• Sonuç bulunamadı

Şimdiye kadar neşredilmemiş iki vesika:Abdülhak Hamid'in Abdülhamid'e yazdığı iki ariza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Şimdiye kadar neşredilmemiş iki vesika:Abdülhak Hamid'in Abdülhamid'e yazdığı iki ariza"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

9

1

.

Şimdiye kadar neşredilmemiş ikHvasıka

Abdiilhak Hâmid’in AMüHıaüiida

yazdığı iki arîza

Yazan: Resulıi

Tanzimat devri Türk ede­ biyatında manzum ve drama­ tik eserlerile mühim bir mevki işgal eden şair Abdiilhak Hâ- mic’. Beyin hayatının, denile­ bilir ki, kısmı âzâmı şehben­ derlik, sefaret kâtipliği, sefa­ ret müsteşarlığı ve sefirlik gi­ bi memuriyetlerle memleket haricinde geçmiştir. Bu me­ muriyetlerin en mühim kısmı da ikinci Abdülhamidin hü­ kümdarlığı zamanına rastlar. Bu münasebetle Abdülhak Hâ- mid bu padişaha bir çok ariza takdim etmek mecburiyetinde kalmıştır.

Bunlardan biri Osmanlı dev­ letinin o zamanki Londra se­ firi Rüstem Paşanın maiye­ tinde baş kâtib bulunurken 14 Cemaziyelâhır 1311 - 23 Kâ­ nunuevvel 1893 tarihinde, ve­ zirlikten bir aşağı rütbe olan balâ rütbesini ihraz ile Lond­ ra sefareti müsteşar muavin­ liğine tayini üzerine sefir Rüs­ tem Paşanın bu yeni vazifeyi çekemiyerek Dışişleri Bakan­ lığına aleyhinde yazması üze­ rine memuriyetinden a_ledilen Abdülhak Hâmid’in hükümda­ ra yazdığı şu arizâdır:

Biddel seniyei Hümayun haz- reti zillullahilerine maruzu abd-i müstemend ve memlûk- 'ieridir.

Londrada bulunduğum miid- det-i medide zarfında sebeb-i terakki ve rif’atim veli ni- met’i bı minnetim merhamet­ in Padişahım efendim hazret­ lerinin menafii mukaddeseleri- ve vüs’um merkebe hizmete mtikâfaten nice nice âvatıf ve i-ısanat-ı celileye nail olmuş bub’nan bu abdi memlûklerinin

1162

B A Y K A B A

o müddet zarfındaki hidemat-ı memuresinden def’at ile beyan hoşnudi eylemiş olan Rüstem paşa kullarının ıııücerred me­ muriyeti haliye-i çakiranemi hazm edememesinden nâşi ahiren vukubulan iş’aratı ti- zerine sefaret-i seniyedeki hiz- met-i müftahirei kemteranem- den mehcuriyet müşarüniley­ he karşı mazhar-i himaye ola­ mamak ve kendisinin isnadatı nezdi âlide tasdik buyurul­ muş olmak gibi bir sui işti­ harı müstelzim olduğundan bundan dolayı zaten pek ziya­ de mahzun ve müteellim ol­ duğum halde Dersaadete av­ det -i bendeğânemden sonra bâ:ı yâran-ı hasetkâran hak­ kı çakeraııemde b;r çok türre- hata hameran olmuş oldukla­ rından elem ve ıstırab-ı kem- teranem bir kat daha tezauf eylemiş ve bu ahval mukabi­ linde beynel’akran vikayei hay­ siyet ile izalei hacalet edebil- mekliğim sayei âdaletvaye-i cenabı hilâfetpenahilerinde bir memuriyete mukarenet veyahut yine Londraya muavedet ile kabil olacak umurdan bulun­ muş olmağla ve çünkü burada vaktim akraba nezdinde mü- saferetle geçmekte olup Rüstem paşa kulları ise Hariciye Ne­ zaretine olan arîrasında mua­ vin unvanının Londraca müs­ teşar olarak tercüme edilmesi suretini teklif eylem'ş bu­ lunmakla tecelli-i inayet-i Şe- hinşahı ercemlerine orada in tizar eylemek üzere şimdilik bu suretle Londraya avdet-i bendegâneme rayegâni-i mü- saadei mükremet’adei

haz-Şairiâzam'ın iki resmi

reti şehriyârilerini istirham ve istid’a eder ve zat-i akdes ve erhan hilâfetpenahilerine sa- dakat-i ebediye ile mübahi ol­ duğuma ahkenul hâkimin o- lan Cenab-ı Rabbel’âlemini iş- had ve badema dahi sadıkane hizmet emrinde avnisamedani- sine istinad etmekte olduğu­ mun arziyle gerek buraca ve gerek Londraca iade-i haysi­ yetim demek olan işbu isdid’- ayi çakeranemin is’afı husu­ sunda müsellem-i âlem olan rna’delet ve merhamet-i hali- fei âzamilerine iltica eylerim. Katibei umuru ahvalde emru ferman ve lütfü âtifet ve İhsan hazreti veliyülemr efendimi- zmdir.

14 Kânunuevvel 1310 26 Kânunuevvel 1894

Abd-t memlûlceleri

Abdülhak Hâin i d

Bu müracaat üzerine kendisi La Hey sefirliğine tâyin olun­ muştur.

(2)

sefirliğin-•den sonra evvelce Londra sef-i ri bulunan (Kostaki Musurus) paşanın oğlu olan ve 1902 yı­ lında Londra sefirliğine tâyin olunan (Stefanaki Musurus) paşa zamanında sefaret müs­ teşarı bulunup mezkûr sefi­ rin ölümünden sonra Londra sefareti maslahatgüzarı olan Hâmidin kendisine tahsis edi­ len maaşın gayri kâfi olması ve bu sefarete sefir tayinini istirhamen Abdlühamide yaz­ dığı mektubtur.

Fakat bu ricası kabul olun­ mamış ve kendisi Madrid sefa­ retine tayin olunmuştur.

Atabe-i ulyayı hazret-i hil&fetpenadiye Maruz-ıı abd-i

memlûkleridlr.

Allah ömr-ü şevket ve

ic-lâl-u âfiyet-i cenab-ı şehriya- rilerini müzdad ve daim bu­ yursun âmin. Hariciye Neza- ret-i celilesinden ,varid olan bir tahriratta ben kullarına sekiz bin kuruş maslahatgü­ zarlık maaşı tahsis edildiği iş’ar olunmuş ve sefareti se- r.iye-i şahanelerindeki hademü haşem ve arabacılarla atla­ rın heyeti mevcudesi değiş- tirilmeyip sefir zamanında ne ise yine o tarz muhafaza edil­ mek lâzım geldiğinden ve bun­ ların şimdiki halde dağıtılma­ sı münasip olmayıp halbuki sekiz bin kuruş kadar bir meb­ lâğ ile muhafazaları mümkün olamıyacağı derkâr olduğun­ dan müteveffa Murusus Paşaya verilmekte olan tahsisatın ke- mafissabık ipkası ile bu kulla­

rına itâsı iradei merhamet’a- de-i cenab-ı hilâfetpenahileri- nin şerefsünuhuna m e n u t b u l u n m u ş o l d u ğ u vo Londra sefirliğinin bir çok talipleri olduğu ve içlerin­ de pek mültezim ve mütenef- fizler bulunduğu işitilmekte o- lup bu kullarının velinimet-i biminnet-i âzam efendimiz haz­ retlerinden gayri penahım ve himayetkârım olmadığından her türlü lütuf ve inayet ve adaleti zat-ı meleksimat-ı haz- ret.i zıllıllahilerinden tazarru ve intizare hasr-ı evkat olun­ duğu maruzdur. Katıbe-i ah­ valde emr-u ferman ve atıfet ve ihsan hazret-i veliyulemr efendim izindir.

14 Kânunusani 1908

Abd-i menılûkleri

Abdülhak Ilâmid 1163

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Intrathecal (levels T2–T3) and intravenous administrations of these peptides, however, showed little or no effects on the heart rate and blood pressure in the rat. Furthermore,

kavramın ele alınışında birbirine alternatif olmuştur. Bayesci yaklaşım gelişme süreci göz önünde bulundurulduğunda, kendi disiplini olan alternatif bir

There had been no available patient decision support systems or decision aids to help patient to make a treatment choice for facial superficial pigmented disease.. The study

Since the E-cadherin-catenin complex is a functional unit, the decreased expression of .gamma.-catenin may affect the function of E-cadherin which in turn may affect the

In order to understand the role .alpha.-, .beta.- and .gamma.-catenin and E-cadherin in the gastric cancer, we used two gastric cancer cell lines (SC-M1, NU-GC-3) and

W ilhelm tarafından kar­ şılandığı gibi mermer ve metal bütün parçaları da Almanya’da hazırlanarak gem iyle İstanbul’a getiril­ miştir.. Abdülhamid’in

Yalnızlığım benim sidikli kontesim Ne kadar rezil olursak o kadar iyi”.. Can Yücel’in