiniz: Windows Başlat > Programlar > USRobotics Kablosuz Skype Telefon seçeneğini tõklatõn.

Ek Telefon

Kablosuz Skype Telefon baz istasyonu dört adete kadar ahizeyi destekleyebilir. Ahize eklemek için öncelikle pilleri şarj etmeniz gerekmektedir. Piller şarj edildikten sonra ahizeyi baz istasyonuna kaydetmelisiniz.

Pilleri Şarj Edin

Ahize ilk kez kullanõlmadan önce piller 14 saat şarj edilmelidir. Yalnõzca ahizeyle birlikte verilen pilleri kullanõn.

1. Şarj adaptörünü fişe takõn.

2. Ahizenin alt kõsmõna doğru kaydõrarak pil bölmesi kapağõnõ çõkarõn.

3. Kutuplarõna dikkat ederek pilleri bölmeye takõn ve kapağõ kapatõn.

4. Ahizeyi şarj cihazõna takõn ve pilleri 14 saat şarj edin.

İlk şarj sõrasõnda ahize õsõnabilir.

Ahizeyi Kaydedin

Eğer ahize üzerinde KAYITLI DGL ifadesi görüntüleniyorsa, ahizeyi aşağõdaki şekilde baz istasyonuna kaydetmeniz gerekmektedir:

1. MENÜ tuşuna basõn.

Ahizede ADVANCED SET (GELİŞMİŞ) > REGISTRATION (KAYDET) seçeneği görüntülenir.

2. Tamam tuşuna basõn.

3. Ahizede REGISTRATION (KAYIT) > SEARCH BASE (BAZ ARA) seçeneği görüntülenir.

4. Kullanõmda LED'i yanõp sönmeye başlayana kadar baz istasyonundaki Paging tuşunu basõlõ tutun.

5. Baz istasyonu şu anda kayõt modundadõr.

6. Ahize PIN girmenizi isterse, PIN kodunu girin ve Tamam tuşuna basõn.

varsayõlan PIN kodu 0000'dõr.

Kayõt sõrasõnda ahizede HAT ARYR yazõsõ görüntülenir. Kayõt işleminin sonunda, kaydõn başarõlõ olup olmadõğõ ahize üzerinde belirtilir:

(18)

Başarõlõ kayõt—Bir onay sesi duyarsõnõz ve simgesi yanõp sönmeyi durdurur. Ahize üzerinde etiket, numara ve saat görüntülenir.

Başarõsõz kayõt denemesi—Ahize üzerinde UNREGISTERED (KAYITLI DGL) yazõsõ görüntülenir. Kayõt işlemlerini tekrarlayõn.

Ülkenizi Seçin

COUNTRY (ÜLKE) seçeneği uygun telefon ağõ ayarlarõnõ ve seçmiş olduğunuz ülkenin dilini seçer. Eğer

telefonunuzda COUNTRY (ÜLKE) seçeneği bulunmuyorsa, ahize satõlmõş olduğu ülkeye göre yapõlandõrõlacaktõr.

Telefonunuzda COUNTRY (ÜLKE) seçeneği bulunup bulunmadõğõ ve, eğer varsa, nasõl ayarlanacağõ hakkõnda bilgi almak için aşağõdaki işlemleri gerçekleştirin.

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. ADVANCED SET (GELİŞMİŞ AYAR) seçeneğini seçin ve OK (TAMAM) seçeneğini seçin.

3. tuşuna basarak COUNTRY (ÜLKE) seçeneğine gelin ve OK (TAMAM) tuşuna basõn.

Eğer COUNTRY (ÜLKE) seçeneği bulunmuyorsa, telefonun kurulumu tamamlanmõştõr.

4. Telefonu kullanmakta olduğunuz ülkeyi seçin ve Tamam tuşunu tõklatõn.

(19)

Temel İşlemler

Kablosuz Skype Telefon cihazõnõ kurduğunuzda arama yapabilir ve aranabilirsiniz.

• Menülerde Gezinme

• Metin Girme

• Temel Arama Fonksiyonlarõ

Menülerde Gezinme

Telefonun menülerinde ayarlarõ değiştirebileceğiniz ve arama kayõtlarõnõ inceleyebileceğiniz seçenekler bulunmaktadõr; bu menüler aracõlõğõyla aynõ zamanda Skype Telefon Rehberine ve standart telefon rehberine ulaşabilirsiniz.

Menüleri kullanmak için,

1. eğer ahize ismi görüntüleniyorsa, MENÜ tuşuna basõn.

VEYA

Eğer ahize ismi görüntülenemiyorsa tuşuna, daha sonra MENÜ tuşuna basõn.

Telefonda SKYPE ifadesi görüntülenir.

2. Skype uygulamasõnõ seçmek için TAMAM ekran tuşuna (MENÜ tuşu) basõn.

VEYA

Sonraki seçeneği görüntülemek için, istediğiniz seçenek ekrana gelene kadar ya da tuşuna basõn.

Daha sonra Tamam tuşuna basõn.

Seçmiş olduğunuz seçeneğe bağlõ olarak belirli bir özelliği kullanabileceğiniz noktada olabilirsiniz ya da özelliği bulmak için alt menüden bir seçenek seçmeniz gerekebilir. ve seçeneklerini ekranda gördüğünüz sürece, istediğiniz seçeneği bulana kadar seçenekler arasõnda gezinebilirsiniz. Bundan sonra Tamam seçeneğine basõn.

Menü yapõsõna alõşabilmenize yardõmcõ olmak amacõyla aşağõdaki tabloda menüler ve her bir menüde bulunan seçenekler listelenmiştir.

EXIT

(20)

Menü Seçenekleri

Menü Opsiyon

Skype Kişiler

Kullanõcõ Durumu Sesli Mesaj Kontör Telefon

Rehberi

Özel Göster

Ekle Düzenle Hõzlõ Arama Paylaşõlmõşa Sil

Tümünü Sil Durum Paylaşõlm

õş

Göster Ekle Düzenle Özele Sil

Tümünü Sil Durum Saat/Alarm Saati Ayarla

Alarmõ Ayarla Alarm Tonu Kişisel Ayar Ahize Tonu Ahize İsmi Kontrast

Otomatik Yanõtlama Arka Aydõnlatmalõ Dil

Gelişmiş Ayar Flaş Süresi1 Tekrar Arama Zamanõ2 Çevirme Modu Duraklat PABX Alan Kodu1 Bebek Aramasõ Kayõt

Baz Seçimi HS Sil PIN2 Değiştir Reset Aranan

Numaralar3

Cevapsõz Paylaşõlmõşa Özele Sil

Tümünü Sil Arayan Paylaşõlmõşa

Özele Sil

Tümünü Sil Aranan Paylaşõlmõşa

Özele Sil

Tümünü Sil

1 Yalnõzca Kuzey Amerika'daki modellerde

2 Kuzey Amerika'daki modeller haricinde

3 Aranan Numaralar menüsüne girmek için tuşuna basõn.

Menü Opsiyon

(21)

Metin Girme

Telefon rehberine kayõt girmek gibi bazõ işlevler metin girmenizi gerektirir.

Metin girmek için, girmek istediğiniz harfin bulunduğu tuşa, harf telefon ekranõnda görüntülenene kadar ardarda basõn. Örneğin 2 tuşu aynõ zamanda A, B ve C harflerini de girer; C harfini girmek için 2 tuşuna üç kez basõn.

Özel semboller de girebilirsiniz:

Metin girerken büyük ve küçük harfler arasõnda geçiş yapmak için # tuşuna basõn.

Temel Arama Fonksiyonlarõ

Bu bölümde aramalarõ nasõl yapacağõnõz ve sonlandõracağõnõz ve arama sõrasõnda ses seviyesi ayarlarõnõ nasõl değiştireceğiniz anlatõlmaktadõr.

Skype - Skype Arama Yapõlmasõ

Skype kullanõcõsõnõ aramak için, kullanõcõnõn Skype Rehberi listesinde bulunmasõ gerekmektedir. Eğer rehberiniz boşsa, aşağõdaki şekilde kayõt ekleyebilirsiniz:

1. Sistem tepsisinde Skype simgesini çift tõklatõn.

2. Add Contact (Kişi Ekle) seçeneğini tõklatõn ve ekran üzerindeki yönergeleri izleyin.

Kişi Rehbere eklendikten sonra Kablosuz Skype Telefon tuş takõmõnõ kullanarak aşağõdaki şekilde arama yapabilirsiniz:

1. Basõn

2. Aramak istediğiniz kişiye ulaşana kadar listede aşağõya ya da yukarõya gidin.

Her kayõttan önce bulunan bir Skype ulaşõlabilirlik simgesi, kişinin aranmak isteyip istemediğini belirtir.

Sembol Anahtar İşlem

boşluk 1 İsim girişi gibi alfanümerik modlardan birindeyken bir kez basõn.

duraklat # Telefon numarasõ girerken basõlõ tutun + 0 Telefon numarasõ girerken basõlõ tutun

(22)

Aşağõdaki tablosunda simgelerin anlamõ verilmiştir.

3. Basõn VEYA Basõn

Skype - Normal Hat Aramasõ Yapõlmasõ

Skype üzerinden normal hat aramak için SkypeOut™ hizmetine üye olmanõz gerekmektedir. Aşağõdaki şekilde üye olabilirsiniz:

1. Sistem tepsisinde Skype simgesini çift tõklatõn.

2. Tools (Araçlar) menüsünden SkypeOut seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatlarõ uygulayõn.

SkypeOut kontörü aldõktan sonra Kablosuz Skype Telefon cihazõnõ kullanarak aşağõdaki şekilde arama yapabilirsiniz:

1. Aramak istediğiniz numarayõ girmek için rakam tuşlarõnõ kullanõn.

Skype üzerinden normal hattõ ararken, aynõ ülkedeki bir numarayõ ararken dahi uluslararasõ arama formatõnõ kullanmanõz gerekmektedir. Arama yapmakta olduğunuz ülkeye bağlõ olarak bu format aşağõdakilerden biri olacaktõr.

• 00 + ülke kodu + telefon numarasõ Ahizede

Görüntülenen Simge

Skype Ulaşõlabilirlik Çevrimiçi / Skype İle Ara

Dõşarõda

Uygun Değil

Rahatsõz Etme

Çevrimdõşõ

SkypeOut Girişi

R

(23)

Normal hat numarasõnõ Skype Rehberine eklemeniz durumunda, rehberde gezinip Skype tuşuna basarak normal hattõ arayabilirsiniz.

Normal Hat üzerinden Arama Yapma

Doğrudan Çevirme

1. En fazla 20 haneli olmak üzere aramak istediğiniz numarayõ girin.

Numara ekranda görüntülenir.

2. Basõn

Telefon Rehberi üzerinden Çevirme Numarayõ telefon rehberine kaydetmek için:

1. İSİMLER menüsüne gidin.

2. Telefon rehberinin tüm ahizelerde görüntülenmesini istiyorsanõz GENEL seçeneğine gidin; aksi taktirde ÖZEL seçeneğine gidin.

3. Tamam tuşuna basõn.

4. EKLE seçeneğini görene kadar ilerleyin; daha sonra Tamam tuşuna basõn.

5. Telefon numarasõ için bir isim girin; daha sonra Tamam tuşuna basõn.

6. Telefon numarasõnõ girin; daha sonra Tamam tuşuna basõn.

Telefon, numaranõn telefon rehberine eklenmesini onaylar.

Telefon rehberinizde kayõtlõ olan bir numarayõ aramak için:

1. İSİMLER menüsüne gidin.

2. Numarayõ kaydetmiş olduğunuz özel ya da paylaşõlan listeye gidin; daha sonra Tamam tuşuna basõn.

3. BAK seçeneğini görene kadar listede ilerleyin, daha sonra Tamam tuşuna basõn.

4. Aramak istediğiniz numara ile ilişkilendirilmiş olan ismi görene kadar listede ilerleyin.

5. tuşuna basõn.

6. Telefon rehberinin yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. Telefon Rehberi.

Arama Yanõtlama

Bir aramayõ yanõtlamak için:

R

R

(24)

• Skype simgesinin yanõp sönmesi durumunda ya da tuşlarõna basõn.

Skype simgesi yanõp sönmeye başladõğõnda ekranda arayanõn tam adõ ya da Skype adõ görüntülenir.

• Normal hat simgesinin yanõp sönmesi durumunda tuşuna basõn.

Ekranda arayanõn adõnõn ve numarasõnõn görüntülenebilmesi için, yerel servis sağlayõcõnõzõn arayan kimliği hizmetine üye olmanõz gerekmektedir.

Ayrõca iki arama türünü, Ahizenin zil melodisini seçme bölümünde anlatõlan şekilde iki farklõ zil sesi ayarlayarak ayõrt edebilirsiniz.

Arama Sonlandõrma

Bir aramayõ sonlandõrmak için:

• Basõn VEYA

Ahizeyi şarj ünitesine bõrakõn.

Arama Ses Seviyesini Ayarlama

Arama sõrasõnda karşõ tarafõn ses seviyesini artõrabilir ya da azaltabilirsiniz. Seçebileceğiniz 5 ses seviyesi bulunmaktadõr.

Arama sõrasõnda ses seviyesini ayarlamak için:

1. Telefon açõkken (örn. çevir sesi varken), ya da tuşlarõna basõn.

Ekranda mevcut ses seviyesi görüntülenir.

2. Ses seviyesini ayarlamak için ya da tuşlarõna tekrar basõn.

R

R

EXIT

(25)

Skype aramasõ sõrasõndaki ses seviyesi sizin için hala rahat değilse, aşağõdaki şekilde bilgisayarõnõzõn ses seviyesini ayarlamanõz gerekebilir:

Sessize Alma

Arama sõrasõnda, bir başka kişiyle arayanõn duymayacağõ şekilde özel olarak konuşmak isterseniz:

1. tuşuna basõn.

Telefonda SESSİZ ifadesi görüntülenir. Arayan sizi duyamaz ancak siz onu duyabilirsiniz.

Windows XP

1. Windows Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masasõ) seçeneğini tõklatõn.

2. Sound and Audio Devices (Ses Efekti ve Ses Aygõtlarõ) seçeneğini tõklatõn.

3. Audio (Ses) sekmesinin Sound playback (Ses çalma) bölümünde, USR Cordless Skype Dual Phone (USR Kablosuz Skype Telefon) seçeneğini seçin ve Apply (Uygula)

düğmesini tõklatõn.

4. Ses çalma Volume (Ses Seviyesi)düğmesini tõklatõn.

5. Kaydõrma çubuğunu hareket ettirerek ses seviyesini ayarlayõn. İşinizi tamamladõğõnõzda, ses seviyesi kontrol penceresini kapatõn.

6. Sound playback (Ses çalma)bölümünde, orijinal ses aygõtõnõ seçin.

7. OK (Tamam) seçeneğini tõklatõn.

Windows 2000

1. Windows Start (Başlat) > Settings (Ayarlar) > Control Panel (Denetim Masasõ) seçeneğini tõklatõn.

2. Sounds and Multimedia (Ses ve Multimedya) seçeneğini çift tõklatõn.

3. Audio (Ses) sekmesinin Sound playback (Ses çalma) bölümünde, USB Audio Device (USB Ses Aygõtõ) seçeneğini seçin ve Apply (Uygula) düğmesini tõklatõn.

4. Ses çalma Volume (Ses Seviyesi)düğmesini tõklatõn.

5. Kaydõrma çubuğunu hareket ettirerek ses seviyesini ayarlayõn. İşinizi tamamladõğõnõzda, ses seviyesi kontrol penceresini kapatõn.

6. Sound playback (Ses çalma) bölümünde, orijinal ses aygõtõnõ seçin.

7. OK (Tamam) seçeneğini tõklatõn.

(26)
(27)

Skype Özellikleri

Acil Arama

Skype uygulamasõnõ acil arama yapmak için kullanamazsõnõz ancak Kablosuz Skype Telefon bazõ ülkeler için acil telefon numaralarõnõ tanõr. Acil telefon numarasõnõ çevirir ve yerine yanlõşlõkla seçerseniz, telefon hat seçiminizi değiştirir ve acil aramayõ tamamlamak için standart telefon hattõnõ kullanõr. Acil numaralar,

telefonunuzda seçilmiş olan ülkeye bağlõdõr. Ülkeler ve acil arama numaralarõnõn listesi için bkz. Ülke Seçme.

Skype Hõzlõ Aramanõn Kullanõlmasõ

Hõzlõ Arama Numarasõ Atama

Skype hõzlõ arama numarasõ atamak için bilgisayarõnõzõ kullanõn.

1. Sistem tepsisindeki Skype simgesini çift tõklatarak Skype programõnõ açõn.

2. Telefon Rehberinizde kayõtlardan birini sağ tõklatõn ve Set Speed-Dial (Hõzlõ Arama Ata) seçeneğini seçin.

3. Kayõt için 1 ya da 2 basamaklõ bir hõzlõ arama numarasõ girin ve Tamam tuşunu tõklatõn.

Hõzlõ Arama Yapma

Kişiyi Skype hõzlõ arama numarasõnõ kullanarak aramak için:

1. Ahizede tuşuna basõn.

2. Skype programõnda atamõş olduğunuz hõzlõ arama numarasõnõ girin.

3. tuşuna basõn.

Skype, hõzlõ arama numarasõ ile ilişkili olan kaydõ arar.

Not: Hõzlõ arama sõrasõnda tuşuna basmamanõz durumunda arama yine de Skype aracõlõğõyla

gerçekleşebilir. Ancak bazõ ülkelerde hõzlõ arama numarasõ ile bir acil arama numarasõnõn aynõ olmasõ halinde, Skype aramasõnõn yerine acil arama yapõlacaktõr. Hõzlõ arama numarasõnõ girmeden önce tuşuna basõlmasõ her zaman faydalõ olacaktõr.

R

(28)

Skype Konferans Görüşmesi

Skype konferans görüşmesi başlatmak için:

1. İlk kişiyi Skype üzerinden arayõn.

2. İlk kişi aramayõ yanõtladõktan sonra tuşuna basõn.

3. İkinci kişiyi Skype üzerinden arayõn.

4. İlk kişi aramayõ yanõtladõktan sonra tuşunu basõlõ tutarak iki tarafõ aynõ görüşmede birleştirin

Skype Ulaşõlabilirlik Durumunu Değiştirme

Ahizeyi kullanarak Skype ulaşõlabilirlik durumunu değiştirebilirsiniz. Ulaşõlabilirlik simgesi, diğer Skype kullanõcõlarõnõn arama kabul edip etmediğiniz konusunda bilgi sahibi olmanõzõ sağlar. Skype ulaşõlabilirlik durumunu değiştirmek için:

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. SKYPE seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. KUL. DURUMU seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. Diğer Skype kullanõcõlarõnõn görmesini istediğiniz durumu seçin.

5. Durumu kaydetmek için Tamam tuşuna basõn.

Durum (Status) Ahizede Görüntülenen Simge Çevrimiçi / Skype İle

Ara Dõşarõda

Uygun Değil

Rahatsõz Etme

Çevrimdõşõ

R

INT CONF

(29)

Sesli Mesajlarõ Alma

Eğer ahizede simgesi görünüyorsa, bekleyen mesajõnõz bulunmaktadõr. Almak için:

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. SKYPE seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. SESLİ MESAJ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. Dinlemek istediğiniz mesaja gidin ve MENÜ tuşuna basõn.

Yõldõz işareti (*) mesajõn yeni olduğunu gösterir.

5. DİNLE seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Sesli Mesaj Silme

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. SKYPE seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. SESLİ MESAJ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. Silmek istediğiniz mesaja gidin ve MENÜ tuşuna basõn.

5. SİL seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

SkypeOut Kontörleri

SkypeOut ile Skype uygulamasõnõ kullanarak standart hatlarõ ve cep telefonlarõnõ arayabilirsiniz. Eğer SkypeOut kullanõyorsanõz, ahizeyi kullanarak aşağõdaki şekilde SkypeOut kontör durumunu kontrol edebilirsiniz:

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. SKYPE seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. KREDI seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Kontör hesap durumunuz euro olarak görüntülenir.

(30)
(31)

Telefon Rehberi

Telefon rehberinde standart telefon hattõyla aranan numaralar saklanõr. Bu rehberde Skype numaralarõ

saklanmaz; Skype numaralarõ Skype telefon rehberinde saklanõr. Telefonunuzda bir ya da daha fazla özel telefon rehberi ve bir adet paylaşõlan telefon rehberi bulunmaktadõr.

Ahizenizde bir adet özel telefon rehberi saklanmaktadõr. Birden fazla ahizeniz varsa, her birinin kendi özel telefon rehberi bulunmaktadõr. Özel telefon rehberine 50 adet kayõt girilebilir.

Paylaşõlan telefon rehberi baz istasyonundadõr ve bu rehbere, baz istasyonuna kayõtlõ tüm ahizelerden ulaşõlabilir.

Paylaşõlan telefon rehberine 10 adet kayõt girilebilir.

Aşağõdaki işlemlerin yardõmõyla telefon rehberini düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz:

• İsim ve Numara Kaydetme

• Telefon Rehberinden Çevirme

• Telefon Rehberi Kayõtlarõnõ Düzenleme

• Telefon Rehberi Kayõtlarõnõ Silme

• Telefon Rehberi Kayõtlarõnõn Kopyalanmasõ

• Saklama Durumunun Görüntülenmesi

• Hõzlõ Aramayõ Kullanma

İsim ve Numara Kaydetme

Her kayõt için 10 karaktere kadar bir isim ve 20 basamağa kadar bir numara girilebilir. Kaydõ telefon rehberi menüsü ya da aranan numaralar listesi aracõlõğõyla girebilirsiniz.

Telefon Rehberi Menüsünü Kullanarak Kaydetme

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. İSİMLER seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Telefon rehberini, ÖZEL ya da GENEL, seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. EKLE seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Telefon rehberiniz doluysa ahizede DOLU yazõsõ görüntülenir. Yenisini eklemeden önce bir kayõt silmeniz gerekmektedir.

5. İsim girin ve devam etmek için Tamam tuşuna basõn. Telefon rehberinde aynõ ismin iki kez kullanõlamayacağõnõ unutmayõn.

Eğer hata yaparsanõz, girilen son karakteri silmek için Geri tuşuna basõn.

(32)

6. Telefon numarasõnõ girin; daha sonra Tamam tuşuna basõn.

Eğer numarada boşluk bulunmasõ gerekiyorsa, ahizede P görüntülenene kadar # tuşunu basõlõ tutarak boşluğu girin.

Rehberde bulunan bir isim girdiğinizde, ekranda kaydõ değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kaydõ değiştirmek için Tamam tuşuna; yeni kaydõn ismini değiştirmek için ise Geri tuşuna basõn.

Son Aramalardan Kaydetme

Sizi arayan ya da sizin aradõğõnõz bir numarayõ alabilir ve telefon rehberine kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bkz. Arama Kaydõnõ Telefon Rehberine Kaydetme ve Aranan Numara Kaydõnõ Telefon Rehberine Kaydetme.

Telefon Rehberinden Çevirme

Menülerin Kullanõlmasõ

Telefon rehberinizdeki kayõtlarõ görüntülemek ve birini seçerek aramak için:

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. İSİMLER seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Telefon rehberini, ÖZEL ya da GENEL, seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. BAK seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

5. Aramak istediğiniz numaraya gidin VEYA

Harfe göre arayõn: belirli bir harfle başlayan isimleri görüntülemek için, üzerinde o harfin bulunduğu tuşa basõn.

6. KONUŞ tuşuna basõn.

Telefon Rehberi Tuşunu Kullanma

(33)

VEYA

Harfe göre arayõn: belirli bir harfle başlayan isimleri görüntülemek için, üzerinde o harfin bulunduğu tuşa basõn.

3. TALK (KONUŞ) tuşuna basõn.

Telefon Rehberi Kayõtlarõnõ Düzenleme

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. İSİMLER seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Telefon rehberini, ÖZEL ya da GENEL, seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. YAZ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

5. Düzenlemek istediğiniz kayda gidin VEYA

Harfe göre arayõn: belirli bir harfle başlayan isimleri görüntülemek için, üzerinde o harfin bulunduğu tuşa basõn.

6. Tamam tuşuna basõn.

7. Tuş takõmõnõ kullanarak ismi ve numarayõ düzenleyin ve Tamam tuşuna basõn.

Karakter silmek için Geri tuşuna basõn.

8. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam tuşuna basõn.

Telefon Rehberi Kayõtlarõnõ Silme

Tek Bir Kaydõ Silme

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. İSİMLER seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Telefon rehberini, ÖZEL ya da GENEL, seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. SİL seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

5. Silmek istediğiniz kaydõ seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Telefonda ONAYLA? ifadesi görüntülenir.

(34)

6. Kaydõ silmek istediğinizi onaylamak için Tamam tuşuna basõn.

Tüm Kayõtlarõ Silme

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. İSİMLER seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Telefon rehberini, ÖZEL ya da GENEL, seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. HEP SİL seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Telefonda ONAYLA? ifadesi görüntülenir.

5. Tüm kayõtlarõ silmek istediğinizi onaylamak için Tamam tuşuna basõn.

Telefon Rehberi Kayõtlarõnõn Kopyalanmasõ

Paylaşõlan telefon rehberi kayõtlarõnõ özel telefon rehberinize kopyalayabilir ve tersini yapabilirsiniz.

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. İSİMLER seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Telefon rehberini, ÖZEL ya da GENEL, seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. GENELE KAYIT ya da ÖZELE KAYDET seçeneklerini seçin ve Tamam tuşlarõna basõn.

Telefonda ONAYLA? ifadesi görüntülenir.

5. Diğer telefon rehberine kopyalamak istediğiniz kayda gidin ve Tamam tuşuna basõn.

Telefonda isim görüntülenir.

6. Tamam tuşuna basõn.

Telefonda numara görüntülenir.

7. Tamam tuşuna basõn.

Kayõt diğer telefon rehberinde varsa, ekranda kaydõ değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kaydõ

(35)

Saklama Durumunun Görüntülenmesi

Telefonunuz, telefon rehberlerine ne kadar kayõt eklediğinizi ve ne kadar ekleyebileceğinizi takip eder. Bu rakamlarõ görmek için:

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. İSİMLER seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Telefon rehberini, ÖZEL ya da GENEL, seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. DURUM seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Telefonda boş ve kullanõlmõş telefon rehberi kayõtlarõnõn sayõsõ görüntülenir.

Hõzlõ Aramayõ Kullanma

Hõzlõ arama özelliği sayesinde, özel telefon rehberi kayõtlarõnõzõ tek bir tuşu basõlõ tutarak arayabilirsiniz. 1–9 tuşlarõnõ kullanarak 9 adet hõzlõ arama tuşu atayabilirsiniz.

Hõzlõ Arama Tuşu Atama

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. İSİMLER seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. ÖZEL seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. HIZLI ARAMA seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

5. Ayarlamak istediğiniz tuş kaydõna gidin ve Tamam tuşuna basõn.

Telefonda telefon rehberinizin ilk kaydõ görüntülenir.

6. Seçilen tuşa atamak istediğiniz telefon rehberi kaydõna gidin ve Tamam tuşuna basõn.

Hõzlõ Arama

Aramak istediğiniz numaraya atanmõş olan tuşu basõlõ tutun ve numara ekranda görüntülendiğinde bõrakõn. Tuşa ilk basõşõnõzla telefonun numarayõ çevirmeye başlamasõ arasõnda geçen süre genellikle 2 saniyedir.

Not: MEKAN DENET. özelliği açõk ise, herhangi bir tuşa bastõğõnõzda hõzlõ arama numarasõ değil MEKAN DENET. numarasõ aranacaktõr. MEKAN DENET. hakkõnda daha fazla bilgi almak için bkz. Bebek Aramasõ.

(36)

Hõzlõ Arama Tuşunu Değiştirme

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. İSİMLER seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. ÖZEL seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. HIZLI ARAMA seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

5. Değiştirmek istediğiniz tuş kaydõna gidin ve Tamam tuşuna basõn.

6. YAZ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

7. Seçilen tuşa atamak istediğiniz telefon rehberi kaydõna gidin ve Tamam tuşuna basõn.

Hõzlõ Arama Tuşu Silme

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. İSİMLER seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. ÖZEL seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. HIZLI ARAMA seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

5. Değiştirmek istediğiniz tuş kaydõna gidin ve Tamam tuşuna basõn.

6. SİL seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Telefonda ONAYLA? ifadesi görüntülenir.

7. Hõzlõ arama tuşu atamasõnõ silmek istediğinizi onaylamak için Tamam tuşuna basõn.

(37)

Gelişmiş İşlemler

Gelişmiş Arama Fonksiyonlarõ

Tekrar Arama

Listeden

Telefonunuz aranan son 10 numarayõ ve telefon rehberi kaydõnõ, her isim ve telefon numarasõnõn ilk 32 karakterini saklayarak kaydeder. Bu numaralardan ya da kayõtlardan birini tekrar aramak için:

1. tuşuna basõn. Son aranan numara görüntülenir.

2. Aramak istediğiniz numaraya gidin 3. tuşuna basõn.

Son Aranan Numara

Son aranan numarayõ tekrar aramak için:

1. tuşuna basõn.

2. tuşuna basõn.

Hõzlõ Arama

Özel telefon rehberinizdeki numaralardan en sõk aradõklarõnõza 1–9 numara tuşlarõnõ atayabilirsiniz. Tuş atandõktan sonra, tuşu basõlõ tutarak telefon numarasõnõ arayabilirsiniz.

Hõzlõ arama tuşlarõnõn ayarlanmasõ ve kullanõlmasõ hakkõnda bilgi almak için bkz. Hõzlõ Aramayõ Kullanma.

Tekrar Arama (Arama Bekletme)

Arama sõrasõnda ikinci bir arama yapabilir ya da aramayõ yanõtlayabilirsiniz. Standart telefon hattõnõ kullanõrken bu özelliği kullanmak için, yerel servis sağlayõcõnõzõn arama bekletme hizmetine abone olmanõz gerekmektedir.

Tek seferde yalnõzca bir hat kullanabilirsiniz: eğer Skype aramasõ yapõyorsanõz, yalnõzca ikinci bir Skype aramasõnõ yanõtlayabilirsiniz; eğer standart arama yapõyorsanõz, yalnõzca ikinci bir standart aramayõ

R

R

(38)

yanõtlayabilirsiniz.

Skype Aramasõ Sõrasõnda İkinci Bir Arama Yapma İkinci bir Skype aramasõ yapmak için:

1. Arama sõrasõnda tuşuna basõn.

İlk arama beklemeye alõnõr ve çevir sesi duyarsõnõz.

2. Skype kullanõcõsõ aramak için tuşuna basõn, aramak istediğiniz kaydõ seçin ve tuşuna basõn.

VEYA

SkypeOut aramasõ yapmak için aranacak numarayõ girin ve tuşuna basõn.

3. İlk aramaya geri dönmek ya da aramalar arasõnda geçiş yapmak için tuşuna basõn.

Standart Arama Sõrasõnda İkinci Bir Arama Yapma İkinci bir standart arama yapmak için:

1. Arama sõrasõnda tuşuna basõn.

2. İlk arama beklemeye alõnõr ve çevir sesi duyarsõnõz.

3. Aranacak numarayõ girin ve tuşuna basõn.

İki standart arama arasõnda geçiş yapmak için tuşuna basõn.

İkinci Bir Aramayõ Yanõtlama

Aynõ hat üzerinde (Skype aramasõ sõrasõnda Skype hattõ, standart arama sõrasõnda standart hat üzerinden) ikinci bir arama geldiğinde, bir çağrõ bekliyor uyarõsõ duyarsõnõz; ikinci arama diğer hat üzerinden geldiğinde iki adet kõsa ses duyarsõnõz.

Not: Birden fazla aramayõ kontrol ederken kullanmanõz gereken tuşlar, aldõğõnõz yerel telefon hizmetine göre değişiklik gösterir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnõzca tekrar arama tuşuna ( ) basmanõz gerekirken, bazõ Avrupa ülkelerinde tekrar arama tuşuna bir rakam tuşunun ( +1, +2) ardõndan basmanõz gerekmektedir. Hangi tuşlarõn kullanacağõndan emin değilseniz, yerel telefon servis

sağlayõcõnõza başvurun.

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

(39)

1. Geçerli aramayõ sonlandõrmak için tuşuna basõn.

2. tuşuna basarak gelen aramayõ alõn.

Zincir Arama

Zincir arama özelliği ile farklõ telefon rehberlerindeki numaralarõ birleştirebilir ve aranacak tek bir numara oluşturabilirsiniz. Zincir aramayõ kullanmak için:

1. İlk numarayõ aşağõdaki şekilde girin:

A. tuşuna basõn.

B. Aramak istediğiniz ilk numarayõ seçin.

C. tuşuna basõn.

2. İkinci numarayõ aşağõdaki şekilde girin:

A. tuşunu 2 saniye boyunca basõlõ tutun.

Bu noktada zincir arama özelliğinden çõkmaya karar verirseniz, tuşunu tekrar 2 saniye basõlõ tutun.

B. Aramak istediğiniz sonraki numarayõ seçin.

C. Tamam tuşuna basõn.

Birbirine bağlayabileceğiniz telefon rehberi kayõtlarõnõn sayõsõ konusunda herhangi bir sõnõrlama bulunmamaktadõr.

Ahizesiz Arama Yapma

Ahizesiz arama özelliği sayesinde telefonu elinizde tutmadan görüşme yapma rahatlõğõnõ yaşayabilirsiniz.

Telefon, dahili bir hoparlör ve kulaklõk girişi aracõlõğõyla ahizesiz arama yapma olanağõ sağlar.

Kulaklõk

Telefon 2,5 mm girişi olan tüm kulaklõklarõ desteklemektedir. Kulaklõk kullanmak için:

EXIT

R

R

(40)

1. Telefonun kulaklõk kapağõnõ çõkarõn.

2. Kulaklõğõ kulaklõk girişine takõn.

Arayanõ kulaklõk aracõlõğõyla duyabilir ve kulaklõğõn mikrofonu üzerinden konuşabilirsiniz.

Hoparlör

Dahili hoparlörü kullanmak için:

1. Arama sõrasõnda tuşuna basõn.

Arayanõ hoparlör üzerinden duyabilir ve mikrofon üzerinden konuşabilirsiniz; ekranda görüntülenir.

2. Hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ya da tuşlarõna basõn.

Skype aramalarõndaki ses seviyesi uygun değilse, bilgisayarõnõzõn ses seviyesini ayarlamanõz gerekebilir. Bil- gisayarõn ses seviyesini ayarlama talimatlarõ için bkz. Arama Ses Seviyesini Ayarlama.

Hoparlörü kapatmak için tuşuna basõn.

Telefon Ayarlarõ

Time Settings (Zaman Ayarlarõ)

Kulaklõk jakõ kapağõ

(41)

2. SAAT/ALARM seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. ALARM seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

4. 24 saatlik formatta günün saatini girmek için sayõ tuşlarõnõ kullanõn.

5. Günün saatini kaydetmek için Tamam tuşuna basõn.

Çalar Saatin Ayarlanmasõ

Telefonun dahili bir çalar saati bulunmaktadõr. Alarm saatinin ve alarmõn kapalõ ya da açõk olmasõnõn yanõ sõra, alarm melodisini ve ses seviyesini de seçebilirsiniz. Alarm çaldõğõnda bir dakika çalmaya devam eder.

Açõk, Kapalõ ve Saat

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. SAAT/ALARM seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. ALARMI AYARL. seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI) seçeneklerini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Eğer ON seçeneğini seçerseniz, alarm saati görüntülenecektir. 24 saatlik formatta alarm saatini girmek için sayõ tuşlarõnõ kullanõn.

5. Alarm ayarlarõnõ kaydetmek için Tamam tuşuna basõn.

Melodi

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. SAAT/ALARM seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. ALARM SESİ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. MELODİ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Telefon seçilen melodiyi çalar.

5. İstediğiniz melodiyi seçin ve Tamam tuşuna basõn Ses

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. SAAT/ALARM seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. ALARM SESİ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. SES seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Not: Çalarken alarmõ kapatmak için EXIT tuşuna basõn.

(42)

Telefon ses seviyesi ayarõnõ görüntüler ve melodiyi bu seviyede çalar.

5. İstediğiniz ses seviyesini seçin ve Tamam tuşuna basõn

Kişisel Ayarlar

Ekran Ahizenin ismi

Kolayca tanõmlanabilmeleri için her ahizenin diğerlerinden farklõ bir ismi bulunmaktadõr. Ahize kullanõlmadõğõ sõralarda günün saatini görüntüler. Ahizenin ismini görmek için MENÜ tuşuna basõn.

Ahizenin ismini değiştirmek için:

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. ÖZEL AYARLAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. EC ADI seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Ahize ismi görüntülenir.

4. Ahize ismini düzenleyin.

İsim en fazla 10 karakter uzunluğunda olabilir ve harflerden, rakamlardan ve boşluklardan oluşabilir.

5. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam tuşuna basõn.

Kontrast Ayarlama

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. ÖZEL AYARLAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. KONTRAST seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. Tercih ettiğiniz kontrast seviyesini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Otomatik Yanõtlama

Otomatik yanõtlama özelliği sayesinde, sadece ahizeyi şarj cihazõndan alarak arama yanõtlama rahatlõğõnõ yaşayabilirsiniz. TALK (KONUŞ) tuşuna basmanõz gerekmez.

(43)

Arka Aydõnlatmayõ Açma ve Kapama

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. ÖZEL AYARLAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. ARKA ISKseçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI) seçeneklerini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Telefonun dilini ayarlama

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. ÖZEL AYARLAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. DİLseçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. Dil tercihinizi yapõn ve Tamam düğmesine basõn.

Sesler

Ahizenin zil melodisini seçme

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. ÖZEL AYARLAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. EC SESLERİ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. Zil sesini ayarlamak istediğiniz hattõ seçin.

Telefon, Skype ya da dahili arasõndan seçim yapõn. Dahili ahize ile baz istasyonu arasõndaki bağlantõ ve ahizeler arasõndaki intercom özelliğinin kullanõlmasõ için kullanõlan zil sesidir.

5. Zil sesi tercihinizi yapõn ve Tamam düğmesine basõn.

Ahizenin zil sesi seviyesini seçme

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. ÖZEL AYARLAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. EC SESLERİ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. SES seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

5. Ses seviyesi tercihinizi yapõn ve Tamam düğmesine basõn.

Ahize tuşlarõnõ kullanarak zil sesini geçici olarak kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bkz. Zil Açõk/Kapalõ Tuş seslerinin açõlmasõ/kapatõlmasõ

1. MENÜ tuşuna basõn.

(44)

2. ÖZEL AYARLAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. EC SESLERİ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. TUŞ SESİ seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

5. ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI) seçeneklerini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Gelişmiş Ayarlar

Tekrar Arama ya da Flaş

(Flaş yalnõzca Kuzey Amerika'daki modellerde bulunmaktadõr)

Tekrar arama fonksiyonun "flaş" olarak tanõyor olabilirsiniz. Bu özellik genellikle arama bekletme yönetimi için kullanõlõr. telefonunuzda iki adet tekrar arama süresi bulunmaktadõr. Tekrar arama ya da flaş özelliği

çalõşmõyorsa diğerine geçin. Tekrar arama süresini değiştirmek için:

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. GENİŞ. AYAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. RECALL ya da FLASH seçeneklerini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. Tercih ettiğiniz tekrar arama süresini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Çevirme Modu

Telefonunuz tonlu aramaya ayarlanmõştõr. Gerekirse darbeli aramaya geçebilirsiniz.

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. GELİŞ. AYAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. ARM MODU seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. TON ya da PULSE seçeneklerini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Arama modunun darbeli olarak ayarlanmasõ durumunda, hattõ aldõktan sonra tuşunu basõlõ tutarak geçici olarak tonlu aramaya ayarlayabilirsiniz. Telefonda D görüntülenir. Kapatana kadar tüm çevrilen rakamlar tonlu olarak aranõr.

(45)

2. GENİŞ. AYAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. DURAK seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. Tercih ettiğiniz duraklatma süresini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

PABX

Telefonunuz PABX üzerinde ise, PABX numarasõnõ ayarlayabilirsiniz:

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. GENİŞ. AYAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. PABX seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. PABX numarasõnõ girmek için sayõ tuşlarõnõ kullanõn.

5. Tamam tuşuna basõn.

Alan Kodu

(Yalnõzca Kuzey Amerika'daki modellerde)

Kendi alanõnõzdaki numaralar için alan kodu çevirmek istemiyorsanõz bu ayarõ kullanõn. Bu ayarla ahize gelen aramalarda alan kodunu göz ardõ eder, böylece numarayõ telefon defterine kaydettiğinizde numara yalnõzca çevirmeniz gereken 7 rakamla kaydedilir.

Kendi alanõnõzdaki aramalarda alan kodu çevirmeniz gerekiyorsa bu ayarõ kullanmayõn.

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. GENİŞ. AYAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. BLG KODU seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Geçerli alan kodu (eğer varsa) görüntülenir.

4. Numarayõ girin ya da düzenleyin.

5. Tamam tuşuna basõn.

Bebek Aramasõ

Telefonu herhangi bir tuşa basõldõğõnda (KAPALI tuşu hariç) belirli bir numarayõ arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz; bu, numaralarõ kolayca çeviremeyecek kişilerin daha kolay yardõm alma amaçlõ arama yapmasõnõ sağlar. BABY CALL (BEBEK ARAMASI) özelliği açõk iken, telefon acil arama cihazõ görevi görür ve standart arama özellikleri kullanõlamaz.

BABY CALL (BEBEK ARAMASI) Numarasõnõ Ayarlama 1. MENÜ tuşuna basõn.

(46)

2. GENİŞ. AYAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. MEKAN DENET. seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

4. MEKAN DENET. numarasõnõ girmek için sayõ tuşlarõnõ kullanõn.

5. Tamam tuşuna basõn.

Telefonda MEKAN DENET. yazõsõ görüntülenir.

BABY CALL (BEBEK ARAMASI) Özelliğini Kapatma

1. OFF tuşuna basõn.

2. OFF seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Sesli Mesaj Bekliyor Göstergesi

Standart telefon hattõnõzdan sesli mesaj gelmesi durumunda, telefon üzerinde sesli mesaj bekliyor göstergesi görüntülenir. Göstergeyi silmek için:

1. MENÜ tuşuna basõn.

2. GENİŞ. AYAR seçeneğini seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

3. VMWI seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Telefonda SİL ifadesi görüntülenir.

4. OK (Tamam) tuşuna basõn.

Ek Ahize Özellikleri

Tuştakõmõ Kilidi

Tuştakõmõ, ahizeyi cebinize koyduğunuz durumlar gibi hallerde tuşlara yanlõşlõkla basõlmasõnõn engellenmesi amacõyla kilitlenebilir. Tuştakõmõ kilitli iken gelen aramalarõ TALK (KONUŞ) tuşuna basarak yanõtlayabilirsiniz.

Arama sõrasõnda tuştakõmõ aktiftir. Aramayõ sonlandõrdõğõnõzda tuştakõmõ yeniden kilitlenir.

Tuştakõmõ kilitlemek için tuşunu ekranda KİLİTLİ yazõsõ görüntülenene kadar basõlõ tutun.

(47)

Zili kapatmak için tuşunu, telefonda görüntülenene kadar basõlõ tutun.

Eğer telefon üzerinde simgesi görüntüleniyorsa, zil kapalõdõr. Zili açmak için kaybolana kadar tuşunu basõlõ tutun.

Mesaj Bekliyor Göstergesi

Yerel servis sağlayõcõnõzõn ya da Skype uygulamasõnõn sesli mesaj hizmetine aboneyseniz, mesaj kutularõnõzdan herhangi birine yeni bir mesaj geldiğinde telefon üzerinde görüntülenir. Yeni mesajlarõn tümünü dinledikten sonra mesaj bekliyor göstergesi kapanõr.

Arayan Kimliği İlk Çalmanõn Yükseltilmesi

Eğer arayan kimliği hizmetine aboneyseniz, telefonunuz standart hattan gelen aramalarda ilk zil sesinin

seviyesini yükseltir, böylece telefonun çaldõğõnõ duyar duymaz kimin aradõğõnõ görebilirsiniz. Telefonu varsayõlan ayarlara resetlemeniz durumunda ilk çalmanõn yükseltilmesi özelliği devre dõşõ kalõr. Bir sonraki standart aramada telefonunuz arayan kimliği hizmeti alõp almadõğõnõzõ belirler ve eğer alõyorsanõz ilk çalmanõn yükseltilmesi özelliğini devreye alõr.

Ahize Bulma

Ahize bulmak için, baz istasyonu üzerindeki PAGE tuşuna basõn ve bõrakõn.

Baz istasyonuna kayõtlõ olan tüm ahizeler açõlõr ve bekleme modunda arama sesi oluşturulur, ekranda 30 saniye PAGING yazõsõ görüntülenir. Harici bir aramanõn gelmesi durumunda tüm ahizeler arama sesini dur- durur ve harici arama melodisi çalõnõr.

Aramayõ durdurmak için ahize üzerindeki herhangi bir tuşa ya da baz istasyonu üzerindeki PAGING (TARAMA) tuşuna tekrar basõn.

Aranan Numaralar

Telefonunuz aradõğõnõz, yanõtladõğõnõz ya da cevaplamadõğõnõz numaralarõn kaydõnõ tutar. Aradõğõnõz son 10 numaranõn, sizi arayan son 5 numaranõn ve cevaplamadõğõnõz son 15 numaranõn listesine ulaşabilirsiniz.

Listelerde Skype aramalarõ ve, eğer yerel telefon hizmet sağlayõcõnõzõn arayan kimliği hizmetine abone iseniz, standart hat aramalarõ bulunur.

Her kayõtta en fazla 12 karakterlik bir isim ve en fazla 32 karakterlik Skype kaydõ bulunur.

Arayanõn ismine ulaşõlabiliyorsa, aramanõn yapõldõğõ tarih ve saatle birlikte ismin ilk 12 karakteri görüntülenir. Eğer Not: Bu özellik devreye alõndõktan sonra, arayan kimliği hizmetini almayõ bõraksanõz dahi ilk çalma ses seviyesi

yükseltilecektir. Arayan kimliği hizmeti almayõ bõrakmõş ve ilk çalma ses seviyesinin yükseltilmesini istemiyorsanõz, fişini prizden çekip tekrar takarak baz istasyonunu yeniden başlatõn.

(48)

Arayanõn numarasõ telefon rehberinizdeki bir numara ile aynõ ise, arayanõn ismi yerine telefon rehberindeki kayõt görüntülenir.

Her ahizenin arama kaydõ listesi ayrõdõr, bu nedenle kayõtlarõ bir ahizede tutarken diğerinden silebilirsiniz.

Sizi Kimin Aradõğõn Bulma (Arama Listesi)

Arama Kayõtlarõnõn Kontrolü

1. tuşuna basõn.

2. CEVAPSIZ ya da ARAYAN seçeneklerini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. bir kayda gidin ve tuşuna basarak numarayõ görüntüleyin.

Arama Kaydõndan Arama Yapma

Arama kaydõnõ görüntülerken, tuşuna basarak aramaya geri dönebilirsiniz. Eğer arama standart telefon hattõndan gelirse, geri arama sõrasõnda standart telefon hattõ kullanõlõr; eğer arama Skype hattõndan gelirse, geri arama sõrasõnda Skype kullanõlõr.

Arama Kaydõnõ Telefon Rehberine Kaydetme

Standart hat aramalarõndan gelen numaralarõ telefon rehberine kaydedebilirsiniz.

1. Kaydetmek istediğiniz arama kaydõnõ görüntüleyin ve MENÜ tuşuna basõn.

2. Numaranõn kaydedilmesini istediğiniz özel ya da paylaşõlan telefon rehberini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Kayõt için isim girin ve Tamam tuşuna basõn.

4. Gerekiyorsa numarayõ düzeltin ve Tamam tuşuna basõn.

Arama kaydõ telefon rehberinize kaydedilmiştir. Arama kaydõ hala arama listesinde bulunmaktadõr ancak telefon rehberine kaydetmiş olduğunuz yeni isim görüntülenir.

Arama Kaydõnõ Silme

Tek bir arama kaydõnõ silmek için:

R

(49)

Tüm Arama Kayõtlarõnõ Silme Tüm arama kayõtlarõnõ silmek için:

1. Herhangi bir arama kaydõnõ görüntüleyin ve MENÜ tuşuna basõn.

2. HEP SİL seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Silme işlemini onaylamak için Tamam tuşuna basõn.

Kimi Aradõğõnõzõ Bulma (Arananlar Listesi)

Aradõğõnõz Numaralarõ Kontrol Etme

1. tuşuna basõn.

Telefon en son yapõlan aramalarõn listesini görüntüler.

2. Yaptõğõnõz son 10 aramanõn kayõtlarõ içinde gezinin.

Aranan Numara Kaydõnõ Telefon Rehberine Kaydetme Aradõğõnõz numaralarõ telefon rehberine kaydedebilirsiniz.

1. Kaydetmek istediğiniz aranan numara kaydõnõ görüntüleyin ve MENÜ tuşuna basõn.

2. Numaranõn kaydedilmesini istediğiniz özel ya da paylaşõlan telefon rehberini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Kayõt için isim girin ve Tamam tuşuna basõn.

4. Gerekiyorsa numarayõ düzeltin ve Tamam tuşuna basõn.

Kayõt telefon rehberinize kaydedilmiştir. Aranan numara kaydõ hala aranan numaralar listesinde bulunmaktadõr ancak telefon rehberine kaydetmiş olduğunuz yeni isim görüntülenir.

Aranan Numara Kaydõnõ Silme

Tek bir aranan numara kaydõnõ silmek için:

1. Silmek istediğiniz aranan numara kaydõnõ görüntüleyin ve MENÜ tuşuna basõn.

2. SİL seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Silme işlemini onaylamak için Tamam tuşuna basõn.

Tüm Aranan Numara Kayõtlarõnõn Silinmesi Tüm aranan numara kayõtlarõnõ silmek için:

(50)

2. HEP SİL seçeneğini seçin ve Tamam tuşuna basõn.

3. Silme işlemini onaylamak için Tamam tuşuna basõn.

Birden Fazla Ahize Fonksiyonlarõ

Baz istasyonunuz 4 adete kadar ahizeyi destekler. Ek ahize kurulumu hakkõnda bilgi almak için bkz. Ek Telefon.

Eğer birden fazla ahizeniz varsa, telefonu intercom olarak kullanabilir, bir ahizeden diğerine arama aktarabilir ya da ahizeleri konferans görüşmesi için kullanabilirsiniz.

Evdeki Birisini Arama

Intercom Aramasõ Yapma

1. tuşuna basõn.

2. Aramak istediğiniz ahizenin numarasõna basõn.

VEYA

Aramak istediğiniz ahizeyi seçin ve Tamam tuşuna basõn.

Intercom Aramasõ Yanõtlama

Intercom aramasõ aldõğõnõzda ahizeniz dahili zil sesini çõkarõr ve arayan ahizenin numarasõnõ görüntüler.

Yanõtlamak için tuşuna basõn.

Intercom Aramasõnõ Bölme

Intercom aramasõ sõrasõnda dõş arama gelirse çağrõ bekliyor sinyali duyarsõnõz. Arayan numarasõ servisine abone iseniz telefon aynõ zamanda arayanõn bilgilerini görüntüler. Dõş aramayõ yanõtlamak için:

1. tuşuna basõn. intercom aramasõnõ sonlandõrmak için.

2. Dõş aramayõ yanõtlamak için tuşuna basõn.

INT CONF

R

EXIT

R

Referanslar

Benzer Belgeler

Baraj nedeniyle köylerinden ayrılarak yakın çevrelerde ikamet etmeye başlayan çiftlik köylülerin iki yıllık elektrik siz ve susuz ya şamalarına henüz çözüm

assumed that the reactor was continuously operated 24 hours a day for all core cycles in all of the calculations (MONTEBURNS, CNUREAS and reference).  All control rods were

(Bu ayarı doğrulamak için  tuşuna basıp Kurulum'u seçin ve Tamam tuşuna basın. Kanal ara > Kanalları tekrar.. kur'u seçin ve Tamam tuşuna basın.  tuşuna basın

(Bu ayarı doğrulamak için  tuşuna basıp Kurulum'u seçin ve Tamam tuşuna basın. Kanal ara > Kanalları tekrar.. kur'u seçin ve Tamam tuşuna basın.  tuşuna basın

(Bu ayarı doğrulamak için  tuşuna basıp Kurulum'u seçin ve Tamam tuşuna basın. Kanal ara > Kanalları tekrar.. kur'u seçin ve Tamam tuşuna basın.  tuşuna basın

Zeynep Kotan, Aslı Sarandöl, Salih Saygın Eker, Cengiz Akkaya……… 22 Depresyon ve N-Metil D-Aspartik Asit (NMDA) Reseptör İlişkisi. N-Methyl D-Aspartic Acid (NMDA) Receptors

En fazla 2 ödev vermeyenler devamsızlıktan da kalacak ve seneye derse

2~ Teknik lise ve endüstri meslek liselerinin elektrik, elektronik ve telekomünikasyon bölümlerinin birinden mezun olmaları veya yüksek okul elektrohik elektrik

This study, on the other hand, deals with the effect of overall globalization on the greenhouse gas emissions and PM2.5 which can be employed as the indicators of air

4 Bir alarm (1 ila 3) seçmek için kumanda tuşunu arka arkaya yukarı ya da aşağı doğru itiniz, daha sonra , tuşuna basınız.. L Daha önce kurulmuş alarmlara ait saatler

“Sunucuyu Gez” butonunu tıklayınız. * Link vererek resim ekleme işleminde kalan kısımlar “Resim Ekleme “ kısmında anlatılan kısımlar ile aynıdır.. Kaydet ve

 Sigorta ettiren isteği ile Gün Esaslı iptal edilmiş poliçeler daha sonra yürürlüğe (meriyete) alınamaz, talep gelmesi durumunda yeniden değerlendirme yapılarak yeni

F8 Tuşu : Yatay ve dikey doğrultuda çizim yapabilmek için dik modunu aktif ya da pasif hale getirmek gerekir. Ortho diye de

2 [Sadece cevap] veya [Cevap ve kyt] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın. 3 [Yeni kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam]

Renkli Silindiri renkleri değiştirmek için değiştirirken veya sıkışmış kağıdı çıkarırken Baskı Silindirini çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin. Bu makine

, , veya tuşunu kullanarak ve sonra yazdırmayı başlatmak için Yazdır, Tamam veya Gir tuşuna basarak aralıktaki yazdırmak istediğiniz son kaydı seçin..

• Aramayı yanıtlama: ( tuşuna basın veya Etkin kapak seçeneği Açık olarak ayarlanmışsa telefonun kapağını açın (daha fazla bilgi için bkz...

2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.. » Seçilen

2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.. » Seçilen

2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.. » Seçilen

2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.. » Seçilen

5 Kaydetmek istediğiniz telefon numarasını girin veya bekleme moduna dönmek için tuşuna

Yön düğmelerini kullanın ve bir veya daha fazla dosya seçmek için Tamam düğmesine basın.. İstediğiniz eylemi seçin ve yürütmek için Tamam