[Taha Toros tarafından Nazlı Hanım'a gönderilen mektup]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

-77 - 5/T-. Taha TOROS Ç r.:lıltt ln c i Apt.b/I3 A t i l e r - ISTAÎîHJL

IwuiHv H •

8

,

5.1981

Jr'-

ît

- * «

« ¿ f/ jı / ^ 7 , JL^S*C?'SJ

Huhterea H a s lı Hanımefendi,

Rahmetli Güzin Duron’ l a i l g i l i er?iri e r i n i z i , d örfb a sı câatfir H içinde, y e rin e getirm eyi çok isterdim ,Ancak kütüphanemdeki Besim Esnetti i l e i l g i l i b e lg e lo - l c r i ye n o tla rım ı arzu e t t i ğ i n ş e k ild i t a s n if cttireıa en iş olduğundanTe n ir le - r i n i z i geciktirmemek için,m evcu tlarından b i r ö z et çık artara k sunuyorum î

Güzin kıran Ig#8 y ı l ı : .y a z ıtta k i dedesi ünlü H attat Hacı kahya H ilm i E fen d i’ nin evin o doğdu. (Gerçek do.,w.ı y ı £ ı budur.Bu konuda d e ğ iş ik b i l g i ve kupürlere rastlad ım , u n lardan b irin d e Güzin’ in 1897 d c,d iğ erin d e 1899 da doğ­ muş oldu u k ayıdlıd ır.H a n rıatıu ca Hor i k i s i d© y a n lış t ır .C e la l Es&d Srseven’ in

evindeki b i r to p la n tı da, k en d isin in üstada v e r d iğ i b iy o g r a fis in d e k i Rumî doğu tarihi,hem en o r a c ık ta ,H ila d İ’ ye ç e vrilm iş ve 1090 y ılın d a doğmuş olduğu * * * *

t o s b it e d i l m i ş t i . )

Cüzili Hat v© Huş i k i sanatı i l e uğraştan b i r çevrede büyüdü, - lik an d a b e lir t t iğ im g ib i,d e d e s i Yahya H ilm i Efendi h a tta ttı.k a b a s ı e w y iz-i Askerî başmüşaviriysbbe H a lil Hain i ey d i. b a y is i ünlü I ü zik o l oğunuz Rauf Yekta Ileydi.

Güzin,kökten sanatın d e ğ iş ik d a lla rın d a uğraş v e riliş b i r a ile n in tek

kx-

z ıy d İ. İstanbul da k ız la r a mahsus olarak a ç ıla n (H ız S a n a y i-i N e fis e Okulu)na devan ederek,ressam M&uri Hanımın t a le b e s i oldUoBugünkü, a d ıy la D e v let Güzel Sanatlar /tkade::ıiBi)ndefci öğrenimi uzunco sürdü.: “u sıralarda,Akadem inin H a ris ­ ten dönen öğretmeni İbrahim Beyhaaan i l e - I 9 E ylü l 1922 d e -ev le n d i.

Akademiyi b it ir d ik t e n son ra ,eşin in de d e s te ğ iy le re s in sanatındaki kabi­ l i y e t i n i daha da g e liş tir d i.Is ta n b u lu n n u h te lif s e m tle rin i tu a le a k ta rd ı.

İ l k resmi g ö re v i Atatürk H ız Lisesi HğretBöailiğiui r ,

E şi Feyhasıan buranla i k i gez B erise g itti.O r a d a k i sanat m ü z e le rin i,a tö l­ y e l e r i g e z d i.B a tid e k i resim ç a lış m a la rın ı yakından gördü.

Güzin Duran öğretm en liği yanında,sanatla i ç i ç e olan, i k i konu üzerinde çalışm a la r y a p tı.a u o ılır dededen gelen Hat Sanatı i l e , Bara göz konusunu iç e r - mekteydi• ünlü h a ttatla rd an b i r koleksiyon y a p t ığ ı g ib i,k e n d i k o p y e le r iy le de bu koleksiyonu z e n g in le ş t ir d i.

karagöz *ü, geçmişin en d e ğ e r li b i r sanat ve f o l k l o r konusunu in c e le d i. Suluboya i l e b i r çok Karagöz resimlex*i ya p tı.K a ra g ö z’ ün tüm t i p l e r i ve ç e ş it ­ l e r i üzerinde, Topkapı fü zesinde ve ö z e l a r ş iv le r d e 1920-1939 y ı l l a r ı arasında, büyük b ir tuticuyla ç a l ı ş t ı . 278 resimden oludan d e ğ e r li b ir koleksiyon vücuda g e t i r d i • 1 u n la n 1979 y ı l ı başlarında Topkapı üzesinde s e r g ile d i.B u cok değe

ğ e r l i koleksiyonunu bu müzeye armağan e t t i .

Güzin buran,Hat Sanatı i l e i l g i l i koleksiyonunu da 1971 y ılın d a s e r g i l e d i kassan .l'eyhmanla Şüzinin e v l e r i ve a t ö ly e le r i b ir sanat" r.üzesi n i t e l i ğ i n deydi, ünlü csnatcım ız ı'oyharaon.,evini,atölyesini ve iç e r is in d e k i baha b içilm ez n i t e l i k t e k i ta b lo koleksiyonunu,bir vasiyetname ile ,İs t a n b u l Ü n iversitesin e

armağan o t t i .

Feyhaaan buran 1970 de ölmüştü. Güzin buran da g e ç tiğ im iz Iîa rt ayında ara­ nızdan a y rıld ı,G o ro k y a p t ığ ı r e s ir * lr i,g e r c k k o le k s iy o n la rı r e e k iy le i l g i l i d e ğ e r li b a ğ ış la r ı n e d en iy le,ö lü rü üzerine çok ş e y le r y a z ılm a lıy d ı. Sanat dün­ yanızdan s e ss izc e a y rıla n Güzin buran konuşumdaki suskunluğun sorumluluğu, herh alde,yen i kuşakların onu g e r e ğ i g ib i tanımamasından kaynaklanmaktadır.

0onsuz s a y g ıla rım la Ek:i oyhaaanla G1Jizin,ayaklı b ir ta r ih olan TAI1A TOROS

. İbnülemin LiahMudzkeHal Beyin yekin d ost- lo rın d a n d ı.i fihnud Kemal B e y ,s e v d ik le ri n a d ir k i ş i l e r e , b i r e s k i zaman g elen eğ i olarak,manzumeler yazardı.Bana v e r d iğ i

G ü zin 'le i l g i l i ola n ın ın fo to k o p is in i sunuyorum.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :