• Sonuç bulunamadı

Kıymetli fikir ve ilim adamımız Dr. General Besim Ömer'i dün ansızın kaybettik:Bütün fikir ve ilim alemimiz bu ani ölüm karşısında derin bir acı duymaktadır

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kıymetli fikir ve ilim adamımız Dr. General Besim Ömer'i dün ansızın kaybettik:Bütün fikir ve ilim alemimiz bu ani ölüm karşısında derin bir acı duymaktadır"

Copied!
2
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Kıymetli fikir ve ilim ad'amımiz

Dr. General Besim Ömer'i

dün ansızın kaybettik

% O

~

3

y

Y

O

---

:---Bütün fikir ve ilim âlemimiz bu anı

ölüm karşısında derin bir acı duymaktadır

B u g ü n b ü y ü k tıp ü stad ım ız, gen eral B esim Ö m er A ka- a&n’ın b ü tü n T ü rk ıUm ve m ü te fe k k ir âlem in i m atem İçin de b ırak a n ânı ölü­ m ü n ü k a rile rim iz e h ab e r verm ekle m ü te e ssiriz . Ü s ta t Be­ sim Ö m er A kalın, dün öğle yem eğini y im ek ü zere Ş eh ir lo k a n ta sın a gitm iş, i b ir et yem eği iste- j m iş, so n ra onu yi-

y em iy erek m eyve iste m iştir. T am m eyve g e ld iğ i za - | m an k en d in d e b ir fe n a lık h issetm iş ive y a n ın d a k ile re : I — B an a fenalık

¡g e liy o r ! dem iştir. B u esnada orada b u lu n m a k ta olan

B. D o k to r Ş e rif

'

(Sonu

6. ıpcıda)

Kıym etli üstat doktor general Besim

Ömer Akalın

(2)

General Besim

\

Ömer'i kaybettik

%o

-

3

- 7

(Başı 1 w ci sayfada)

K o rk u t hem en ilk ted av iy e başlam ış, biraz so n ra N üm une h astah a n esi baş tab ib i B. D o k to r R ü ştü Ç apçı da gel­ m iş, m u h te lif ted av ilere ve e n je k si - y o n d ara rağm en çok k ıy m e tli ü stad ı k u rta rm a k m üm kün olam am ıştır. M er­ h u m u n cenazesi saat 14,30 d a N üm u­ ne h astah in e sin e n a k le d ilm iştir. Ce - naze b u g ü n beş tre n iy le İs ta n b u l’a n ak o lu n acak ve tö re n orade y a p ıla - ça k tır.

Üstat

Besim Ömer

Ü s ta t B esim Ö m er, en d e r y etişen çok k ıy m e tli f ik ir ve ilim ad a m la rın ­ dan b iri idi. T ıp ta rih im iz d e sistem li ç a h şm a lariy le y en i b ir ç ığ ır açan, m odern tıb b ı b errak ü slû b iy le halka a n la ta n ve sev d iren , ebelik ve çocuk bakım ı h ak k ın d a c iltle rle eser vücude g e tire n ü sta t, y arım a sırd a n fazla sü ­ re n çalışm a h a y a tın d a sade b ir dok­ to r, b ir m ü rşit, b ir p ro fe sö r olarak k a lm a m ıştır; o, b ü y ü k şe fk a t m üesse- sem izin, K ız ıla y ’ın başın d a da sene - lerc e uğraşm ış, son se n e le rin i te ş riî h a y a ta v ak fed erek B ile cik m ebusu ol-; m uş ve bu su re tle b ü tü n b ir öm ür bo­ y u n ca v atan em rinde hem en h er saha­ da ça lışm ıştır.

Ü s ta t B esim Ö m er, A v ru p a’da ta h ­ sild e n d ö n d ü k ten sonra, sade b in lerce talebe y e tiştirm e k le kalm am ış, b ir ka- 1 lem sahibi o larak gazete ve m ecm ua- f la rd a b in lerce ııiakale yazm ış, birçok t

e se rle r n e şre tm iştir. T ıb b ın en ç a tık 1 . k aşlı m ev zu ların ı edebî b ir ifad e ile

kalem e alm asını bilen, sey y al ü slû - biyle m üsbet ilim sev g isin i h alk a aşı- lıy a n ü sta t, o d ev irle rd e tıp nam ına o rta y a sü rü le n köhne a k id e le ri y ık - m ağa m u v affak o lm u ştu r. Ü sta t bu ça lışm aların a son zam ana k ad a r de - vam e tm iştir, 67 eser b ıra k a ra k a ra ­ m ızdan a y rılm ıştır.

Üstadın hal tercümesi

B esim Ö m er A k a lın 1273 senesinde İs ta n b u l’da d o ğ m u ştu r. Ö m er Şevki P a ş a ’nın o ğ lu d u r. İd a d i ta h s ilin i Ko- sova’da y a p tık ta n sonra a sk e rî tıbbi- yeye girm iş, 1301 sen esin d e T ıb b iy e- - yi b itire re k m uallim m u av in liğ in e ta- ri y in ed ilm iştir.

.¡t M erhum , ayni sene m uallim m ua - , v in liğ i u h d esin d e kalm ak üzere yük- ;sek ta h s ilin i yapm ak üzere P a ris ’e g itm iş ve 1307 senesinde ta h s ilin i m u­ v a ffa k iy e tle b itire re k İs ta n b u l’a dön­ m ü ştü r. 1311 de ebelik m u allim liğ in e, 1314 te um um î sılıat m eclisi âzalığı- na, 328 de sılıa t um um m ü d ü rlü ğ ü n e ta v in e d ilm iştir. 328 de H ilâ lia h m e r ik in ci re isliğ in e in tih a p o lu n m u ş bu vazifed e is tik lâ l m ücadelesi sonuna k ad a r k alm ıştır. 1330 da T ıp F a k ü lte si re isi, 1331 de verem ile m ücadele ce­ m iy eti reisi seçilm iş, 335 ve 337 de iki d efa D a rü lfü n u n E m a n e ti’ne seçil - m iştir. M erhum , 1923 senesine k ad â r yarım asra y ak ın bir zam an p ro fe sö r­ lü k e tm iştir.

A ltın c ı devrede B ile cik m ebuslu -, ğu n a seç ilm iştir.

Referanslar

Benzer Belgeler

DPPH free radical scavenging activities of three different extractions (that is hexane, ethyl acetate and methanol) of three different.. Crocus species were

心得: 會想嘗試搜尋了解 acetaminophen

2015 年 11 月 23 日前校長胡俊弘教授偕同外賓訪問本校,與本校代表國際事務 處副處長陳香吟副教授及國際事務處校際合作組組長陳佩宜會面。來訪外賓包 括墨西哥

Halid Fahri «Servet-i-Fünûn»un, Edebiyât-ı-Cedide’yi kuran : «Servet-i-Fünûn»un başmuharriri olduğu için eski İstanbul âdet lerince, bir yerde yangın

During the previous 6 months, he had experienced episodes of painful burning in his right ear, lasting less than 30 minutes, and occurring three to five times per month;

3 Defa Millî Eğitim Bakanlığı (1867,1873,1878 yıllarında) 2 Defa Maliye Nâzırlığı. 5 Defa

Çizelge 4.33’de gösterilen varyans analizi sonuçlarına göre yağı azaltılarak yağ ikamesi ilave edilen bisküvi örneklerinin enerji değerleri üzerinde, ikame

Faili meçhul bir cinayet için, vehmedilen fa­ illere karşı bir protesto söz konusu ise, onun da yeri, herhalde bir cenaze töreni değil, başka yer­ lerdir.. Gidenin kişiliğine

Bir gazete yalnız o gazete sahibinin ya da sa­ hiplerinin malı değildir, okurlarının da malıdır. 1971 Haziran’ında Cumhuriyet’te çıkan son yazımı şu

Kanemoto K, Janz D: The temporal sequence of aura-sensations in patients with complex focal seizures with particular attention to ictal aphasia.. Taylor DC, Lochery M: Temporal

Bir ebenin, on parmağile bu dava le­ hinde göreceği hizmet, Besim ömerin ka­ lemde ve sesile yaptığı işin yanında mah- dud kalır; bir hocanın yalnız

Ortada bir şayia var: «Me safeler»i satın alıyormuş, tabii sonra da bize satacak.İnsan Ticarelten mezun olur­ da ticaretin yolunu bilmez mi?. Havadan para kazanmak

Mustafa Takî, Nevevî’nin (ö.676/1277) mana yönüyle do ru kabul edip sened bakımından zayıf olarak de erlendirdi i, 64 bn Hacer’in (ö.852/1448) ise bütün

Yeni yönetim şöyle: Şeref Başkanı Rahim Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Başkan Vekilleri Suna Kıraç ve Temel Atay, Üyeler, Semahat Arsel, Sevgi Gönül,

Bu çalıĢma haziran ayında alınan ve 3500 ppm indol bütirik asit (IBA), temmuz ayında alınan ve 4000 ppm IBA uygulanan farklı kızılcık genotip ve çeĢitlerine

In present study, we use artificial neural networks (ANN) toolbox of Matlab to predict irradiation dose and fading time using glow curve data from dental glass

Korelasyon analizi sonucunda; yaş grupları ile verim ve önemli kalite kriterleri arasındaki ilişkiler incelenmiş, yaş grubu ile verim, iç ağırlığı, randıman ve yağ arasında

Elde edilen bu değerler, Çok-Girişli- Çok-Çıkışlı (ÇGÇÇ) doğrusal olmayan dinamik bir model ile ifade edilen sistem yardımıyla benzetim yapılarak test

Bu yazarlar aşağıdaki senaryolardan herhangi birinin oluşması durumunda aynı ürüne sürekli olarak yorum yazan bir yorumcu grubun olası bir sahte yorum yazıcı

The results of the research project are probated through the testing of practical developments in a real learning environment and are embedded in the curricula of

Diğer bir ifadeyle, günümüz pazar ortamında, işletme ve müşteri arasında kurulan ilişki, sadece o ilişkiye özgü özellikler taşıması yönüyle ayırt edici

Şekil 3.22: Saflaştırılan LPO enzimi için ABTS substratı ve giberallik asit ile elde edilen 1/[S]-1/V grafiği. Şekil 3.23: Saflaştırılan LPO enzimi için ABTS substratı

Bu durum dayanak olarak kabul edildiğinde meta-analize dâhil edilen tüm çalışmaların ortalama etki büyüklükleri tek tek hesaplanarak “İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımı,