BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

565  Download (0)

Tam metin

(1)
(2)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2015 PERFORMANS PROGRAMI

(3)
(4)

BAŞKAN SUNUŞU

Büyükşehir Belediye Meclis’imizin Değerli Üyeleri;

Binlerce yıllık geleneksel değerleriyle geleceğe yürüyen Bursa, Büyükşehir Belediyesinin “yeniden inşa”

hareketi kapsamında değişerek gelişimini sürdürüyor.

Kentin tarihi kimliğinin korunarak geleceğe taşınması, çağdaş ve modern hizmetlerin Bursa’ya kazandırılması süreci kent için büyük kazanımları da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda uyguladığımız tüm projeler Bursa’nın markalaşarak dünya kenti statüsüne kavuşmasını hızlandırmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, sanayi kenti olma sorumluluğunu layıkıyla yerine getiren Bursa’nın sahip olduğu farklı özellikleri öne çıkararak, şehrimizi bütün özellikleri ve güzellikleriyle ülkemizin vitrin kenti yapmaya çalışıyoruz.

Ulaşım yatırımlarından tarihi mirasa; altyapıdan kültürel organizasyonlara; spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede ele alınan çalışmalar yeni bir bakış açısıyla yorumlanarak, Bursa’nın gerçek kimliği ortaya çıkarılıyor.

Bursa’nın ihtiyacı olan veya Bursa’yı sadece bugün değil gelecekte de rahatlatacak olan projeleri uygulayarak, şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 2009 yılından bu yana başlattığımız birçok proje bugün tamamlanmış bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Özellikle 2014 yılı, birçok projemizin tamamlanıp Bursalıların hizmetine sunulması bakımından oldukça verimli geçti. 2015 yılında, Bursa’nın ihtiyacı olan projelerin yanında şehrimize değer katacak vizyon projeler de hizmete girecek.

Bu kapsamda, 2015 yılı Performans Esaslı Bütçemiz; 153.350.000 TL’si personel giderlerine, 25.220.000 TL’si sosyal güvenlik ve devlet pirimi giderlerine, 332.770.000 TL’si mal ve hizmet alım giderlerine, 59.350.000 TL’si faiz giderlerine, 59.120.000 TL’si cari transferlere, 537.400.000 TL’si sermaye giderlerine, 2.000.000 TL’si sermaye transferlerine, 70.790.000 TL’si yedek ödenekle toplamda 1.240.000.000 TL’ye tekabül etmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz ve şu anda devam eden tüm çalışmalarımızda gücümüzün kaynağı çok değerli hemşerilerimizdir. Bu vesileyle Bursa’nın gelişimi için gösterdiğimiz gayrette bizlere destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Ürettiğimiz projeler, yaptığımız yatırımlar Bursa’mızın sadece yakın geleceğinin değil uzak geleceğinin de şekillenmesine katkı sağlayacak ve Bursa’yı bütün değerleriyle birlikte canlı, dinamik ve yaşayan bir kent konumuna taşıyacaktır.

Saygılarımla…

Recep ALTEPE

(5)

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU ... 3

I- GENEL BİLGİLER ... 6

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ... 6

B – Teşkilat Yapısı ... 9

Genel Yönetim Yapısı ... 9

Organizasyon Şeması ... 10

C- Fiziksel Kaynaklar ... 11

Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmet Binaları ... 11

Bilişim Envanter Listesi ... 12

Sunucu Alt Yapısı ... 12

Network Altyapısı ... 12

E-Belediye Uygulama Yazılımı... 13

E-Belediye Uygulamasının Web Ortama Açılmış Uygulamaları ... 13

Haberleşme Altyapısı ... 13

Güvenlik Sistemleri Altyapısı ... 14

Bursa Büyükşehir Belediyesi Araç Parkı İcmali ... 14

D- İnsan Kaynakları ... 15

Bursa Büyükşehir Belediyesinde Tahsisli Kadro Unvanları ve Sayıları ... 15

Kurumumuzda Mevcut Sözleşmeli Sanatçı Kadro Dağılımı ... 15

Personelin Birimlere ve Statülerine Göre Dağılımı ... 16

II- PERFORMANS BİLGİLERİ ... 19

A- Temel Politika ve Öncelikler ... 19

B- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler ... 19

C- Odak Alanlar ... 20

İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi ... 20

Ulaşım Hizmetleri Yönetimi ... 21

Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi ... 22

Kırsal Hizmetler Yönetimi ... 24

Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi ... 24

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi ... 30

Afet Yönetimi ... 31

Kurumsal Kaynak Yönetimi ... 32

D- Performans Hedef ve Göstergeler ... 37

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ... 503

III-EKLER ... 525

(6)

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanununun 14 maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak Bursa Büyükşehir Belediyesinin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Bursa Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.

3. Bursa Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.

4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

5. Kanunlarla Bursa Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

6. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.

7. Belediye Kanununun 69 ve 73. maddelerindeki yetkileri kullanmak.

8. Bursa Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak.

9. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.

10. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak.

11. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının

(7)

12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

13. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.

14. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek.

15. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

16. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

17. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

18. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

19. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.

20. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, amatör takımları arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Bursa Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.

21. Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

22. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

23. Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek.

24. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak.

(8)

27. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

28. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

29. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.

30. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

31. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken;

üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

32. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.

33. Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir.

Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt

yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden

yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar,

(9)

hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının görüşünü alır.

34. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

35. Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

36. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

37. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

38. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir.

B – Teşkilat Yapısı Genel Yönetim Yapısı

Belediye Başkanı 1 Belediye Meclisi 101

Belediye Encümeni 11 Belediye Başkan Vekili 3

Genel Sekreter 1 Başkan Danışmanı 5

Genel Sekreter Yardımcısı 3 Teftiş Kurulu Başkanı 1

Hukuk Müşaviri 1 İç Denetçi 2

Daire Başkanlıkları 21 Şube Müdürlükleri 71

Sivil Savunma Uzmanı 1 Genel Müdürlük 1

Belediye Şirketleri 10

Genel Yönetim Yapısı

(10)

Organizasyon Şeması

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

DANIŞMANLAR TEFTİŞ

KURULU BAŞKANLIĞI

I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

ARGE ŞB.MD.

LÜĞÜ

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GENEL SEKRETER

(1) GENEL SEKRETER YARDIMCISI

(2) GENEL SEKRETER YARDIMCISI

(3) GENEL SEKRETER YARDIMCISI

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Şb.Md.lüğü Etüd Proje Şb.Md.lüğü

Tarihi Kültürel Miras Şb. Md. lüğü Tarihi Kültürel Miras Şb. Md. lüğü

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Satınalma Şb.Md. lüğü Satınalma Şb.Md. lüğü İhale Şb. Md. lüğü

Güvenlik Şb. Md. lüğü Güvenlik Şb. Md. lüğü ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Zabıta Şb.Md.lüğü(İdari)

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Şb.Md.lüğü

Eğitim Şb.Md. lüğü Eğitim Şb.Md. lüğü

İdari İşler Şb.Md. lüğü İdari İşler Şb.Md. lüğü

Trafik Şb. Md. lüğü Trafik Şb. Md. lüğü

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mali Kontrol Şb.Md.lüğü

Gelirler Şb.Md. lüğü Gelirler Şb.Md. lüğü

Strateji Geliştirme Şb.Md. lüğü Strateji Geliştirme Şb.Md. lüğü

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kültür Şb.Md.lüğü

Kütüphaneler Şb.Md. lüğü Kütüphaneler Şb.Md. lüğü

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kararlar Şb.Md.lüğü

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.lüğü

Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.lüğü

Müzeler Şb.Md. lüğü

Sosyal Hizmetler Şb.Md. lüğü

ÖZEL KALEM MD. LÜĞÜ

Yazı İşleri Şb.Md.lüğü

Arşiv Şb.Md.lüğü

Zabıta Şb.Md.lüğü(Denetim)

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Turizm Şb.Md. lüğü

Sosyal İşler Şb.Md. lüğü Gençlik ve Spor Şb.Md. lüğü Engelliler Şb.Md. lüğü

Kesin Hesap Şb.Md. lüğü

YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yol İşleri Şb.Md. lüğü

Alt Yapı Koordinasyon Şb. Md. lüğü Alt Yapı Koordinasyon Şb. Md. lüğü

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.lüğü Kent Estetiği Şb.Md.lüğü

Destek Hizmetleri Şb.Md.lüğü

Sivil Savunma Uzmanlığı

Makine Bakım ve Onarım Şb.Md. lüğü Makine İşletme Şb.Md. lüğü BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Şb.Md. lüğü

Elektronik ve Haberleşme Şb.Md. lüğü

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atık Yönetimi Şb.Md. lüğü Çevre Kontrol Şb.Md. lüğü

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Emlak Yönetimi Şb.Md. lüğü Kamulaştırma Şb.Md. lüğü Harita Şb.Md. lüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md. lüğü

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Şehir Planlama Şb.Md. lüğü İmar Uygulama Şb.Md. lüğü Kentsel Dönüşüm Şb.Md. lüğü Yapı Kontrol Şb.Md. lüğü

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İtfaiye Şb.Md. lüğü (Müdahale) İtfaiye Şb.Md. lüğü (Yangın Önlem) Veteriner Hizmetleri Şb.Md. lüğü

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hal ve Hal Laboratuvarı Şb.Md.lüğü İlan ve Reklam Şb.Md. lüğü Sağlık İşleri Şb. Md. lüğü

Sağlık İşleri Şb. Md. lüğü Huzurevi Şb.Md.lüğü SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hayvanat Bahçesi Şb.Md. lüğü

Raylı Sistemler Şb. Md. lüğü Raylı Sistemler Şb. Md. lüğü ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ulaşım Koordinasyon Şb.Md. lüğü

Toplu Taşıma Şb. Md. lüğü Toplu Taşıma Şb. Md. lüğü

SAHİL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sahil Hizmetleri Şb.Md. lüğü Sahil Planlama ve Yapım Şb.Md. lüğü

UKOME KURULU

AYKOME KURULU

Mezarlıklar Şb.Md. lüğü

KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tarımsal Hizmetler Şb.Md. lüğü Muhasebe ve Finansman Şb.Md. lüğü

Yerel Gündem Şb.Md.lüğü

(11)

C- Fiziksel Kaynaklar

Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmet Binaları

Bina Türü Adet

Barınma Evi 1

Başkanlık Konutu 1

Çocuk Eğitim Merkezi 1

Eğitim Merkezi 1

Güvenlik Noktası 2

Hal Binası 2

Hamam 1

Hizmet Binası 27

İtfaiye Binası 27

Kadın Sığınma Evi 1

Kent Müzesi 1

Kongre Merkezi 1

Kurs Merkezi 13

Kültür Merkezi 3

Kütüphane 3

Müze 2

Park 5

Sosyal Tesis 17

Spor Tesisi 12

Şantiye 9

Genel Toplam 129

(12)

Bilişim Envanter Listesi

S.No CİHAZ TİPİ Cihaz Sayısı

1 Fotokopi Makinesi 68

2 Faks Makinesi 140

3 Video Kamera 68

4 Fotoğraf Makinesi 201

5 Projeksiyon Cihazı 111

6 Ses kayıt cihazı 25

7 GPS cihazı 53

8 Mesafe ölçme cihazı 14

9 Topeks cihazı 1

10 LCD Monitör 1783

11 Navigasyon Cihazı 52

12 Dijital meydan saati 13

13 LCD/Plazma TV 260

14 Notebook 274

15 Yazıcı 792

16 Tarayıcı 183

17 Plotter 16

18 Kiosk 33

Sunucu Alt Yapısı

x BT sunucu Projesi ile Sunucu Altyapısı yenilenerek genişleyebilir, son teknoloji bir alt yapı oluşturmak için 33 adet Blade ve 20 adet Rack tipi sunucu olmak üzere toplam 52 fiziksel sunucu bulunmaktadır.

x Ayrıca sistemde 43 adet sanal sunucu bulunmaktadır.

x Sistemde NAS, SAN üniteleri bulunmaktadır

x Toplamda 345 TB fazla disk kapasitesi bulunmaktadır.

x Kurumsal iletişimi arttırmak için Microsft Lync ürünü, kendi kendini yöneten dinamik bir sistem oluşturarak IT’yi tanımlayan tüm bileşenleri etkin ve kolay bir biçimde yönetebilmek adına Microsoft System Center Operations Manager ve Microsoft System Center Configuration Manager kullanılmaktadır.

x Kurumsal yazılımımız olan E-Belediye projesinde, takım içerisindeki iletişimi ve buna bağlı olarak verimi arttırarak, iş durumunu izleme, takım rollerini yönetme, iş süreçlerini çıkartma adına Microsoft Visual Studio Team Foundation Server kullanılmaktadır.

Network Altyapısı

(13)

x Bu kapsamda Bilgi İşlem Merkezi’ne 1 nokta Metro Ethernet, 22 nokta G.SHDSL ile bağlanmıştır.

x Fiber Optik altyapıya geçişler ile kiralık hatlar için ihtiyaç duyduğumuz toplam bant genişliği 22 Mbps’den 10 Mbps’ye indirgenmiştir.

x Fiber Optik altyapılarımız ile toplam 50 adet birimin Bilgi İşlem Merkezine F/O bağlantısı yapılmıştır.

Bunun yanında 10 adet Şehir Kamerası da aynı altyapıyı kullanmaktadır.

E-Belediye Uygulama Yazılımı

x Sistemimiz test ve canlı uygulamanın çalıştığı kısımdan iki kısımdan oluşmaktadır.

x Canlı sistem SQL 2008 üzerinde, test tarafı ise SQL 2012 üzerinde çalışmaktadır.

x İki adet veritabanı kullanılmakta olup birbiriyle replike bir şekilde çalışmaktadır.

x Kod ve versiyon takibi için TFS kullanılmaktadır.

x Uygulama içerisinde yazı editörü olarak Word kullanılmaktadır.

x Uygulama 34 Ana Modülden oluşmaktadır.

E-Belediye Uygulamasının Web Ortama Açılmış Uygulamaları

• E ödeme

• Yönetici Ekranı,

• Mühendis, Mimar ve Sürveyan Kayıtları,

• Personel Bordro Takibi,

• BUSMEK Online Kayıt,

• BUMEP Online Kayıt,

• Şikayet Takibi (Kurumlar),

• E Teklif,

• Evrak Takibi,

• Seyahat Kart Sorgulama,

• Özel Dershaneler İçin Veri Girişi

Haberleşme Altyapısı

x Şu an için 2 ayrı sistem kullanılmaktadır.

x 2014 yılında İtfaiye Dairesi Başkanlığımız 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu gereği zorunlu olan ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HABERLEŞME altyapısına geçirilmiştir.

x 2014 yılı sonuna kadar kullanılacak olan VHF-FM Kara Telsiz Haberleşme sistemi bulunmaktadır.

x Bu kapsamda Ruhsatı Belediye Başkanlığımıza ait olan 3 Adet Röle kanalı ve 3 Adet de Simpleks kanal frekansımız vardır.

x Belediye Başkanlığımıza ait; 4 Röle cihazı (3’ü kullanılmakta, 1 Röle yedek )

x 1 Kanal Rölemiz; İstanbul Yolu üzerindeki BUTTİM Tekstil Ticaret Merkezi Yüksek Bloğunda x 2 ve 6 Kanal Rölemiz; Şehrin Uludağ yamaçlarındaki Uludağ Yolu üzerinde kendimize ait binada

bulunmaktadır

x Belediyemizde kullanılan Analog Telsiz Sayısı : 761 adet terminal (el,araç,sabit) ve 4 röle

x Belediyemizde kullanılan Sayısal Telsiz Sayısı : 182 adet terminal (92 el, 74 araç ve 16 sabit telsiz)

ve 182 OKTH aboneliği bulunmaktadır.

(14)

Güvenlik Sistemleri Altyapısı

Muhtelif binalarımızda aşağıdaki tabloda belirtilen sistemler kuruludur. Toplam 45 Noktada Güvenlik kamera sistemi, 39 Adet noktada Hırsız alarm sistemi ve 27 Adet noktada ise Yangın alarm sistemi mevcuttur.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Araç Parkı İcmali

Araç Çeşidi Sayı

Ambulans 6

Arazöz 114

Cenaze Oto 14

Kamyon 136

Kamyonet 60

Motorsuz 88

Otobüs 202

Traktör 8

Motosiklet 11

Binek Oto 73

Minibüs 23

Arazi Taşıtı 9

Tanker Ve Çekici 14

İş Makinası 98

Genel Toplam 856

(15)

D- İnsan Kaynakları

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur,

2) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kadrolu ve geçici işçi,

3) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 13 ve 16. maddeleri ile 07.05.1987 tarih ve 87-11782 sayılı Kararnameleri esaslarınca sözleşmeli sanatçı statüsünde personel istihdam edilmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde Tahsisli Kadro Unvanları ve Sayıları

Kurumumuzda Mevcut Memur Kadro Dağılımı Kurumumuzda Mevcut İşçi Kadro Dağılımı

Kadro Adı Mevcut Kadro Unvan Sayısı

Üst Yönetim 4 Aşçı -

Daire Başkanı 23 İşçi 756

Şube Müdürü 90 Operatör 76

İdari Personel 621 Şoför 445

Teknik Personel 760 Temizlik İşçisi 20

Sağlık Personeli 110 Usta Başı 22

Zabıta Personeli 320 Usta 100

İtfaiye Personeli 405 Yağcı 29

Yardımcı Hizmetler Personeli 31 TOPLAM 1448

TOPLAM 2364 Geçici İşçi 3

(06.11.2014 tarihi itibariyle)

Kurumumuzda Mevcut Sözleşmeli Sanatçı Kadro Dağılımı

Pozisyon Ünvanı Adedi

Sanatçı 27

Stajyer Sanatçı 0

TOPLAM 27

(06.11.2014 tarihi itibariyle)

(16)

Personelin Birimlere ve Statülerine Göre Dağılımı

MEMUR SANATÇI SÖZLEŞMELİ

PERSONEL

KADROLU İŞÇİ

GEÇİCİ

İŞÇİ TOPLAM

Başkanlığa Bağlı Birimler

Genel Sekreterlik 2 2

Gen.Sek.Yard.(1) 5 5

Gen.Sek.Yard.(2) 1 1 2

Gen.Sek.Yard.(3) 1 1

Teftiş Kurulu Başkanlığı 3 3

I. Hukuk Müşavirliği 21 4 25

İç Denetim Birim Bşk.lığı 3 3

Özel Kalem Şb.Müd.lüğü 2 3 5

Gen.Sek.Bağlı

Birimler Arge Şb.Müd.lüğü 2 2

Yazı İşleri ve Kararlar Dai.

Başkanlığı

Yazı İş. Ve Kar.Dai.Bşk. 0 0

Yazı İşleri Şb. Müd.lüğü 2 2 4

Kararlar Şb. Müd.lüğü 4 3 7

Basın-Halkla İlişkiler Şb.Müd.lüğü 5 3 8

Protokol ve Dış İlişkiler

Şb.Müd.lüğü 3 3

Arşiv Şb. Müd.lüğü 6 7 13

TOPLAM 20 15 35

Zabıta Dai.

Başkanlığı

Zabıta Dai.Bşk. 5 2 7

Zabıta İdari Şb. Müd.lüğü 15 3 18

Zabıta Denetim Şb. Müd.lüğü 141 1 142

TOPLAM 161 6 167

Mali Hizmetler Dai. Başkanlığı

Mali Hiz.Dai.Bşk. 4 4

Mali Kontrol Şb. Müd.lüğü 9 9

Gelirler Şb. Müd.lüğü 45 2 47

Strateji Geliştirme Şb. Müd.lüğü 9 9

Muhasebe ve Finans.Şb.mÜd.lüğü 12 3 15

TOPLAM 79 5 84

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.

Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğt.Dai.Bşk. 4 4

İnsan Kaynakları Şb. Müd.lüğü 22 7 29

Eğitim Şb. Müd.lüğü 4 4

İdari İşler Şb. Müd.lüğü 7 4 11

TOPLAM 37 11 48

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Dai.Bşk. Lığı 5 2 7

Sağlık İşleri Şb. Müd.lüğü 29 11 40

Huzurevi Şb. Müd.lüğü 12 9 21

Hayvanat Bahçesi Şb.Müd.lüğü 10 9 19

Mezarlıklar Şb. Müd.lüğü 17 36 53

Veteriner Hizmetleri Şb.Müd. Lüğü 17 1 3 21

(17)

Sosyal Hizmetler Şb.Müd. Lüğü 19 8 27

Gençlik Ve Spor Şb. Müd.lüğü 1 2 3

Engelliler Şub.Müd.lüğü 3 2 5

Sosyal İşler Şb.Müd.LÜĞÜ 7 0 7

Yerel Gündem Şb.Müd.lüğü 2 2 4

TOPLAM 36 14 50

Kırsal Hizmetler Dai. Başkanlığı

Kırsal Hizmetler Dai.Bşk. Lığı 2 2 4

Tarımsal Hizmerler Şb.Müd.lüğü

Kırsal Hizmetler Şb.Müd.lüğü 8 1 9

TOPLAM 10 3 13

Bilgi İşlem Dai.

Başkanlığı

Bilgi İşlem Dai.Bşk. Lığı 2 2

Bilgi İşlem Şb. Müd.lüğü 26 3 29

Elektronik ve Hab. Şb.Müd. Lüğü 12 7 19

TOPLAM 40 10 50

Çevre koruma ve Kontrol Dai.

Başkanlığı

Çevre Kor. ve Kont.Dai.Bşk. 6 6

Atık Yönetimi Şb. Müd.lüğü 14 3 17

Çevre Kontrol Şb. Müd.lüğü 19 1 3 23

TOPLAM 39 1 6 46

Emlak ve İstimlak Dai. Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. Lığı 2 2

Emlak Yönetimi Şb. Müd.lüğü 12 1 3 16

Kamulaştırma Müd.lüğü 14 1 15

HaritaŞb. Müd.lüğü 20 10 30

Coğrafi Bil.Sis.Şb.Müd.lüğü 17 1 18

TOPLAM 65 1 15 0 81

Sahil Hizmetleri Dai. Başkanlığı

Sahil Hizmetleri Dai. Bşk. Lığı 1 2 3

Sahil Hizmetleri Şb. Müd.lüğü 2 Sahil Planlama ve Yapım Şb.

Müd.lüğü 8 8

TOPLAM 11 2 13

İmar ve Şehircilik Dai. Başkanlığı

İmar ve Şeh.Dai.Bşk. 1 1

Şehir Planlama Şb. Müd.lüğü 26 2 28

İmar Uygulama Şb. Müd.lüğü 21 1 22

Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.lüğü 8 8

Yapı Kontrol Şb.Müd. Lüğü 10 7 17

TOPLAM 66 10 76

İtfaiye Dai.

Başkanlığı

İtfaiye Dai. Bşk. Lığı 5 5

İtfaiye Şb.Md.lüğü (Yangın Önlem) 34 34

İtfaiye Şb.Md.lüğü (Müdahale) 358 7 365

TOPLAM 397 7 404

Kaynak Geliştirme ve

Kay.Gel.İş.Dai.BşK. 3 3

Hal ve Hal Lab. Şb. Müd.lüğü 60 15 75

İlan ve Reklam Şub.Müd. Lüğü 12 2 14

(18)

Fen İşleri Dai.

Başkanlığı

Fen İşl.Dai.Bşk. 1 1 2

Yapı İşleri Şb. Müd.lüğü 43 0 43

Etüd Proje Şb. Müd.lüğü 24 1 25

Kesin Hesap Şb.Müd. Lüğü 6 6

TOPLAM 74 2 76

Yol Yapım Bakım Ve Onarım Dai.

Başkanlığı

Yol Yapı. Bak.Ve Onarım Dai. Bşk.

lığı 1 1 2

Yol İşleri Şb.Md.lüğü 46 271 2 319

Trafik Şb.Md.ğü 15 35 50

Altyapı Koordinasyın Şb. Müd.lüğü 12 1 13

TOPLAM 74 308 2 384

Ulaşım Dai.

Başkanlığı

Ulaşım Dai.Bşk. 2 2

Ulaşım Koordinasyon Şb. Müd.lüğü 17 2 1 20

Raylı Sist. Şb. Müd.lüğü 12 12

Toplu Taşıma Şb.Md.ğü 12 21 33

TOPLAM 43 23 1 67

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Kent Estetiği Dairesi Bşk.lığı 2 2

Kent Estetiği Şb. Müd.lüğü 5 1 6

Parklar ve Bahçeler Şb. Müd.lüğü 29 124 153

TOPLAM 36 125 161

Kültür ve Turizm Dai. Başkanlığı

Kültür ve Turzim Dai. Bşk. Lığı 2 2

Tarihi Kül.Miras.Şb.Müd. 21 21

Kültür Şb. Müd.lüğü 9 1 10 20

Kütüphaneler Şb. Müd.lüğü 12 4 16

Turizm Şb.Müd.lüğü 8 27 0 26 61

Müzeler Şb.Müd. Lüğü 13 2 15

TOPLAM 65 27 1 42 135

Destek Hizmetleri Dai. Başkanlığı

Destek Hiz.Dai.Bşk. Lığı 2 2

Satınalma Şb. Müd.lüğü 6 5 11

İhale Şartname Haz. Şb. Müd.lüğü 10 1 11

Destek Hiz.Şb.Müd.lüğü 7 10 17

Güvenlik Şube Müd.lüğü 2 20 22

Sivil Savunma Uzmanlığı 6 1 7

TOPLAM 33 37 70

Makine İkm.Bak.

ve Onr. Dai.

Başkanlığı

Makine İk.Bak.ve Onr. Dai.Bşk. Lığı 1 1

Makine İşletme Şb. Müd.lüğü 14 75 89

Makine Bakım Onarım

Şb.Müd.lüğü 11 74 85

Ayniyat Şb.Müd.lüğü 7 13 20

TOPLAM 33 162 0 195

GENEL TOPLAM 1525 27 4 898 3 2457

(06.11.2014 tarihi İtibariyle)

(19)

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı performans programı; 61. Hükümet Programı, X. Kalkınma Planı ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2015–2019 yılı stratejik planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

B- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Evrensel değerlere sahip olan Bursa'mıza; katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile bilim ve teknolojik metotlar ışığında, yönetimde öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak.

Vizyon

Bursamızı; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, refah seviyesi yüksek, tarihi değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle gelişen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent yapmak.

Temel Değerler

Katılımcılık: Belediyemiz; hizmetlerin planlaması ve sunulmasında ilgili tüm tarafların görüş, öneri ve beklentileri doğrultusunda paydaşlarla ortak bir akılla toplumsal iletişim, katkı ve uzlaşmanın sağlanmasını benimser.

Şeffaflık: Belediyemiz; kurumsal hizmet sunumunda hesap verebilir olmayı benimser.

Güvenilirlik: Belediyemiz; vatandaşlarımızın, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene dayalı yönetim anlayışını sürdürmeyi benimser.

Tarafsızlık: Belediyemiz; kamusal hizmet sunumunda tüm taraflar arasında eşit mesafede durmayı ve adil olmayı benimser.

Sosyal Belediyecilik: Belediyemiz; kamusal hizmetlerin planlaması ve uygulamasında "önce insan"

felsefesiyle çalışarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi benimser.

Kalite: Belediyemiz; kamusal hizmette kalite ve standartlarını korumayı ve geliştirmeyi benimser.

Verimlilik: Belediyemiz; kurumsal kaynaklarını tasarruf unsurları çerçevesinde kullanarak, sunulan hizmetlerin etkin ve verimli gerçekleşmesini benimser.

Yenilikçilik: Belediyemiz; gücünü değişimden almayı ve yenilikleri hizmetlerine yansıtmayı benimser.

Liderlik: Belediyemiz; öncü, önder, değişimci ve yenilikçi anlayışlarda özgün olmayı benimser.

(20)

C- Odak Alanlar

Odak Alan 1 : İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi

Stratejik Amaç 1.1 :

Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

Stratejik Hedef 1.1.1 Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

Faaliyet 1.1.1.1 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması

Faaliyet 1.1.1.2 Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması

Faaliyet 1.1.1.3 Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması Faaliyet 1.1.1.4 Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması

Stratejik Hedef 1.1.2 Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek

Faaliyet 1.1.2.1 Plajların Sağlıklaştırılması ve Çevre Düzenleme Projelerinin Yapılması

Faaliyet 1.1.2.2 Plajların Sağlıklaştırılması ve Bakım, Onarım ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması Faaliyet 1.1.2.3 Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması Faaliyet 1.1.2.4 Bütünleşik Kıyı Alanları Planının Yapılması

Faaliyet 1.1.2.5 Bursa Kıyılarında Kıyı Dolgu Planının Yapılması

Faaliyet 1.1.2.6 Bursa İlçelerinde Sahil Düzenleme Projelerin Hazırlanması Faaliyet 1.1.2.7 Bursa İlçelerinde Sahil Düzenleme İşlerinin Yapılması Stratejik Hedef 1.1.3 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Faaliyet 1.1.3.1 Ön Fizibilite ve Değerleme Çalışmalarının Hazırlanması Faaliyet 1.1.3.2 Kentsel Dönüşüm Konsept Projelerin Hazırlanması

Faaliyet 1.1.3.3 Kentsel Dönüşüm Projelerinin İmar Planlarıyla Entegrasyonun Sağlanması Faaliyet 1.1.3.4 Kentsel Dönüşüm Matematiksel Modellerinin Geliştirilmesi

Faaliyet 1.1.3.5 Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması Faaliyet 1.1.3.6 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulanması

Stratejik Hedef 1.1.4 İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Faaliyet 1.1.4.1 B.B.B. İmar Yönetmeliği`nin Hazırlanarak Onay Süreçlerinin Takip Edilmesi Faaliyet 1.1.4.2 B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi Faaliyet 1.1.4.3 B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi Faaliyet 1.1.4.4 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş

Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması Faaliyet 1.1.4.5 Olası Heyelanlar İçin Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması

Faaliyet 1.1.4.6 Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması

Stratejik Hedef 1.1.5 Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Faaliyet 1.1.5.1 Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması

Faaliyet 1.1.5.2 Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması

Faaliyet 1.1.5.3 Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması

Faaliyet 1.1.5.4 Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması

(21)

Odak Alan 2 : Ulaşım Hizmetleri Yönetimi

Stratejik Amaç 2.1 : Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması

Stratejik Hedef 2.1.1 Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak

Faaliyet 2.1.1.1 Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarının Yapılması Faaliyet 2.1.1.2 Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması Faaliyet 2.1.1.3 Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması

Faaliyet 2.1.1.5 HRS Araç Alımlarının Yapılması

Faaliyet 2.1.1.6 Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı

Faaliyet 2.1.1.7 Kent Meydanı-Terminal Raylı Sistem Hattı Kesin Projeleri ve Fizibilite Etüdü İşi Faaliyet 2.1.1.8 BHRS IV Emek-Bademli YHT Bağlantı Hattı Kesin Projeleri ve Fizibilite Etüdü İşi Faaliyet 2.1.1.9 BHRS III. Aşama Elektronik İşlerinin Yaptırılması

Stratejik Hedef 2.1.2 Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet 2.1.2.1 AKOM Köprüsü`nün Yapılması

Faaliyet 2.1.2.2 Değirmenönü-Karapınar Köprüsü`nün Yapılması Faaliyet 2.1.2.3 Hipodrum Alt Geçidi`nin Yapılması

Faaliyet 2.1.2.4 Yeniceabat Köprüsü`nün Yapılması

Faaliyet 2.1.2.5 Gökdere Üzeri Vatan-Zafer Köprüsü`nün Yapılması Faaliyet 2.1.2.6 Nilüfer, Ayvalıdere Köprülerinin Yapılması Faaliyet 2.1.2.7 Yıldırım, Vakıf Köprüleri`nin Yapılması Faaliyet 2.1.2.8 Mudanya, Güzelyalı Köprülerinin Yapılması Faaliyet 2.1.2.9 Alman Kanalı Köprülerinin Yapılması

Faaliyet 2.1.2.10 Nilüfer, Tahtalı-Ürünlü Köprüsü`nün Yapılması Faaliyet 2.1.2.11 Deliçay Köprüsü`nün Yapılması

Faaliyet 2.1.2.12 Nilüfer, Akçalar-Fadıllı Köprüsü`nün Yapılması Faaliyet 2.1.2.13 Nilüfer, Büyükbalıklı-Konaklı Köprüsü`nün Yapılması Faaliyet 2.1.2.14 İsmetiye Deresi Köprüleri`nin Yapılması

Faaliyet 2.1.2.15 Balıklıdere Köprüsü`nün Yapılması Faaliyet 2.1.2.16 Hacivat Köprüsü`nün Yapılması

Faaliyet 2.1.2.17 Samanlı Deliçay-Cenup Kanalı Köprüleri`nin Yapılması

Faaliyet 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları`nın Yapılması Faaliyet 2.1.2.19 Kaplıkaya Köprüsü`nün Yapılması

Faaliyet 2.1.2.39 Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması Faaliyet 2.1.2.40 Sathi Kaplama Bitümü Yapılması Faaliyet 2.1.2.41 Bordür ve Tretuvar Yapılması Faaliyet 2.1.2.42 Otokorkuluk Yapılması

Faaliyet 2.1.2.43 Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması Faaliyet 2.1.2.44 Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi Faaliyet 2.1.2.45 Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması

Faaliyet 2.1.2.46 İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması Faaliyet 2.1.2.47 Sabit Makine Alınması

Faaliyet 2.1.2.50 Demirtaş Makina İkmal Kavşağı`nın Yapılması Faaliyet 2.1.2.51 BUTTİM Kavşağı`ının Yapılması

Faaliyet 2.1.2.52 PANAYIR Kavşağı`nın Yapılması

Faaliyet 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Otopark Rampaları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması

(22)

Faaliyet 2.1.2.57 Yalova Yolu Beşyol Kavşağı`nın Yapılması Faaliyet 2.1.2.58 Kent Meydanı Kavşağı`nın Yapılması

Faaliyet 2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarınının Yapılması Faaliyet 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması

Faaliyet 2.1.2.69 Mustafakemalpaşa Otopark Ve Pazar Alanı İnşaatı Yapılması Faaliyet 2.1.2.70 Otopark Projelerini Yapmak ve Uygulamak

Faaliyet 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerini Yapmak ve Uygulamak

Faaliyet 2.1.2.72 Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve Uygulamak Faaliyet 2.1.2.73 Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması Faaliyet 2.1.2.74 Kestel İlçesi,Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat Yapılarının Yapılması Faaliyet 2.1.2.75 Soğanlı - Küçükbalıklı - Gökdere İmar Yolu`nun Yapılması

Faaliyet 2.1.2.76 11 Eylül Bulvarı - Esenevler Kavşağı Arası İmar Yolu`nun Yapılması Faaliyet 2.1.2.77 Esenevler - Otosansit İmar Yolu`nun Yapılması

Faaliyet 2.1.2.78 Otosansit - Değirmenönü - Karapınar İmar Yolu`nun Yapılması Faaliyet 2.1.2.79 Filament Kavşağı - Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İmar Yolu`nun Yapılması Faaliyet 2.1.2.80 Alman Kanalı Sedde Üstü Bağlantı Yollarının Yapılması

Faaliyet 2.1.2.81 Yıldırım Bağlaraltı Mahallesi 2. Cadde İmar Yolunun Yapılması Faaliyet 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması

Faaliyet 2.1.2.83 İnönü Caddesi (BBB Kavşağı - Yeşilşehir Arası) Yol Düzenlemesi Faaliyet 2.1.2.85 İzmir Yolu - Hasanağa İmar Yolu`nun Yapılması

Faaliyet 2.1.2.86 Mustafakemalpaşa İlçesi Ana Artelerinin Düzenlemesi Faaliyet 2.1.2.87 Karacabey İlçesi Ana Artelerinin Düzenlemesi Faaliyet 2.1.2.88 Orhangazi İlçesi Ana Artelerinin Düzenlemesi Faaliyet 2.1.2.89 İznik İlçesi Ana Artelerinin Düzenlemesi Faaliyet 2.1.2.90 Yenişehir İlçesi Ana Artelerinin Düzenlemesi Faaliyet 2.1.2.91 İnegöl İlçesi Ana Artelerinin Düzenlemesi

Faaliyet 2.1.2.92 Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık İlçeleri Ana Arterlerinin Düzenlemesi Faaliyet 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemeleri

Faaliyet 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması

Faaliyet 2.1.2.95 Uludağ Üniversitesi 2.Etap Yol Düzenlemelerinin Yapılması Faaliyet 2.1.2.96 23 Nisan Mahallesi İmar Yollarının Yapılması

Faaliyet 2.1.2.97 Doğu Yakın Çevre Yolu Servis Yollarının Yapılması Faaliyet 2.1.2.99 Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Stratejik Hedef 2.1.3 Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Faaliyet 2.1.3.1 Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Faaliyet 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması

Faaliyet 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması

Stratejik Hedef 2.1.4 Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak Faaliyet 2.1.4.1 Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması

Odak Alan 3 : Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi

Stratejik Amaç 3.1 : Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması

Stratejik Hedef 3.1.1 Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Faaliyet 3.1.1.1 Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması

Faaliyet 3.1.1.2 Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması

(23)

Faaliyet 3.1.1.6 Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması

Faaliyet 3.1.1.7 Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması Faaliyet 3.1.1.8 Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması

Faaliyet 3.1.1.9 İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması

Faaliyet 3.1.1.10 İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi

Faaliyet 3.1.1.11 Bursa Seyyar Jandarma Taburu Şehitlik Anıtı ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması Faaliyet 3.1.1.12 Fidyekızık Meydanı Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması

Faaliyet 3.1.1.13 Kırşehir İli Akpınar İlçeci Mesire Alanı Ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması Faaliyet 3.1.1.14 Karabalçık Köyü Meydan Düzenlemesi

Faaliyet 3.1.1.15 Küçük Kumla Meydan Düzenlemesi

Faaliyet 3.1.1.16 Zeytinlik Camii Çevre Düzenleme Yapım İşinin Gerçekleşmesi Faaliyet 3.1.1.17 Gemlik Ahmet Dural Meydan Düzenlemesinin Yapılması Faaliyet 3.1.1.18 Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması Faaliyet 3.1.1.19 Maksempınar Piknik Alanı İnşaatının Yapılması Faaliyet 3.1.1.20 Hüdavendigar Kent Parkı İnşaatının Yapılması

Stratejik Hedef 3.1.2 Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak Faaliyet 3.1.2.1 Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması

Faaliyet 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması Faaliyet 3.1.2.3 Anıt Ağaçların Envanterinin Çıkartılması

Stratejik Hedef 3.1.3 Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak Faaliyet 3.1.3.1 Hafriyat Döküm Sahası Oluşturan İlçe Belediyesinin Hafriyat Takip Sistemine Entegrasyonunun

Yapılması

Faaliyet 3.1.3.2 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi Faaliyet 3.1.3.3 Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması

Faaliyet 3.1.3.4 Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması

Stratejik Hedef 3.1.4 Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek

Faaliyet 3.1.4.1 Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi Faaliyet 3.1.4.2 Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması

Faaliyet 3.1.4.3 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması Faaliyet 3.1.4.4 Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması

Faaliyet 3.1.4.5 Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.)

Faaliyet 3.1.4.6 Entegre Atık Yönetim Planının Hazırlanması Faaliyet 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması

Faaliyet 3.1.4.8 İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması

Faaliyet 3.1.4.9 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması

Stratejik Hedef 3.1.5 Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Faaliyet 3.1.5.1 Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi

Faaliyet 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçin Toplantılar Yapılması Faaliyet 3.1.5.3 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi

Faaliyet 3.1.5.4 Kent Sağlık Gelişim Planının Hazırlanması Faaliyet 3.1.5.5 Hava Kirliliği Haritalarının Oluşturulması

Faaliyet 3.1.5.6 Stratejik Gürültü Haritaları İçin Veri Temini Yapılarak Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması Stratejik Hedef 3.1.6 Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam

Sürmesini Sağlamak

Faaliyet 3.1.6.1 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması Faaliyet 3.1.6.2 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması

(24)

Faaliyet 3.1.6.5 Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması

Stratejik Hedef 3.1.7 Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak

Faaliyet 3.1.7.1 Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması

Faaliyet 3.1.7.2 Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması Faaliyet 3.1.7.3 Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması

Stratejik Hedef 3.1.8 Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak Faaliyet 3.1.8.1 Sanayi Enventer Sisteminin Oluşturulması

Faaliyet 3.1.8.2 Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Kurulması

Odak Alan 4 : Kırsal Hizmetler Yönetimi

Stratejik Amaç 4.1 : Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi

Stratejik Hedef 4.1.1 Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak Faaliyet 4.1.1.1 Kurumsal Kapasitenin Desteklenmesi

Faaliyet 4.1.1.2 Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Faaliyet 4.1.1.3 Yöresel Ürün Tanıtım Ve Fuarlara Katılım Sağlanması Stratejik Hedef 4.1.2 Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek Faaliyet 4.1.2.1 Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması Faaliyet 4.1.2.2 Mekanizasyonun Desteklenmesi

Faaliyet 4.1.2.3 Bitki Üretiminin Desteklenmesi Faaliyet 4.1.2.4 Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi

Faaliyet 4.1.2.5 Yöresel Zanaat, El Sanatlarını Geliştirilmesi ve Markalaşmanın Desteklenmesi Faaliyet 4.1.2.6 Yenişehir Biber Pazarında Tesis Yapılması

Stratejik Hedef 4.1.3 Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek Faaliyet 4.1.3.1 Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması

Faaliyet 4.1.3.2 Envanter Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

Odak Alan 5 : Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi

Stratejik Amaç 5.1 :

Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Stratejik Hedef 5.1.1 Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Faaliyet 5.1.1.1 Bursa Vakıf Kültürü Müzesinin Açılması

Faaliyet 5.1.1.2 Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyet 5.1.1.3 Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi Faaliyet 5.1.1.4 Sergiler Yapılması

Faaliyet 5.1.1.5 Eğitim-Atölye-Bilimsel Gösteriler Gerçekleştirilmesi Faaliyet 5.1.1.6 Kamp-Bilimsel Geceleme Yapılması

Faaliyet 5.1.1.7 Bilim Şenliği ve Sokak Oyunları Şenliği Gerçekleştirilmesi Faaliyet 5.1.1.8 Karagöz Gösterileri Yapılması

Faaliyet 5.1.1.9 Kent Belleği Birimini Oluşturması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyet 5.1.1.10 Teleferik Müzesinin Yapılması

(25)

Faaliyet 5.1.1.14 Karagöz Müzesi Bakım Onarım İşinin Yapılması

Stratejik Hedef 5.1.2 Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Faaliyet 5.1.2.1 Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Stratejik Hedef 5.1.3 Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak Faaliyet 5.1.3.1 Şehir Tiyatrosu Oyunları Hizmetlerinin Yürütülmesi

Faaliyet 5.1.3.2 Bursa Festivali Düzenlenmesi

Faaliyet 5.1.3.3 Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Düzenlenmesi Faaliyet 5.1.3.4 Ramazan Etkinlikleri Düzenlenmesi

Faaliyet 5.1.3.5 Edebiyat ve Fotoğraf Günleri Düzenlenmesi Faaliyet 5.1.3.6 Sinema Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması Faaliyet 5.1.3.7 Yer Tahsislerinin (Salon, Galeri) Düzenlenmesi Faaliyet 5.1.3.8 Panel, Konferans ve Sempozyumlar Düzenlenmesi Faaliyet 5.1.3.9 Yeni Kültür Merkezleri Açılması

Faaliyet 5.1.3.10 Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Düzenlenmesi Faaliyet 5.1.3.11 Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi

Faaliyet 5.1.3.12 Reşat Oyal Kültür Parkı Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi Faaliyet 5.1.3.13 Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali Düzenlenmesi Stratejik Hedef 5.1.4 Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak Faaliyet 5.1.4.1 İl Genelinde Kütüphane Açılması

Faaliyet 5.1.4.2 Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Planlanması Faaliyet 5.1.4.3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Faaliyet 5.1.4.4 Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi

Faaliyet 5.1.4.5 Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Yapılması

Stratejik Hedef 5.1.5 Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek

Faaliyet 5.1.5.1 Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması

Faaliyet 5.1.5.2 Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması

Stratejik Hedef 5.1.6 Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak

Faaliyet 5.1.6.1 Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyet 5.1.6.2 Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması

Faaliyet 5.1.6.3 Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması

Faaliyet 5.1.6.4 Bursa Mevlevihanesi Rekonstrüksiyon ve Mühendislik Projeleri Temin Edilmesi Faaliyet 5.1.6.5 İznik Surları İstanbul Kapı Projelerinin Hazırlanması

Faaliyet 5.1.6.6 İznik Surları Yenişehir Kapı Projelerinin Hazırlanması Faaliyet 5.1.6.7 Kefen Süzen Camii Projelerinin Hazırlanması

Faaliyet 5.1.6.8 Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması

Faaliyet 5.1.6.9 Çandarlı İbrahim Paşa Hamamı Restorasyonu Uygulama İnşaatının Yapılması Faaliyet 5.1.6.10 Mudanya Hasanbey Hamamı Restorasyon Uygulama İnşaatının Yapılması Faaliyet 5.1.6.11 Reyhan Paşa Hamamı Restorasyon Uygulama İnşaatının Yapılması

Faaliyet 5.1.6.12 Mudanya Tahirağa (Nur) Hamam ıRestorasyon Uygulama İnşaatının Yapılması Faaliyet 5.1.6.13 Bayezıd Paşa Medresesi Uygulama İnşaatının Yapılması

Faaliyet 5.1.6.14 II. Murad Medresesi Restorasyon Uygulama İnşaatının Yapılması Faaliyet 5.1.6.15 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması

Faaliyet 5.1.6.16 Ali Paşa Mahallesi 562 Env. SMÖ Yapı Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması Faaliyet 5.1.6.17 Cumalıkızık 18 Env. Nolu SMÖ Yapının Projelerinin Hazırlanması

Faaliyet 5.1.6.18 Cumalıkızık 19 Env. Nolu SMÖ Yapının Projelerinin Hazırlanması Faaliyet 5.1.6.19 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması

Faaliyet 5.1.6.20 Umurbey SMÖ 1489 No ile Tescilli Yapıların Restorasyonu ve Yüzme Havuzu Uygulama İnşaatının Yapılması

(26)

Faaliyet 5.1.6.23 Mudanya Tekke-i Atik SMÖ 195 Env. Restorasyon Uygulama İnşaatının Yapılması Faaliyet 5.1.6.24 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması

Faaliyet 5.1.6.25 Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması

Faaliyet 5.1.6.26 Akçalar Arkeopark Müze Binası Projelerinin Hazırlaması Faaliyet 5.1.6.27 Muradiye Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması Faaliyet 5.1.6.28 İznik Yeşil Camii Çevre Düzenleme Projesinin Hazırlanması Faaliyet 5.1.6.29 İznik Abdulvahap Tepesi Çevre Düzenleme Projesinin Hazırlanması

Faaliyet 5.1.6.30 Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması

Faaliyet 5.1.6.31 Altıparmak Camii Çevre Düzenlemesi

Faaliyet 5.1.6.32 Tayakadın Camii WC Abdesthane ve Çevre Düzenlemesi

Stratejik Hedef 5.1.7

UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak

Faaliyet 5.1.7.1 UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması

Faaliyet 5.1.7.2 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması Stratejik Hedef 5.1.8 Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak

Faaliyet 5.1.8.1 Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması

Stratejik Hedef 5.1.9 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak Faaliyet 5.1.9.1 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması Faaliyet 5.1.9.2 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması Faaliyet 5.1.9.3 Yenişehir İlçesi Muhtelif Tarihi Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması

Stratejik Hedef 5.1.10 Turizm Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Arttırmak

Faaliyet 5.1.10.1 Bursa`yı ve Belediyemizi En iyi Şekilde Temsil Etmek ve Tanıtmak için Yurt İçi ve Yurt Dışı Turizm Fuarlarına ve Toplantılarına Katılım Sağlanması

Faaliyet 5.1.10.2 Bursa`nın Tanıtımı ve Düzenlenen Turizm Etkinliklerinin Duyurulması İçin, Turizm Web Sayfasının Tasarımının Yapılması Ve Güncel Tutulması

Faaliyet 5.1.10.3 Turizm Danışma Ofislerinin Oluşturulması ve Hizmet Vermesi Faaliyet 5.1.10.4 Bursa`nın Tanıtımı Adına Öğrenci Değişim Programları Oluşturulması

Faaliyet 5.1.10.5 Bursa`nın Tanımı İçin Gelen Misafirlerin Temsili Ağırlama Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyet 5.1.10.6 Bursa`nın Tarih ve Aidiyet Bilincini Arttırmak, Tanıtmak, Özgüvenli Bir Gençlik İçin Çocuk Rehber

Yetiştirilmesi

Faaliyet 5.1.10.7 Bursa`nın Tanıtımı İçin Gerekli Tanıtım Materyalleri Hazırlanması ve Dağıtılması

Faaliyet 5.1.10.8 Turizm Master Plan Çalışmalarını Gerçekleştirmek, Uygulamaya Almak ve Bunlarla İlgili Çalıştaylar Yapılması

Faaliyet 5.1.10.9 Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerini Değerlendirilmesi ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi

Faaliyet 5.1.10.10 Bursa Genelinde Turizm Çeşitliliğini Arttırılması ve Buna Yönelik Hizmet Kapsamının Genişletilmesi Stratejik Hedef 5.1.11 Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak

Faaliyet 5.1.11.1 Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması

Faaliyet 5.1.11.2 Planlı Yurt İçi ve Yurt Dışı Konserler Düzenlenmesi

Faaliyet 5.1.11.3 Plansız Talepler Doğrultusunda Yurt İçi ve Yurt Dışı Konserler Düzenlenmesi Faaliyet 5.1.11.4 Orkestra Eğitsel Faaliyetler Düzenlenmesi

Faaliyet 5.1.11.5 Orkestradan Eğitim Alan Öğrenci Sayısının Arttırılması

Faaliyet 5.1.11.6 Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması Stratejik Hedef 5.1.12 Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

(27)

Odak Alan 6 :

Stratejik Amaç 6.1 :

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi

Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi

Stratejik Hedef 6.1.1 Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak Faaliyet 6.1.1.1 Haldeki Ürünlerin, Gıda Kalite ve Güvenilirliği İçin Gerekli Denetimlerin Yapılması

Stratejik Hedef 6.1.2 Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek

Faaliyet 6.1.2.1 Sağlıklı Yaşam İçin Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi Faaliyet 6.1.2.2 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi

Faaliyet 6.1.2.3 Amatör Spor Kulübü ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması Faaliyet 6.1.2.4 Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması

Faaliyet 6.1.2.5 Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi Faaliyet 6.1.2.6 Kuruma Ait Spor Tesislerinin Halka Açık Olarak Kullandırılması

Faaliyet 6.1.2.7 Kuruma Ait Spor Tesislerinin Genel Giderlerini Karşılamak, Bakım ve Onarımlarının Yapılması Stratejik Hedef 6.1.3 Halkımızın Sağlığı İçin Kaliteli Gıda Kontrol Laboratuvar Hizmeti Sunmak

Faaliyet 6.1.3.1 Gıda Kontrol Laboratuvarında Fiziksel Analizlerin Yapılması Faaliyet 6.1.3.2 Gıda Kontrol Laboratuvarında Kimyasal Analizlerin Yapılması Faaliyet 6.1.3.3 Gıda Kontrol Laboratuvarında Mikrobiyolojik Analizlerin Yapılması Stratejik Hedef 6.1.4 Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek

Faaliyet 6.1.4.1 Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi

Faaliyet 6.1.4.2 Defin Esnasında Kullanmak İçin Mezar Tahtası, Kefen Bezi Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi Faaliyet 6.1.4.3 Kestel İlçesine Gasilhane Yapılması

Faaliyet 6.1.4.4 Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyet 6.1.4.5 İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığının Yapılması

Faaliyet 6.1.4.6 Orhangazi Kent Mezarlığının Yapılması

Faaliyet 6.1.4.7 Erdoğanköy Doğu Kent Mezarlığı 3. Etap Yapım İşinin Yapılması Faaliyet 6.1.4.8 Halhalca Köyü Mezarlığı Şehitlik Tadilatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi Faaliyet 6.1.4.9 Muhtelif Tarihi Şehitlik Ve Mezarlıkların Bakım Ve Onarımlarının Yapılması Faaliyet 6.1.4.10 BBB Muhtelif Mezarlıklarda Çevre Duvarı ve Düzenlemelerinin Yapılması

Stratejik Hedef 6.1.5 Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak

Faaliyet 6.1.5.1 Gemlik Körfezi Tekne Turları (Mavi Tur) Düzenlenmesi Faaliyet 6.1.5.2 Uludağ Tanıtım Turları (Yeşil Tur) Düzenlenmesi

Stratejik Hedef 6.1.6 Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Faaliyet 6.1.6.1 Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK)

Faaliyet 6.1.6.2 Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP)

Faaliyet 6.1.6.3 Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BENMEP) Stratejik Hedef 6.1.7 Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak Faaliyet 6.1.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi

Stratejik Hedef 6.1.8 Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak

Faaliyet 6.1.8.1 Kurum Çalışanlarına ve Kurs Merkezlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi

Faaliyet 6.1.8.2 İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu ile Ortak Proje Kapsamında Rehabilatasyon MerkezininYapılması Stratejik Hedef 6.1.9 Aile Sağlığı Ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı

Sağlamak

Faaliyet 6.1.9.1 112 Acil Servis İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi (Erikli) Faaliyet 6.1.9.2 112 Acil Servis İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi (İhsaniye) Faaliyet 6.1.9.3 112 Acil Servis İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi (Ertuğrulgazi)

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :
Outline : Odak Alanlar