ATA AÖF YABANCI DİL ÜNİTE ÖZET. dilekdemirel.com. İNGİLİZCE SİL BAŞTAN Dilek Demirel ile

Tam metin

(1)

ATA AÖF

YABANCI DİL 2

İNGİLİZCE SİL BAŞTAN ­ Dilek Demirel ile

27. ÜNİTE ÖZET

dilekdemirel.com

(2)

ATA AÖF İNGİLİZCE 2 ÖZET 27. ÜNİTE

Conjunctions II (Bağlaçlar II)

dilekdemirel.com

27. Ünite konu anlatımı ve soru çözüm derslerimi web adresimden ve you tube İngilizce Sil Baştan ­ Dilek

Demirel ile kanalından izleyebilirsiniz.

Subordinating Conjunctions

Bir yan cümleyi (subordinate clause) ana cümleye (main clause) bağlayan bağlaçlara Subordinating Conjunctions adı verilir.

When (ki o zaman / -dığı zaman), before (önce),

because (çünkü), although (dığı halde)

thus (böylelikle)

I studied for the exam very much ; thus, I was able to pass the test.

(Sınav için çok çalıştım; böylelikle, sınavı geçebildim.) (Noktalama işaretlerine dikkat) Yan cümle, ana cümleden önce geliyorsa, bu iki cümle arasında mutlaka virgül

kullanılmalıdır.

Before the thief left the building , I called the police. (Hırsız binayı terk etmeden önce polisi aradım.) (Virgüle dikkat. Başında bağlaç olan cümle en başta sonra virgül) Ancak durum tam tersi ise, ana cümle ve yan cümle arasında herhangi bir noktalama işaretine ihtiyaç duyulmaz.

I called the police before the thief left the building. (Hırsız binayı terk etmeden önce polisi aradım.) (Virgül yok. Ana cümle başta)

(3)

dilekdemirel.com

27. Ünite konu anlatımı ve soru çözüm derslerimi web adresimden ve you tube İngilizce Sil Baştan ­ Dilek

Demirel ile kanalından izleyebilirsiniz.

Subordinating Conjunctions

Bu bağlaçlar ana cümle ile yan cümleyi zaman, yer, durum, neden, amaç, zıtlık, koşul ve sonuç gibi birçok anlamsal ilişki bağlamında birbirine bağlar.

Main Clause olarak adlandırılan ana cümle, herhangi bir ek cümleye ihtiyaç duymaksızın tek başına anlamlı bir bütün oluşturan kelimeler topluluğudur.

I do not eat it in winter.

Subordinate Clause olarak adlandırılan yan cümle ise, kendi başlarına kullanılmayan ve fakat ana cümleyi desteklemek için kullanılan kelimeler topluluğudur. Yan cümleler kendi başlarına kullanıldıklarında bir anlama sahip değildirler ve anlamlı olabilmek için ana cümleye ihtiyaç duyarlar.

Although I like ice cream

(4)

ATA AÖF İNGİLİZCE 2 ÖZET 27. ÜNİTE

Conjunctions II (Bağlaçlar II)

dilekdemirel.com

Subordinating Conjunctions

Zaman bağlaçlarında, ana cümle ile zarf cümlesi (yan cümle) arasındaki zaman uyumu büyük önem taşımaktadır.

After (sonra), before (önce),

by the time (-e kadar), until (-e kadar), since (den beri), when (-dığı zaman), while (iken), as (iken),

whenever (her ne zaman), as soon as (olur olmaz), once (olur olmaz)

Zaman bağlaçları (Subordination conjunctions of time)

(5)

Conjunctions II (Bağlaçlar II)

dilekdemirel.com

27. Ünite konu anlatımı ve soru çözüm derslerimi web adresimden ve you tube İngilizce Sil Baştan ­ Dilek

Demirel ile kanalından izleyebilirsiniz.

Zaman bağlacı: ‘after‛

After bağlacı sonra; -den sonra anlamına gelmekte olup, ana cümledeki iş, oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylemden daha sonra gerçekleştiğini ifade eder.

Zaman bağlacı: ‘before‛

Before bağlacı önce; -den önce anlamına gelmekte olup, ana cümledeki iş, oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylemden daha önce gerçekleştiğini ifade eder.

Zaman bağlacı: ‘by the time‛ ve ‘until‛

By the time ve until bağlaçları -e kadar anlamına gelmekte olup, ana cümledeki iş, oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylemin gerçekleştiği zamana kadar gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini ifade eder.

(6)

ATA AÖF İNGİLİZCE 2 ÖZET 27. ÜNİTE

Conjunctions II (Bağlaçlar II)

dilekdemirel.com

Zaman bağlacı: ‘since‛

Since bağlacı -den beri anlamına gelmekte olup, ana cümledeki iş, oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylemin gerçekleştiği andan itibaren gerçekleşmeye başladığını ifade eder.

Zaman bağlacı: ‘when‛, ‘while‛ ve ‘as‛

When, While ve As bağlaçları iken anlamına gelmekte olup, ana cümledeki iş, oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylem ile aynı anda veya benzer zamanlarda gerçekleştiğini ifade eder.

While ve as bağlaçları aynı anlamdadır. İkisi de "iken" anlamına gelir.

Ana cümle geniş zamanda ise While / As bağlacından sonra Present Continuous (am/is/

are fiil+ing / am not /isn't/ aren't + fiil + ing) gelir.

Ana cümle geçmiş zamanda ise While / As bağlacından sonra Past Continuous (was/

were fiil+ing / wasn't /weren't + fiil + ing) gelir.

Ana cümle geçmiş zamanda veya past continuous ise When bağlacından sonra Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) (Olumlu cümle fiilin 2. hali / olumsuz cümle didn't fiilin 1.

hali) gelir.

Ana cümle geniş zamanda ise When bağlacından sonra Simple present (Geniş Zaman) (Olumlu cümle fiilin 2. hali-he/she it yani tekil özen ile fiil+-s takısı / olumsuz cümle don't/doesn't fiilin 1. hali) gelir.

Ana cümle simple past (geçmiş zaman)

Ana cümle simple present (geniş zaman)

Ana cümle past continuous

Ana cümle simple present

Ana cümle gelecek zaman

(7)

Conjunctions II (Bağlaçlar II)

dilekdemirel.com

27. Ünite konu anlatımı ve soru çözüm derslerimi web adresimden ve you tube İngilizce Sil Baştan ­ Dilek

Demirel ile kanalından izleyebilirsiniz.

Zaman bağlacı: ‘whenever‛

Whenever bağlacı her ne zaman anlamına gelmekte olup, ana cümledeki iş, oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylemin gerçekleştiği zamana koşullu olarak bağlı olduğunu ifade eder.

Zaman bağlacı: ‘as soon as‛

As soon as bağlacı olur olmaz; yapar yapmaz gibi anlamlara gelmekte olup, ana cümledeki iş, oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylem ile tamamen eş zamanda gerçekleştiğini ifade eder.

(8)

ATA AÖF İNGİLİZCE 2 ÖZET 27. ÜNİTE

Conjunctions II (Bağlaçlar II)

dilekdemirel.com

Zaman bağlacı: ‘once‛

Once bağlacı bir kez … yaptığın zaman … olur, -dığı zaman ve bir zamanlar gibi çeşitli anlamlara gelmekte olup çeşitli zaman kombinasyonları ile kullanılabilir.

Yer bağlaçları, zaman bağlaçlarından farklı olarak ana cümle ve zarf cümlesi arasında zaman uyumu gerektirmeyebilir.

Where (-dığı yerde), Wherever (her nerede)

Yer bağlaçları (Subordination conjunctions of place)

Yer bağlacı: ‘where‛

Where bağlacı ki o yer anlamına gelmekte olup, yan cümledeki iş, oluş ve eylemin ana cümlede belirtilen yerde gerçekleştiğini ifade eder. İki cümlenin zaman yapıları birbirinden farklı olabilir.

(9)

dilekdemirel.com

27. Ünite konu anlatımı ve soru çözüm derslerimi web adresimden ve you tube İngilizce Sil Baştan ­ Dilek

Demirel ile kanalından izleyebilirsiniz.

Yer bağlacı: ‘wherever‛

Wherever bağlacı her nereye; her neresi; her nerede gibi anlamlara gelmekte olup bu bağlacın kullanıldığı yan cümlede ve ana cümlede zaman yapıları birbirinden farklı olabilir.

As (gibi, olarak), As if (sanki), As though (sanki)

Subordination conjunctions of manner (Durum bağlaçları)

Durum bağlacı: ‘as‛

As bağlacı bir durum bağlacı olarak kullanıldığında gibi; olarak anlamlarına gelmekdir.

Bu bağlaç aynı zamanlarda, iken, kadar, çünkü, için gibi birbirinden farklı anlamlara gelmektedir.

Durum bağlacı: ‘as if‛ ve ‘as though‛

As if ve as though bağlaçları birbiriyle aynı anlam ve işleve sahiptir ve dilimizde sanki; yapmışçasınaetmişçesine anlamlarına gelmektedir.

(10)

ATA AÖF İNGİLİZCE 2 ÖZET 27. ÜNİTE

Conjunctions II (Bağlaçlar II)

dilekdemirel.com

Because (çünkü), As (çünkü), Since (çünkü), For (çünkü)

Neden/sebep bildiren bağlaçlar (Subordination conjunctions of cause)

Neden/sebep bağlaçları: ‘because‛, ‘since‛ ve ‘for‛ (The subordinating conjunctions of cause: ‘because‛, ‘since‛ and ‘for‛)

Because, as, since ve for bağlaçları çünkü anlamına gelir. Bu üç bağlaç da aynı anlama sahip olup kullanım sıklıkları, kullanım yerleri ve tone olarak adlandırabileceğimiz resmiyet seviyeleri birbirlerinden az da olsa farklılık gösterebilmektedir. Bu üç bağlaç arasında en yaygın olarak kullanılanı because yapısı iken, since daha çok resmi yazışmalarda tercih edilmektedir.

… olsun diye; … ebilmek adına gibi anlamına gelir. Bu üç bağlaç da aynı anlama sahip olup kullanım sıklıkları, kullanım yerleri ve tone olarak

adlandırabileceğimiz resmiyet seviyeleri birbirlerinden az da olsa farklılık gösterebilmektedir. Bu üç bağlaç arasında en yaygın olarak kullanılanı so that yapısı iken, for the purpose that daha çok resmi yazışmalarda tercih edilir.

So that (amacıyla), In order that (amacıyla),

For the purpose that (amacıyla)

Amaç bildiren bağlaçlar (Subordination conjunctions of purpose)

(11)

dilekdemirel.com

27. Ünite konu anlatımı ve soru çözüm derslerimi web adresimden ve you tube İngilizce Sil Baştan ­ Dilek

Demirel ile kanalından izleyebilirsiniz.

Although, though, even though, while ve whereas bağlaçları –dığı halde; -e rağmen; iken gibi anlamlara gelmekte olup ana cümldeki iş, oluş ve eylem ile yan cümledeki iş, oluş ve eylem arasında zıtlık, tezatlık veya ters anlam ilişkisi olduğunu bildirir.

Although (-dığı halde), Though (-dığı halde),

Even though (-dığı halde), While (iken),

Whereas (iken)

Zıtlık bildiren bağlaçlar (Subordination conjunctions of contrast)

If (eğer),

Unless (eğer olmazsa), Only if (sadece …olursa), Even if (olsa bile),

Providing (that) (koşuluyla), Provided (that) (koşuluyla), Suppose that (koşuluyla), Supposing that (koşuluyla),

In case (olması ihtimaline karşın), As/So long as (olduğu sürece)

Koşul bildiren bağlaçlar (Subordination conjunctions of condition)

(12)

ATA AÖF İNGİLİZCE 2 ÖZET 27. ÜNİTE

Conjunctions II (Bağlaçlar II)

dilekdemirel.com

27. Ünite konu anlatımı ve soru çözüm derslerimi web

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :