• Sonuç bulunamadı

Diyabet Hastalarında Antropometrik Özellikler İle Kan Glikozu, Lipidler, Üre ve Kreatinin Arasındaki İlişkiler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Diyabet Hastalarında Antropometrik Özellikler İle Kan Glikozu, Lipidler, Üre ve Kreatinin Arasındaki İlişkiler"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Beslenme ve Diyet Dergisi / J Nutr and Diet 27(2): 33-42,1998

DİYABET HASTALARINDA ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER İLE KAN

G LİK O ZU , LİPİDLER, ÜRE VE KREATİNİN ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Prof. Dr. M ü b e rra IŞIKSOLU ĞU* Yrd. Doç. Dr. Feray G Ö K D O Ğ A N *

Ö Z E T

Diyabette antropometrik özelliklerin açlık kan glikozu (AKG), kolesterol, triglisericl (TG), iire ve kreatinin dü­ zeylerine etkisi olup olmadığı, varsa hangi antropomet­ rik özelliklerin daha önemli gösterge olduğunu belirle­ mek amacıyla yapılan çalışma 146 NİDDM (54 erkek, 92 kadın) hastası üzerinde yürütüldü. Triseps, biseps ve karın deri kıvrım kalınlığı (DKK), boy-ağırlığa göre ağırlık durumu, beden kitle indeksi (BKİ) ve bel-kalça oranı (BKO) belirlendi. Cinsiyete ve yaşa göre değiş­ mek iizere kan ve antropometrik parametrelerde, her antropometrik özelliğin her kan parametre düzeyine et­ kisinde farklılıklar görüldü. BKO arttıkça erkeklerde

TG (p<0.028), kadınlarda üre (p<0.0015) düzeylerin­ de; triseps DKK arttıkça erkeklerde kolesterol (p<0.05) ve TG (p<0.021); biseps DKK arttıkça kadınlarda AKG (p<0.029) ve kreatinin (p<0.015) düzeylerinde önemli artışlar gözlendi. Toplama (erkek + kadın) ve cinsiyete göre değişmek üzere triseps, karın DKK ve BKİ değer­ leri ile AKG, kolesterol ve TG arasında istatistiksel yönden önemli korelasyon bulundu. BKO'da artış, iire artışında istatistiksel yönden önemli risk etkeni olarak gözlendi (% 95 güven aralığında, toplamda odds:2,41, p< 0.0!7; kadınlarda odds: 2,98, p<0.026). Bulgular­ dan, antropometrik özelliklerin incelenen kan paramet­ relerini etkilediği, bıı etkinin cinsiyete ve antropometrik değerlere göre değiştiği; B K İ , BK O, ayrıca triseps ve karın DKK değerlerindeki artışın incelenen bazı kan parametreleri ile kan basıncı artışında ve diyabette

önemli göstergeler olabileceği sonucuna varıldı.

A n a h ta r Sözcükler: Diycıbetes mellitus, şişmanlık, ant- ropometre, B K İ , deri kıvrım kalınlığı, kan glikozu, ko­ lesterol, trigliserid, üre, kreatinin.

A B S T R A C T : Associatiotı o f Antlıropometric Cfıa- racteristics a n d F asting Blood G lucose, Lipidsf Urea and C reatinine in Diahetic Patietıts

The stady was carried ou t in 146 NI DDM (54 mal e, 92 female) patients in order to evaluate the associations o f

antlıropometric characteristics / vvaist-hip ratio (WHR), body mass index (B M I ), skinfold thickness (triceps, bi-*Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Hemşirelik B ölüm ü. Bolu.

ceps and abdonıinal] and blood components [fasting blood gııcose (FBG), cholesterol, triglyceride (TG), urea, and creatinine]. According to age, sex, and anth- ropometric parameters, there were significant dijferen- ces in several blood parameters. Elevated TG level in males (p<0.028), and urea infemales (p<0.0015) \vere observed with the increasing WHR. As the triceps skin­ fold thickness increased, cholesterol (p<0.05) and TG

(p<0.021) levels were signifıcantly elevated in males, but not in females (p>0.05). FBG (p<0.029) and creati­ nine (p<0.015) levels were signifıcantly elevated in fe- males, but not in males (p>0.05) as biceps skinfold thichness increased. Depending on total subjects, se.x, and antlıropometric categories, several antlıropometric parameters were highly correlated with cholesterol, TG, FBG, and blood pressure. Elevated WHR \vas fo- und to be risk factor for urea elevation in total subjects, and in fenıales (95% coııfıdence interval, in total odds ratio 2,41, p<0.017; in female odds 2,98, p<0.026). Re- sıılts slıo\ved that abnormal values o f BMI, triceps and abdonıinal skinfold , and WHR could be predictors o f elevated blood components stııdied, blood pressure, and fo r NİDDM.

Key Words: Diabetes mellitus, obesity, anthropometry, bod\ mass index, skinfold thickness, blood glucose, cholesterol, triglyceride, urea, creatinine.

GİRİŞ

Şişmanlık; diyabet, kardiyovaskiiler hastalıklar ve hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalık için risk faktörüdür. İnsüline bağımlı olmayan diyabetes mellitus (NIDDM) görülme sıklığının normal ağır­ lıkta olanlara göre şişmanlarda katlanarak arttığı (1­ 8), beden kitle indeksi (BKİ) değerleri arttıkça diya­ bet sıklığının da tırmandığı bildirilmektedir (8).

Şişmanlarda ve diyabette metabolik değişiklikler ol­ duğu, küçük değişikliklerin bile biyolojik yönden önem taşıdığı, bu değişikliklerin komplikasyonlara öncülük ettiği, şişmanlığın diyabette görülen kompli­ kasyonları kamçıladığı öne sürülmektedir (9-12). Çalışmalar, kimi antropometrik özelliklerin kan tab­ losunu etkilediğini, bu etkinin cinsiyete göre

(2)

34

IŞIKSOLUĞU M, GÖK DOĞAN F.

ğini işaretlemektedir. Birçok çalışm ada şişm anlıkla trigliserid (TG), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) (9-15); ağır şişm anlık, B K İ, deri kıvrım kalınlığı (DKK) ile erkeklerde serum album in, kadınlarda to- tal protein (13) düzeyleri arasında ilişkiye dikkat çe­ kilmektedir. Ağırlık artışına koşut olarak, erkeklerde total kolesterol, LD L-kolesterol, V LD L-kolesterol, TG , AKG ve hem oglobin düzeylerinde önemli artış­ lar, H D L -kolesterolde ise azalm a b ild irilm iştir

(14,15). Bel-kalça oranı (BKO) ve BK İ değerleri ile glikoz intoleransı; erkeklerde kolesterol ve HDL-ko- lesterol, kadınlarda BKİ ile HDL-kolesterol araların­ da ilişki bulunurken, artan glikoz intoleransı ile şiş­ manlığın azaldığı gözlenm iştir (7). D K K ile koleste­ rol düzeyi arasında ilişki olm adığını gösteren (16-

17), diyabetli olan ve olm ayan şişmanların kolesterol düzeylerinde farklılık görülmeyen (18) çalışm alar da bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarındaki farklılıkla­

rın, aynı antropometrik değerlendirme yöntemleri uygulanmayışından ileri gelebileceği öne sürülm ek­ tedir.

Son yıllarda, N IDDM , hipertansiyon ve kardiyovas- küler hastalıklarla metabolik kom plikasyonlarda te­ mel faktörün genel şişmanlıktan çok, vücutta yağ da­ ğılım yerinin ve özellikle karın bölgesinde aşırı yağ­ lanmanın önemli olduğu, bu bölgede aşırı yağ topla­ nan kişilerde hiperünsülinemi ve glikoz m etaboliz­ ması bozukluğunun daha sık görüldüğü, bunun daha çok şişman kadınlarda geçerli olduğu öne sürülm ek­ tedir (1-7, 9). Kolesterol, diğer lipitler ve glikoz dü­ zeylerini, genel şişmanlıktan çok merkezi şişm anlı­ ğın etkilediği (13,19), bedenin yukarı kısmında yağ birikimi arttıkça diyabet (20,21), hipertrigliseridemi ve LDL-kolesterolemi (22) görülme sıklığındaki artı­ şa dikkat çekilmektedir. Günüm üzde, BKO'nın 0,85 üzerine çıkması ciddi bir risk faktörü sayılmakta (3- 6,8) ise de, BKO da dahil olmak üzere antropometrik özelliklerle kandaki m addeler arasındaki ilişkilere açıklık getirilmiş değildir. Hangi antropometrik özel­ liklerin kandaki hangi maddeleri etkilediği konusun­ da veriler yetersizdir.

Bu çalışmanın am acı, N ID D M hastalarında antropo­ metrik özellikler ile açlık kan glikozu, lipitler, üre ve kreatinin arasında ilişki olup olm adığını incelem ek, ilişki varsa hangi antropom etrik değer(ler)in hangi kan param etrelerin artışı ve diyabet için en uygun pratik gösterge olabileceğini ortaya koym aktır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE ARAÇLARI

Çalışm a, Bolu Devlet Hastanesi D iyabet Polikinli- ği'ne başvuran ve klinikte yatan N ID D M tanısı kon­

muş 40-82 yaşlarında toplam 146 h a sta (54 erkek:E , 92 kadın:K ) üzerinde yapılm ıştır. V e riler, 1997 yılın­ da D iyabet Polikinliği'nde h asta k abul ed ild iğ i gü n ­ lerde olm ak üzere sekiz ay d a to p la n m ıştır. T oplanan veriler ve yöntem ler aşağıda a ç ık la n m ıştır :

1. Açlık kan glikozu (A K G ), total k o le ste ro l, triglise­ rid (TG ), üre ve kreatinin h astan e la b o ra tu v a rın d a bir gecelik açlıktan sonra v en ö z k an ö rn eğ i alınıp oto- analizör (Cobas M ira P luss cc., 5 0 /6 0 H tz , 1000 VA m ax,Sw itzerland) k ullanılarak ö lç ü lm ü ştü r.

2. Hastaların boy-ağırlık ölçüleri insan tartan baskül ve metal boy m ezür ile alınm ıştır. Ö lç ü m le r ayakka- bısız ve kalın giysiler çıkarılarak y a p ılm ıştır. A ğırlık durum unu d eğerlendirm ede bo y ve ağ ırlık tablosu kullanılm ıştır (23). Bel ve k alça ö lçü leri m e z ü r kul­ lanılarak usulüne u ygun o larak a lın m ıştır, bel ölçüsü kostaların alt sınırı ile crista iliaca k e m iğ in in ü st sını­ rı arasındaki orta h attan , k alça çev resi d e fem u ru n b ü y ü k tro k a n te r h iz a s ın d a n ö lç ü lm ü ş tü r . B K İ

(kg/m 2) form ülüyle h esap lan m ıştır.

3. Deri kıvrım kalınlığı (D K K ) "H oltain S k in fo ld Ca- liper" ile vücudun üç y erin d en u su lü n e u y g u n olarak biseps, triseps kasları ü zerin d en ve g ö b e k b ö lg e sin ­ den hasta ayakta iken alın m ıştır. Ö lç ü m le r sağ kol­ dan ve kol yanda sarkık b iç im d e iken yap ılm ıştır. Karın D K K göbek çu k u ru n u n y a k la şık 5 c m ç e v re ­ sinden ölçülm üştür.

4. Kan basıncı; hasta 15 d ak ik a d in le n d irild ik te n so n ­ ra, oturur du ru m d a sağ üst k o ld an sta n d a rt aneroid (kadranlı) tansiyon aletiyle ö lç ü lm ü ştü r. İlk K orot- k off ses sistolik kan basıncı (S B ), son K o ro tk o ff ses ise diyastolik kan basıncı (D B ) o la rak ta n ım la n ­ mıştır.

A ntropom etrik p aram etre ve k an b asın cı ölçü m leri araştırmacı öğretim üyesi h em şire ve u z m a n h em şire tarafından yapılm ış, h astalara ilişkin b ilg ile r g ö rü ş­ me yapılarak toplanm ıştır.

İstatistiksel değerlendirm eler S P S S p a k e t p ro g ram ı kullanılarak yapılm ıştır. D e ğ e rle n d irm e d e , d a ğ ılım ­ lar arası farklılık P earson K hi k are a n alizi, iki grubun ortalam aları arasında önem li farklılık o lu p o lm a d ığ ı t testi (Independent-Sam ples T T e st), ik id en ço k grup ortalam aları arasındaki farklılığın ö n e m lilik analizi varyans analizi (K ruskal-W allis O n e W a y A n o v a ) ve korelasyon program ları k u llan ılm ıştır. İn c e le n e n a n t­ ropom etrik param etrelerin A K G , lipit fra k siy o n la rı, kreatinin ve üre artışında, ay rıca h ip e rta n s iy o n d a risk etkeni olup olm adığını b elirlem ek için, h e r p a ra m e t­ renin alt liç çeyrek ve üst çeyrek d eğerleri esas

(3)

alına-D İ Y A B E T H A S T A L A R I N alına-D A A N T R O P O M E T R İ K Ö Z E L L İ K L E R İLE K A N

G L İ K O Z U . L İ P İ D L E R . Ü R E V E K R E A T İ N İ N A R A S I N D A K İ İ L İ Ş K İL E R

35

Tablo 1. Cinsiyete Göre Kan ve Antropometrik Parametre Ortalamaları

Parametreler Erkek (n:54) Kadın (n:92) P AKŞ (mg/dL) 184±72 215±86 0.045 (96-397) (97-495) Kolesterol (mg/dL) 21 8 ± 40 247±52 0.001 (137-313) (112-383) Trigliserid (mg/dL) 156±70 178±86 0.045 (45-355) (38-410) Üre (mg/dL) 37± 14 38±21 * (11-104) (10-206) Kreatinin (mg/dL) 0.90±0.31 0.77±0.38 0.032 (0.20-2.40) (0.40-4.10) Diyastolik basınç (m m H g) 9 4 ± 15 92±13 * (60-130) (60-130) Sistolik basınç (m m H g) 152±25 153±26 * (110-220) (110-250) BKİ (kg/m 2) 26.6±4.3 29.6±4.2 0.001 (19.7-37.8) (21.3-42.8) Triseps DKK (mm) 12.9±5.8 22.3±6.9 0.001 (5.2-26.0) (4.0-36.0) Biseps DKK (mm) 8.1 ±3.7 12.1 ±4.5 0.001 (3.8-20.0) (3.6-24.2) Karın DKK (mm) 26.9±7.7 31.8±6.1 0.001 (7.2-39.9) (15.0-39.9) Bel-kalça oranı 0.94 ±0 .05 0.92±0.06 * (0.77-1.04) (0.76-1.15)

*: Önemsiz. p > 0 .0 5 , ( ): Alt ve üst sınır değerler

rak logistik regresyon analizi yapılmış, %95 güven aralığında odds oranları , odds oranlarının alt ve üst sınırları verilmiştir (24).

B U L G U L A R

Toplam 146 N ID D M hastasının cinsiyete göre kan ve antropometrik parametre ortalamaları, bu ortala­ maları arasındaki farkların önemlilik testi sonuçlan Tablo 1 'de verilmiştir. Kan parametrelerinden erkek­ lerde daha yüksek olm ak üzere yalnız kreatinin (p<0.032); kadınlarda yüksek olmak üzere A K G ,T G (p<0.045), kolesterol p<0.001); yine kadınlarda daha yüksek olm ak üzere, antropometrik değerlerin (bel- kalça oran ı:B K O dışında) cinsiyete göre ortalamala­ rı arasındaki farklar istatistiksel yönden önemli bu­ lundu (tüm değişkenler için aynı, pcO.OOl).

Yaş gruplarına göre kan ve antropometrik parametre ortalamaları arasındaki farkların önemlilik analizi sonuçları Tablo 2'de gösterilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre, yaşla birlikte artan ve ortalamalar arası farklar istatistiksel yönden de önemli olan para­ metreler, erkeklerde yalnız üre (p<0.027), kadınlarda ise kolesterol (p<0.022) ve SB (p<0.019) düzeyleri­ dir. Yaşla giderek azalan ve ortalamalar arası farklar istatistiksel yönden anlamlı bulunan parametreler de.

erkeklerde AKG (p<0.044), kadınlarda DB

(p<0.010) ve biseps DKK (p<0.013) değerleridir. Antropometrik özelliklere göre kan parametre ortala­ maları ve varyans analizi sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Antropometrik değerlerdeki artışa koşut olarak, kan parametre ortalamalarında düzenli bir artma ya da azalma gözlenmedi. Boy-ağırlık esa­ sına göre şişmanlarda, BKİ değerleri ve BKO yüksek

(4)

36

IŞIKSOLUĞU M. GÖ K D O Ğ A N F.

Tablo

2

. Yaş G ruplanna Göre Kan ve Antropometrik Parametre Ortalamaları

Parametreler <49 yaş (E: 12, K:14) 50-59 yaş (E: 10, K: 16) 60-69 (E: 16, K:44) > 7 0 (E: 14, K: 18) P A K G (mg/dL) E 220±95 168±33 194±78 148±30 0.0 4 4 1 K 225±92 2 2 4 ± 1 12 2 0 9 ± 8 1 2 1 2 ± 74 * Kolesterol (mg/dL) E 2 1 4± 3 2 2 1 2±40 2 3 0 ± 4 4 2 1 2 ± 4 3 * K 2 10±39 2 60±66 25 5 ± 5 0 243±41 0 . 0 2 2 2 Trigliserid (mg/dL) E 157±86 179±70 161±67 191±57 * K 164±106 166±67 191±90 168±78 * Üre (mg/dL) E 28±12 35± 12 4 2 ± 18 41 ±8 0 . 0 2 7 8 K 34± 13 36± 9 3 6 ± 1 1 4 5 ± 4 2 * Kreatinin (mg/dL) E 0.81 ±0.22 1.00±0.26 0 .9 4 ± 0 .4 2 0 . 8 7 ± 0 .2 5 * K 0.73±0.19 0.68±0.12 0 .7 5 ± 0 .1 4 0 . 9 0 ± 0 . 8 1 * Diyastolik Basınç (mmHg) E 94±19 9 5 ± 12 9 5 ± 17 9 4 ± 1 3 * K 93± 15 9 9 ± 14 9 2 ± 12 84±1 1 0 . 0 1 0 4 Sistolik Basınç (mmHg) E 141±27 145±23 158±23 16 0 ± 2 4 * K 13 4 ± 1 9 160±32 158±25 151±21 0 . 0 1 9 5 BKİ (kg/m2) . E 26.6±3.9 24.1 ±2.7 2 8 . 5 ± 5 .2 2 6 .4 ± 3 .9 * K 3 1 .9±5.2 28.6±2.9 2 9 .6 ± 4 .6 2 8 .6 ± 2 .8 * Bel-kalça Oranı E 0 . 9 3 ± 0 .06 0 . 9 3 ± 0 .08 0 .9 5 ± 0 .0 4 0 . 9 5 ± 0 .0 5 * K 0 .90 ± 0.0 4 0.91 ± 0 .06 0 .9 2 ± 0 .0 6 0 . 9 5 ± 0 . 0 9 * Triseps DKK (mm) E 11.8±5.1 11.4±4.7 14.6±6.2 13.1 ± 6 .8 * K 25.7±6.8 22.6± 6.8 2 2 .2 ± 6 .6 19.6±6.9 * Biseps DKK (mm) E 7.6±3.5 7 .6 ±3 .2 9 .4 ± 3 .7 7 . 7 ± 4 .2 * K 14.4±4.6 11.5±4.4 12 .6 ± 4 .8 9 .5 ± 2 .7 0 . 0 1 3 2 Karın DKK (mm) E 28.6±9.6 25.2±7.1 2 8 .5 ± 6 .3 2 4 .6 ± 7 .3 * K 3 1 .9 ± 7 .0 31.1 ±6.2 3 2 . 2 ± 5.9 31.4±6.4 * * : Önemsiz. p>0.05

olanlarda TG, kolesterol ve kreatinin ortalamaları ar­ tarken, AKG değerleri azaldı. Bu üç antropometrik parametreden ortalamalar arası farklılıklar istatistik­ sel yönden önemli bulunanlar, erkeklerde BKO'da artışla TG (p<0.028), kadın grubunda yine BKO'da artışla üre (p<0.0015) düzeyleridir.

Tablo 4'te görüldüğü gibi triseps, biseps ve karın DKK düzeyleri kan parametre düzeylerini diğer ant­ ropometrik parametrelerden daha fazla etkilemekte ve bu etkinin cinsiyete göre değiştiği görüldü. Orta­ lamalar arası farklılıkları istatistiksel yönden önemli bulunanlar; erkeklerde triseps DKK değerlerine göre TG ve kolesterol (p<0.020); kadın grubunda yine bi­ seps DKK değerlerine göre A K G (p<0.029) ve kre­ atinin (p<0.015) ortalamalarıdır.

İncelenen tüm an tropom etrik ve kan p a r a m e tr e le r , her parametrenin kendi aralarındaki k o re la s y o n in c e ­ lenmiş, toplam da ve/veya cin siy e tle rd e n b irin d e ista­ tistiksel yönden önem li b u lu n a n la r T a b lo 5'te v e ril­ miştir. T oplam da (E+K ) A K G - k o le s te ro l, A K G - T G , kolesterol-TG, kolesterol-üre, k re a tin in -ü re a r a s ın d a ­ ki korelasyon istatistiksel y ö n d e n çok a n la m lı b u l u n ­ du (tüm değişkenlerde aynı, pcO.OOl).

Antropometrik ve kan param etreleri a ra s ın d a k i k o r e ­ lasyon incelendiğinde ise, to p la m a g ö re y a ln ız tri­ seps D K K -kolesterol (p < 0 .0 2 0 ), yaln ız e r k e k le r d e triseps D K K -T G (p< 0.023), yalnız k a d ın la rd a o lm a k üzere de triseps D K K - A K G ( p < 0 .0 1 4 ), karın D K K - AK G (p<0.034), ayrıca BKİ -A K G ( p < 0 .0 3 0 ) a r a s ın ­ daki korelasyon önemli bu lu n d u . K im i a n t r o p o m e t ­ rik param etreler arasındaki k o re la s y o n u n da istatis­

(5)

D İ Y A B E T H A S T A L A R I N D A A N T R O P O M E T R İ K Ö Z E L L İ K L E R İ L E K A N

G L İ K O Z U , L İ P İ D L E R , Ü R E V E K R E A T İ N İ N A R A S I N D A K İ İ L İ Ş K İL E R

37

Tablo 3 . Antropometrik Parametre Düzeylerine Göre Kan Parametre Ortalamaları

Parametreler AKG (mg/dL) Kolesterol (mg/dL) Trigliserid (mg/dL) Üre (mg/dL) Kreatinin (mg/dL) A ğ ırlık D u r u m u Erkek (n: 54) Normal Ağırlıkta (n:22) 199±90 216±45 137±70 38±10 0.86±0.23 H afif Şişman (n:21) 176±54 212±33 163±77 36±19 0.92±0.41Şişman (n: 11) 16 8 ± 6 1 230±43 177±54 34±13 0.9 3 ± 0 .2 6 Kadın (n: 92) Normal Ağırlıkta (n: 7) 256±78 236±29 170±53 32± 5 0.74±0.15 H afif Şişm an (n: 39) 228±97 254±54 1 8 1±88 36±12 0.73±0.13 Şişman (n:46) 196±74 242±54 176±90 40±28 0.80±0.52 B K İ (k g /m 2) Erkek (n: 54) 2 0 -2 4 (n :13) 214± 86 220±47 145±77 40± 10 0.88±0.26 2 5 -2 9 (n: 29) 176±68 214±35 154±74 36± 16 0.89±0.36 > 30 (n: 12) 165±59 225±46 173±54 35±12 0.93±0.25 Kadın (n: 92) 2 0 -2 4 (n: 6) 25 0 ± 8 4 233±30 155±38 32± 5 0.73±0.16 2 5 -2 9 (n: 40 ) 231± 97 252±53 18 1±86 37±12 0.73±0.13 > 3 0 (n:46) 196±73 243± 54 178±92 39±28 0.80±0.52 B el-k a lça o r a n ı Erkek (n: 54) 0 .7 0 -0 .8 5 (n: 4) 200± 107 2 1 1±49 78±26+ 44±15 1.13±0.33 0 .8 6 -1 .0 0 (n: 4 4 ) 184± 74 222±40 161±71 36±14 0.87±0.32 > 1.00 (n: 6) 178± 32 19 3 ± 19 169±60+ 40±17 0.97±0.16 Kadın (n:92) 0.7 0 -0 .8 5 (n : 11) 189±66 267±29 181 ± 69 28± 4 + + 0.65±0.14 0 .8 6 - 1 .00(n: 74) 221± 90 243±56 178± 88 39±23 0.79±0.42 > 1.00 (n: 7) 182±59 250±39 173±102 4 1 ± 7 + 0 7 6 ± 0 .1 9 + p < 0 .0 2 8 . + + : p < 0 .0 0 1 5

tiksel yönden çok anlam lı olduğu gözlendi (tümünde aynı d üzeyde, pcO.OOl).

A ntropom etrik param etrelerle kan basıncı arasındaki korelasyonda, toplam a ve cinsiyete göre farklılık gö­ rüldü. İki cinsiyette de aynı yönde istatistiksel yön­ den ö n em li k o re la s y o n , B K O ile DB arasında (p<0.05), ayrıca cinsiyete göre değişm ek üzere, BKO ve BKİ ile kan basıncı arasında istatistiksel yönden önemli korelasyon bulundu.

İncelenen antropom etrik param etre düzeylerindeki artışla kan param etre düzeylerinde ve kan basıncında artış arasında ilişkileri incelem ek için lojistik regres- yon analizi yapılarak istatistiksel yönden önemli bu­

lunanlar ve önemlilik sınırına yakın birkaç param et­ re Tablo 6'da gösterilmiştir. Çalışma grubunun topla­ mında (E+K), BKO'da artışın üre artışında istatistik­ sel yönden de önemli risk etkeni olduğu gözlen- di(p<0.017). Kanda üre artış olasılığı ya da beklenti­ si BKO yüksek olanlarda, yüksek olmayanlardan

2,41 kat fazla (% 95 güven aralığında, 1,16-5,03); bi-

seps DKK yüksek olanlarda D B ’ta artış olasılığı da çok önemli bulundu (p<0.013).

T A R T IŞ M A

Araştırmanın sonuçlan; B K İ, BKO ve üç bölgeden ölçülen DKK değerlerinin AKG, total kolesterol, TG , üre ve kreatinin düzeylerini etkilediğini,

(6)

para-38

IŞIKSOLUĞU M. G Ö KD OĞ AN F.

Tablo 4. Deri Kıvrım Kalınlığına Göre Kan Parametre Ortalamaları

Parametreler AKG Kolesterol Trigliserid Üre Kreatinin

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (m g /d L ) T riseps D K K (mm) Erkek < 9 (n: 18) 197±94 2 1 6±40 14 2 ± 9 0 ++ 3 8 ± 10 0 . 8 9 ± 0 . 2 2 10-19 (n:27) 175±56 209±34 148±48 3 5 ± 1 7 0 . 8 9 ± 0 . 3 7 20-29 (n:21) 187±67 245±48 2 0 7 ± 6 7 ++ 3 9 ± 10 0 . 9 4 ± 0 . 2 9 > 3 0 (n:0) - - - - -Kadın < 9 (n: 2) 2 9 4 ± 13 246±62 138±53 3 0 ± 7 0.80±(). 13 10-19 (n:23) 237±87 237±43 194±88 4 8 ± 3 8 0 . 9 0 ± 0 . 7 1 20-29 (n:52) 209±81 257±52 182±87 3 4 ± 9 0.71 ± 0 . 1 4 > 3 0 (n: 15) 189±99+ 226±59 144±79 3 6 ± 9 0 . 7 8 ± 0 . 1 9 Biseps D K K (mm) Erkek < 9 (n:37) 179±74 214±37 147±70 3 7 ± 1 5 0 . 9 0 ± 0 . 3 2 10-19 (n: 16) 198±69 228±44 179±70 3 5 ± 1 2 0 . 8 5 ± 0 . 2 5 20-29 (n: 1) 145± 0 174± 0 110± 0 51 ± 0 1.6 0 ± 0 Kadın < 9 (n:25) 242±78 246±54 181±78 4 2 ± 3 7 0 . 8 6 ± 0 . 6 9 10-19 (n:57) 199±83 248±49 185±69 3 6 ± 1 1 0 .7 1 ± 0 . 1 3 + + + 20-29 (n: 10) 2 32±108++ 244±73 128±60 3 9 ± 1 1 0 . 8 6 ± 0 . 1 6 + + + Karın D K K (mm) Erkek 10-19 (n:8) 178±95 201±43 123±99 4 0 ± 1 1 0 . 8 6 ± 0 . 1 5 20-29 (n:26) 190±73 225±43 170±60 3 8 ± 1 7 0 . 9 3 ± 0 . 4 2 > 30 (n: 20) 171±55 2 1 7 ± 3 1 153±70 3 5 ± 1 2 0 . 8 8 ± 0 . 15 Kadın 10-19 (n:5) 230±75 211±79 156±64 4 2 ± 2 5 0 . 8 2 ± 0 . 16 20-29 (n:25) 233±95 253±55 179±75 3 4 ± 1 2 0 . 7 0 ± 0 . 14 > 30 (n:62) 206±83 247±48 179±93 3 9 ± 2 4 0 . 7 9 ± 0 . 4 5 + : p<0.050, + + : p<0.020, + + + : p<0.015

metrelere ve cinsiyete göre değişmek üzere bu etki­ nin güçlü ya da zayıf olduğunu göstermiştir.

İncelenen bazı kan ve antropometrik parametre dü­ zeylerinde cinsiyete göre önemli farklılıklar gözlen­

miştir (Tablo 1). Erkeklerde yalnız kreatinin

(p<0.032); kadınlarda ise AKG, TG (p<0.045) ve ko­ lesterol pcO.OOl) ortalamaları daha yüksek bulun­ muştur. Kadınlarda daha yüksek olmak üzere antro­ pometrik özelliklerin (BKO dışında) ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistiksel yönden de önemli bulunmuştur (tüm değişkenler için pcO.OOl). Yine

kadınlarda A K G düzeyiyle B K İ, triseps ve karın DKK arasında istatistiksel y ö n d e n ö n e m li k o r e la s ­ yon gözlenirken erkeklerde g ö z le n m e m iş tir (T ab lo 5). Cinsiyete göre bu farklılıkların nedeni a n l a ş ı l m a ­ mışsa da, kadınların erkeklerden d a h a ş iş m a n o l m a ­ sının rolünü düşündürm üştür. Bu b u lg u la r, d iy a b e tin ve şişmanlığın başta kolesterol, T G ve d iğ e r lipit fraksiyonlarını artırıcı etki yaptığı (1 -6 ), c in siy ete göre antropometrik özelliklerde fark lılık lar o ld u ğ u , özellikle BKİ'nin vücut y a ğ la n m a sın ın bir g ö sterg esi olarak cinsiyete, ayrıca yaşa ve etnik k ö k e n e g ö re bi­

(7)

D İ Y A B E T H A S T A L A R I N D A A N T R O P O M E T R İ K Ö Z E L L İ K L E R İ LE KA N

G L İ K O Z U , L İ P İ D L E R , Ü R E V E K R E A T İ N İ N A R A S I N D A K İ İL İ Ş K İL E R

39

Tablo 5 . Kan ve A ntropom etrik Parametre Düzeyleri Arasındaki Korelasyon

Analiz Çiftleri Toplam: 146 Erkek: 54 Kadın: 92

r P r P r P AKG-Kolesterol 0.29 0.001 * * 0.25 0.017 AKG-Trigliserid 0.24 0.003 * * 0.27 0.009 Kolesterol-Trigliserid 0.30 0.001 0.40 0.003 0.23 0.027 Kolesterol-Üre 0.30 0.001 * * * * Kreatinin-Üre 0.81 0.001 0.71 0.001 0.87 0.001 Triseps-Kolesterol 0.19 0.020 * * * * Triseps-TG * * 0.31 0.023 * * Triseps-AKG * * * * 0.25 0.014 B K İ-A K G * * * * 0.23 0.030 Karın D K K -A K G * * * * 0.22 0.034 Triseps-Biseps DKK 0.81 0.001 0.74 0.001 0.77 0.001 Triseps-Karın DKK * * 0.61 0.001 0.67 0.001 Biseps-Karın D K K * * 0.50 0.001 0.61 0.001 Diyastolik-Sistolik Basınç 0.66 0.001 0.64 0.001 0.69 0.001 BKİ-Diyastolik Basınç * * 0.33 0.016 * * BKl-Sistolik Basınç * * 0.31 0.025 * * Bel/kalça-Diyastolik Basınç * * 0.28 0.044 0.22 0.033 * Önemsiz. p>0.05

le değiştiği yolundaki görüşleri desteklemektedir (8, 25-27).

Ayrıca, antropom etrik ve kan lipit değerlerinin yük­ sek olması, N ID D M -k a n lipitleri-şişmanlık arasında­ ki etkileşimi işaretlem ektedir (2-5,7,8). Bir çalışma­ da, 30-55 yaşlarında 113 861 kadın sekiz yıl izlen­ miş, artan BKİ ile diyabet riskinin arttığı, BKİ değe­ ri 22 altında olanlara göre, BKİ değeri 29-31 arasın- dakilerde riskin 20 kat, 35 üzerinde olanlarda ise 60 kat arttığı saptanm ıştır (8).

Yaş gruplarına göre kan ve antropometrik parametre düzeyleri incelendiğinde, cinsiyete göre değişmek üzere yaşla birlikte kimi parametrelerin düzenli arttı­ ğı, kiminin azaldığı, bazılarında ise bir değişme ol­ madığı, yaşın incelenen parametrelerden yalnız bir­ kaçını etkilediği g ö zlenm iştir (Tablo 2). Yaşla birlik­ te artan ya da azalan param etrelerin çoğunun ortala­ maları arasındaki farklar istatistiksel yönden önem­ siz bulunm uştur (p>0.05). Yaşla birlikte önemli artış olan ve o rtalam alar arası farklılıkları istatistiksel yönden de önem li bulunan parametreler, erkeklerde yalnız üre ( p < 0 .0 2 7 ) ; k a d ın la rd a ise kolesterol (p<0.022) ve SB (p<0.019) düzeyleridir. Kan basın­ cıyla ilgili bulgu, ileri yaşlarda kan basıncında deği­ şikliğin k açınılm az olm ad ığ ı, 50 yaşından sonra

D B ’taki artma eğiliminin SB'a göre daha yavaş oldu­ ğu görüşüne uygunluk göstermektedir (3). İstatistik­ sel yönden anlamlı fark olmamakla birlikte, yaşla TG düzeyinde artış gözlenmiştir. Bu sonuçlar, diyabette yaşla birlikte kardiyovasküler hastalıklara risk artışı­ nı işaretlemektedir.

Yaşla birlikte antropometrik değerlerde, başta biseps DKK olmak üzere DKK değerlerinde ve özellikle de kadınlarda azalma eğilimi gözlenmiştir. Özellikle >70 yaş grubunda dikkati çekici azalma ileri yaşlar­ da doku ve yağ kaybına bağlanmıştır. Yaşlanmayla, beslenme durumundan bağımsız değişiklikler, özel­ likle kas ve yağ kitlelerinde kayıplar olduğunu işaret­ leyen çalışmalara uygunluk göstermekte, günümüz­ deki antropometrik değerlendirme yöntemlerinin ile­ ri yaşlarda uygun olmadığı görüşünü desteklemekte­ dir (5, 26).

Antropometrik özelliklere göre kan parametreleri in­ celendiğinde, antropometrik değerlerdeki artışa ko­ şut olarak, her kan parametresinde düzenli bir artma ya da azalma gözlenmemiştir (Tablo 3). Kimi antro­ pometrik değerler yükseldikçe bazı kan parametrele­ ri artarken bazıları azalmakla birlikte, çoğunda orta­ lamalar arası farklılıklar istatistiksel yönden önemsiz bulunmuştur. Boy-ağırlık esasına göre şişmanlarda.

(8)

40

IŞIKSOLUĞU M. C.ÖKDOĞAN F. Tablo 6. Aııtopometrik ve Kan Parametreleri İçin Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları

Değişkenler Odds oranı % 95 güven aralığı P

Toplam (n:146) Bel/Kalça-Üre 2.41 1.16-5.03 < 0 . 0 1 7 2 Biseps DKK-D B 2.88 1.22-6.83 < 0 .0 1 3 1 Biseps DKK-SB 2.10 0.94-4.70 > 0 . 0 6 8 5 Erkek (n: 54) BKİ-DB 6.17 1.47-25.96 < 0 . 0 0 8 0 BKİ-Kolesterol 5.57 1.12-27.67 < 0 . 0 2 4 2 Karın DKK-DB 10.86 2.18-53.95 < 0 . 0 0 1 0 Karın DKK-SB 3.70 0.8 1-16.93 > 0 . 0 7 8 9 SB -Kolesterol 4.75 0.9 8 -2 3 .1 0 > 0 . 0 4 0 5 DB -Kolesterol 4.11 0 .86-19.68 > 0 . 0 6 3 2 Kadın (n:92) Biseps DKK-DB 8.32 2.1 5 -3 2 .1 6 < 0 . 0 0 0 5 Bel-kalça oranı-Üre 2.98 1.1 1-8.02 < 0 .0 2 6 1

BKİ ve BKO yüksek olanlarda TG, kolesterol ve kre­ atinin ortalamaları artarken, AKG değerleri azalmış­ tır. Bu üç antropometrik parametreden kan paramet­ releri üzerinde istatistiksel yönden önemli etkisi bu­ lunanlar, erkeklerde BKO artışıyla TG (p<0.028), kadın grubunda yine BKO artışıyla üre (p<0.0015) düzeyleridir. Bu bulgular, ideal ağırlığa göre ağırlık durumu, BKİ ve BKO karşılaştırıldığında, üçü ara­ sında kan parametrelerindeki artışı yansıtabilecek uygun bir göstergenin BKO olduğu savını güçlendir- mektedir (1,3-8).

Çalışmada, DKK düzeyleri ile kan parametreleri ara­ sında diğer antropometrik değerlendirmelerden daha fazla ilişki olduğu ve bu ilişkinin cinsiyete göre de­ ğiştiği gözlenmiştir (Tablo 4). DKK artışına kan pa­ rametrelerinde artış olan ve ortalamalar arası farklı­ lıkları istatistiksel yönden önemli bulunanlar; triseps DKK değerlerine göre erkeklerde TG ve kolesterol (p<0.020); kadın grubunda biseps DKK değerlerine göre AKG (p<0.029) ve kreatinin (p<0.015) düzeyle­ ridir. Karın DKK arttıkça iki cinsiyette de TG düze­ yinde artışa karşın ortalamalar arası farklılık istatis­ tiksel yönden önemsiz (p>0.05), ancak erkeklerde önemlilik sınırına yakın bulunmuştur (p:0.065). Bu sonuçlar da, normalüstü DKK değerlerinin yalnız li­ pitler için değil, böbrek fonksiyonlarında bozulmayı işaretleyen kreatinin için de bir gösterge sayılabilece­ ği şeklinde yorumlanmıştır.

Antropometrik ve kan parametreleri, her parametre­ nin kendi arasındaki korelasyonu inceleme sonuçları,

bu parametreler arasındaki e tk ileşim i, bu etkileşim de kimi antropometrik göstergelerin d a h a ö n e m li o ld u ­ ğunu işaretlemektedir (T ablo 5). T o p l a m d a (E+K) AKG-kolesterol, A K G - T G , k o le s te ro l-T G , koleste- rol-üre, kreatinin-üre arasındaki istatistiksel yönden çok önemli korelasyon b u lu n m u ş tu r (tüm d e ğ iş k e n ­ lerde aynı, p<0.001). Bu b u lg u la r da d iy a b e tte meta- bolik değişikliklerin, k a r d i y o v a s k ü l e r ve böbrek komplikasyonların etkileşim ini v u rg u la m a k ta d ır.

Antropometrik param etrelerle kan p a ra m e tre le ri ara­ sındaki korelasyon incelendiğinde; B K İ , triseps ve karın DKK değerleriyle A K G , kolesterol ve T G ara­ sında birlikte değişim gö zlen m iştir. T o p l a m a göre yalnız triseps D K K -kolesterol (p < 0 .0 2 0 ); e rk ek lerd e yalnız triseps D K K -T G (p<0.023); k a d ın la rd a ise tri­ seps D K K -A K G ( p < 0 . 0 14), k a rın D K K - A K G (p < 0 .034), ayrıca BKİ -A K G (p < 0 .0 3 0 ) a ra s ın d a çok önemli pozitif korelasyon b u lu n m u ş tu r. C insiyete göre değişmek üzere BKİ ve B K O ile kan basıncı arasında istatistiksel y ö n d e n ö n e m l i k o r e l a s y o n (p<0.05) gözlenmiştir. A n tro p o m e trik özellik lerin erkeklerde daha çok T G , k a d ın lard a A K G d ü z e y le ­

riyle yüksek korelasyon gösterm esi dikkati ç e k m e k ­ tedir. Bu sonuçlar, iki cinsiyet arasın d ak i farklılıklar kadınların daha şişman olm asıy la a ç ık lan a b ilirse de, başka faktörlerin de rolü olabileceğini d ü ş ü n d ü r m e k ­ tedir. Antropometrik param etrelerin kendi araların d a yüksek düzeyde korelasyon b u lu n m u ş tu r. B irinci d e ­ recede yüksek korelasyon trisep s-b isep s D K K ara­ sında, ikinci derecede yüksek k o re las y o n

(9)

triseps-ka-D İ Y A B E T H A S T A L A R I N triseps-ka-D A A N T R O P O M E T R İ K Ö Z E L L İ K L E R İLE KAN

G L İ K O Z U . L İ P l D L E R . Ü R E V E K R E A T İ N İ N A R A S I N D A K İ İ L İŞ K İL ER

41

rın DKK, üçüncü olarak da biseps-karın DKK arasın­ da ayrı ayrı istatistiksel yönden çok anlamlı bulun­ muştur (tümünde aynı düzeyde, p<0.001). BKO ve BKİ ile üç bölgeden alınan DKK arasında önemli ko­ relasyon bulunmaması dikkat çekmekte, tek başına DKK ile değerlendirme yapılmasının uygun olmadı­ ğını işaretlemektedir.

İncelenen antropometrik parametre düzeylerindeki artışla kan parametre düzeylerinde ve kan basıncında artış arasında ilişkiler lojistik regresyon analizi ile in­ celendiğinde (Tablo 6), toplamda (E+K) ve kadınlar­ da normalüstü BKO'nın kanda üre artışında önemli risk etkeni olduğu gözlenmiştir (toplamda p<0.017, kadınlarda p<0.026). Çalışma grubunda ürede artış olasılığı, BKO yüksek olanlarda, yüksek olmayanlar­ dan odds oranı ile 2.41 kat, en az 1.16, en çok 5.03

daha fazla olması (% 95 güven aralığında) dikkat çe­

kicidir. Bu bulgular, antropometrik özelliklerle yal­ nız lipitlerde değil, üre artışıyla da bir ilişki olabile­ ceğini göstermektedir.O O

Bulgular, antropometrik parametrelerin yalnız BKİ değerindeki artışın erkeklerde kolesterolü yükseltici risk etkeni olabileceğini işaretlemektedir. Normalüs­ tü BKİ değerinin kolesterolü yükseltme olasılığını odds oranı ile 5.57 kat artırdığı (% 95 güven aralığın­ da odds 1.12-27.67, p<0.024) gözlenirken, kadınlar­ da gözlenmemiştir (p>0.05). Bu ve diğer sonuçlar, parametrelerin cinsiyete göre değiştiği, antropomet­ rik özelliklerin erkeklerde kan parametreleri ve kan basıncını kadınlara göre daha fazla etkilediği şeklin­ de değerlendirilmiştir.

Lojistik regresyon analizi sonuçları, antropometrik parametrelerden özellikle biseps DKK ve karın DKK ve BKİ değerlerindeki artışın kan basıncını yükselt­ mede risk etkeni olduğunu göstermiştir (Tablo 6). Çalışma grubunun toplamında biseps DKK yüksek olanlarda DB'ta artış olasılığı odds oranı ile 2.88 kat

yüksek (% 95 güven aralığında odds 1.22-6.83) ve is­

tatistiksel y ö n d e n de çok önem li bulunmuş

(p<0.013); aynı d u ru m u n kadınlarda da geçerli (odds:8.32, 2.15-32.16, p<0.0005) olduğu gözlen­ miştir. Bu bulgular, kimi antropometrik özellikler ile kan basıncı arasında güçlü, kimileriyle ise zayıf bir ilişki olduğunu işaretlemekte, başka çalışmaların bulgularına uygunluk göstermekte (2, 9,11-14, 28); farklı sonuçların, çalışmalarda uygulanan farklı ant­ ropometrik değerlendirm e yöntemlerinden ileri gel­ diğini düşündürm ektedir.

G ünüm üzde; N ID D M , kardiyovasküler hastalıklar ve komplikasyonların ilerlemesinde temel faktörün genel şişmanlıktan çok, vücudun üst tarafında ve

özellikle karın bölgesinde aşırı yağlanma, BKO'da artış şeklinde tanımlanan "merkezi şişmanlık" oldu­ ğu savı giderek ağırlık kazanmaktadır (3-8). Bu iliş­ kinin fizyopatalojisi iyi açıklanabilmiş değilse de, karından yağlanmanın metabolik değişikliklerde da­ ha etkili ve karında toplanan yağın metabolik yönden kalça dahil olmak üzere alt taraf yağlarından daha aktif olduğu, karın yağlarının lipolizi sırasında ser­ bestlenen yağ asitleri artışı sonucu hipertrgliseride- mide rol oynadığı varsayılmaktadır (1). Hastaların diyabete yakalanmadan önceki antropometrik özel­ likleri ve bu özelliklerin NIDDM ortaya çıkışında ne ölçüde etkili olduğunu kestirmek zor olmakla birlik­ te, şişmanlığın tetikleyici faktör olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır (1-8) Monozigot ve dizi- got diyabetli ikizler üzerinde yapılan çalışmada şiş­ manlığın, diyabete genetik yatkınlığı zayıf olanlarda daha önemli rol oynadığı öne sürülmektedir (29). Bu çalışmanın bulguları, şişmanlık-diyabet-kardiyovas- küler hastalıklar-böbrek fonksiyonlarında bozulma arasındaki risk etkileşimini yansıtıcı niteliktedir.

SONUÇ VE Ö N E R İL E R

İncelenen antropometrik özellikler arasında diyabet­ te kolesterol, TG, üre ve kreatinin artışında ve hiper­ tansiyonda göreceli güçlü ilişki bulunan göstergele­ rin karın ve triseps DKK, BKO ve BKİ olduğu göz­ lenmiştir. Sonuçlar; başta karın ve triseps DKK, BKO ve BKİ olmak üzere normalüstü antropometrik özelliklerin yalnız lipitlerin değil, kreatinin ve üre ar­ tışında da pratik göstergeler sayılabileceği şeklinde değerlendirilmiştir. Çalışmalarda yalnız BKİ ve tri­ seps DKK ile değerlendirme yapılmaması, merkezi şişmanlığın göstergesi olan BKO ve karın DKK öl­ çümlerine de yer verilmesinin gerektiği sonucuna va­ rılmıştır. Yaşlanma sürecinde dokularda oluşan deği­ şim ve dejenerasyon nedeniyle, günümüzde uygula­ nan antropometrik değerlendirmenin uygun olmadığı anlaşıldığından, yaşlılar için daha geçerli antropo­ metrik değerlendirme yollarının araştırılması öneril­ miştir.

Bulgular; diyabete karşı korunma, komplikasyonları önleme, geciktirme ya da hafifletme, metabolik deği­ şiklikleri azaltmada normal ağırlıkta olmanın önemi­ ni ortaya koymuştur. Hastalığa bağlı olmayan ağırlık kaybıyla kolesterol ,T G ve kısmen AKG düzeylerin­ de azalmanın yanı sıra, üre ve kreatinin düzeylerinde de azalma olabileceğini göstermiştir. Bu sonuçlar, di­ yabet hastalarının düzenli izlenmesi, beslenmelerinin düzenlenmesi, normal ağırlığa indirilmeleri için et­ kin ve sürekli eğitimin gereğini ve önemini vurgula­ maktadır.

(10)

42

IŞIKSOLUĞU M. GÖ K D O Ğ A N F.

K A Y N A K L A R

1. Kaplan N M . The deadly quartet upper-body obesity, glucose intolerance, hypertriglyceridemia, and hyper- tension. Arch Intern Med 149:1514-20, 1989.

2. Mehler PS, Jeffers B W , Estacio R and Schrier RW. As- sociations o f hypertension and complications in non- insulin-dependent diabetes mellitus. AJH, 10:152-161,

1997.

3. WHO Technical Report Series, No: 862. Hypertension Control. Report o f a WHO Study Group, Geneva,

1996.

4. WHO Technical Report Series, No: 797. Diet, nutriti­ on, and prevention o f chronic diseases. Report o f a WHO Study Group, Geneva, 1990.

5. WHO Technical Report Series, No: 853, Epidemiology and prevention o f cardiovascular diseases in elderly people. Report o f a WHO Study Group, Geneva, 1995. 6. WHO Technical Report Series, No: 844, Prevention o f

diabetes mellitus. Report o f a WHO Study Group, Ge­ neva, 1994.

7. Stolk R, Pols HAP, Lamberts SWJ, Jong PTM et al. Diabetes Mellitus, impaired glucose tolerance, and hyperinsulinemia in an elderly. The Rotterdam Study. Am J Epidemiol 145 (l):2 4 -3 2 , 1996.

8. WHO Technical Report Series, No: 854, Physical sta­ tus: the use and interpretation o f anthropometry. Re­ port of a WHO Study Group, Geneva, 1995.

9. Kannel WB, Wilson PW, Zhang IJ. The epidemiology of impaired glucose tolerance and hypertension. Am Hearth J Abst. 12 (4): 1268-73, 1991.

10. Vaisman N, Sklan D, Dayan Y. Effect of moderate se- mi-starvation on plasma lipids. Int J Obes 14: 989,

1990.

11. DeFronzo RA, Ferrannini E. İnsulin resistance: a mul- tifaceted syndrome responsible for NIDDM , hyperten­ sion dyslipidemia, and atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care 14:173-94, 1991.

12. Hamphriss D B , Stevvart MW, Berrish TS, Barriocanal LA. et al. Multiple metabolic abnormalities in normal glucose tolerant relatives o f NIDDM families. Diabe- tologia. 40:1185-90, 1997.

13. Micozzi MS, Albanes D, Richard G, Stevens R. Rela- tion o f body size and composition to clinical biochemi- cal and hematologic indices in US men and women. Am J Clin Nutr 50:1276-81, 1991.

14. İlhan N, Sondaç Ü, Özdemir Y, Işıksoluğu M. Kan li­ pitleri ile vücut ağırlığı, yaş, cinsiyet, çay ve sigara ara­ sındaki ilişkiler. Doğa-Tr J Medical Sci 16:468-78,

1992.

15. Işıksoluğu M, Özdemir Y , İlhan N , Son daç Ü . A çlık kan şekeri, protein ve hem oglob in düzeyleri ile vücut ağırlığı, cinsiyet, çay ve sigara arasındaki ilişkiler. B i ­ yokimya Dergisi, XIX ( l ) : 9 - 2 2 , 1994.

16. Haffner SM. Stern MP, Mitchell B D , Hazuda H. et al. Incidense o f type II diabetes in M ex ic a n A m ericans predicted by fasting insulin and g lu c o s e le v e ls , o b e sity , and body fat distribution. D iabetes, 3 9 : 2 8 3 - 8 8 , 1990. 17. Garn SM , Sullivan T V , Havvthorne V. E v id e n c e aga-

inst functional differences betvveen ’central' and 'perip- heral1 fat. Am J Clin Nutr. 4 7 : 8 3 6 - 3 9 , 1988.

18. Weber P, Dedek I, Kocourkova B. O b esity and d ia b e ­ tes in aged...correlation and relation to s o m e chronic disease. Z Gerontol Abst. 2 6 ( 4 ) : 2 8 0 - 8 4 , 1993.

19. Bailey S, Campos H, Schosin ky K., Mata L. R elations- hip o f upper body fat distribution to serum g l u c o s e and lipids in Costa Ricon population. A m J Phys 7 3 : 1 1 1­

1 7 , 1987.

20. Laura L, Nevvell M , Robert P. et al. Fatness, fat distri­ bution, and glucose tolerance in sec o n d -g en er a tio n Ja- panese-American (N isei) men A m J Clin Nutr 5 0 :9 ,

1989.

21. Feldman R, Sender AJ, S ieg ela u b A B . D iffe r e n c e in diabetic and nondiabetic fat distribution pattern by skinfold measurements. Diabetes 1 8 :4 7 8 -8 6 , 1969.

22. Baumgartner R N , Roche A F , C h u m lea W C , S ie r v o g e l RM, Glueck CL. Fatness and fat patterns: a s so c ia tio n s vvith plasma lipids and blood pressures in adults, 18 to 57 years o f age. A m J E pidem iol 1 2 6 : 6 1 4 - 2 8 , 1987. 23. Baysal A. B esle n m e , 6 . Baskı, Hatipoğlu Y a y ı n e v i - A n -

kara, 1996.

24. Hayran M, Özdemir O. B ilgisayar İstatistik ve Tıp. İkinci Baskı, Medar Hekimler Y ayın B irliği, 1996.

25. Gallagher D, Visser M , S ep u lv ed a D. et al. H o w useful is body mass index for com parison o f body fatness ac- ross age, sex, and ethnic groups? A m J E p id e m io l

143:228-39, 1996.

26. Ravaglia G, Morini P, Forti P, M aioli F.et al. Anthro- pometric characteristics o f healthy Italian nonagenari- ans and centenarians. Brit J o f Nutr 7 7 : 9 - 1 7 , 1997.

27. Shen T. RE: "How useful is body mass index for c o m ­ parison o f body fatness across a g e, s e x , and ethnic g r o ­ ups?". Am J Epidemiol 145(1): 145, 1997.

28. Işıksoluğu MK. Kan basıncı ile vücut ağırlığı ve b e s ­ lenme alışkanlığı arasındaki ilişkiler. Türk Hij D e n Bi- yol Dergisi. 5 3 :2 5 -32 , 1996.

29. Matsuda A , Kuzuya T. Relationship betvveen o b e s ity and concordance rate for type 2 (n o n -in su lin -d e p e n - dent) diabetus mellitus am ong tw ins. D ia b e te s R es Clin Pract Abst. 26 (2): 13 7-43, 1994.

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayrıca İsrail başta terör örgütü PKK’nın lideri bebek katili Abdullah Öcalan’ın (Apo) Afrika’da yakalanıp Türkiye’ye teslim edilmesinde çok yararlı

Kumar ve Korpinen çalışmalarında, laringoskopi ve endotrakeal entübasyondan 2 dakika önce 2 mg/kg İ.V bolus verdikleri esmololün kontrol grubuna kıyasla, oluşan

Çalýþmamýzýn amacý mikrolaringeal tüp ile entübe edilerek düþük tidal volüm, yüksek frekanslý ventilasyon ile genel anestezi uygulanan hastalarda laringoskopik

Bu çalýþmada zamanýnda doðan bebeklerin doðumdaki ortalama aðýrlýk, boy, baþ çevresi deðerlerinin erkeklerde daha fazla, fetal malnütrisyon oraný zamanýnda doðan

Multipl myelomlu hastalarda serum MDA düzeyleri ortalama 1.51 0.16 nmol/ml, kontrol gurubunda ise 0.97 0.11nmol/ml (p:0.0321) olarak bulundu.. MDA düzeyi ile yaþ, cins, paraprotein

[r]

tip ¨ozge integrali) aynı karak- terdedir. tip veya II. tip) ¨ozge

(Yol