• Sonuç bulunamadı

İki müverrih

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İki müverrih"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İ k i M ü v e r r ih

Roma’da Napo'eon’mı hatıralanna tahsis edilmiş ve anası itibarile büyük Korsikalınm hanedanına mensup olan Comte Primoli’nin himmetile tesis edilmiş olan müzenin müdürü D i . V g o A n g e l i 937 senesinin ilk ayı içinde öldü. İtalyamn sanat münekkidi, Ihakespeare mütehasıss ve mütercimi ve müverrih olarak şöhret k a z a n ıp ve yanm asırIlk bir ça]lşmSj hayjn:Jna sahip bir şahsiyeti idi. Müverrih o k /a k bilhassa meşgul olduğu devre Fr-ansız ihtilâli kebirinden Napol-

-■ o ’nun sukutuna kadarki zaman esnasın- « a Romanın vaziyeti ve Papanın Fran­

sa’ya götürülerek payitahtının bir Fran­ sız vilâyet merkezi haline sokulması gibi safhalar arzeden Roma ile Fransanın mü­ nasebeti tarihi idi (Otuz yıllık Roma ta­ rihi. 1770 • 1800 ) isimli eseri kitablarının en mühimi addolunmaktadır.

Yine aynı günlerde Ve 67 yaşında olarak Prag’da ölen Profesör J o s e p h P e k a r’da Çekoslovakya’nın en mühim bir iki müverrihinden biriydi ve beynel­ milel bir şöhret sahibi bulunuyordu. Asırlarca müddet Avusturya’nın bir eya­ leti halinde kaldıktan sonra istiklâline kavuşan bu memleketin bu basübadelmev- tinde eski tarihi büyük bir manevî rol oynamış olduğu ve bu eski Bohemya ta­ rihini yazanlar arasında J o s e p h P e - k a r birinci safta bulunduğu için, mem­ leketinde ilmi mevkiinden de ayrı olan bir hususî ehemmiyete malikti.

O i— o

Referanslar

Benzer Belgeler

Salona dahil olununca tam daire bir kajde üzerine otur- tulmuş İzmir kabartma haritası ve körfez ile bunun arka- sında bir kavis halinde bulunan panoda Milli Şef'in bir ve-

İzmir’i gerçekten bir kent, hele yaşanası demokrat bir kent yapabilmeleri için öncelikle bu gerçekleri oldu ğu gibi görmek ve kabul etmeleri gerekiyor. Yoksa bu saçma

likle  Augustus  için  kültler  tesis  edilmiş  olmalıdır.  Çünkü  Talloen’in  belirttiği  üzere, 

• Patientnamnden inte helt har bedrivit verksamheten pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt.. Vidare har den interna kontrollen varit inte

Bourbaki grubu başlarda sadece bir kitap yaz- mayı hedeflediyse de bu kitap için gereken ön bil- gilerin derli toplu olarak hiçbir yerde bulunmadı- ğını fark ettiler.. Onlar da

Yafll› Bir Hastada ‹lk Bulgusu Cilde Drene Olmufl Lenf Bezi Apseleri Olan Miliyer Tüberküloz Olgusu.. Esra Tanyel 1 , Hanife Sar›kaya 1 , Murat Varl›k 1 , Ahmet Y›lmaz Çoban

Kronik transfüzyon programı (genellikle 1-4 kez trans- füzyon/ay) uygulanan β-talasemi majör tanılı hasta- larda demir şelasyonu sağlanmasının komplikasyon- ları

Anayasa Mahkemesi, yine 1567 sayılı Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptalinin istendiği davada da,