• Sonuç bulunamadı

Güzelim menba sularımız!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Güzelim menba sularımız!"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BURHAN

FELEK

GÜZELİM MENBA' SULARIMIZ!

m LLAHIN İstanbul’a bir büyük lûtfu olan emsalsiz men-

M ba sularımızı berbat ettik. Şimdi hiçbirisine itimadımız * * kalmadı. Nasıl kalsın ki; Sağlık Bakanımız gazetelerde çıkan bir beyanatında «Türkiye’deki suların hepsi pistir» dedi, çıktı işin içinden. Galiba kolera korkusuyla söylediği bu söz­ de hakikat payı yüzde 20—25 kadar idi. Çünkü bütün menba sularının kirlenmiş olması ihtimali yoktu. Bunların çoğu dağ yamaçlarından kaynar idi.

Elimizdeki bu büyük hâzinenin biz kıymetini bilmemi- şizdir. Başka yerleri bilmem ama İstanbul’daki menba suları­ nın Taşdelen’den gayrisi şahıslar uhdesinde yâni Ali’nin, Veli’- nin elindedir. Halkın sağlığıyla alâkalı olan bu menbalarm başıboş bırakılması doğru değildir. Halbuki İstanbu’daki 36 menba suyundan yalnız 10 tanesinin «el değmeden şişelere konduğu için» temiz olduğunu sağlık makamları söylüyor ve bunlardan başkasını sattırmıyorlar. Buraya kadar doğru. Ama İstanbul’da daha 20—25 meı^ha suyu var ki halk bunları ra­ hatça içerdi. Şimdi gidip yerinden almak istiyor.

— Temiz mi? ..

Ne belediye, ne sağlık teşkilâtı cevap vermez. Ve bu gü­ zel sular akıp gider. Halk Terkos suyunu kaynatıp içer.

E, neçeberi böyle gidecek?... Önce şuradan başlayalım • •• — Terkos suyu pis mi?— — Hayır .

— Öyle ise neden kaynatıyoruz? — Belki muslukların ağzında ■ — .Hamidiye suyu pis mi?—

— Değil ama belki çeşmelere gelirken ...

Bunlar normal şeyler değildir. Bir şehir suyu ya pistir; te- mizlenmelidir, ya temizdir; o zaman da rahatça kullanılmalı­ dır. Bunun ikisinin arası yoktur. Biz daha elimizdeki suların temiz mi, pis mi olduğunu bilmiyoruz. Biliyorsak söyleyemiyo- ruz. Herkesin ağzı mühürlü... Neyi kimden saklıyoruz? Bugün İstanbul’ da hangi suların temiz, hangi sularm pis olduğunu bilen bir makam yoktur. Varsa söylememekle, vazifesini ifa etmemektedir.

Menba suyu meselesi Türkiye’de sahipsiz bir konudur. Halbuki dünya temiz ve tatlı sofra suyuna hasrettir. Vaktiy­ le buradan Mısır’a Taşdelen suyu giderdi. Kavalalı Mehmet Ali Mısır’a sefere giderken suyunu buradan tedarik etmiştir; derler.

Şimdi Fransa’nın Evian şehrindeki kaynaklardan çıkan tatlı su milyonlarca şişe dünyaya ihraç ediliyor. Bu şehir ay­ rıca bir «içme» istasyonu olarak turistik hale gelmiştir.

Bir de bizim şu dünyanın en müdrir sularından olan Çır­ çır menbaım gözönüne getirin! Yok canım! Bizim artık şah­ sen dahi bu kadar derbeder olmaya hakkımız yoktur... Nedir bu tasasızlık, sorumsuzluk, vurdum duymazlık?

Bu kadar güzel su, bu kadar başıboş ve bu kadar şunun bunun elinde bırakılır mı? İstanbul Belediyesinin hâlâ neden bu menba suları sahipleriyle bir şirket kurup bunları medenî şekle neden sokmadığına hayret ederim. Hattâ Hamidiye su­ yu ıslah edilse güzel bir içme suyu olur. Vaktiyle bunu tek­ life iltifat edilmemişti. Biz hiçbir şeyi beğenmeyiz. Olmaz bu kadar perişanlık!—

Bir menba suyu «Sırtında gecekondu vardır» diye «pis» likle suçlandırılamaz. O menba suyu gerçekten pisleniyorsa, bunun suçlusu, önce gecekonduları oraya yapanlardan ziyade yaptıranlarındır.

Bir kere daha anlatalım;

Adam ümitsiz hasta! İmam ziyaretine gitmiş ■ Hasta, ima­ mı tanıyamamış, o kadar hasta . Ama konuşuyor. İmama:

— Papaz efendi! Beni nasıl buldun? İyileşeceğim değil mi? diye soracak olmuş. • İmam da acıdığından:

— Tabiî tabiî-•• Maşallah iyisiniz! dedikten sonra içinden: — Bu gidişle sen zor iyi olursun! demiş— Kıssadan hisse. *T < «5 I < B. F.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Buradan yukarıda bahsedilen metaforda dönülecek olunursa, Bauman (2005) ağır modern dönemin çalışma ilişkilerini veya bu dönemde emek ile sermaye arasındaki ilişkiyi

Yapılan çalışmalar sonucunda, İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na ait yolcu, yük ve uçak sayısı değerlerinin özellikle GSYH değerleri ile yakından ilişkili

Üzüm tanelerinde olgunlaşma süresince organik asitler azalırken, şekerlerin yoğunluğu artar.. Şekerlerin artışı, yapılan fotosenteze ve diğer organlardan gelen

İnce kokulu kır çiçekleri- nin, mavi dikenli otların birbirine karıştığı, garip ağaçların sınırlarında solmuş yeşillik- lerile, örselenmiş eski bir dekor gibi

An- talya-Köprülü Kanyon Milli Park›’na gelen bisiklet tutkunlar›, 2 gün boyun- ca hem kamp yapt›lar hem de bisiklet- leri üzerinde ter döktüler.. Yar›flmaya

Birbirlerine yakın zamanlarda gelişen nöron kümeleri daha genç oldukları dönemdeki anıları saklayabiliyor diyen araştırmacılar bunu örneklerle anlatıyorlar:

Köpekleri Peggy’yi gezdirdikten sonra eve döndüklerinde pati temizliğinde zorluk yaşayan kardeşlerin, bu probleme hijyenik ve kolay bir çözüm olarak geliştirdiği

Abdülhak Şinasi Hisar’ın kitabında (s. 134), şu bilgiye rastlıyoruz: Haşim’in eşinin gerçek adı Zarife’dir; fakat Haşim, bunu beğenmeyerek, “Güzin”e

Genellikle preoperatif olarak malign veya benign ayrımı net yapılamayan ve genellikle rastlantısal olarak saptanan akciğerin sklerozan hemanjiomu; kadınlarda ve 30 ile 50

kısmı, eski adıyla Tepebaşı kışlık Be­ lediye Tiyatrosu, tüm Tepebaşı’nın simgesi olmuş izlenimini veren bir binaydı.. O olmazsa, Tepebaşı, Tepe- başı olmaktan

“ Aydın olmak, bir kuşku mesleğidir” , öte yandan ise bir bütün içinde ayrıntıların önemi büyüktür ve meraklılarının çok iyi bildiği gibi kimi zaman

In conclusion, before attempting any invasive pro- cedure such as permanent pacemaker implantation for complete AV block, patient medications, and the asso- ciation of

Anket sorularımızın cevaplarını değerlendirmeden önce Sakarya ilinin yapısını değerlendirmek daha yerinde olur. Sakarya ili kozmopolitlik unsurları içinde

Bitkinin meyvelenme bölgelerinden B2 (6-10. Bitki sıklığı ve bitki sıklığı*bölge interaksiyonlarının koza ağırlığı ve koza kütlü pamuk ağırlığına;

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun AB Komisyonu için hazırladığı “Karar Alma Süreçlerinde Kadın ve Erkekler 2007 Raporu”’na göre, Türkiye'de özel

Örneğin Jabbari, sınıflandırmayı wellness, şifa ve medikal turizm olarak sağlık turizmini üç başlıkta toplarken (Akt. Tourani, Tabibi, Tofighi ve Zadeh,

Türkiye’de göçmenlerin sağlığa erişimi konusunda çalışan bir akademisyen olan Barış da bu krizin çözümüyle ilgili olarak Suriyeli göçmenler gel- dikten sonra

%61 etil alkol, %1 klorheksidin glukonat formülü kullanılan susuz el ovma yöntemi ile %7.5 povidon iyot kullanılan geleneksel sulu el ovmasının karşılaştırıldığı

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Menba Journal of Fisheries Faculty.. ISSN 2147-2254 |

UMS 16 ve UMS 38 – Uygulanılabilir amortisman ve itfa yöntemlerine açıklık getirilmesi UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı

Bu çalışmada alabalık yetiştiriciliğinde kullanılan suyun üretim tesisine giriş anındaki değerleri ile beton ve toprak havuzlarda yetiştiriciliği yapılan alabalıklara

Ordu Kumandanı Cemal Paşa, Hatırat (1996: 363)’ında 1909 ta- rihli Adana Ermeni olaylarından söz ederken “İdam olunan Müslümanlar arasında Adana’nın en

Pozitif basınçlı odalarda giren hava çıkan havadan fazla olduğu için bu şekilde havalan- dırılan odalardaki hastalar korunmuş olur.. Hasta odası ile oda dışındaki