• Sonuç bulunamadı

EKSTREMİTE KEMİKLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EKSTREMİTE KEMİKLERİ"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ

• Omuz Bölgesi – Clavicula – Scapula • Kol Bölgesi – Humerus • Önkol Bölgesi – Radius – Ulna • El Bölgesi – Ossa Carpi – Ossa Metacarpi – Ossa Digitorum

(3)

Clavicula

• Sternum ve scapula ile eklem yapan S

(4)

Scapula

• 2-7 costae • Spina scapula • Acromion • Processus Coracoideus

(5)

Humerus

• Üst ekstremitenin en uzun kemiği • Ekstremitas proximalis – Caput humeri – Tuberculum majus – Tuberculum minus • Corpus • Ekstremitas distalis – Trochlea humeri – Epicondylus medialis – Epicondylus lateralis

(6)

Radius – Ulna

• Olecranon

• Processus styloideus radii

(7)

Ossa Carpi

• Distalde • Os Hamatum • Os Capitatum • Os Trapezoideum • Os Trapezium • Proksimalde – Os Pisiforme – Os Triquetrum – Os Lunatum – Os Schaphoideum

(8)
(9)

Ossa Digitorum(Phalanges)

• 14 Tane • 1.Parmak – Phalanx Proximalis – Phalanx Distalis • 2-3-4-5 Parmaklar – Phalanx Proximalis – Phalanx Media – Phalanx Distalis

Referanslar

Benzer Belgeler

On microscopical examination, there were laminated acellular cuticular material in necrotic hyalinized fibrous tissue and inflammatory cells were observed both in and

Ossa Digitorium

tabanından başlayarak boyun ve gövdenin arka ortasında uzanan ve 33- 34 omurun(vertebra) üst üste dizilmesiyle..

Omurga (Columna Vertebralis) • Omurga, 33-34 omurun(vertebra) üst üste dizilmesiyle oluşmuş kemik kolondur... (yetişkinde 1

(a) Lateral chest radiograph of second patient demonstrating fissure lines on corpus sternum... Turk Gogus

Sonuç olarak, olgumuzda olduğu gibi primer sternum tüberkülozu tedavisinde cerrahi endikasyon oluştuğu zaman, sternum ve kondral rezeksiyon uygulanması, iki

Olgularda sternumu açık bırakma endikasyonları: Olgunun preoperatif durumu (Negatif sıvı balansı, belirgin sistemik enfeksiyon v.s.) (4), Olgunun kardiak tanısı ve

Bizim olgu- muzda tümör sternum alt ucunda lokalize ve yumuşak olup üzerinde kızarıklık yoktu.. Li- teratürde bu olguların üçte birinden fazlasında diğer organ