• Sonuç bulunamadı

Rıza Tevfik'in kalemiyle Tevfik Fikret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rıza Tevfik'in kalemiyle Tevfik Fikret"

Copied!
6
1
1
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Rıza Tevfik’in Kalemiyle

Tevfik Fikret

R

ıza Tevfik’in M ekteb-i Sultanî(Galatasaray Sultanîsi) yılların­ dan beri tanıdığı ve Servet-i Fünun-cular arasında üzerinde en çok dur­ duğu edebî şahsiyet Tevfik Fikret’tir. Onun Tevfik Fikret hakkında, ölümü üzerine yazdığı ve yeni Türk edebiya­ tının en lirik mersiyelerinden biri olan şiiriyle* 1 iki konferansı, sekiz m a­ kalesi ve bu makalelerin biraz geniş­ letilmesinden meydana gelen bir de küçük kitabı vardır.2

Rıza Tevfik, ölümünden üç yıl ö n ­ ce yazdığı Tevfik Fikret hakkındaki ilk yazısında, bir nevi hürriyet kahra­ manı olarak gördüğü şairi, Norveçli Bjornson’a benzetir ve onun “aşk ile müdâfî-i hürriyet” olduğunu belirtir.3 Rıza Tevfik, Tevfik Fikret’in ikinci ölüm yıldönümünde Aşiyan’da ver­ diği bir konferansta ise, onun ahlâkî

(*) Mimar Sinan Üni., Fen ve Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi.

1 “Tevfik Fikret'in Necîb Rûhuna", Türk Yurdu, c.X, nr.6-110, 19 Mayıs 1332 {1 Haziran 1916), s.3034.

2 Tevfik Fikret (Hayatı, Sanatı, Şahsiyeti), İs­ tanbul, 1945.

3 “Servet-i Fünun Gençlerine', Servet-i Fünûn, cXLII, nr.1079, 26 Kânun-ı sâni 1327 (8 Şu­ bat 1912), s.21.

B D U L L A H

U Ç M

ve idealist kişiliği üzerinde durur ve felsefesinin tamamen “ahlâkî ve içti­ mâi” olduğunu açıklar. Rıza Tevfik’e göre yüksek bir zekâya sahip olan Tevfik Fikret, çevresinde cereyan e-den bütün olaylardan şu veya bu şe­ kilde etkilenmiş ve hayatının son yıl­ ları tamamen kendisini anlamayan bir çevre içinde boşu boşuna yok ol­ muştur.4

Rıza Tevfik, Tevfik Fikret’ in üçüncü ölüm yıldönümünde bu defa Türk Ocağı’nda verdiği bir konferansta ise, Fikret’in, zannedilenin aksine, “bir kudret-i külliye”ye imânı olduğundan; dindar olmasa bile fazilet sahibi bir in­ san olduğundan bahsederek, ölümün­ den kısa bir süre önce Mehmed Akif’in “Târih-i Kadîm”e yazdığı kar­ şılık ile onu âde zorla dinden çıkardı­ ğını ileri sürer.5 Rıza Tevfik, bu konfe­ ransta Tevfik Fikret ve Mehmed Akif’le ilgili olarak öne sürdüğü fikir­ lere karşılık Ahmed Naîm’in yayımla­ dığı risaledeki6 görüşlere karşılık

ol-4 Muallim (Tevfik Fikret için nüsha-i mahsûsa), İstanbul, 1333 (1917), s.431-434. 5 “Dârülfünun Müderrislerinden Muhterem Na-

Tm Beyefendi'ye”, Zaman, nr.177, 3 Teşrin-i evvel 1334 (1918).

6 Tevfik Fikret’e Dâir, İstanbul, 1336 (1918).

A N

mak üzere verdiği cevapta da hemen hemen aynı fikirleri savunur.7

• Rıza Tevfik, yakın dostu Tevfik Fik­ ret’in çok genç yaşta vakitsiz ölümü

üzerine, Abdülhak Hâmid ve Mülâha-

zâM Felsefiyesi (yahud Hâmidnâme) gi­

bi onun hakkında da bir Fikretnâme

yazacağını çeşitli vesilelerle dile getir­ mekle beraber, muhtemelen, bu tarih­ ten sonraki yoğun siyasî faaliyetleri se­ bebiyle böyle bir eser hazırlayamaz.8

Rıza Tevfik’in 150’liklerin affedil­ mesinden beş yıl kadar sonra yurda dönüşünde “Edebiyat Âleminde Tanı­ dıklarım” genel başlığıyla yazdığı ma­ kalelerin yedisi Tevfik Fikret’le ilgili­ dir. Daha çok şairin biyografisi etra­ fında kaleme alman bu yazılarda Rıza

7 Rıza Tevfik, Tevfik Fikret'in dördüncü ölüm yıl­ dönümünde ise Sabah gazetesine şu şekilde çok ilginç bir ilân verir: “Merhûm Fikret’in hâ­ tırasını te'yîd için ağustos’un on dokuzuna müsâdif olan bu salı günü merhûm Fikret’in târih-i irtihâli olduğu cihetle ber-mu’tâd tezkîr- I nâmı için toplanılacak ve Mevlid-i Mebevî kı­ raat edilecektir. Merhûmun eviddâsı ve âşinâ­ ları olan zevât-ı kirâmın yevm-i mezkh®urda ba'de’z-zuhûr saat iki raddelerinde Âşiyân'ı teşrif buyurmalarını rica ederim" (Sabah, nr.10688,17 Ağustos 1335/1919). 8 Rıza Tevfik'in bu adla bir eser hazırlamakta ol­

duğuna dair ilk habere Abdülhak Hâmid’le ilgi­ li kitabının sonunda yeralan bir ilânda rastla­ rız (bkz. Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Fel­ sefesi, İstanbul, 1334, s.549).

(2)

Tevfik, Tevfik Fikret’le aynı yıllarda okuduğu Mekteb-i Sultanî yıllarında­ ki arkadaşlıklarından başlayarak Ser-vet-i Fünûn yıllarındaki dostluklarını; çevresiyle birlikte ölümünden sonraki yıllarda giderek alevlenen Tevfik Fik-ret-Mehmed Akif kavgasında kendisi­ nin almış olduğu rolü anlatır.

Edebiyat dünyasına Muallim N aci tesiriyle giren Tevfik Fikret, başlan­ gıçta “hakîmâne ve dindarâne m en­ sur tehliller, vezinleri kusursuz naat- 1er” yazdığı halde bir süre sonra bu tarz şiirden vazgeçer ve Mekteb-i Sultanî’den hocası olan Recâizâde

Ekrem’in tavsiyesiyle Servet-i Fünûn

mecmuasının başına geçerek edebi­ yatımızda yeni bir dönemin başlama­ sında önemli bir rol oynar.9 Böylece aradığı asıl şiir ortamını bulan Tevfik Fikret, “kendi şemailini andıran bir şekilde” Servet-i Fünûn edebiyatının “mümtaz bir üslûp, selis bir zevk, n e­ zih bir tarz-ı beyân kazanmasına” da büyük ölçüde yardımcı olur ve onun şiirleriyle dergi etrafında ortak bir Servet-i Fünûn üslûbu teşekkül eder. Bu yazılarında Servet-i Fünûn şiir tarzının Fransa’daki Parnasse akımının ustaca taklidinden başka bir şey olma­ dığını da ileri süren Rıza Tevfik, Tevfik Fikret’in de XIX. yüzyılda ortaya çıkan bütün Osmanlı şairleri arasında “yegâ­ ne ve mükemmel bir Parnassien şair örneği” olduğu kanaatindedir.10

Bu yazılarında ayrıca “yeis ve ümit-sizlik”in Fikret’i dinden ve imandan çıkardığını iddia eden Rıza Tevfik,

özellikle Servetti Fünûn’daki yazı h a­

yatının kısa sürede sona ermesinin, henüz genç yaşta ölümüne yolaçtığı kanaatindedir. Daha sonra büyük şeyler beklediği 1908’deki II. Meşru­ tiyet inkılâbının hemen arkasından İttihadçılarla bozuşması, Hüseyin

Câhid ve Hüseyin Kâzım Kadri ile Tanın gazetesinde ^ok kısa süren yazı hayatı, çevresine küsüp tekrar Âşi-yan’a çekilmesi, bunlar hep onu bir nevi ölüme doğru sü­ rükleyen “felâketler zinciri” olur.

Rıza Tevfik, Tevfik Fik­ ret’in şiir hayatındaki “Ko­ yun Mezarlığında”, “Asker Geçerken” gibi şiirlerden başlayarak “Gayyâ-yı Vü-cûd”, “Sis”, “Târih-i Kadîm” ve “Doksanbeşe Doğru” gibi şiirlere kadar uzanan çizgide açıkça görülen dinden sap­ ma ve tarih-millî değerler­ den uzaklaşma temayülünün entelektüel bir buhran sonu­ cunda ortaya çıktığı görü­ şündedir. O, Tevfik Fikret’in yirmi yaşlarında dinsiz olma­ sı ya da yirmi sene daha ya­ şaması halinde “durulup dü­ zelebileceği” kanaatindedir. Çünkü o zaman fikret, “di­ nin ve ilmin halledemediği muam-mâyı dinsizliğin de halledemeyeceği­ ni anlayacak kadar” vakit bulabile­ cektir.11

Tevfik Fikret’i, hassasiyeti, inceliği ve ferdiyetçiliği bakımından Fransız Pamasse şairlerinden Leconte de Lis-le’e benzeten Rıza Tevfik, onun “Heykel-i Sa’y” adlı şiirinde, bizzat kendisinin rûhî ve bedenî hastalık­ larla dolu olan hayat macerasını an ­ lattığını da belirtir.12

Rıza Tevfik’in terekesinden çıkan ve henüz bir müsvedde görünümün­ deki burada yayımladığımız yazı ise, diğer yazılardan biraz daha farklı bir

Muallim mecmuasında yayımlanan Tevfik Fikret için nüsha-i mahsusa. (Tevfik Fikret’in Mekteb-i Sultani müdürü iken çekilen fotoğrafı).

mahiyettedir. Kesin olmamakla bera­ ber, büyük bir ihtimalle Tevfik Fikret hayattayken yazıldığını tahmin etti­ ğimiz bu yazısında Rıza Tevfik, onu, şiirleriyle micazı arasında bazı ilginç ilişkiler kurmak suretiyle ele alır. Bu bağlamda daha çok “Gayyâ-yı Vü-cûd” şiiri üzerinde duran Rıza Tevfik, onun farklı bir devirde, farklı bir or­ tamda yaşamış olması hâlinde çok da­ ha büyük bir şahsiyet olabileceği ka­ naatinde bulunduğunu da belirtir.13

Bir Büyük Şâirin Çehre-i

Mâneviyeti

Müsaadenizle Tevfik Fikret’ten bahsedeceğim!.. Ve emînim -bugün bile bile unutmak istediğimiz- bu

fit-9 “Tevfik Fikret" (5), Yeni Sabah, nr.2086, 13 Mart 1944.

10 "Tevfik Fikret’ (6), Yeni Sabah, nr.2092, 19 Mart 1944.

11 "Tevfik Fikret" (3), Yeni Sabah, nr.2072, 28 Mart 1944.

12 "Tevfik Fikret" (7), Yeni Sabah, nr.2100, 27 Mart 1944.

13 Çeşitli çalışmalarımda zaman zaman belirtti­ ğim gibi, büyükbabası Rıza Tevflk’ln terekesi­ ni büyük bir cömertlikle bana veren torunu Sayın rıza Başlkoğlu'na burada bir defa daha teşekkür etmek İstiyorum.

(3)

Rıza Tevfik’in Kalemiyle Tevflk Fikret Cl)

.

*

-xt*j? m*.» ifoTşğîjis j. K * •'■*'* ^ û yo < ¿jf.Uî> ö y ^ jj>ö - fc L --yj u i u

a^>aC I tgğCSğfiSs U-» I

^ U ıi .< ^>ygg£?> *y j~j ı i>J? ''''s " s J e ^ j ; * , £ + '** ¿ j J y C - j û a J j x ^ ,J ?A ’-s £^Â*/vÇ* + j (¿ f a e fo tC ff- * J l) o m • * lXL-1 #^\* U> —î ' f y r 3 j ^ ** V>^ 4îbb2> c±jy*y^şj>. • ¿uu>

s

'^/âi'J ‘ j- J\m * ¿iA}*#-•' V *►*’à ■4tm * u > ' v -'?■?*’*¿>¿4**)* ay y sSJ*.*'•■>*■» ■Sö\yi\¿-¿tfjy¿¿¡tyt^yj, yj.&sM+'sj.smJv '• . ^ I V - t«l ^ —i t İ J s ^ J y t \ — - d f ^ j r M I

ur>*~(<r?3 4A>< Fu a jA.^-,.>.ı \

, ’ ^ •-->*^L-,li»1* Lj * ¿*‘e*'*? y • 'f Wi ’“' “i ' ' M î • i ' ÿ - . i L J s . j r J Ï S t ' J j ’. ' ¿ » J , ¿ r s t - . J M j ' "'C'tl ‘f a / j t & \ i . • / * ' ^ ' ■” J ¿XJb û_- > «.»t .. ' ■ * ' t i i f > r ’- : - - » T , L - l 'z'^ ca—^ . ., „ ;o • ■ ,«?•"■• ( O“1** **■ "'■'V 'X-'^’-‘ ‘ ‘’*1**»* IX J Xj , y ; f< r «»a^öujph'j^ u l-fcî)«; .^ ı^ C j (Ustte) Rıza Tevfik’in Tevfik Fikret’le ilgili yazısından bir sayfa.

Tevfik Fikret (sağda).

rat-ı müstesnadan istikbal çok bahse­ decektir. Zamanlarından pek evvel gelmiş olanların, istikbalde muayyen bir zamanları vardır. İnsaniyet, böyle vakitsiz doğmuş olan eâzımı, asıl o za­ man tanır; fakat bizzat yaşadıkları müddetçe onları yabancı sanır. Filha­ kika öyledirler de!.. Bu meşrebde, bu mezhebde adamlar, yaşadıkları devre, ekseri vücûh ile, yabancıdırlar. O -nun için de kıymetleri bilinmez, hay­ siyetleri hakkıyle anlaşılmaz. Bu gari­

benin sebebi bizce ma’lûmdur:

M a’lûmdur ki cem aat-i beşeriye, âni olan ihtiyâcât endişelerinin fevkine çıkamaz. İnsan sürüsü günü gününe yaşar; hattâ an-be-ân yaşar, dakika-be-dakika düşünür. Vicdân-ı içtim â­ inin kaygusu, saygısı, korkusu, duygu­ su hep ân-ı hâzır içindir. Daha engin yaşamağa istitâ’ati, daha uzun düşün­ meğe tâkati yoktur. Halbuki, tek bir şahıs, mâzînin zübde-i hasâilini, hâ­

lin en sağlam itikadını, is­ tikbâlin de en feyizli, en rü-şeym isti’dâdını hâiz olarak meydana gelebilir. Böyle

müstesna bir haysiyetle

dünyaya gelen bir adam, hem, geçmişlerin o ser-bâ-zâne fezâilini, mizâc-ı şahsî­ si ile temsil eder; hem de hâli herkesten iyi hisseder, anlar. Fakat gözü daima ile­ ridedir. Bir sevk-i tabiî ile istikbâle nâzırdır. Onun, o mübhem ve henüz karanlık ufuklarda -te ’sirâtını sezdi­ ği bir şey vardır; tulûunu -merak ve iştiyâk ile- bekle­ diği bir güneş vardır. O de-

vr-i medeniyet inkılâb

edince, o adamı daha iyi anlayacak bir batnı zuhûra gelir. Kendisi, çoktan

göç-müş gitmiş olsa da, o “ahd-i cedîd” halkı, onun samimi muâsırları ve ha­ kiki vatandaşlarıdır.

İşte böyle olduğu içindir ki zamanı­ nın sipilir-sipihr-i nesîmi fevkine yükselmiş cem aatin yaşadığı ağıl hâ­ ricine çıkmış olan bir adam, muâsır-larından yabancı muamelesi görür. Çünkü onlara hakikaten yabancıdır. Xénophobie, yani yabancıya nefret, insanlarda -pek müstahsen olmasa

da- pek tabiî bir histir. N için bu his münhasıran mekân itibarâtiyle mu-kayyed olsun?.. Zaman itibariyle ya­ bancılık olmaz mı?.. Pekâlâ olur!.. Neden olmasın?!. Hem sevâd-ı a ’za-mın, yani “insanların ekseriyet-i kül-liyesini teşkil eden o kara kalabalı­ ğın!” en ziyade nefret ve gayzını da­ vet eden “zaman-yabancıları”dır. Bü­ tün tarih-i insaniyet buna elim sergü­ zeştlerle şahâdet eder.

İşte benim tanıdığım Tevfik Fikret, böyle bir adamdır. Dünyaya gelirken, her nasılsa, yanlış trene binmiş ve bu memlekete gelmiştir. Mâmâfih bize tesadüfen uğrayan yabancılar içinde bundan asîl ve necîb bir çehre-i mâ-neviyete tesadüf etmediğimi iddia edebilirim.

Ben onu, bu musâhabemizde yal­ nız şâir olarak tetebbû edeceğim. A ncak, şunu söylemeliyim ki böyle bir şahsiyet-i mâneviyeyi sadece şâir olarak telâkki etmek, rengîn, râyihe-dâr, güzel ve hele nâdir bir çiçeği, ancak nebat olarak telâkki etmek gi­ bidir. Hiç şüphe yok ki Fikret büyük bir şâirdir; fakat o kadardan ibaret olmadığını, ben, herkesten iyi bilen­ lerdenim.

Binâenaleyh tercüme-i hâlini ve mesleğini, hizmetini tafsîlen yazacak değilim. Onu ecnebiler için yazdım ve istediğim gibi değilse de ona yakın bir kıratta yazdım.14 Memnunum ki bu vazifeyi talih bana tevdî etmiş bu­ lundu. Burada ben, yalnız onun çeh­ re-i mâneviyetinde -nişâne-i imtiyâz olan- bazı şemâili ibrâz edip göstere­ ceğim. Onun içindir ki tercüme-i

hâ-14 Rıza Tevfik burada E. J. W. Gibb'in A History of Ottoman Poetry adlı eksik kalan eserinin Tan­ zimat'tan sonraki yenileşme dönemi Türk ede­ biyatıyla ilgili son cildi için hazırladığı Tevfik Fik­ ret'le ilgili kısma göndermede bulunmaktadır. Rıza Tevfik konuyla ilgili mektuplarında Tevfik Fikret için burada 121 sahife yazmış olduğunu da belirtir (Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi için bkz. Abdullah Uçman, "A History of Otto­ man Poetry Üzerine Rıza Tevfik'ten Edward G. Browne'a Mektuplar" (1), Tarih ve Toplum, sa­ yı 147, Mart 1996, s.132-134).

(4)

line ve sergüzeşt-i hayatına ta­ allûk eden bir iki noktayı şerh etmekliğim iktizâ ediyor.

Evvelâ verâset itibariyle, Fik­ ret, şâyân-ı dikkat bir mizaç nü-munesidir. Pederinin sülâlesine nisbetle, hâlis Türk’tür; çünkü bu koldan gelen ecdâdının va-tan-ı aslîsi Kastamonu4dur. Va­ lidesinin validesi aslen bir Adalı mühtedî imiş. Bugün pek iyi hatırımda kalmamış galiba; fakat Sakızlı imiş zannederim. Sultan Mahmud zamanında devşirilip sonra Müslüman olan Hıristiyan çocuklarından olsa gerektir. Her ne olursa olsun “Sis” şâ-ir-i nezihinden daha metîn ve afîf, ondan daha halûk ve âlî bir Türk nü-mûnesi gösterilemez demekten ç e ­ kinmem; çünkü mübalâğa etmiş o l­ muyorum.

Pederi sâlih, temiz bir eski Osman-lı idi. Hem terbiye-i zihniyyesiyle hayliden hayli temayüz etmiş muhte­ rem bir Müslümandı. Ahlâk itibariy­ le sıfat-ı kâşifesi tam bir sıdk ile, sar­ sılmaz bir metanetle hak ve hakikate iman etmek haslet-i pâkizesinde te ­ cellî etmişti. Kendisi, şark felsefesi­ nin ve bilhassa ve bilhassa tasavvu­ fun dekaik-i hikmetine tamamiyle âgâh idi. Mamafih oğlunu zamanın ihtiyâcâtına göre terbiye etmeği azm etmiş ve ona göre takayyüdâtta bu­ lunmuştu. Bunun için evvelâ, sâdık, gayûr, sabûr, afîf, temiz ve selîmü’t-tab’ ve oldukça okur yazar bir Türk bulmuş, onu oğlunun hizmetine m e­ mur eylemişti. Şâir, hâlâ bu “la-la”sından bahsederken samimi ve hürmetkârâne bir lisan ile ismini zik­ reder. Bu adamcağız Fikret’in cibil-let-i nezîhesini hüsn-i muhafaza e t­ mek uğrunda bütün ömrünü sarfet-miş, olanca sadâkatini ibrâz eylemiş­ ti, Onun içindir ki bu şâir, hiçbir gencin sergüzeştine benzemeyecek kadar pâk bir dâsitân-ı hayat inşâd edebilir ve onu -benim gibi-

dinle-s * A « V ç , ™ ' - - - ,æ u j v A • - w . * V - X V V V f v - V !

^ * - *

V *

?— < *. X » ” k \ » * \ FOO THK ADORtSS

* A jr /

' m *

\

, •» - T «

(Üstte) Tevfik Fikret’in Gümülcine’ye Rıza Tev- fik’e gönderdiği kartpostal:

"Gümülcine’de hakîmd muhterem Rıza Tevfik Beyefendi’ ye".

(Sağda) Tevfik Fikret’in

Gümülcine’ye Rıza Tev- fik’e gönderdiği bir telgraf.

O

a-jV Ç\U V* cJjj A D M IN IS T R A T IO N D E S T E L E G R A P H E S DE L 'E M P IR E O T T O M A N

LL

»!»•**"•' <• j '>*- t -U lr f c s î ş - - V Hait. H- < **

,,.|u

Indic E rtnlu ellf*-*^ ^ I

- 'T* ,,'* *

. v «.A, I . , mr ' • C^T'u (

A'\> -S*s Ù ,

A

miş olanlar, ulvî bir şiir okumuş kadar neş’e-yâb olurlar. Mizâc-ı merdâ­ nesini ancak sinn-i ke­ mâlinde lâyıkıyle tanı­ yabildiğimiz o çetin ve metin adamın, salâbet-i ahlâkiyesi bu isti’dâdât-ı irsiyyenin inkişâfisti’dâdât-ında ve bu terbiyenin cilve-i te’sirinde aranılmalıdır.

Rübâb-ı Şikeste sahibi, feyz-i fıtratı­ nın şâirâne cilvelerini henüz izhâr et­ meğe başladığı sıralarda, yani daha çocuk iken, bazı etvâr-ı garibesiyle de etrafının nazar-ı dikkatini celbetmiş-ti: Zavallı validesi, esnâ-yı hacda ve­ fat etmiş ve şairin rivâyetine göre, oralarda “yabancı ellerle kumlara def-nolunmuş”tu. Küçük yaşta öksüz ka­ lan bu çocuğu kimse rencîde etmeğe kıyamıyordu. Validesinin nazar-ı sa­ mimiyetinden, âgûş-ı muhabbetin­

^1

’ •—V , ^

' I-É .J « i

A

f m 1

>&*-**>'¿ '¿ ¡p tî

den pek erken ayrılan bu çocuk daha o zamanlar yalnızlığa bir meyl-i şedîd gösterdi. Pek masumâne olan oyunla­ rından en çok hoşuna gideni, bahçe­ nin bir kuytu köşesine bir kulübe ya­ pıp orada kendi başına bir Robenson hayatı geçirmek ve etraftan kat’-ı alâ­ ka etmek idi. Fikret, çocukluğundan beri pek sevdiği bu oyundan hâlâ bık­ mamış, hâlâ vazgeçmemiştir. Vâkıa dünkü kulübesini, bugün bir güzel Aşiyan yapmış, fakat bununla beraber

(5)

Rıza Tevfik’in Kalemiyle Tevfik Fikret

Ziyaret" "Tevfik Fikret’in Nedb Ruhu­

na” adlı şiiri. (Sağda) Rıza Tevfik.

mizacını, tavrını, tarz-ı hayatını -zer­ re kadar!- değiştirmiş olmamıştır. Doğrusu, değiştirmeğe de değmezdi!.. Her ne ise, bu “meyl-i i’tizâl”, hattâ bazı fassâl ad am lara dediği gibi “bu muannid merdümgirizlik”, ekseriyet-i nâsın sinirine basmaktan hâlî kalma­ mıştır. Tabiidir ki halk bu mizacın uk­ desini yanlış tefsir ediyor, bu derece hassas bir şâirin hâlât-ı rûhiyesini hakkıyle tetebbu edebilmek kolay bir iş değildir. Ben, bu zor iş çoktan beri­ dir teşebbüs etmiştim. Çünkü ben, sevdiğim adamların mâneviyetleriyle samimiyyen ülfet etmek ve onların rûhunu lâyıkıyle tanımaktan zevk alı­ rım; Fikret ise onların bana en yakın olanıdır. Onun için bu “mizâc-ı nfc-zîh” hakkmdaki tedkikatımt arzede-ceğim. O da, kendi şiirinde, felsefe­ sinde bu mizacın ne garip, ne mühim tesiri olduğunu göstermek içindir. Yoksa Fikret, kendisini yanlış anla­

yanlara cevap vermek şöyle dursun, dönüp de bakmamıştır bile!

Fikret, fıtraten çekingen (timide)

ve hissen pek aristokrat bir adamdır. Bu iki nokta lüzumu kadar şerh olu­ nursa, bütün husûsiyât-ı hayâtiyesi ile beraber bütün şiirlerinin felsefesi anlaşılır. Fikret dediğimiz o “defîne-i füsunkâr”m tılsım-ı inkişâfını o iki noktada aramalıdır.

Fikret, gayet hassas bir gönül ile -âdeta tev’em- doğmuştur. O metîn vü­ cudun içinde, her şeyden gocunabilir, nâzik bir ruh var ki cilve-i hissiyâtı

son derecede aristokrat’tır. Amiyâne

şeylerin cümlesinden tiksinir, şiddetle iğrenir. Vakıa maddî manevî sefaletle­ re, pisliklere karşı büyük bir şefkati, engin ve derin bir merhameti vardır ki pek samimidir; o derecede ki bu hassasiyeti ekseriya rahat ve huzurunu ihlâl eder, rûhunu bîzâr eder; fakat se­ fillerle cüz’î temasta bulunmağa ta­ hammülü yoktur; o elinde değildir.

Velev ki bir hizmet-i insaniyetkâ-râne için olsun, iğrenç yaralara elini dokunduramaz. Hele kalabalıklar içi­ ne düşerse âdeta kendisini deniz tu­ tar; bir ducret-i gaseyân hisseder ve hasta olur. O bir “Gayyâ-yı Vü-cûd”dur ki içine düşmekten pek kor­ kar. Bakınız bu hissi o mühim man­ zumesinde ne beliğ bir lisân-ı mecâzî ile edâ etmiştin

Ba’zı kırlarda gezerken görülür nefretle; Bir çukur yerde birikmiş mütekeddir

bir su, Solucanlarla, sülüklerle, yılanlarla dolu. Adacıklar gibi sathında yüzen ebrA

hevâm, Sazların zili A kesifinde o buhad, bî-nâm Kaynaşan mahşer A mün tin, acı bir

haşyetle. Titretir kalbi, fakat kurtulamaz gözleriniz Nazar etmekten o mir’ât'ı sem'âlûda

yine, Sizi bir câzibe almış gibidir pençesine. Rûhunuzdan ne kadar gelse nidâ-yı

nefret Oradan ayrılamaz dikkatiniz bir

müddet, Oradan dönmeye kuvvet bulamaz

gözleriniz. ■. İşte gayyâ'yı vücûd, işte o zulmet, o

batak; Beşerin işte, Rür-ümmîd ü heves,

kıvranarak Kar’r-ı tanrıda şinâh ettiği girdâb-ı

ufûl... Rûh'i sâfi şebA a’mâkına ettikçe nüzûl Çırpınır gayz ü teneffürle; fakat

bî'ârâm Edecektir bu nüzulünde edeblerle

devam. Şu hâle nazaran Fikret’te Jean-Jac­ ques Rousseau’nun mizacından, Ni-etzsche’nin kibâr-ı hissiyatından çok miktarda bir pay var. Fikret’in çekin­ gen (timide) görünmesi bundan ileri geliyor. H attâ pek recueilli bir adam olması, temastan ihtirâzen, toplan­ mağa, elini eteğini büsbütün çekmeğe meyyal bulunması hep bundandır sa­ nırım. Yoksa bu hâlini kibir ve guru­ ra, enâniyete atf etmek isteyenler, fâ-hiş bir haksızlık, çirkin bir iftira etmiş olurlar. Bu halûk ve terbiyeli adamı yakından tanıyanlar, onun ne kadar nâzik, ne kadar mahviyet-perver ve aynı zamanda kadir-şinas olduunu

(6)

be-(Üstte) Düşünce mecmuasında Tevfik Fikret için müsha-i muhsusa, İstanbul 1334-1918). (Solda) Tevfik Fikret için özel sayı hazırlayan Muallim

mecmuasının mündericâtı.

nimle beraber teslim ederler.

Bu psikolojik faraziyem azıcık makrûn-ı hakikat ise, bir dereceye kadar keyfiyet-i mühimmeyi daha ta ­ rif edebilir:

Fikret niçin bir demagog ve avam-

pesend bir şâir olamadığını ve olama­ yacağını da az çok izah eder.

Binâenaleyh kendisine, filân ve fa­ lan vak’a için, filân ve falan kimse için şiir ısmarlayan bazı acaib adam­ lar veyahut kendisinden o türlü şiir­ ler bekleyen halk, elbet bu nezih mu­ harririn nasıl tabiatta bir şâir olduğu­ nu kat’en bilmiyor, onu haffâf şâirler­ den addediyor demektir. Meselâ: H ı­ ristiyanlığın rûhundaki demokrasi­ den fena halde istikrâh eden Nietzsc-he’ye, havârîler hakkında bir kasîde-i medhkasîde-iyye teklkasîde-if etmek ne kadar acîb bir hareket olurdu, düşününüz!.. Halbuki büyük vakâyiin dâsitânı-nı, büyük adamların mefâhirini, Fik­ ret kadar beliğ ve parlak bir lisan ile yazabilmek isti’dâdını hâiz bir şâir, değil memleketimizde başka yerlerde

de az bulunur. Böyle şeyler için,

Frenklerin tâbirince, sens historique

lâzımdır. Bizim muktedir şâirimiz ka­ dar tarihin ruh ve mânâsını anlayan muharrir -ben iddia ediyorum ki- en­ derdir. En medenî milletlerin, en

müterakkî lisanların “mecmua-i

müntehabât”ında, baş sahifeleri işgal edebilecek bir kıymet-i edebiyeyi hâ­ iz olan “Sis” manzumesi meydanda, hattâ edebiyat meraklılarının hafıza­ sındadır. Bilmem “Bizantizm”in mâ­ nâsını bundan iyi anlamış bir müver­ rih var mıdır? Fakat şunu bilirim ki Gibbon gibi, Macauley ve emsâli gi­ bi nâfizü’n-nazar ve cidden âlim mü­ verrihler bile bir medeniyet-i mün-karizenin ölmek bilmeyen ruhunu, bu derece mûcez ve mu’ciz bir lisân-ı beliğ ile tasvir edememişlerdir. Şâir olduğu kadar da ressam doğmuş olan Fikret, bu hârikulâde kabiliyeti şahsî ve yine tarihî çehreler resm etmekte de göstermiştir. “Âveng-i Tesâvîr”e bakınız. Hele “Nedîm”i okuyunuz!.. O devr-i sefâhetin bütün hüviyet ve

rûhiyesini okumuş olursunuz. Hem o kadar ki hiçbir tarih se­ fih İbrahim Paşa devrinin, bu derece canlı bir levhasını naza­ rınıza arz edemez. Derler ki ule-mâ-yı tabiiyyûndan dâhî-i meş­ hur Cuvier, müstehâsât-ı hay-vaniyeden bir kemik parçası

görünce, o hayvan-1 meçhulün

bütün cümle-i azmiyesini resm eder ve ondan dahi şeklini ta ­ savvur eyleyebilirmiş ve keşfiy-yât-ı müteahhire kendi tasav­ vurunun tamamiyle hakikate mutâbık olduğunu ispat eyler­ miş. Ben “Nedîm” nâzımı hak­ kında aynı iddiada bulunabile­ ceğim:

Fikret, şâir Nedim’in rûhunu tetebbû etmekle bütün o dev­ rin rûhunu olduğu gibi tasvir etmiştir diyebilirim. Bu gerçek şâirde o kadar nâfız bir nazar-ı

hadsî (une pénétrante intuion)

var!.. Tafsilât-ı umûru müşâhede hu­ susunda da bir nokta kaçırmıyor. Bu dikkatin hünerverlikte ne mühim bir rol oynadığını izah etmek abestir. Fikret’in kelime ile resmettiği renkli, canlı portrait’leri tedkik etmek kifa­ yet eder. M e r h u m T e v f i k F i k r e t ’in v e f a t ı t a r ih in i n o tu z u n c u y ıld ö n U m ll m lln u 'ie b e tly le y a z ıl a n T e r c ü m e ! h a il

TEVFİK FİKRET

H a ya tı - S a n ’atı • Ş a h s iy e ti D r . R I Z A T E V F İ K İ N K I L A P K İ T A B E Y İ İstanbul. Ankara Caddesi. No. !5S

Rıza Tevfik'ik Tevfik Fikret adlı kitabının kapağı.

18 • 370 Tarih ve Toplum /

aralik 2001 / SAYI 216

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Somyada kımıltısız yatan ka­ fa ninenindi: «Padişahımız ikin di divanından sonra Belgrad’a dönmüştü. Odanın içinde bir boydan öbür boya konsol denli

Dolayısıyla ana çekirdekte ve ikincil çekirdek- te bir sızıntı olsa bile, binanın basıncı dış basınçtan daha düşük olduğu için hava sadece içeri sızar, dışa-

Ankilozan spondilit ve RA birlikteliği bulunan, gonartroz tanısı nedeniyle sol total diz protezi planlanan, ASA IV risk grubunda, başarısız santral nöroaksiyel

Deyimini din ve devlet ay rılığında bu­ lan laiklik, milli ordu, eşitlik ve özgürlük, Fransız Devrimi’nin gözbebeği olan bu kavramlar, bugünkü Türkiye’de günde­

TR T’de 19 M art 1993 tarihinde yer alan “ Bir Başka Gece” programına Nâzım Hik­ met Kültür ve Sanat Vakfı Başkam ve Nâzım’ın kızkardeşi Samiye Yaltınm

Çallı hocamızın yaşantısı im­ rendirici başarılar, mutluluklar içinde ve Bohem davranışlariyle ardında ışıklar bırakarak geçip gitmiştir. Ta o zamanlar

Nitekim çocuklardan ziyade büyükler bu temsil­ lere rağbet göstermişler, oynanan oyunlarla günümüzün olayları arasında paralel kurma imkânı bu rağbeti daha

ve İnönü zamanında klasik bale gös­ terileri düzenleyen, halkevlerinde yıl­ larca bale öğretmenliği ve koregraf- lık yapan Arzumanova, eski öğren­ cilerinden bale

Kaç lira para üstü

Preoperatif saptanan perforasyon bölgesi ile greft tutma başarısına bakıldığında kullanılan greft materyali dikkate alınmaksızın subtotal perforasyonu olan 9 hastanın

Zira kâinatı kötüle- yen ve ona olumsuz bakan Plotinus’un çağdaşı Gnostikler üzerinden de- ğerlendirme yapıldığında, Plotinus’un kozmolojik çerçevede

maddesine 3842 sayılı Yasa ile eklenen son fıkrada“ soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delillerin hükme esas alınamayacağı

薪火相傳‧共創未來~萬芳醫院 17 週年暨續約成功慶雙喜 北醫大附屬醫院萬芳醫學中心,於 2 月 14 日上午於醫院大廳 舉辦

有關細菌與齲蝕的關係,下列敘述何者錯誤?  突變形鏈球菌( Streptococcus mutans )與初期牙釉質齲蝕有關  牙根齲蝕與黏型放線菌( Actinomyces viscosus )有關

K An enzyme complex that synthesizes the primers required for lagging strand DNA synthesis L An RNA sequence involved in regulating the expression of certain genes; functions as

“doctoral health control belief ” and lower “negative beliefs regarding surgical pain and narcotics analgesics” tended to use non-pharmacological pain coping strategies

As the meaningful units are taught later on in SBSM, joining up letters (sounds) initially lead pupils to problems with reading skills and mistakes. Therefore the units learned

Preoperatif ve postoperatif trombosit agregasyonu epinefrin testi için grafik Preoperatif dönemdeki ristosetin ile yapılan agregasyon testi sonuçlarında gruplar arasında anlamlı

Çalışma sonucunda, (1) öğretmenlerinin okul müdürlerine güvenmelerinin; öğretmenlerin okul müdürünün, yeterli, etik davranan ve öğretmene destek davranışı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra GÖNENÇ SOLSUN‟un “Aksaray Üniversitesi

[r]

Merhum Albay Hasarı Rıza Bey’in kızı, merhum Yarbay Asım Bey’in eşi, merhume Ahsen Hanım’ın kardeşi, merhum General Necip Zobu, şehit Cevdet Rıza,

O halde bü yük vapurlardaki kumaşlı yerler lüks m u’ Birçok zaman yolcuların haklı isyanlarını mucip olan bu nokta da ehemmiyetle dikkate alınmalıdır.