Risk- och sårbarhetsanalysrapport 2019 enligt MSBFS 2015:4

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-10-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-730 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Petter Nordqvist

Risk- och sårbarhetsanalysrapport 2019 enligt MSBFS 2015:4

Dnr 00391-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar fastställa rapport om risk- och sårbarhetsanalys 2019.

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar resultatet av Region Norrbottens arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt föreskrift MSBFS 2015:4. Rapporten visar bl. a att vid en inträffad extraordinär händelse (t ex ett större dammbrott i Lule älv) i länet kan belastningen på regionens verksamheter bli hög. Regionen är bl. a beroende av att personal finns att tillgå, att försörjning av sjukvårds- material, läkemedel, livsmedel mm fungerar samt att elektricitet och IT fun- gerar.

Ärendet

I MSB föreskrift 2015:4 fastslås att regionen senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till regionfullmäktige ska ställa sam- man och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt följande uppställning:

1 Beskrivning av landstinget och dess ansvarsområde.

2 Beskrivning av arbetsprocess och metod.

3 Identifierad samhällsviktig verksamhet inom landstingets ansvarsområde.

4 Identifierade kritiska beroenden för landstingets samhällsviktiga verk- samhet.

5 Identifierade och analyserade risker för landstingets ansvarsområde.

6 Bedömning av landstingets generella krisberedskap enligt indikatorer som framgår av bilaga.

7 Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom landstinget och dess ansvarsområde.

8 Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resul- tat.

Bilagor:

RSA Rapport 2019 Indikatorer RSA 2019

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länsstyrelsen i Norrbottens län

Socialstyrelsen

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :