3 5. 2. 4. 1. 3.

Tam metin

(1)

3

Diğer sayfaya geçiniz.

SÖZEL BÖLÜM

TÜRKÇE

6. SINIF A

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yaşamak”

sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

Cümle Anlam

A) Aldığı üç kuruş maaşla yaşıyor, kimseye muh- taç olmuyor.

Geçinmek

B) Babamın dedesi yüz

yaşına kadar yaşadı. Sağ olmak C) Sınavda bu konudan

soru sorulursa yaşa- dık.

Canlılığını, hayatını sürdürmek

D) Kısa bir süredir köyde

yaşıyor. Oturmak, ikamet

etmek

2. • İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlık- lara aktarılmasına “kişileştirme” denir.

• Bir durumu, bir olayı olduğundan fazla ya da az göstermeye “abartma” denir.

• Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini ar- tırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli ola- na benzetilmesine “benzetme” denir.

Buna göre aşağıdaki dizelerde kullanılan söz sanatlarıyla ilgili yay ayraç içinde veri- len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kolun açmış yollarımı gözlüyor Benim sadık yarim kara topraktır

(Kişileştirme) B) Veysel de yaralı geyik gibidir

Kapalı dertlere höyük gibidir

(Benzetme) C) Deniz mürekkep olsa

Yazılamaz benim dertlerim

(Abartma) D) Bir küçük gemim vardır rengi beyaz, bembeyaz

Yeşil suyun üstünde bir güvercin gibi (Kişileştirme)

3. Dilimizde “göz” sözcüğü ile oluşturulmuş pek çok deyim vardır. Gözetmek, korumak, bak- mak anlamında göz kulak olmak; başka bir iş yapmasına vakit veya imkân vermemek1 anlamında göz açtırmamak, şaşkınlıkla, hayretle

2

bakmak anlamında gözlerini fal taşı gibi açmak;

kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak3 anlamında gözden çıkarmak deyimleri kullanılır.

4

Numaralanmış deyimlerden hangisinin açık- laması yanlış verilmiştir?

A)1. B) 2. C) 3. D) 4.

4. 1. Denemeyi bırakana kadar asla başarısız olmuş sayılmazsın.

2. İyi işler başarmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.

3. Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir.

4. İnsan, denemediği her şeyde yüzde yüz başarısız olur.

Numaralanmış cümlelerin hangileri anlam- ca birbirine en yakındır?

A)1 ve 2. B)1 ve 4.

C)2 ve 3. D)3 ve 4.

5. 1. Zuhal hanım, istenilen tüm belgeleri hazır- layıp gelmiştir.

2. Bu şarkıyı çocukluğumuz da çok dinlerdik.

3. 14 ekimdeki toplantıda bazı kararlar alındı.

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerdeki yazım yanlışlarının nedenle- rinden biri değildir?

A) “Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri büyük harfle yazılır. ” kuralına uyul- maması

B) “Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle yazılır.” kuralına uyulmaması

C) “Bağlaç olan ‘ki’ sözcükten ayrı yazılır.” kura- lına uyulmaması

D) “Bulunma hâl eki olan ‘-de’ sözcüğe bitişik yazılır.” kuralına uyulmaması

(2)

TÜRKÇE

6. SINIF A

6. ...

ÇİÇEKLER

Eğer bir evin camında sarı çiçek varsa “Benim evimde hasta var, ey satıcılar veya sokaktan geçenler sakın yüksek sesle bağırıp rahatsız etmeyesiniz!” demekti. Eğer bir evin camında kırmızı çiçek varsa bu evde evlilik çağında bir kız vardır. Sokaktan geçen gençler konuşmalarınıza dikkat edin, ölçüsüz laflar kullanarak bu hanımefendiyi mahcup etmeyesiniz anlamına geliyordu.

AYAKKABININ YÖNÜ

Eskiden eve misafir geldiği zaman ev sahibi onların ayakkabılarının burunlarını dışarıya doğru değil de içeriye doğru baktırırdı. Böyle yapmakla “Biz, sizin misafirliğinizden çok hoşnut kaldık, evimizi yeniden şereflendirmenizi bekleriz.” demek isterlerdi.

SADAKA TAŞLARI

Sadaka taşları taş bloklardan oluşan, genellikle cami veya türbe köşelerinde bulunan, ortası çukur, bir buçuk iki cm yüksekliğinde taşlardı. Bu taşlar Osmanlı’da sosyal dayanışmanın bir par- çasıydı ve fakirlerin umut kapısıydı. Fakirler dilenmekten, zengin riya ve gösterişten çekindiği için sadakalarını bu taşlara koyar, fakir de gece vakti gelip ihtiyacı kadarını buradan alıp geriye kala- nını kendisi gibi bir başka fakire bırakırdı.

Bir medya metninden alınan bu parçaların tümü için en uygun ana başlık aşağıdakilerden han- gisidir?

A) GELENEKTEN GELECEĞE KALANLAR B) TÜRK GELENEKLERİNDEN İZLER

C) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ D) ÇİÇEKLERİN DİLİ

7.

HABER POSTASI

Japonya’da Okula Giden Robotlar

Japonya’da 31 Ekim’de başlatılan muhteşem bir uygulamayla

1 2 3

öğrenciler, hasta oldukları günlerde okula kendi yerlerine 4

robotların tümü gönderebiliyor.

Bu gazete haberindeki numaralanmış ifadelerden hangisi cümleden çıkarılırsa cümle, nesnel bir anlam taşır?

A)1. B) 2. C) 3. D) 4.

(3)

TÜRKÇE

6. SINIF A

5

Diğer sayfaya geçiniz.

8. Minyatür, eski yazma eserlerin metinlerini süslemek amacına yönelik kağıt parşömen, fildişi gibi mal- zeme üzerine küçük resim yapma sanatıdır. Minyatürün kendine has özellikleri vardır. Minyatürde canlı renkler kullanılır ve derinlik yoktur. Öndeki ve arkadaki kişiler aynı büyüklükte gösterilir. İnsanlar ve nes- neler yakınlık ve uzaklık belirtecek biçimde, perspektif kurallarına göre boyutlandırılmaz. Işık ve gölge yoktur. Bununla birlikte figürleri birbirini kapatmayacak şekilde dizmek, geriye kalan figürleri kağıdın üst tarafına çizmek, şahısların iriliğini önemlerine göre tespit etmek, manzarada uzaklığı renk ve boy yönünden belirtmemek, minyatürün diğer özellikleri arasındadır.

Bu metinde anlatılanlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi minyatüre örnek olamaz?

A) B)

C) D)

9. Türkçe, önümüzdeki yüzyıl içinde ortadan kalkacağı varsayılan “en az 900” dilin içinde yer almayabi- lirmiş. Avunmalı mıyız bununla? Türkçenin birtakım ağızlarda durmaksızın kabalaştırıldığını işitiyor, gençlerimizin kendi dillerini hor gördüklerine tanıklık ediyorsak Türkçenin önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl içinde yok olmayacağının garantisi verilse bile rahat edebilir miyiz? Tarihten silinmek değil ama dilin küçülmesi, yüzeyselleşmesi, inceliklerini yitirmesi bile çok ciddi bir tehlike; bu da ölüme giden yolun başı. Şöyle düşünün; torunlarınızın sizin gözlerinizi yaşartan hiçbir türküden, yüreğinizi titreten hiçbir şiirden, dönüp dönüp okuduğunuz hiçbir romandan zevk almaması ve bunları küçümsemesi sizi endi- şelendirmez mi?

Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkçeye yeni sözcükler kazandırmak hepimizin görevidir.

B) Tarihten silinen dillerle ilgili araştırma yapılmalı ve bu diller yeniden gündeme getirilmelidir.

C) Kültürel değerlerimizin yok olmasını istemiyorsak gençlerimize kültürümüzü doğru tanıtmalı ve onları bu alanda eğitmeliyiz.

D) Türkçenin yüzeyselleşmesi ve inceliklerini yitirmesi de tarihten silinme tehlikesiyle karşı karşıya kal- ması kadar rahatsız edicidir.

(4)

TÜRKÇE

6. SINIF A

11. • Ama Hintli adam şöyle der: “Sokmak akrebin doğasında var, benim doğamda ise sevmek var. Neden sokmak akrebin doğasında var diye kendi doğam olan sevmekten vazgeçe- yim.”

• Hintli bir adam, suda bata çıka ilerlemeye çalışırken yanına bir akrep gelir.

• Hintli adam, akrebi tekrar sudan kurtarmaya çalışır ama akrep onu tekrar sokar.

• Yakınlarındaki başka biri ona, sürekli onu sokmaya çalışan akrebi kurtarmaya çalış- maktan vazgeçmesini söyler.

Bu cümleler olayların oluşuna göre sıralan- dığında “Adam onu kurtarmaya karar verir ve parmağını akrebe uzatır ama akrep onu so- kar.” cümlesi baştan kaçıncı sırada yer alır?

A)2 B)3 C)4 D)5

12.Tuna, Zeynep, Leyla, Kuzey ve Naz adlı kişiler bir şirket toplantısına katılmak için Hatay’dan İstanbul’a gitmişlerdir. Bu seyahatle ilgili bili- nenler şunlardır:

• İki kişi otobüsle, üç kişi uçakla gitmiştir.

• Tuna ve Kuzey, farklı taşıtlarla İstanbul’a git- miştir.

• Naz ve Leyla, uçak ile seyahat etmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Zeynep, uçak yolculuğu yapmıştır.

B) Kuzey, otobüse binmiştir.

C) Tuna ve Leyla, aynı aracı kullanmıştır.

D) Kuzey ve Zeynep, aynı aracı kullanmıştır.

10.Uzmanlar, okul çağındaki bireylerin bir günde en az ne kadar kitap okumaları gerektiği ile ilgili bilgiler vermiştir.

İlkokulun Son İki Yılı 45 dakika

Ortaokulun İlk İki Yılı

1 saat

Ortaokulun Son İki Yılı 1 saat 15 dakika

Lise Çağı 1 saat 30 dakika

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi, uzmanların günlük kitap okuma ile ilgili belirt- tiği sürelere uygun bir örnek değildir?

A) Ceyda lise öğrencisidir. Okuldan çıkınca kütüphaneye uğrar ve en az bir saat kitap okur. Evde günlük konu tekrarını yapıp testlerini çözer. Biraz müzik dinler ve uyumadan önce en az kırk beş dakika kitap okur.

B) Selim, 8. sınıf öğrencisidir. Okuldan sonra eve gelip evcil hayvanları ile ilgilenir. Yemeğini yedikten sonra ödevlerini yapar ve testlerini çözer. Her gün mutlaka bir saat kitap okur. Ortalama bir saat tele- vizyon izler.

C) Ege, 4. sınıf öğrencisidir. Okulda her gün öğretmeninin belirlediği bir ders saatinde arkadaşlarıyla beraber yarım saat kitap okur. Eve geldikten sonra ailesiyle bir süre vakit geçirir, ödevlerini yapar ve en az yirmi dakika odasında kitap okur.

D) Şeyma, 6. sınıf öğrencisidir. Okuldan gelince bahçede biraz vakit geçirir. Ödevlerini yapar, en az bir saat kitap okuduktan sonra yarım saat tabletiyle oynar. Yatmadan önce ailesiyle sohbet eder.

(5)

TÜRKÇE

6. SINIF A

7

14. Çoğul eki (-lar / -ler), eklendiği isme çokluk

anlamı dışında “yaklaşıklık, saygı, abartma, aile (grup)” anlamları katar.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden han- gisinde çoğul ekinin kattığı anlam yanlış gösterilmiştir?

A) Dünyalar kadar çamaşır birikti, çamaşır makinesini çalıştırmalıyız. (Abartma) B) Yirmili yaşlarının başında bu romanı yaz-

maya başlamıştı. (Çokluk)

C) Hafta sonu Mehmetlerle maçımız var, sen de gelir misin? (Grup)

D) Vali Beyler, bugün ilçemizi ziyaret edecek- miş. (Saygı)

15. • Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümle- nin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır.

• Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konu- şanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır.

Yukarda yay ayracın işlevlerinden bazılarına yer verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yay ayraç farklı görevde kullanılmıştır?

A) Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin) romanı, günümüzde hâlâ ilgiyle okunmaktadır.

B) Eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler ile ilgili bir çalışma yapmalıyız.

C) Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958) Türk şiiri- nin en usta kalemlerinden biridir.

D) Öğretmen – (Şaşkın bir ifadeyle ayağa kal- kar.) Sana ne oldu böyle?

13.Orhan Veli’nin şiirlerinde gündelik yaşam, yaşama sevinci, sıradan insanların sıradan durumları çokça görülür ancak onun şiirlerinde en çok işlenen konulardan biri de çocukluğa özlemdir. Kimi şiirlerinde çocukluk hatırlarını canlandırır, kimi şiirlerinde bunu yaşadığı yerin sıkıntılarından kaçış olarak görür.

Sık sık çocukluğunun o saf ve neşeli dünyasında oyalanır ve huzurla dolu olduğunu düşündüğü ve keşfetmek istediği başka dünyalara deniz üzerinden seyahat eder. İşte bu seyahatlerinden birini hayal ettiği şu mısralarda açıkça görülmektedir. “- - - -”

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki dörtlüklerden hangisi getirilmelidir?

A) Açsam rüzgâra yelkenimi Dolaşsam ben de deniz deniz Ve bir sabah vakti, kimsesiz Bir limanda bulsam kendimi

B) Tüyden hafif olurum böyle sabahlar Karşı damda bir güneş parçası, İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar;

Bağıra bağıra düşerim yollara C) Her şey birdenbire oldu

Birdenbire vurdu gün ışığı yere;

Gökyüzü birdenbire oldu;

Mavi birdenbire Her şey birdenbire o

D) Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?

Böyle mi görünür gökyüzü her zaman

Her zaman güzel mi bu kadar bu eşya bu pencere?

Bir iş var bu işin içinde.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ

(6)

SOSYAL BİLGİLER

6. SINIF A

1.

%29

%71

%39 %19

%61 %81

Yeryüzü Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre

Kara Deniz Kara ve denizlerin dünya üzerindeki dağılımının gösterildiği grafiklere bakılarak,

I. dünyanın büyük bölümünün sularla kaplı olduğu,

II. Kuzey Yarım Küre’de karaların oranının Güney Yarım Küre’deki karaların oranından daha fazla olduğu,

III. Güney Yarım Küre’de yer alan denizlerin Kuzey Yarım Küre’deki denizlerden daha derin olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız I B)I ve II C)II ve III D)I, II ve III

2.

Yer şekilleri dağlık ve engebelidir.

Muğla

İstanbul Kars

Adana

Yer şekilleri dağlık ve engebelidir.

Yükselti ve engebe azdır.

Yükselti ve engebe azdır.

Haritadaki şehirlerin bahsedilen özelliklerinin aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez?

A) İstanbul’da ulaşım faaliyetlerinin gelişmesine

B) Muğla’da tarım faaliyetlerinin zor şartlar altında yapılmasına C) Adana’nın sanayi faaliyetleri için uygun olmasına

D) Kars’ın dışarıdan göç almasına

(7)

9

Diğer sayfaya geçiniz.

SOSYAL BİLGİLER

6. SINIF A

3.

MALAZGİRT SAVAŞI

Tuğrul Bey’in yerine tahta geçerek 27 Nisan 1064’te Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı olan SULTAN ALPARSLAN, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla dünya

tarihinin geleceğine yön verdi.

Sultan Alparslan, Halep kuşatmasındayken Diyojen’in harekete geçtiğini haber alınca Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Tatvan ve Ahlat

üzerinden Malazgirt’e geçerek savaş hazırlıklarına başladı.

Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071’de Bizans ordusuyla Malazgirt Ovası’nda karşılaştı.

Malazgirt Savaşı Turan taktiğinin en iyi uygulandığı savaş olarak

tarihteki yerini aldı.

Bizans Devleti 105 yıl boyunca Selçuklulara karşı

çıkacak gücü bulamadı.

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ve kök salmasının temelinde

Malazgirt Zaferi yer alır.

Turan taktiğinde ordu sağdan ve ortadan ayrılır. Ortadaki birlik korkar gibi kaçarken düşman ordusu istenilen yere çekildiği zaman geri döner ve ilerlemeye başlar. Sol ve sağ tarafta bulunan birlikler de hare- kete geçerek hilal şeklinde düşman kıstırılıp imha edilir.

TURAN TAKTİĞİ NEDİR?

‘Hilal Taktiği’ ve ya ‘Turan Taktiği’ Türk devletleri tarafından uygulanan savaş taktiğidir.

Romen Diyojen komutasındaki Bizans Ordusu Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan ordusu

50 BİN 25 BİN Diyarbakır

Şanlıurfa Elazığ

Halep

Bitlis Van

Yukarıdaki afişe bakılarak Malazgirt Savaşı ile ilgili, I. Tarihteki ilk Selçuklu – Bizans savaşıdır.

II. Büyük Selçuklu ordusunun asker sayısı bakımından az olması savaşın Bizans lehine sonuçlanma- sına yol açmıştır.

III. Büyük Selçuklular, düşmanı ortalarına çekerek imha taktiği uygulamışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III

(8)

SOSYAL BİLGİLER

6. SINIF A

4. • Danişmentliler, Danişment Ahmet Gazi ta- rafından Sivas, Tokat, Kayseri, Amasya, Malatya ve çevresinde kurulmuştur. Tokat Niksar’da yaptırdıkları Yağıbasan Medrese- si Anadolu’daki ilk medresedir.

• Emir Mengücek tarafından Erzincan, Ke- mah, Divriği ve Karahisar’da kurulan Men- güceklilerin yaptırdığı Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası en önemli eserleridir.

• Artuklular, Artuk Bey’in torunları tarafından Harput, Diyarbakır, Mardin ve çevresinde kurulmuştur. Üç kola ayrılan beylikten ka- lan en önemli eser Diyarbakır’daki Malabadi Köprüsü’dür.

Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin yaptırdıkları bu mimari eserler, katkı sağla- dıkları alanlarla eşleştirildiğinde seçenek- lerden hangisi doğru olur?

Danişmentliler Mengücekliler Artuklular

A) Sağlık Yardımlaşma Eğitim

B) Ulaşım Eğitim Din

C) Eğitim Sağlık Ulaşım

D) Din Yardımlaşma Sağlık

5. Baharat, günümüzden binlerce yıl önce doğu ülkelerinde kullanılıyordu. Kullanılan baharat- ların çoğu da Hindistan’da bulunuyordu. Kara- biber, zerdeçal, tarçın, yenibahar, zencefil, ka- ranfil vb. baharat türleri Orta Çağ Avrupası’nda çok önemliydi. Bu baharatlar Avrupalı zengin- lerin vazgeçilmez tatlarıydı. Sadece sofralar- da değil eczacılıkta, parfümlerde ve tütsülerde de kullanılıyordu. Hindistan’daki baharatla- rın Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Mısır yoluyla Akdeniz’e, buradan gemilerle Avrupa’ya taşın- masında kullanılan tarihî ticaret yolu Baharat Yolu olarak adlandırılır.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargı- lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Baharat Yolu’nun yalnızca Avrupa ülkeleri tarafından kullanıldığına

B) Doğunun zenginliklerinin Baharat Yolu ara- cılığıyla batıya taşındığına

C) Baharatın Avrupa’ya ulaştırılmasında daha çok deniz yolundan faydalanıldığına

D) İnsanların baharatı farklı alanlarda kullan- dıklarına

6. Aşağıda, Türkiye’nin mutlak konumunun gös- terildiği bir harita verilmiştir.

26˚D 45˚D

42˚K

36˚K Verilen haritadan yararlanılarak Türkiye ile ilgili, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanı- tı bulunamaz?

A) En kuzeyi ile en güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık ne kadardır?

B) Hangi yarım kürede bulunmaktadır?

C) Doğusu ile batısı arasındaki yükselti farkı ne kadardır?

D) En doğusu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı ne kadardır?

7. Oğlunun otizmli olduğunu belirten anne, otizmli çocuklara bakış açısının ve ön yargının kırılması gerektiğini ifade etti. Otizmli çocuk- lara karşı ön yargılı olunmasının yanlış oldu- ğunu söyleyen anne, otizmli çocukların çoğu zaman yaşıtlarından daha çabuk öğrendiğini, derslerde bu yüzden sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Çocuğunun otizmli olduğunu öğrenin- ce olumsuz tavır takınanlara tepkisini “Ünlü müzisyen Mozart’ın otizmli olduğunu biliyoruz, bu çocukların içinde bir Mozart aramak varken bu ön yargı neden?” şeklinde gösteriyor.

Verilen ifadelere bakılarak,

I. farklılıkları olan bireylere toplumda ön yar- gıyla bakılmasının yanlış olduğu,

II. farklı bireylerin toplumda önemli başarı- lara imza atmalarının mümkün olduğu, III. otizmli çocukların daha çok sanat alanında

başarı gösterdiği

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A)I ve II B)I ve III

C)II ve III D)I, II ve III

(9)

11

SOSYAL BİLGİLER

6. SINIF A

8. Atam Bumin Kağan Orta Asya’daki bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak devletimizi kurmuştur. Devletimiz tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Başkentimiz Ötüken’dir. Ülkeyi ikili teşkilata uygun olarak kardeşi İstemi Yabgu ile birlikte yönetmiştir.

İpek Yolu’nu ele geçirmek için Akhunlar ve Sasanilerle mücadelemiz oldu. Benim zama- nımda devletim en güçlü dönemini yaşadı.

Ölümümden sonra, Çin entrikaları sonucu devletim zayıfladı ve Çin hâkimiyetine girdi.

I. Köktürk Devleti Hükümdarı Mukan Kağan Mukan Kağan’ın bu sözlerine bakılarak I. Köktürk Devleti ile ilgili aşağıdaki yargı- lardan hangisi söylenemez?

A) Ekonomik çıkarlarını korumak için mücadele etmişlerdir.

B) Ülkeyi doğu ve batı olarak ikiye ayırarak yönetmişlerdir.

C) Orta Asya’da Türk siyasi birliğini sağlamış- lardır.

D) Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir.

9. Müslümanlar, Mekkeli müşrikleri 624 yılında Bedir Savaşı’nda mağlup etmişlerdi. Mekkeli müşrikler Bedir yenilgisinin intikamını almak için Medine’ye doğru harekete geçti. Müslü- manlarla Mekkeli müşrikler, Uhud Dağı etekle- rinde karşılaştı. Hz. Muhammed’in görevlendir- diği okçular savaşın kazanıldığını zannederek kendilerine emir gelmeden ganimet toplamak için yerlerinden ayrıldılar. Bu durumun ortaya çıkmasıyla savaşı Müslümanlar kaybetti.

Bu paragrafta altı çizili ifadeler aşağıdaki- lerden hangisinin önemini ortaya koymak- tadır?

A) Toplumsal barışı sağlamanın

B) Orduda emir komuta zincirine uymanın C) Orduda paralı asker kullanmanın D) Güçlü bir donanmaya sahip olmanın

10.Aşağıdaki tabloda, bizi biz yapan özelliklerimizi anlatan bazı ifadelere yer verilmiştir.

Dil Tarih Gelenek

göreneklerve Türkler asırlar boyunca üç kıtada güçlü devletler kurmuş bir millettir.

Birliğimizi ve dirliğimizi sağlayan önemli iletişim aracıdır.

Düğün merasimlerimiz dost ve akrabaların bir araya toplanmasını sağlar.

Bu ifadelerin ilgili oldukları kültürel ögeyle doğru eşleştirilmiş hâli seçeneklerin hangisindeki gibi olmalıdır?

A) Dil Tarih Gelenek ve görenekler

B) Dil Tarih Gelenek ve görenekler

C) Dil Tarih Gelenek ve

görenekler

D) Dil Tarih Gelenek ve görenekler

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ

(10)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

6. SINIF A

1. Namaz kılarken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar vardır. Bu durumların gerçekleşme- si durumunda namazımız bozulur ve namazı tekrar kılmamız gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan du- rumlardan biridir?

A) Namazda konuşmak B) Kıble yönünde olmak C) Namazda öksürmek

D) Namazın farzlarından birini yerine getirmek

2. • İslam dininde, sorumluluk çağına gelmiş Müslümanlardan yapılması kesin olarak is- tenen, terk edilmesi günah olan ibadetlere, iş ve davranışlara denir.

• İslam dininde yapılması farz kadar kesin ol- mayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî emirlerdir.

• Farz ve vacip dışında sevap kazanmak ama- cıyla fazladan yapılan, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) de yapmış olduğu ibadet ve davra- nışlara denir.

Bu cümlelerde aşağıdaki kavramların han- gisinin tanımına yer verilmemiştir?

A)Farz B)Nafile

C)Vacip D)Mekruh

3. Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildi- ren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden han- gisidir?

A)Vahiy B)Nebi

C)Mucize D)Tevhit

4. I. Beş vakit namazların sünnetleri II. Şükür namazı

III. Bayram namazları

Bu öncüllerden hangileri nafile namazlara örnek olarak verilebilir?

A)Yalnız II. B)I ve II.

C)II ve III. D)I, II ve III.

5. “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar elleri- nizi yıkayın; başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)” (Mâide suresi, 6. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili bilgi verilmektedir?

A)Teyemmüm B)Abdest

C)Ezan D)Kamet

6. • Hem erkekler hem de kadınlar için kılınması sünnet olan bir namazdır.

• Ülkemizde genellikle yirmi rekât olarak kılın- maktadır.

• Ramazan ayında, yatsı namazının son sün- netinin ardından, vitir namazından önce kı- lınır.

Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakiler- den hangisidir?

A)Cuma namazı B)Cenaze namazı C)Bayram namazı D)Teravih namazı

(11)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

6. SINIF A

13

7. “Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cu-

maya gelir, sessizce hutbeyi dinlerse üç gün fazlasıyla bir cumadan diğer cumaya kadar olan zaman içinde işlemiş olduğu günahları affedilir.” (Hadis-i şerif)

Bu hadis-i şeriften Cuma namazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Cuma namazından önce abdest alınmalıdır.

B) Hutbeyi güzelce dinlemek gerekir.

C) Cuma namazından sonra öğle namazı kılın- malıdır.

D) Cuma namazı kişinin günahlarının bağışlan- masına vesile olur.

8.

Bu görsel namazın içindeki farzlardan han- gisi ile ilgilidir?

A)Secde B)Kıdem

C)Rükû D)Kâde-i Âhire

9. “Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik; eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde koşuşurlar, uma- rak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler.” (Enbiya suresi, 90. ayet)

Bu ayet aşağıdaki peygamberlerden hangi- si ile ilişkilendirilebilir?

A) Hz. Âdem (a.s.) B) Hz. İbrahim (a.s.) C) Hz. Davut (a.s.) D) Hz. Zekeriya (a.s.)

10.“Rabb’inin, fil sahiplerine ne yaptığını bilmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi, o kuşlar, onların üzerine gökten taş yağdırıyor- du ve böylece onları çiğnenmiş ekin yaprakları gibi paramparça yapıverdi.” (Fil suresi) Bu surede aşağıdakilerden hangisi vurgu- lanmaktadır?

A) Allah’ın (c.c.) bağışlayıcılığı B) Allah’a (c.c.) şükretmek gerektiği C) Allah’ın (c.c.) gücünün her şeye yettiği D) Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüyle yarattığı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.

İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.

(12)

İNGİLİZCE

6. SINIF A

1. Alex is a secondary school teacher. He asks his students about their after-school activities.

There are 30 students in the class. Here are the results.

After-school Activities Number of Students

Watch TV 2

Attend a course 10

Go jogging 4

Play football 5

Ride a bike 9

Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Watching TV is very popular.

B) Most of them attend a course after-school.

C) Half of the students play football.

D) Riding a bike isn’t a popular activity.

2.

Letʻs Celebrate Fredʻs 10th Birthday

Friday, August 18th Fred’s House

123 Green Road, New York

Hangi sorunun cevabı VERİLMEMİŞTİR?

A) Where is the party?

B) Whose party is it?

C) When is the party?

D) What time is the party?

3. a. What time do you have breakfast?

b. Would you like some cheese?

c. What do you have for breakfast?

d. Can I have some coffee?

Jessica

Cereal and olives.

1

No, it’s all gone.

2

At half past eight.

3

No, thanks. I don’t like it.

4

Jessica verilen sorulara doğru cevap vermek için hangi düzeni takip etmelidir?

A)3 – 4 – 1 – 2 B)1 – 2 – 3 – 4 C)4 – 3 – 2 – 1 D)2 – 3 – 4 – 2

4.

Marta : The street is busier than the park.

Fred : The park is nosier than the street.

Gary : The park is more crowded than the street.

Grace: The street is greener than the park.

Hangi kişi verilen iki görseli doğru şekilde karşılaştırmıştır?

A)Marta B)Fred

C)Gary D)Grace

(13)

İNGİLİZCE

6. SINIF A

15

3. a. What time do you have breakfast?

b. Would you like some cheese?

c. What do you have for breakfast?

d. Can I have some coffee?

Jessica

Cereal and olives.

1

No, it’s all gone.

2

At half past eight.

3

No, thanks. I don’t like it.

4

Jessica verilen sorulara doğru cevap vermek için hangi düzeni takip etmelidir?

A) 3 – 4 – 1 – 2 B) 1 – 2 – 3 – 4 C) 4 – 3 – 2 – 1 D) 2 – 3 – 4 – 2

4.

Marta : The street is busier than the park.

Fred : The park is nosier than the street.

Gary : The park is more crowded than the street.

Grace: The street is greener than the park.

Hangi kişi verilen iki görseli doğru şekilde karşılaştırmıştır?

A) Marta B) Fred

C) Gary D) Grace

5.

Sandy

Sandy

What do you like for breakfast?

I like eggs, olives and cheese.

Orange juice is my favourite drink in the morning.

Helen I like muffins and sausages with tea. What about you?

For their breakfast, Sandy and Helen - - - . Verilen karşılıklı konuşmaya göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği işa- retleyiniz.

A) like hot drinks B) eat junk food C) have nutritious food D) eat different food

6. Tina : Is your father reading a newspaper?

Kate : No, he isn’t.

Tina : - - - ?

Kate : He’s feeding the street cats.

Karşılıklı konuşmada boş bırakılan yer için hangi seçenek doğru olur?

A) Where is he now B) What is he doing C) Is he at home

D) Where is he feeding the cats

7. Yuka :

Kate :

How do you feel in rainy weather?

I feel - - - - . I don’t like it. Sunny weather is my favourite.

Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma- da boş bırakılan yer için uygun DEĞİLDİR?

A)depressed B)scared

C)energetic D)moody

8.

Lora

I live with my parents in London. It’s a very big and crowded city in England.

There are lots of skyscrapers in my city.

I don’t like them. I want to live in a village.

Villages are quieter and nicer than big cities.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Lora is happy in London.

B) Lora doesn’t like noisy places.

C) Lora thinks a big city is better than a village.

D) Lora likes tall buildings.

9.

Ricky : What is the weather like today?

Nancy : - - - . I feel anxious.

Verilen görsele göre boş bırakılan yer için uygun seçeneği işaretleyiniz.

A)It’s foggy B)It’s hailing C)It’s windy D)It’s partly cloudy

10. Antalya Erzurum

24˚ -10˚

Verilen duruma göre hangi seçenek YANLIŞ olur?

A) It’s freezing in Erzurum.

B) It’s hailing in Antalya.

C) Erzurum is colder than Antalya.

D) It’s hot in Antalya.

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ.

MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

(14)

MATEMATİK

MATEMATİK

6. SINIF A

SAYISAL BÖLÜM

1. Ece ve Efe’ye eşit sayıda özdeş kibrit çöpü verilmiştir. Ece kibrit çöpleriyle 5, Efe 8 rakamlarını oluş- turacaktır. Ece ve Efe ellerindeki kibrit çöpleri bitene kadar aşağıdaki gibi aynı rakamları oluşturmaya devam edeceklerdir.

...

...

Her ikisinin elindeki kibrit çöplerinin tamamı bittiğinde, ikisi de oluşturdukları son rakamı tamamlamıştır.

Buna göre Ece ve Efe’nin her birine kaçar tane kibrit çöpü verilmiş olabilir?

A)25 B)30 C)35 D)50

2. Ozan Bey 15 kilogramlık bir kasa çilek ve 12 kilogramlık bir kasa erik almıştır. Bir kasa çilek için 60 TL, bir kasa erik için 72 TL ödemiştir. Aşağıda kasaların kütleleri ve Ozan Bey’in bu meyvelerin 1 kilogra- mını kaç TL’den sattığı verilmiştir.

¨ 7

¨ 10

15 kg 12 kg

Buna göre Ozan Bey bu iki kasadaki meyvelerin tamamını sattığında toplam kaç TL kâr elde eder?

A)83 B)93 C)107 D)225

(15)

17

Diğer sayfaya geçiniz.

MATEMATİK

6. SINIF A

SAYISAL BÖLÜM

3. Bir ormandaki toprak yola eşit aralıklarla bölünmüş bir sayı doğrusu çizilmiştir. Ormandaki aslan, zebra ve deve kuşu bu sayı doğrusunun üzerinde birer noktada duracaktır. Bu noktalar 7, –5, –2, |–8| ve 4 noktaları arasından aşağıdaki ipuçlarına göre belirlenecektir.

0 1 İpuçları:

Sayı doğrusu üzerinde 0’a (sıfıra) en uzak olan nokta

Negatif tam sayılardan büyük olanın bulunduğu nokta

Pozitif tam sayılardan en küçük olanın bulunduğu nokta

Buna göre aslan, zebra ve zürafanın yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

0 1

0 1

0 1

0 1 A)

B)

C)

D)

(16)

MATEMATİK

MATEMATİK

6. SINIF A

4. Aşağıdaki tabloda 1’den 30’a kadar olan asal sayılara ait kutular boyanmıştır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mehtap A ve B kümesini Venn şeması ile gösterdikten sonra B kümesinin üzerini boyamıştır.

A 13

19 29 17

B

A kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi A = {10 ile 30 arasındaki asal sayılar} olduğuna göre B kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)B = {9, 10, 11, 12} B)B = {10, 12, 14, 16}

C)B = {11, 19, 23, 25} D)B = {5, 11, 18, 23}

5.

1. Şekil 2. Şekil

?

Ayşe ve Ali kardeştir. Ayşe’nin boyu 1013 metre, Ali’nin boyu 23 metredir. Ali ve Ayşe 1. şekilde yan yana durmaktadır. 2. şekilde ise Ayşe özdeş üç kutunun üzerine çıkmıştır. Bu durumda ikisinin boyları eşit görünmüştür.

Buna göre 2. şekilde “?” ile gösterilen uzunluk kaç metredir?

A) 53 B) 103 C) 152 D) 151

(17)

19

Diğer sayfaya geçiniz.

MATEMATİK

6. SINIF A

6. Damla aşağıdaki tabloda verilen ifadelere kar- şılık gelen tam sayıları yazarak bu tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacaktır.

Tablo: İfadeler ve Bu İfadelerin Tam Sayı Karşılıkları

İfade Tam Sayı

10 TL zarar �

Giriş katın 4 kat altı �

Deniz seviyesinin 20 metre altı ●

Sıfırın üstünde 12°C �

Buna göre hangi sembole karşılık gelen tam sayı yapılan sıralamada soldan 3. sı- rada olur?

A)

B)

C)

D)

7. 1. Kesrin Modellenmiş Hâli

2. Kesrin Modellenmiş Hâli

Yukarıda iki kesir modellenmiştir. Kesirler mo- dellenirken bütünler eş parçalara ayrılmıştır.

Buna göre 1. kesir ile 2. kesrin çarpımı aşa- ğıdakilerden hangisine eşittir?

A) 27 B) 415 C)4 D) 29

8.

165

134

2578

3,12

3,2

3,24

3,25

Kesirler Ondalık Gösterimi

Yukarıda verilen kesirler ondalık gösterimleri ile eşleştirilecektir.

Buna göre eşleştirme sonunda hangi on- dalık gösterim açıkta kalır?

A) 3,12 B)

3,2

C)

3,24 D)

3,25

9. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdaki sayılardan hangisine kalansız bölünmez?

A)3 B)4 C)6 D)9

(18)

MATEMATİK

MATEMATİK

6. SINIF A

10.Ayşe Hanım bir mağazadan fiyatları aynı olan 3 tane havlu almıştır. Ayşe Hanım’ın bu havluları alırken kasiyere verdiği para ve kasiyerden aldığı para üstü aşağıda verilmiştir.

Kasiyere Verilen para Alınan Ürünler Para üstü

Buna göre bir tane havlunun fiyatı kaç TL’dir?

A)18 6, B)19 2, C)19 3, D)19 4,

11.Aşağıda bir bisiklet yarışına katılan üç kişinin yarış sırasında çekilen fotoğrafı verilmiştir.

Başlangıç Bitiş

Can Özlem Musa

Bu anda Özlem yarış pistinin tam ortasındadır. Fotoğrafta Can ve Musa’nın yarış pistinin kaçta kaçını gittikleri tahmin edilecektir.

Buna göre aşağıdaki tahminlerden hangisi uygun bir tahmin olur?

A) 85

43

B) 168

83

C) 41

1611

D) 83

167

(19)

21

MATEMATİK

6. SINIF A

12.Aşağıda renkleri dışında özdeş yük kontey- nerlerini üst üste yerleştiren bir vinç verilmiştir.

7 m ? A

56

1 m

Bu yük koyternerlerinin yüksekliği 1 65 metre- dir. Vincin taşıdığı yük konteynerinin üzerinde- ki A noktasının yerden yüksekliği 7 metredir.

Buna göre vinç operatörü taşıdığı yük kon- teynerini kaç metre aşağı indirirse yük koy- terneri ikinci sıradakilerin üzerine yerleşti- rilmiş olur?

A) 34 B) 23 C) 35 D) 611

13.Aşağıda iki tane mor, iki tane sarı kart veril- miştir.

Mor Kartlar: 89 98

Sarı Kartlar: 53 43

Mor kartlardaki kesirlerden büyük olanı, sarı kartlardaki kesirlerden küçük olanına bölüne- cektir.

Buna göre bölüm aşağıdakilerden hangisi- dir?

A) 158 B) 23 C) 4027 D) 158

14.

21

245

?

87

=

+

= +

Yukarıda kesirlerle toplama işlemi yapılan bir şema verilmiştir.

Bu şemada “?” yerine gelecek kesir aşağı- dakilerden hangisidir?

A) 127 B) 85 C) 32 D) 2417

15.

1 sürahi limonata 6 tane özdeş bardağı tam doldurmakta ve sürahide hiç limonata kalma- maktadır.

1 bardak tam dolu iken 154 litre limonata aldığına göre 1 sürahi kaç litre limonata al- maktadır?

A) 59 B) 58 C) 1522 D) 52

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.

FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

(20)

FEN BİLİMLERİ

6. SINIF A

1. Solunum sistemi ile ilgili bir etkinlik için aşağıdaki model hazırlanmıştır.

Malzemeler:

3 adet balon

Y borusu

Tek delikli mantar tıpa

2,5 litrelik petşişe

İp

Yapılışı:

Y borusunun uclarına balonlardan ikisi bağlanıp (1) Y borusu, altı kesilmiş olan pet şişenin içine yerleştiriliyor(2).

Pet şişenin ağzına takılan tıpaya Y borusunun ucu yerleştirilip pet şişenin altı balon ile kapatılıyor (2).

Pet şişenin altındaki balon aşağıya doğru çekildiğinde Y borusunun uçlarındaki balonların şiştiği gözleniyor (3).

1 2 3

Buna göre etkinlikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Hazırlanan modelde solunum sistemi organlarından bazıları modellenmiştir.

B) Modelde pet şişenin altına takılan balon soluk alıp vermemize yardımcı olan diyaframı temsil etmektedir.

C) Y borusunun tıpaya takılan kısmı vücudumuzdaki bronşçukları, iki kola ayrılan uçları ise bronşları temsil etmektedir.

D) Y borusunun uçlarındaki balonlar akciğerlerimizi temsil etmektedir ve balon aşağı çekildiğinde soluk alma olayı modellenmektedir.

(21)

23

Diğer sayfaya geçiniz.

FEN BİLİMLERİ

6. SINIF A

2. Vücudumuzdaki kas çeşitlerini anlatmak iste- yen Leyla, iki tane organ seçip onların yapısın- daki kaslarla ilgili bilgiler yazmıştır.

Ritmik ve düzenli çalışır.

Yorulmadan çalışır.

Kırmızı renklidir ve sadece bu organın yapısında bulunur.

İsteğimize bağlı olarak çalışır.

Hızlı çalışıp çabuk yorulur.

Kırmızı renklidir.

Buna göre Leyla’nın hazırladığı kartlarda 1 ve 2 ile gösterdiği yerlere yazılabilecek organ isimleri aşağıdakilerden hangisi ola- bilir?

1 2

A) Kalp Bacak

B) Mide Kol

C) Kalp Mide

D) Bağırsak Mide

3. Ebrar Öğretmen, öğrencilerine üç farklı be- sin söylemiştir. Bu besinlerin sindirim sistemi yapı ve organlarından geçerken miktarlarında meydana gelen değişimleri gösteren grafikleri çizmelerini istemiştir.

1.besinin miktarı

Organ

2.besinin miktarı

Organ 3.besinin miktarı

Organ

Ağız Mide İncebağırsak

I I

I

I:

II II

II

II:

III III

III III:

Öğrencilerin çizdiği grafikler doğru olduğu- na göre öğretmenin söylediği besinlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bütün besinler ağızda dişler yardımıyla fizik- sel sindirime uğramıştır.

B) 2.besin, mide öz suyu tarafından sindirilebilen et ya da yumurta olabilir.

C) 3. besin yağ içerikli bir besin olabilir.

D) 1.besin fındık, fıstık gibi bir kuruyemiş olabilir.

4.

Yandaki şekilde sindirim sistemindeki bazı yapı ve organlar sembollerle göste- rilmiştir.

Görseldeki ▲, ●, ■ yapılarıyla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki kartlarda verilmiştir.

Villus adı verilen gi- rintili çıkıntılı yapıla- ra sahiptir.

Yağların fiziksel ve kimyasal sindirimi bu- rada gerçekleşir.

Sindirimin başladığı ilk yerdir.

Karbonhidratların kimyasal sindirimi bu- rada gerçekleşir.

Besinlerin bulamaç hâline getirildiği yer-

dir.Proteinlerin kimyasal sindirimi burada ger- çekleşir.

1.kart 2.kart 3.kart

Numaralı kartlar ile yapı ve organların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

1.Kart 2.Kart 3.Kart

A) ▲ ● ■

B) ■ ▲ ●

C) ● ▲ ■

D) ● ■ ▲

(22)

FEN BİLİMLERİ

6. SINIF A

5.

Sabit süratle giden otomobil

1

Aşağıya doğru hızlanarak kayan

kayakçı 2

Hareket durumları verilen varlıklar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1, dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.

B) 2 numaralı varlığa etki eden net kuvvet sıfır- dan farklıdır.

C) 1 numaralı cisme etki eden net kuvvet, 2 numaralı cisme etki edenden büyüktür.

D) 2 numaralı varlık dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir.

6. Merve Öğretmen, öğrencileri için aşağıdaki soruları hazırlamıştır.

1. Halkalı gezegen olarak bilinen gezegen hangisidir?

2. Güneş’e en yakın gezegen hangisidir?

3. İç gezegenlerin en büyüğü hangisidir?

4. En az uyduya sadip dış gezegen hangisidir?

Öğrencilerin verdikleri cevaplar tablodaki gibidir.

1 2 3 4

Ömer Neptün Merkür Jüpiter Mars

Sema Satürn Merkür Dünya Neptün

Furkan Jüpiter Venüs Dünya Neptün Sena Satürn Merkür Jüpiter Dünya Merve Öğretmen’in sorduğu soruların tamamına doğru cevap veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ömer B)Sema

C) Furkan D) Sena

7. Aşağıdaki görsellerde vücudumuzdaki atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran bazı organlar verilmiştir.

Deri Akciğer Kalın bağırsak

Bu organlarla ilgili,

I. Kalın bağırsak su, safra ve besin atıkları- nın dışkı şeklinde vücut dışına atılmasını sağlar.

II. Deri, proteinlerin sindirilmesi sonucu olu- şan zehirli bir maddeyi daha az zehirli üreye çevirir.

III. Akciğerler kan içindeki karbondioksiti ve suyu soluk verme esnasında dışarı atar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B)I ve II C)II ve III D)I ve III

8. Başlangıçta hareketsiz duran X cismini üç öğ- renci şekildeki gibi kuvvetlerle çekmektedir.

8N 6N 12N

X

Doğu Batı

Buna göre;

I. Bileşke kuvvetin büyüklüğü 26 N dur.

II. Bileşke kuvvetin yönü, uygulanan en büyük kuvvetin yönüyle aynıdır.

III. Net kuvvet doğu-batı doğrultusundadır.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğ- rudur?

A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I, II ve III

(23)

25

Diğer sayfaya geçiniz.

FEN BİLİMLERİ

6. SINIF A

9. Aşağıdaki görsellerde Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre iki farklı konumu modellenmiştir.

Şekil-I Şekil-II

Aşağıdaki tabloda görsellerle ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Bilginin ilgili olduğu görselin bulunduğu kutucuk “✓” işareti ile işaretlenecektir.

Bilgiler Şekil-I Şekil-II

Ay’ın dolunay evresinde gerçekleşir.

Gündüz vakti gerçekleşir.

Bu olay sırasında Ay, Dünya’nın gölgesinde kalır.

Buna göre uygun işaretleme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I II

B) I II

C) I II

D) I II

10. Kan; acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kan üretilemeyen bir dokudur ve hâlâ tek kaynağı sağlıklı bağışçılardır. Kan bağışı hem toplumsal hem de kişisel açıdan çok önemlidir.

Her yıl binlerce insan bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Buna karşılık, yapılan araştırmalar 82 milyon insanın yaşadığı Türkiye’de yıllık kan bağışı oranının nüfusun %1’i kadar olduğunu gösteriyor.

Oysa ki kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı- sıra, bağış yapan kişinin de hayatını olumlu etkiliyor. Bu yüzden hem başka insanlar hem de kendi sağlığımız için kan bağışında bulunmalıyız.

Kan bağışıyla ilgili verilen bilgilere göre;

I. İhtiyaç olması durumunda kan bulmak için kullanılabilecek tek kaynak sağlıklı insanlardır.

II. Kan bağışı toplumsal dayanışma açısından oldukça önemlidir.

III. Kan bağışında bulunmak, kan bağışlayan kişilerin de sağlığına olumlu yönde etki eder.

yargılarından hangileri doğrudur?

A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)I, II ve III

(24)

FEN BİLİMLERİ

6. SINIF A

11.Halat çekme oyunu Osmanlı döneminden kalma bir oyundur. O dönemlerde askerlerin kuvvet kazan- ması için, kuvvet ve dayanıklılık testi amacıyla yapılmıştır. Daha sonraki dönemlerde yine askerler, ye- tişkin ve gençler arasında müsabakalar düzenlenmiş sonrasında çocuklar arasında oynanan bir oyuna dönüşmüştür.

Bu yarışlardan esinlenerek, bir festivalde eşit ağırlığa sahip öğrencilerin katıldığı bir müsabaka düzen- lenmiştir.

Buna göre, aşağıda verilen takım çekişmelerinden hangisinde kazanan taraf belirlenemez?

A) 5N

B)

C)

D)

4N

2N 3N

10N 5N 8N 9N

12N 5N 10N 10N

10N 5N 9N 4N

(25)

27

Diğer sayfaya geçiniz.

FEN BİLİMLERİ

6. SINIF A

12.Ali, Ahmet ve Ayşe’nin yaşadıkları mahallenin krokisi aşağıda verilmiştir.

50 m

30 m

70 m 80 m

120 m

270 m 400 m

350 m

Market Park

Okul

Ali’nin evi Ahmet’in evi Ayşe’nin

evi

Ali, Ayşe ve Ahmet’in 60 dakikalık sürede gerçekleştirdikleri hareketler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• Ali, evden çıkıp önce markete uğramış, ordan okula gitmiş ve aynı güzegahı kullanarak eve geri gelmiştir.

• Ayşe, evden çıkıp önce parka uğramış, ordan okula gitmiş ve aynı güzergahı kullanarak eve geri gelmiştir.

• Ahmet evden çıkıp önce Ali’nin evine, sonra okula gidip daha sonra da eve dönmüştür.

• Ali, Ahmet ve Ayşe gitmek istedikleri yere her zaman en kısa güzergahı seçerek ve sabit süratlerle gitmişlerdir.

• Çocukların uğradıkları yerlerde geçen süreler önemsizdir.

Verilen bilgilere göre Ali, Ahmet ve Ayşe’nin süratlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisin- de doğru verilmiştir?

A)Ali > Ahmet > Ayşe B)Ahmet > Ali > Ayşe C)Ayşe > Ali > Ahmet D)Ahmet > Ali = Ayşe

13.Aşağıdaki şemada vücudumuzdaki kan dolaşımlarına ait bilgiler verilmiştir. Bilginin ait olduğu dolaşım türüne karar verilip ilgili ok takip edilerek çıkışa ulaşılacaktır.

Karbondioksit bakımından zengin kanın temizlenmesini sağlayan dolaşımdır.

Kalbin sağ alt odacığından başlayıp sol üst

odacığında tamamlanır. Kalp ile vücut hücreleri arasında gerçekleşen dolaşımdır.

Küçük kan dolaşımı

Küçük kan dolaşımı Küçük

kan dolaşımı

Büyük kan dolaşımı

Büyük kan dolaşımı Büyük

kan dolaşımı

Etkinlik doğru tamamlandığında hangi sembole ulaşılır?

A)

B) ■ C) D) ●

(26)

FEN BİLİMLERİ

6. SINIF A

14.Güneş sistemindeki gezegenlerden üç tanesi A, B ve C ile belirtilip o gezegenlere ait özellikler aşağıda verilmiştir.

Gezegen Özellik

A

� “Kızıl Gezegen” olarak da adlandırılır.

� İki tane uydusu vardır.

� Halkası yoktur.

B

� Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.

� 60’tan fazla uydusu vardır.

�Halkası vardır.

C

� Büyüklük bakımından Güneş sisteminin altıncı gezegenidir.

� “Dünya’nın ikizi” de denir.

� Karbondioksit gazından oluşan atmosferi nedeniyle yüzey sıcaklığı çok yüksektir.

A, B ve C ile belirtilen gezegenlerin doğru işaretlendiği Güneş sistemi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) A

C B

B) A

B C

C)

A C

B

D) B

A C

15.

Yandaki görselde boşaltım sistemine ait yapı ve organlar sembollerle gös- terilmiştir.

Semboller ile bu sembollerle gösterilen yapı ve organlara ait bazı bilgileri aşağıdaki gibi eşleştiren Önder bir yerde hata yapmıştır.

Atık maddelerin kandan süzülmesini sağlayan organdır.

Böbrekten gelen idrarı mesaneye taşıyan yapıdır.

İdrarın, vücuttan atılana kadar depolandığı yerdir.

İdrarın vücuttan dışarı atılmasını sağlayan yapıdır.

Buna göre semboller ve bilgiler aşağıdakilerden hangisi gibi eşleştirilirse hata giderilmiş olur?

A) B) C) D)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :