• Sonuç bulunamadı

Kazım Karabekir Paşa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kazım Karabekir Paşa"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

»

• t i

Paşa

•y y ç j \-'0\

O

kuduğumuz kitaplarda ve- gaze­

telerde çıkan hatıralara göre |

1926 Haziranında Mustafa Kemal !

Paşaya İzmirde bir sııiîkast hazırlan­ dı; bunlar ellerinde hombıyları re tabancalarıylc yakalandılar, bu ara­ da birçok mebuslar, siyaset salamları ve generaller tevkif edildiler, ı İstiklâl Mahkemesine verildiler.

Mevkuflar iktidarda olanlrınn mu­ halifleri ve Terakkiperver Fırkası

mensuplarıydılar; bunlar arasında

merhum Kâzım Karabekır Faşa da vardı.

Kaıabckir Taşa orduda yüksek

mevki ve niifuz sahibiydi; Mustafa Kemal Faşa heniiz İstiklâl Savaşına başlamadan evvel doğu vilayetlerini Ermeni devletinin tecavüzlerine kar­ şı müdafaa için tedbirler almış, din­ ide o devrin en ıııüM m ve tek askeri (birliğini bulundurmuş, Ermeni ordu­

sunu ıııağKıp etmiş; Knrs, Ardahan

' ve Artvin’i kurtarma?, İstiklâl Sava-

■ sının ilk parlak zaferini kazanmış;

Yunanlılar Sakarya’ya kadar Herle • dikleri sırada miihlm yardımcı kuv - • . , vctler Rİİndermişti. Bu hâdiselerden • s ! dört sene sonra Paşa, bir katil İmi)

■ • j gibi İstiklâl Mahkemesinin karşısın-

V da maznun sandalyesine oturtulmuş i bilinmiyordu.

Mahkeme tutanaklarını o k lu ğ u ­ muz zaman anbıyoruz ki savcı Ne­ cip Ali bey Kâzım Karabekfr Paşa hakkında şu ’ihamları ortaya atmış­ tır: «Cazi Paşanan Erzurum kongre­ si için bu şehre gelmesinde» şüphe - ienen ve bizzat takip eden, Mustafa Kemal Paşanın klongre reisliğine »e- çilmemi’si için rey veren Kâzım Ka- rabekir Paşadır»

Bizzat Atatürk ün direktifleriyle

yazdırılan «Tarih;» kitabında böyle bir iddia yoktur. Kaldı ki Mustafa Kemal Paşa o zaman vazifesinden ve askerlikten ayrılmıştı, hattâ Istan bul hükümeti tarafından idama malı kûm edilmişti. F.ırzuruma 3 Temmuz 1919 da gelmiş, kongre yirmi gün sonra toplanmıştı. Kâzım Karabe - kir Paşa dcstcklemeseydi toplantı ya pılamazdı, çünkü o, kendi bölgelin­ de her türlü »ihtilâl hareketlerini bas­ tırmağa memurdu; buna kudreti de vardı. Kâzım Karahckir Paşa kolor­ du komutanı olmak ¡itibariyle kon - gre üyeleri arasında bulunamazdı ve bulunmadı; fabiatiyle Mustafa Ke - mal Paşanın reisliğe seçilmemesine rey vermesi de varit olamazdı.Aksine olarak Kâzım Karabeklr Paşa Ka -

vak mahallesindeki okulun kongre

toplantılarına tahsisini emretmişti.

I'yelerin hayatlarının korunması

için tedbirler almıştı.

| İstiklâl Mahkemesi hukuk ilmiyle

tc’Iif cdilenıiyceek şekilde cereyan etti, birçok mebuslar, generaller, si­ yaset adamları idama mahkûm oldu,

Kâzım Karahckir Paşayı mahkûm

etmek mümkün olamadı; kenara a- tılmış olarak kaldı, nihayet mebus­ luk ve Meclis Reisliği verildi, birkaç sene evvel öldü.

O çeyrek asrın hakikî tarihi bil an evvel yazılmış olsa yarın için çok

faydalı dersler alacağız. Hükümet

' hu işi derhal tarafsız ilim adamlarr na vermelidir, siyaset adamların vermekten de sakınmalıdır.

Kadircan KAFLI

Referanslar

Benzer Belgeler

摘要:We performed a multicenter survey using a semistructured interview in 1,072 consecutive patients with Parkinson~s disease (PD) enrolled during 12 months in 55 Italian centers

下之而不通利。今反利者,詢知為醫以丸藥迅下之,非其治也。迅下則

Lai、波士頓科技創 投 MassVentures 副總裁 Jennifer Jordan、以 色列知名新創業師 Rani Shifron、英科智能 台灣區執行長 Artur Kadurin

專利分析 前五名得獎名單 名次 姓名 系所單位 級別 題目 1 林瑩真 藥學研究所 博二 糖尿病傷口癒合 小分子藥品、生技藥 品、材料(擇一以上分析) 2 侯建宏 醫學檢驗暨生

Concerning the collection of course materials, the medical humanistic courses offered for the session of 2002-2003 of each medical school can be divided into two kinds:

This study attempts to answer the question: do preservice elementary teachers identify the necessary and sufficient conditions for a rhombus.. Forty-five elementary

Üreme araflt›rmac›lar›, meni ak›nt›s› içinden yüksek kaliteli spermleri seçmek için yeni bir yöntem belirlediler: Elektrik ak›m› kullan- mak.. Sa¤l›kl›

“Aydın” sıfatıyla özdeşleştiği kişiler, komünist geçmişten başka kendisiyle çok az ortak yanı olan büyük, kocaman isimler, Aragon, Pavese, Malraux,