• Sonuç bulunamadı

Merhaba:Büyük Mürşid!..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Merhaba:Büyük Mürşid!.."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

^ CI H l I ■ 111111 III|l|||mı ||>y |||,| |||| II • I |M İ M l I t l t t l I l l l l l l M f I! | U I I H I l I K U li t i lB lı ■ |

M E R H A B A

)<

m

4 İ

î

l^fiüvü

ııiiiaıı>ıııiMiıııııaııııiiııiııaııaııatıaııaıııııtıııııııiıgııın

T T -

\

Kadircan KAFLI

:

B P ÜYÜK Doğu dergisinin sahibi Neeip Fazıl

- B J p K ü s a k ü re k ’in kendisini Türk ve İslâm dün­

yası için «büyük mürşid» saydığı meşhur-

" dur; hepimiz güya onun «ideolocya» dediği acaip

- fikir perişanhğı içinde selâmeti bulacakmışız! Onun - ideolocyasının ne olduğunu İstanbulun basın m en­ li supları pek iyi bilirler, vakit vakit idealocyasının . gerçekleştiği de görülüyor. Bu ideolocyanın başka

• lanna fiç bir faydası yoktur, bütün fayda yalnız

- kendisine mahsustur, bu sebeple bizi ilgilendirmez, • fakat bize dokunmamak şartiyle...

I Bu adamın sayın İnönü ve Günaltay’dan sonra

• benim de aleyhimde bulunması şaşılacak ve

ehem-- mi yet verilecek bir iş değildir. Hakkımda «gafil

" halk tarafından Müslümanlığı tuttuğu sanılan ve - tutulan muharrir» diye yazıyor. Her insan eserinde ; görünür. Ben de kendisini «büyük mürşid» diye ta-

. nıtan, bazılarınca «Müslümanlığı tuttuğu sanılan»

■ bu şairi bir eseriyle tanıtacağım. Bu eser «Kadın

■ Bacakları» başlığını taşıyor; 1957 senesinde edebi- I yat öğretmenlerinden Zahir Güvemli’ nin beş

şair-- den derlediği şiirlerden mürekkeb «Beş Mevsim»

■ isimli kitabın 39. sahifesinden alınmıştır:

] «Her kadının bastığı yerde sanki kalbim var.

^ Kalbim ki vahşi bir zevk alır ezilişinden..

- Ömrümüzün geçtiği yolda bana sorsalar

" Gidiyorum bir kadın bacağının peşinden...»

. «Bir kadının içinden ağlayışı, gülüşü,

• Göklerinden ziyade bacaklarına yakın.

| Bir lisandır onların duruşu, bükülüşü.

| Kadınlar! Onlar varken konuşmayınız sakın...ı

■ «İnce sütunlardaki İlâhî güzelliğe,

■ Bacakların ruhudur şekil veren diyorum.

| Bacakları bir kalın örtüde saklı diye

. Mermerde kalbi çarpan Venüs’ ü sevmiyorum.»

| «Boynuma doladığım güzel putu görseler

| İnsanlar öğrenirdi neye tapacağını.

Kör olsa da açılır gözüm, ona sürseler Isa’nın eli diye bir kadın bacağını...»

«Bir kadın bacağının peşinden giden «büyük

mürşid» (!) kendini İslâm dininin koruyucusu sa­ yarsa buna şaşmak mı gülmek mi gerektiğini sayın okuyucularımın takdirine bırakıyorum.

Büyük mürşid (!) için kadının başı, gözleri,

saçları, analık ve zevcelik hüviyeti hiçtir; herşey

«bacaklar»dır, yukarısı değil aşağısıdır.

Ona göre kadın bacakları «ilâhı» dir, yâni Al­ laha nisbet edilmiştir ve ona göre kadının ruhu da bacaklarmdadır!

Büyük mürşid (!) eski Yunan devrinden kalan Venüs heykelini bile, bacakları örtülü diye sevmi- yormuş! Bu adamın Büyük Doğu dergisinde çarşafı niçin müdafaa ettiğini ve bu müdafaasında ne de­ receye kadar samimi olduğunu izaha lüzum yoktur. Büyük mürşid (!) boynuna kadın bacaklarını güzel bir put diye dolamış, bu pula tapmak gerek- tiğini söylüyor ve onun gibi düşünmeyen insanları câhil sayıyor.

Büyük mürşid (!) in gözleri kör olsaymış ve bir kadın bacağını «Hazreti İsa’nın mucizeler yara­ tan eli» diye o gözlere sürselermiş hemen açılırmış! Eski devrin mürşidleri Allaha hamdeden Mü nacat ve Peygamberimizden şefaat dileyen «Na’t» gibi gerçekten İslâmî ve dinî manzumeler yazarlar­ dı, devrimizin büyük mürşid (!) i ise kadın bacak­

larına İlâhi ve mu’cizevî bir hüviyet veren, kadın

bacaklarını put diye boynuna dolamakla övünen şi­ irler yazıyor. Ne parlak bir gelişme, değil m i?

Ayyaşlığiyle meşhur Bekrî Mustafa Ayasofya’ ya müezzin olmuş, o gün bir ölünün tabutunun kapa­ ğını kaldırıp bir şeyler fısıldamış. Merak edenler o- na ne söylediğini sormuşlar. Cevap vermiş:

— öteki dünyada olanlara, Bekri Mustafa

Ayasofya Camiine müezzin oldu, dersin, bu dünya nm halini anlarlar, dedim.

Hoşça kalınız!

iMiıı»«naıısfr«ıı«ıı*MVi!eıi9iiBiı«mvıifiıei(*ıı«ııenıvıı atıaı<aMBt»Mr«BiıaııeıtiftırrrTîBi>ıııaiiBiııııtm«(iııiBriBiıaoaıiBiıaMBiiBiıııı»m«ıiBiıiMii!BiıatteMiııvııvfieııtmvnı>mnaııifiııııııııı

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

İşte bizim Büyük Patlama’nın çınlaması diye bahsettiğimiz, kozmik mikrodalga arkaplan ışıması 13,4 milyar yıl öncesinden günü- müze kadar evrenin içinde akseden bir

Araflt›rmac›lar görüntülerin ayr›nt›l› incelemeleri sonucunda, ikili sal›m kuram›n›n bu izotop için geçersiz kald›¤›n› ve sal›nan protonlar aras›ndaki

M eğer Necip F azıl, rahm ete kavuşan doksanlık san at putuna B ayan L iisyenden bile fazla taparm ış.. Bunu

Suyun canlılığın temel öğelerinden biri olarak kabul edildiği düşünülürse, belki de Eu- ropa gibi buzullarının altında büyük okyanus- lar olan uydularda

Foreign language teaching them to pre-existing pedagogy is based on outdated software training, but the world based on the experience of the leading countries in

Peyam i Safa çıkmazını çözmek için, psikolojik ve kültürel durumlarından çok, vücut yapısındaki dramı incelemek yerinde olur: Bu cılız vücut, çok sert

Bu nedenle, klinik ve laboratuvar ola- rak KKKA açısından şüpheli olgularda kene tutunması veya keneyle temas öyküsünün olmaması, KKKA

“Kasalarınızın ve çek def­ terlerinizin içindekilerse vatan, / vatan, Amerikan üsleri, Ame­ rikan donanm ası, topuysa / ben vatan hainiyim” diye haykı­ ran