• Sonuç bulunamadı

Editörden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Editörden"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi’nin 76. sayısında “Kırşe-hir Şer’iyye Sicillerinde Ahi Evranve Ahi”, “Mesud Zaviyeleri Kalkandelen Harabati Baba – Sersem Ali Baba Bektaşi Külliyesi”, “Dersim Alevileri’nin Yaratıcı Bir Deneyim Alanı Olarak Ritüel—Zahir İle Bâtın’ın Karşılaşması ve İyileşme”, “Niyâzî-İ Mısrî’nin Tasavvuf ve Ehl-İ Beyt Anlayışı”, “Tunceli/Dersim’in Osmanlı Hâkimiyetine Girişi ve Osmanlı’nın XVI. Asırdan İtibaren Sınırları İçindeki Kızılbaşlara Karşı Tutumu ve Bunun Dersim’e Etkisi”, “Hataî’nin Elifnâme Şeklinde Yazdığı Düvazdeh”, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim-Kültür Politikalari Yoluyla Bektaşilik ve Kızılbaşlığı Tasfiye Girişimleri (1826 Sonrası)” , “Denizli Tavas’ta Bektaşi Kültürünün Günümüze Yansıyan İzleri: Tekke Köyü Örneği”, “Râgıb Paşa Münşeât’ında Nâdir Şah Ve Caferî Mezhebi Tartışmalarına Dair Mektuplar”, “Niyâzî-İ Mısrî’nin Tasavvuf ve Ehl-İ Beyt Anlayışı” adlı çalışmaların da aralarında bulunduğu çok kıymetli makaleler okurlara ulaştırılmaktadır.

Bu sayı hazırlanırken bütün İslam coğrafyası için çok büyük bir öneme haiz olan Muharrem ayını da idrak ettik. Bu kapsamda Merkezimiz, Muharrem ayı dâhilinde akademik çalışmalarının yanı sıra birçok sosyal pratiğe dönük etkinliği de gerçekleştirmiştir. Bunların başında gelenekselleşen Muharrem oruç açma yemeği, aşure ikramı gelmektedir. Bu etkinlikler aracılığıyla özellikle Alevi Bektaşi camiasının inanç ve kanaat önderleriyle, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ve doğru-dan halkın kendisiyle aynı sofrada bir araya gelinmiş, toplumun farklı kesimleri huzur ve sevgi ikliminde aynı havayı birlikte teneffüs etmiştir. Ayrıca pek kıymet-li Baki Yaşa Altınok’un konuşmacı olarak katkılarını esirgemediği Merkezimizce düzenlenen Muharrem Sohbeti’ne de birçok kişi katılmıştır. Bütün bunlar, 28 yıllık dergimizde ele alınan konularla ilgili uzmanlarca dile getirilen görüşlerin, tespit edilen durumların halka aktarılması; halkın kendini ifade etme imkânı bulması açısından oldukça faydalı faaliyetlerdir.

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi ve Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Dergisi Editörlüğü olarak ümit ederiz ki alandaki diyalog zeminini canlı tutmak ve bilimsel araştırmaların öncüsü olmak yolunda ortaya koy-duğumuz her çaba amacına ulaşmaktadır.

Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da dergide yer alan araştırmaların değer-lendirmesinde gösterdikleri ve özverili çalışmaları için bütün hakemlerimize, editör

(2)

yardımcılarımıza; Merkezimizde görev üstlenen kıymetli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Dergimiz 76. sayısının akademik bilgilerin yanı sıra Aşure ikliminin sevgi ve merhamet havasını da okurlarımıza ulaştırması temennisi ile…

Saygılarımızla…

Doç. Dr. Hüseyin GÜMÜŞ

Referanslar

Benzer Belgeler

C ihat Burak, daha Galata- saray’daki öğrencilik yıllarında, kendisi gibi resme meraklı arkadaşlarıyla, loş bir odada, ders aralarında ve ak­ şam saatlerinde

Başkanlık sisteminin kötü örnekleri olan Latin Amerika ülkeleri, politik sistemden kaynaklanan nedenlerden dolayı değil, gerçekte parlamenter sistemi bile

Department, 2004), pp. The revenues of municipalities in TRNC can be categorized under four headings. Secondarily, equity income mainly consisting of income tax,

ANKARA (Cumhuriyet Büro­ su) — Başbakan Süleyman Demirel. AP azınlık hükümeti­ nin başkanı olarak dün düzen­ lediği İlk basın toplantısında 100 gün

Selim Edes’le en önemli konuşmamız, bizim gazetede üst üste yayınlanan ha­ berlerden sonra oldu!. Dün ikinci sayfa­ mızda gördüğünüz bazı haberlerin

1 9 4 0 ’ta Edebiyat Fakül­ tesin d e bu bölüm kurulur ve Mina Ur­ gan asistan olur, ismet Paşa, Halide Edip Adıvar'ı bölümün başına getirir; Mina Urgan,

Şiirlerin, türküle­ rin eşliğinde bir şehri ta­ nıtmanın bilgi, ustalık ve incelik işi olduğunu h e­ men fark edersiniz.. Anadolu Kentle- ri'nin coğrafyasını

Gazetecilikte ilk dersleri rahmetli Velit Ebiizziyadan alan ben, bu meslekte sonradan ne öğrenmişsem Cevat Fehminin yardımcısı olarak öğrenmiştim.. —

[r]

Peygamber’in hicret sonrasında Medine’de kendi evinin inşası- na kadar evinde misafir olarak kaldığı ve mezarı bugün İstanbul’da kendi adı ile anılan Eyüp

Müze Müdürü Kolay, “Müzede sergilene­ cek koleksiyonu zenginleştirmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışmdan çok çeşitli kaynaklar­ dan parçalar toplanmaya başlandı, hatta

Bilhassa talebeden Talât E- fendinin, resmimizde görülen, Gazi tablosu ve gene talebe tarafından vücud'e getirilen mektebin bir mo. deli çok

Erzurum Valisi merhum Mehmet Haydar Paşanın ve mer­ hume Emine Naile Hanımefendinin kızı, Divarbakır’lı Sait Pa­ şanın gelini, merhum şair Faik Âli

Seriyyu’s-Sakatî (ö.257/870), zâhidin nefsini terbiye ile, ârifin ise Rabbi ile meşgul olduğu anlamında şu sözü söylemektedir: “Zâhid nefsi ile meşgul olmadığı

[r]

Bakan Sağlar, ülkemizde ilk kez Cumhuriyet Öncesi Müzesi ile Demok­ rasi ve İnsan Haklan Müzesi kurulma­ sı için ön çalışmalann sürdürüldüğünü, müzeler

[r]

Altta Hacı Bektaş ismi var.. B238 Nasihat ve Şiir Mecmuası Osmanlı Türkçesi Not: 1921 no ile kütüphanemizde kayıtlıdır.. B239 Cönk Osmanlı Türkçesi Not: 1922 no ile

2. ULUSLARARASJ TÜRK KÜLTÜR EVRENiNDE ALEViLiK ve BEKTAŞiLiK BiLGi ŞÖLENi 2007 527.. Aşık Abdulkadir Kocabey, Şabanözü-Bulgurcu köyünden Aşık.Mu­. zaffer

Üçüncüsü Orhan Gazi dönemi ( 1324- 1362) olduğuna göre, Hacı Bektaş-ı Veli'nin bu dönemde yaşadığı, Abdal Musa'nın da Bursa fet- hine katıldığı bilindiğine

Alan çalışması için git- tiğimiz 25-26 Ağustos 2007 tarihindeki Hamzababa Anma Töreni'ninde Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği'nin Buca ve

Köyde Hasan Fakı Dede, Can Baba, Emir Dede, Galip Dede, Hüseyin Aşık Dede, Erenlik Dede, Horoz Dede adına türbe ve ziyaret yerleri var. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR EVRENiNDE ALEViLiK ve BEKTAŞiLiK BiLGi ŞÖLENi 2007... İki gün boyunca arkadaşını o çığın