• Sonuç bulunamadı

Behiye Aksoy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Behiye Aksoy"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

jjgppggpi

Behiye A k s oy

Ç

OCUK DENECEK yaşta rad­ yo sanatkârı, genç kızlık ça­ ğının ilk senelerinde ev ha­ nımı ve anne olan Behiye Aksoy, bugün Ankara Radyosunun sevi­ len ve daima takdir edilen solist­ leri arasına katılmıştır.

Bundan yedi sekiz yıl önce, An­ kara Radyosunda ilk şarkılarımı okumağa başladığı zamanlarda herkes: «Yeni bir Müzeyyen Se- nar doğuyor» diye ona alkış tut­ muş, henüz on altı yaşındaki bu genç hançerenin taklitten kurtu­ lacağı günü dalıa o günlerde öz­ lemeğe başlamıştı.

Çok kısa zamanda hakiki de­ ğer ve şahsiyetini bulmuş olan Behiye Aksoy, hayatını değeri! sanatkâr Udi Halil Aksoy ile bir­ leştirdikten sonra, Türk musiki­ sinin klâsik repertuvarını ağır a­

ğır hazmetmeğe başladı. Beş yıl kadar süren ısrarlı çalışmalardan sonra onu olgun bir ses sanatkâ­ rı olarak, gerek klâsik, gerekse bugünkü musikimizin örneklerini bihakkın okuyabilir bir hale gel­ miş gördük.

Behiye Aksoy, sesinin cinsi iti­ bariyle I.lrik Soprano sınıfına da­ hil edilebilir. Okuyuş tavrı itiba­ riyle çok hisli ve bazan mübalâ­ ğalı derecede ifadelidir. Kelime­ leri gayet vazıh telâffuz eder.

Arkadaşları arasında yumuşak başlı, aynı zamanda neş’eli ve temiz kalbi! olarak tanınmıştır.

Eşi Halil Aksoy ile birlikte ha­ yatım Ankara Radyosuna vakfet­ miş olan Behiye Aksoy, aynı za­ manda güzel yemekler pişiren, e- linden dikiş gelen bir ev hanımı­ dır.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Mani atışmalanndan sonra müzik du- rur. Kızlar Behşet'i bir sandalyeye, Behiye'- yi de bir sandalyeye oturturlar.. Behşetı CBehiyeye) Arnı ut

ııuııııııııııUfMiitıııiiiıımnnııınıınnnmunrtıınııtııııttıtfrmıtıııtıııı^ Taha

[r]

Fuat Köseraif ise, aşağı yukarı hasta yerine (sayru), mektup yerine (bi­ ti), kalem yerine (yazgaç), imam ve müezzin yerine (tateri), şafak yerine (tanlak),

Mersin’den Mısır’a gitmek üzere yola çıkmış, fakat karaya oturduğundan dolayı pusulasının bile ayarsız olduğu anlaşılan Sümer şilebi rezaleti haberi

Bunun daha mükellefi Hind mtislüınankın ta- lafından her sene temsil edilen- tarihî facialar birer tiyatro değil midir?. Sine döven, zencir çalan, kama vuran,

Teofilin uygulanan başka bir deneysel iskemik priapizm modelinde kavernozal düz kas hücre- lerinde ADA düzeyi azalmış olarak saptamış ve yine kavernozal düz

Oysaki sunulan çalışmada, kan biyo- kimyasal parametreleri cinsiyete göre incelendiğin- de, genç erkeklerde genç dişilere göre plazma GGT aktivitesi ve albumin