Milli bir kaybımız:Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu Cemil Topuzlu öldü

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Türkiye'de modern cerrahînin

kurucusu Cemil To p u zlu öldü

T eessü rle h aber aldığım ıza göre. 1908 m eşru tiyetin d en son ra H aydar, paşa’da ku rulan T ıp F ak ü ltesin in ilk dekanı B ir in c i C errah i K lin iğ i - n in kurucusu. esk i İstan bu l Şehrem i ni O peratörü C em il Topuzlu dün saat 17.00 de vefat, etm iştir.

C em il Paşa m em leketim izd e m o ­ dern cerra h in in ku rulm asında b ü ­ yü k b ir ro l oynam ış asep si’yi y erleş

tirm iş v« bugüne kad ar «üre gelen b ir kaç n esil cerrah ın yetişm esin e doğrudan doğruya veya bilv asıta a- m il olm uştur.

1868 de İstan b u l’da doğan C em il Topuzlu, ls k e ç e li Z iya P aşan ın oğlu dur.

G eçen y ıl kend isin e B e y n elm ilel C erra h la r K o le ji tarafın d an şe re f â- zalığı te v cih ed ilm iş olduğu gibi.

T ü rk C erra h la r C em iyeti. T ü rk Tıp C em iyeti v e T ü rk T ıp Encüm eni ken diskte ku ru cu Atalığı u n vanım v e r. m istir.

(Devamı Sa: 5. Sü 7 de)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :