• Sonuç bulunamadı

İhtisas mı umumi kültür mü?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İhtisas mı umumi kültür mü?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

İhtisas mı, umumî kültür mü ?

Ç

ağım ıza uzm anlık (ih ti­

sas) ç-agı d em eleri yanlı# değildir. İş bölüm ü çok ilerlem iş olan m em leketlerde uz­ m an lığın da çok d erinleştiğin i herkes bilir. B u konud a M eşru­ tiy e tte n beri hayli şey söylen­ m iş. yazılm ış, yeteri kad ar te ­ s ir edemeden üzerind e durul­ m uştur. B u n u n için bu konuya yeniden dönm ek yerinde olacak tır.

U zm anlık deyince b ir bilgi veya işin yalnız b ir dalında, h a t tâ b ir d a lın ın kü çü k b ir bölü­ m ünde d erinleşm e an laşılır. B u anlam da u zm an lık «m ütebahhi'r- lik» İn ta m zıddıdır. Uzm an ken di kon usunu ne kadar sın ırla­ m ışsa, o konuda n e kad ar de­ rinleşm işse. «m ü tebâh hir» - tam te rsin e - o kadar yayılm ış, h a ttâ b ir çok kon uları ku şatacak gibi genişlem iş olm alıd ır. E ski itim adamlarına «Kırk ambar-., «der­ ya», «alü m e», «ayaklı k ü tü p h a­ ne» demeleri, bundan İleri gelir­ di.

B u n u n böyle olm asının b ir çok seb ep len v ar: B a şta eski î- llm anlayışı gelir. İ lk ve o rta çağda ilim ler felsefeye bağlı old ukları için , h a k ik i d erin b il­ gi sah ib i o lm ak ancak b ü tü n ilim leri k u şatm ak la m üm kündü. İk in ci seb ebi cem iyetlerin yapı­ sı İdi. b ir adam b ir çok işi aynı zam anda yapm âk zorunda idi. B u zorun lu k bu gün kü gelişm iş B a tı m ille tle ri d ışın d a b ir çok k ü ltü r çevrelerind e yine de sü ­ rüp gitm ektedir. Y aln ız, iş bö­ lü m ü n ü n çok İleri olduğu cem i­ yetlerd e b ir in san ın sın ır lı ve b e lirli b ir işle uğraşm ası zorun- luğu doğm uştur.

M odern top lu m lard a d a şe­ h ird en köye gidince İş bölüm ü­ nün azaldığı ve insanların uzman lığ a im kân bu lam ad ığı görülür. B ir köy b akkalı köyü n ih tiyacı olan her şeyi satar. B ir kasaba d ü kkânına girerseniz işlerin bi­ raz ayrıldığını görürsünüz. Çün kü yan ıb aşm d a başka d ükkân­ lar açılm ıştır; yükü n b ir kısm ı­ nı on lar alm ışlard ır. İşleri ara­ larınd a bölm eye başlam ışlard ır. Hele şehirde, bu bölünüş daha büyüktür. Bizim şehirlerimizden Avrupa şeh irlerin e gidince, fark îaşm a artar. Öylesine ki bazı

w&aaNM

m memm emm

Hilm i Ziya ÜLKEN

m em leketlerin iş h ayatı y anın­ da bizim şeh irlerim iz kasab a gi bi kalır. B a tı m em leketleri ara­ sın d a da ış ve bilg i d alların d an b irin d e d erinleşm e bakım ından mühim farklar vardır. Demek kİ İş bölümü ve uzmanlığın Batı m illetlerine mahsus umumi bir vasfı da vardır. Nüfus yoğunluğu, büyük şeh irlerin yapısı, endüs­

trile şm e ile o ra n tılı o larak bu m ille tle rin b ir k ısm ın d a uzm an lık orta, b ir kısm ında ileri, h a t­ tâ çok ileridir.

B azı eski k ü ltü r çevrelerine gelince, on lard a iş bölüm ü ve u zm an lığ ın azlığı yaln ızca de­ ğerlerin ve işlerin farklaşm am ış

olm asınd an doğmakla kalm az

özel ve m ü h im b ir sebebi daha vardır. B u da o k ü ltü rle rin or­ du ve m em u r s ın ıfın a d ayanan b ir im p arato rlu k kurm u ş olm a­

larıdır. Onlarda bilgili olmak her şeyden önce «kılıç ve kalem sah ib i» olm aya d elâlet ederdi. B u rad a «kalem», den d ev let işle ­ rin d e v e m em u rlu k ta yarayacak b ü ro kratik v e stio m ah iyetin d e bilgi kastedilirdi. O sm anlIlarda g en çlere v erilen bilgid e «tez­ y in -! - zat ve sıfa t» etm ek ga­ yesi b a ş ta gelirdi. B azı yirm i y ıl sü ren b ir öğretim yalnızca b u güzel yazı yazm ak sa n a t:- n i öğretird i. B öyle b ir tah sil ile h iç b ir bilgi d alınd a derin­ leşm eye im kân yoktu. B u ta h s il tarz ı ve b u bilgi anlayışı B a tıd a , da yüz y ıllarca 6ünnü.ş ve an­ ca k 16 m c ı yüzyıldan so n ra si­ lin m eye b aşlam ıştır. Saydığım ız dem oğrafik. ekonom ik ve fik ri seb ep ler dolayısiyle a rtık B a tıd a b u eski bilgi an layışının kökü n den kazınm ış olduğunu söyleye biliriz.

B u n u n la b eraber B a tıd a da b u d erinleşm enin, b ir uzm an­ laşm an ın k rizleri olm adı m ı? B u n a karşı ne yap tılar. Ve ne yapıyorlar? B u soru önem lid ir. Her şeyden ön ce şu n u söyllyelim ki B a tı L ise ve o r ta öğretim i­ n in program ları m em leketim i­ z in program !ariyle n isb et edi- lem iyecek kadar zengindir. L ise

tahsili her şeydir. İnsanî . -

bilginin, k ü ltü rü n bü tü n tem el v lerı orada a tılır. O rada gene !

«um um i k ü ltü r» d enen şeyi b ü l : ! tim genişliği ¡ıe alır. B u k ü ltü r > : - eskiden bizim A rap ve Kars fi-

fi

'¡olojilerlne dayandığım ız gibi - Y u n an ve L â tin filo lo jile rin e 5 : dayanır. Ü niversiteye, vüksek ?: öğretim e veya m eslek öğretim i- n e g eçtiğ i zam an insan, v atan - 1 daş ve d ü şü nü r o larak k end isi için zaru rî olan b ü tü n tem elle- i n orada alm ış b u lu n u r. A rtık i ou te m e lle r üzerinde yüksek öğ retim güvene güvene uzm an lı- ğm b ü tü n d erinliğin i verebilir. ; : G enç b ir bilgiyi başka bilg iler- i le k arşılaştırm ak, d erinliği h e r an genişlik yardım iyle kon trol M etm ek im k ân ların a sa h ip tir. Vâ-

f\

k ıâ o m em leketlerde de «les h u - ;

inanités» denen Yunanca, Lâ- '

tm c e ve k lâ sik b ilg in in yü klü lü i si güııe karşı ten k id ler yükselm ek- i : ted ir. F a k a t, çoğu pedagoglar ; 1 veya serb est yazarlard an gelen bu ten k id ler m aarif sistem leri­ n e pek az te s ir ediyor. H a ttâ > j Avrupa m ed en iy etin in um um î f| gidişinden ayrılan Sorset siste- ; S mlndo bile klâsiklerin tahsili ve hum anités meselesi önemim mu­ h a fa z a etm ekted ir. B a n m em le­ k e tle ri d erinleşm e ile genişlem e arasındaki ahengi felseli görüş veren b ir um um î k ü ltü r yardı- ;

mlyle temin ediyorlar. Asm bir I d erinleşm eden doğabilecek kri- || zin ön ü n e böylece geçiyorlar, ve ;.j aşırı b ir genişlem eden böylece

M

k u rtu lu y orlar. B iz İse kend i $ h ü m anizm im izi b ıra k tık : B a tı ! m ille tle rin in yolu n a girm edik. ! ı K lâ sik kü ltü rü , fe ls e fî görüş

f\

genişliğini, Tü rkçeye ve yaban - : c ı b ir d ile h âk im o lacak kad ar yazı yazm a jiücüntl verem iyoruz. G eçtiğim iz 12 yü zyılın tecrü lje-

H

lerim yeteri kadar öğretmediği- ft| m iz gibi, yöneldiğim iz yeni m e- i d en iyetin 25 yü zyıllık teerü b ele

%

rin l de alacak gibl'lhazirlanm iyo i ruz. B u zay ıf tem el üzerind e İH d erinleşm enin , u zm an lığın b ir M m ânâsı vard ır; İnsan b ilg isin in ; b ü tü n d alları arasındaki bağ- İ i la n tıla rı jjö recek kad ar yukar- i dan bakm a gücünden m ah ru m : j b ir İn sand a derinleşm e ve «İh tı- ; saslaşma» yalnızca körleşmeden : ib a re ttir.

Referanslar

Benzer Belgeler

藥學科技期末作業---二十一世紀醫學新希望影片心得 班級:藥三 B 姓名:蔡婉宣 學號:B303097127

Sovyet Dönemi Özbek Edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan Gafur Gulam, toplum tarafından oldukça sevilen ve saygı gören bir yazardır.. Anahtar

Türkiye ekonomisi içinde de önemli bir paya sahip olan ve dış koşullara karşı oldukça hassas bir yapıda olmakla birlikte ekonomik ajanların karar mekanizmalarını hızla

Zhang Zhi (Ganoderma comphoratum Zang et Su) was published in 1990, a new species of fungus, chemical composition of unknown.. In this experiment, acetone 15 grams of fruiting

Karaciğerde ölçülen MT içerikleri ise Gökpınar ve Adıgüzel Barajı arasında p<0,001 seviyesinde, Gökpınar Çayı ve Adıgüzel Barajı arasında p<0,001

Muhterem ailenin kayıp dosyası XII «Hikâye» — Halk edebiyatından örnekler. Taha Toros

Suyun canlılığın temel öğelerinden biri olarak kabul edildiği düşünülürse, belki de Eu- ropa gibi buzullarının altında büyük okyanus- lar olan uydularda

Titanik battığı za­ man birçok kimsenin hayatla­ rını nasıl kaybettikleri tama-. miyle

ya bunlar üzerinde tasarrufu hakkını gösterer. vesikaları şirkete tevdi eden kimse de kendini umumi heyette temsil ettirmek hakkım haizdir. Bu şıkkı Ticaret Kanunu

Bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket

j) Cuma Heyetinin; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu kararda belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin

Berlin Kongresinde Doğu Anadolu Bölgesindeki altı ilde (Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Mamuratül-aziz, Diyarbakır) ıslahat yapılmasına dair yapılan baskı

Bu çal ış malar, 5-HT metabolitleri üzerinde post- mortem olarak yap ı lan çal ış malar, santral sinir siste- mindeki metabolikler üzerinde yap ı lan çal ış malar,

1f the pa- tient's condition is appropriate, partial cranial radiotherapy yields the longest disease-free and total survival times (The mean disease-free survival is 38.5 months

KÜLTÜR VARLIKLARI: Tarih öncesine tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili kurulan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama

Bunlar hayata geçirilirken TAPDK‟nin en duyarlı ve etkin kurumların baĢında yer almasını, ekonomik ve idari düzenleyici rolünün yanında toplumsal

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım

seçici kurul, bu yıl içinde yayım­ lanan şiir kitapları arasında yap­ tığı değerlendirme sonucu, “ Dil-. (Arkası

Ayrıca gelişmiş ülkelerde semptomatik İM’nin sıklıkla gö- rüldüğü yaş grubu olarak kabul edilen geç adolesan ve genç erişkin yaş grubu, bizim çalışmamızda da en

EPTB tan›s› için aranan kriterler; ekstrapulmoner odaktan al›nan örne¤in kültüründe Mycobacterium tuberculosis’in izo- le edilmesi (BACTEC TB 460, Becton Dickinson

X I I Levha Kanunu bu i k i âmme suçunun yanında yalan yere şahadeti, hâkime rüşvet vermeği, geceleyin başkasının evini veya mahsulünü yakmayı (kundak koymayı),

Faruk Gürtuna, Kitâb-ı Siyer-i Nebî, Ġstanbul: Sağlam Yayınları, 1977; Mustafa Erkan, Sîretü‟n-Nebî (Tercümetü‟z-Zarîr)İnceleme-Metin I-IV, Ankara

Keywords Heating • Environmental impact • Turkey • CO 2 emissions • Green- house Gas Emissions • Carbon dioxide emission reduction effect • Carbon dioxide emission reduction