• Sonuç bulunamadı

Musiki alemimizden:son yılların en çok sevilen şarkılarından "ibibikler" ve "eski dostlar"ın unutulmaz besteci:Gültekin Çeki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Musiki alemimizden:son yılların en çok sevilen şarkılarından "ibibikler" ve "eski dostlar"ın unutulmaz besteci:Gültekin Çeki"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T

T-

r 9 Z/

Musiki âlemimizden...

Son yıllann en çok sevilen şarkılanndan “İBİBİKLER,, ve

“ESKİ DO STLAR„ın unutulm az bestecisi...

Hazırlayan: Cem ATABEYOĞLU

T

ürk musikisi ummanı için­

deki bestekârlar arasında her meslekten, her paye­ den kişilere rastlamak mümkündür. Ve bunların arasında bir de günümüzün bir müsteşar yar­ dımcısı bulunmaktadır: Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gültekln Çeki...

Beden Terbiyesi Genel Müdür Yar­ dımcılığı gibi pek ağır bir görevden müsteşar yardımcılığı gibi daha ağır ve yoğun bir göreve gelen Gültekin

Çeki, işlerinin ağırlığı nedeniyle mu­

sikiye ayıracak bol bir vakit bula­ mamasına rağmen, yine de içini sa­ ran o engin musiki sevgisi kendi­ sini udundan ve notalarından uzak tutamamaktadır. Gültekin Çeki, yo­ ğun işleri nedeniyle az beste vere­ bilmektedir ama öz besteler vermek­ tedir. Nitekim 1983 yılının en çok sevilen bestelerinden biri olan «Es­

ki Dostlar» da onun eseridir... Gültekin Çeki, Kıbrıslıdır. Küçük yaş­

ta ailesiyle birlikte anavatana ge­ lip yerleşmiş, öğrenimini yaptığı An­ kara Gazi Terbiye Enstitüsü'nde se­ sinin güzelliği ile arkadaşlarının dik­ katini çekmişti. Gazi Terbiye Ensti­ tüsü sıralarındaki arkadaşları onu Türk musikisine iten kişiler olmuş­ tu. Onların teşvikleriyle kendisini musikiye kaptıran Gültekin Çeki bu­ nu bir hobi olarak benimsemiş ve öylece de sürdürmüştü. Evet, onun bu «musikiye kapılışı»! bir hobi ol­ maktan öteye gidememiş ve öğreni­ mini daha önde tutan Gültekin Çeki öncelikle Gazi Terbiye Enstitüsü’nü bitirmişti. Sonra öğretmen olarak yurdun çeşitli köşelerinde görev al­ mıştı. Musiki ve ud, onun öğretmen­ lik yıllarının da hobisi olarak devam ederken, yine bu görevleri sırasında yaşamının içine ikinci bir hobinin daha karıştığı görülmüştü ki, bu da karlı dağlar olmuştu. Öğretmenlik yıllarındaki boş vakitlerini ya elinde udu, ya da ayağında kayaklarıyla geçirmişti. İşte yine bu yıllarda ilk beste denemelerini yapmış, ancak bunları sadece bir hobi, bir amatör­ ce uğraş olarak gördüğünden okun­ ması, yayılması konusunda en ufak bir caba olsun göstermemişti. Sakin huyu, macup yaradılışı ve büyük te­ vazuu onu engelleyen faktörler ara­ sında olmuştu hiç kuşkusuz. Anadolu’nun çeşitli köşelerinde dö­ nüp dolaştıktan sonra Ankara’ya dö­ nen öğretmen Gültekin Çeki, karlı dağlarda yakından tanışmak imkan ve fırsatını bulduğu. Türk kayak sporunun piri ve Kayak Federas­ yonu Başkanı Asım Kurt tarafından idari göreve çağırılmıştı. Böylece Türkiye Kayak Federasyonuna üye olan Gültekin Çeki’nin yaşamına bir de spor idareciliği karışmıştı. Bu konudaki bilgisi ve bu spora karşı olan büyük sevgisiyle Gültekin Çeki bu alanda da kendini göstermesini bilmiş ve bu spor dalının en başarılı

yöneticilerinden biri olduğunu ka­ nıtlamıştı.

Yurt dışındaki bir çok uluslararası yarışmalara, bu arada Kış Oiimpi- yatları’na katılan Türk Millî Kayak Takımının idareciliği görevlerinde gösterdiği başarılar ve Beden Terbi­ yesi mevzuatına karşı olan büyük bilgisi sayesinde spor teşkilâtı onu elinden kaçırmamış ve kendisini Be­

den Terbiyesi Genel Müdür Yardım­ cılığına getirmişti.

Çetin Çeki; Türkiye radyoları ve te­

levizyonunun bu usta spikeri Gülte­

kin Çeki’nin kardeşiydi; TRT’nin ta

içinde olan bir kişiydi. Buna rağmen

Gültekin Çeki bestelerinin radyoya

aktarılması yolunda hiçbir girişim­ de bulunmamıştı, bu konuda öz kar­ deşinin bile yardımını istememişti.

Bu sıralarda yaptığı bestelerinden birinin arkadaşları tarafından pek beğenilerek, İsrarla Ankara radyosu­ na gönderilmesi sayesinde adı Türk musikisi alanında birden duyuluver- mişti. Bu, sözleri şair-öğretmen Be­ kir Sıtkı Erdoğan'a ait bulunan

«Kışlada Bahar» şiirinden rast ma­

kamında bestelediği şarkısı olmuş­ tu:

Karagözlüm, efkarlanma, gül gayri İbibikler öter ötmez ordayım. Mektubunda diyorsun ki, gel gayri Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım.

Bu şarkı pek sevilip dillerde dolaş­ masına rağmen, yıllar boyu beste­ kârının kim olduğu pek duyulmamış, sadece zaman zaman radyo veya TV’deki anonsları sırasında «Gülte­

kin Çeki’nin rast şarkısı» olarak din­

leyicilere takdim edilmişti. Bu anons dahi bu şarkının her çalmışında ya­ pılmamıştı. Bu konuda dahi bir giri­ şimde bulunduğu görülmemişti...

Gültekin Çeki’nin o büyük tevazuu,

kendini reklâm etmesini olduğu gibi başkaları tarafından da lanse edilmesini önlemişti. Bir spor mü­ sabakaları nedeniyle bulunduğu An­ talya’da, restorandaki orkestranın

«Karagözlüm, efkârianma gül gayri»

şarkısını çaldıktan sonra, yönetici arkadaşlarının emri vâkisi veya mu­ zipliğiyle kendisinin anons edilmesi ve etraftan yükselen alkış sesleri a- rasında tüm gözlerin üzerine çevril­ mesiyle bir anda tarifsiz bir mahcu­ biyete düşen Gültekin Çekl'nln kan- ter içinde yerinden kalkıp alkışlara hafif birkaç reveransla mukabele et­ mesi. onun bestekâriık hayatının il­ ginç anıları arasındadır hiç şüphe­ siz.

Gültekin Çeki’nin geçen yılın en çok

sevilen şarkılarından biri olan «Eski

Dostlar»ı da yine arkadaşlarının şiddetli İsrarlarıyla Ankara Radyo­ suna verilmiş ve bir anda yılın şar­ kısı olduğu gibi bestecisinin bu a- landaki büyük ününe ayrı bir ün kat­ mıştı. «Eski Dostlar»ın başarısını da Gültekin Çeki her zamanki büyük tevazuu içinde karşılamasını bilmiş, o senenin içinde adeta zorla çıka­ rıldığı bir TV programı sırasında se­ yirciler arasında mikrofona birkaç lâf ederken yine hayli ter dökmüştü. Karlı dağlar ve Türk musiksinin en­ gin nağmeleri onun cidden yorucu olan ve insanın sağlığını âdeta tör­ püleyen işi arasındaki en büyük din­ lenme vesilesi olmuştur ve olmakta­ dır da. Ancak Gültekin Çeki’nin yo­ ğun işleri arasında bu kadarcık bir dinlenmeye dahi vaktinin hemen hiç olmadığı da gerçektir.

25

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Matching of Red, Green, and Blue Features of Img_12 with Red feature of Img_10 image From Table 6, it is observed that the distance between Red band features of both images is

Öncelikle, 50,000 yýl önce jeolojik olarak levha tektoniklerinin bu özelliðe etkisi olmasý gibi bir þey için yeterince önemli zaman olmadýðýný anlamalýsýnýz. 50,000

Sue’nun bu hikâyeyi bana anlatmasýn- dan bir iki gün sonra Tracy bana imaj yollayarak o gece seremonide unutul- duðunu ama bunun o kadar da önemli olmadýðýný, bundan dolayý

ameleyi henüz bilemezsem de, behemehal Yusuf İzzettin efendiyi tahta geçirecekler. Bunun için ar­ kadaşlarımla inceden inceye müza kere ettim, nihayet sizi tahta

Dünyada ne gibi insanların da sivri­ lebildikleri, ve muayyen bir devrin şöhret piyasasında satılan metalarm neler olduğu filân film.... Hep bunları

Evvela iki müfrit inanç ve görüşlüleri ele alalım, çünkü onlar daha fazla hareket halindediıler, ve ister memleket ister dünya için yapıla­ cak nizamda

Açıklanan bu gerekçeler ışığında, bu yüksek lisans tez çalışması; birinci, ikinci ve üçüncü sürgün olarak hasat edilen siyah, yeşil ve beyaz çayların mineral

Makalede Türk çocuklarına milli terbiye içerisinde verilmesi gereken en önemli unsurun milliyetçilik olduğu çünkü Türkler için milliyetçiliğin Türkçülük