8.SINIF LGS TÜRKÇE DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI (25)

Tam metin

(1)

DENEME

DENEME

66

BİLAL KIŞ

TAŞKIN SOYSAL MEHMET AKİF ÜNALDI OSMAN NURİ CEYLAN

8

.

SINIF

20

40

DENEMEDE SORULAN SORULARIN ÜNİTELERE GÖRE DAĞILIMLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SÖZCÜKTE ANLAM %20 1 2 5 18 CÜMLEDE ANLAM %10 4 19 PARAGRAFTA ANLAM %30 6 9 11 13 16 20 SÖZ SANATLARI %5 3 FİİLİMSİ %10 8 15 CÜMLENİN ÖGELERİ %5 12 YAZIM KURALLARI %5 7 NOKTALAMA İŞARETLERİ %5 14 SÖZEL MANTIK %5 10 GÖRSEL OKUMA %5 17 I. dönem konularını kapsar.

(2)

MODEL EĞİTİM Y A YINLARI MODEL EĞİTİM Y A YINLARI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “inmek” söz-cüğü karşısında verilen anlama uygun kullanıl-mamıştır?

Cümle Anlam

A) Söğüt ağaçlarının ara-sından yokuşu inince çeşmeye ulaştım.

Yukarıdan aşağı doğru gelmek B) Ayakkabıcı on lira daha

inince ayakkabıları

sa-tın aldım. Fiyatı düşmek C) Yağmurla coşan

derele-rin suyu ertesi gün eski seviyesine indi.

Alçalıp eski du-rumuna dönmek D) Kar yağınca dağdaki

kurtlar şehre indi. Gitmek, varmak

2. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcük denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili söz-cük eş seslidir?

A) Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer Ay geçmiyor ki almayayım gamlı bir haber. B) Kalbim zaman zaman bu haberlerle burkulu; Zihnim düşünceden dağınık, gözlerim dolu. C) Kaybetti asrımızda ölüm eski hüznünü, Lakayt olan mühimsemiyor gamlı bir günü. D) Çok şey bilen diyor: “Gidecek her gelen nesil

3. O çay ağır akar, yorgun mu bilmem Mehtabı hasta mı solgun mu bilmem Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem Yüce dağ başında siyah tül vardır.

Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI Şiirde kullanılan söz sanatları aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Kişileştirme – benzetme B) Abartma – benzetme C) Kişileştirme – abartma D) Kişileştirme – konuşturma

4. I. Sıcak hava ve susuzluk yüzünden son derece bitkin bir haldeydim.

II. İki araba bu sokakta karşılaşırsa mutlaka biri geri dönerdi.

III. Parasını zamanında koruyamadığı için şimdi çok pişman oldu.

IV. Temiz bir su bulmak için kasabada dolaşıyor-duk.

V. Büyük bir kütüphanede kitapların arasına dal-mıştı.

Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde ne-den-sonuç ilişkisi vardır?

(3)

MODEL EĞİTİM Y A YINLARI MODEL EĞİTİM Y A YINLARI

5. Metinde geçen “Türkiye ekonomisinin kalbi” söz-cük grubunda anlatılmak istenen aşağıdakiler-den hangisidir?

A) En kalabalık bölge

B) En çok tarım yapılan bölge C) En çok üretim yapılan bölge D) En çok harcama yapılan bölge

6. Metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı B) Gezi yazısı C) Deneme D) Hikâye

7. Parçadaki yazım yanlışı nasıl düzeltilebilir? A) “Türkiye ekonomisinin” yerine “Türkiye

Ekono-misinin” yazılarak

B) “Marmara Bölgesi” yerine “Marmara bölgesi” yazılarak

C) “Yağcılar Köyü’nde” yerine “Yağcılar köyünde” yazılarak

D) “Keleş ilçesinin” yerine “Keleş İlçesi’nin” yazıla-rak

8. Altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat-fiil

değil-dir? A) oturan B) değen C) yürüyenler D) düşmüş Sıra sıra kerpiç evlerin saçaklarında oturan peştemallı, al yazmalı kadınlar ve bastonlarına dayanmış ihtiyarlar… Diğer yanda çocuklar ve allı pullu yazmalarıyla gülüşen genç kızlar… Saatler süren yolculuktan sonra toprağa değen ayaklarımız sanki bizleri zaman tüneline sokmuştu. Ak saçlı Erozyon Dede’nin ardından yürüyenler, toprakla bütünleşmiş nasırlı elleri sıktıkça adeta Fakir Baykurt’un öykülerine doğru zamanda yolculuk yapıyordu. Türkiye ekonomisinin kalbi Marmara Böl- gesi’nde, üstelik tekstil ve otomotiv sanayi ile ülkenin en zengin illerinden Bursa’ya 66 km uzakta, Ke-leş ilçesinin Yağcılar Köyü’ndeydik. Köydeki hane sayısı 1979 yılından bugüne 150’den 100’e düşmüş, köy nüfusunun üçte biri büyük şehirlere göç etmişti. 5-8. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

(4)

MODEL EĞİTİM Y A YINLARI MODEL EĞİTİM Y A YINLARI

9. Lirik şiir; aşk, ayrılık, özlem, hasret, ölüm gibi kor-kuları işleyen duygu dolu şiirlerdir. Sözcük anlamı “çoşkun, ilhamla dolu” demektir. Okurun kalbine seslenen bu şiir eskiden Yunanlarda “lir” adı veri-len sazlarla söyveri-lendiği için bu ismi almıştır. Tanzi-mat edebiyatında rebabi, halk edebiyatında koş-ma, divan edebiyatında gazel, lirik şiirlere örnektir. Yahya Kemal, Cahit Külebi, Ahmet Muhip Dıranas gibi şairler edebiyatımızda lirik şiirle ilgili eser ve-ren bazı şairlerimizdir.

Bu metinde lirik şiirle ilgili aşağıdakilerden han-gisine değinilmemiştir?

A) Diğer şiir türleri arasındaki yerine B) Kelime anlamına ve işlediği konulara C) Türk edebiyatında bu türü kullanan şairlere D) Neden bu ismi aldığına

10. Bir tiyatro ekibi Edirne, Bursa, Çanakkale, Deniz-li, İzmir ve Manisa illerini kapsayan bir turneye çı-kacaktır. Her ay bir ilde sahneye çıkacak olan grup, turneye nisan ayında başlayacaktır. Grubun hangi ilde hangi ayda olacağıyla ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:

• Turne, İzmir’de bitecektir.

• Çanakkale’ye gidildikten sonraki ay Edirne’ye gidilecektir.

• Temmuz ayında Manisa’da sahneye çıkılacak-tır.

• Denizli’ye Bursa’dan önceki aylardan birinde gi-dilecektir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?

A) Nisan ayında Çanakkale’ye gidilecek. B) Edirne turnesi haziran ayındadır.

C) Manisa’dan hemen sonra Bursa’ya gidilmiştir.

11 ve 12. soruları

aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Çocuklar, anne babaları tarafından koşulsuz sevil-diklerini hissediyorsa hayatta her zaman bir adım önde olurlar. Koşulsuz sevilen çocuk kendini de-ğerli ve farklı hisseder. Bu duygulardan güç alan çocukların gelişimi daha sağlıklı olur. Sağlıklı bir kişilik yapısı geliştirmenin en güçlü yardımcısı ço-cukların sevildiklerini bilmesidir.

11. Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi

aşağıdaki-lerden hangisi olabilir?

A) Çocukları sağlıklı birer birey olarak yetiştirmek isteyen anne babalar öncelikle onları koşulsuz sevmelidir.

B) Anne babaların önemli görevlerinden biri çocuk-larını sağlıklı birer birey olarak yetiştirmektir. C) Çocuk yetiştirirken anne babalar değişik

yön-temleri sabırla denemelidir.

D) Özgüveni yüksek olan çocukların hayata bakı-şı diğerlerinden daha farklı olur.

12. Metindeki altı çizili cümlede aşağıdaki

ögeler-den hangisi yoktur?

(5)

MODEL EĞİTİM Y A YINLARI MODEL EĞİTİM Y A YINLARI

13. Disneyland’da gezginlerin rahatı ve dirliği için her şey düşünülmüş. Geniş araba parkı, benzin istas-yonu, banka, danışma büroları, yemek bölümleri, dünyanın her yanıyla bağlantılı telefonlar, PTT hiz-metleri bunlardan bazıları. Bunların yanında daha ilginç hizmet bölümleri de var: kayıp eşya bürosu, emanet dolapları, engelli gezginler için kiralık is-kemle ve taşıt veren bölüm.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-gisi ağır basmaktadır?

A) Betimleme B) Örnekleme C) Tanımlama D) Karşılaştırma

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla

gösterilen yere farklı bir noktalama işareti ge-tirilmelidir?

A) İhtiyar kadın susmak bilmiyor( ) bağırarak et-rafındakilere saldırıyordu.

B) Bu( ) onu son görüşümdü.

C) Bir şeyler söyledi( ) bakındı, evine gitti. D) Sürekli sırtını, kafasını kaşıyor( ) arada

kaça-mak bakışlarla bize bakıyordu.

15. Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca Yol almış hayatın ufuklarınca O hızla dağları Ferhat yarınca Başlamış akmaya çoban çeşmesi.

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL Yukarıdaki şiirin hangi dizesinde fiilimsi

yok-tur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

16. Eskiden beri bir ilgim ve merakım vardı. Üniversi-tede bölümünün olduğunu öğrendim. Aileme söy-leyince başta karşı çıkıp “Erkek mesleğidir.” dedi-ler. Ben çok kararlı bir şekilde ısrar ettim. Çünkü sevdiğim mesleği yapmak istiyordum. Üniversite-ye gittiğimde çok şaşırdım çünkü sınıftaki tek kız bendim. Hatta sınıfa ilk girdiğimde beni öğretim gö-revlisi sandılar. “Ben de öğrenciyim.” dediğimde şaşırdılar. Sonra herkes kabullendi, saygı duyma-ya başladı.

Bu paragraf aşağıdaki soruların hangisine ve-rilmiş bir cevap olabilir?

A) Sizi sınıf öğretmeni olmaya iten sebep nedir? B) İtfaiye görevlisi olmayı nasıl tercih ettin? C) Mesleğinle ilgili yaşadığın zorluklar nelerdir? D) Sizce bayanların bu tür mesleklerde başarılı

(6)

MODEL EĞİTİM Y A YINLARI MODEL EĞİTİM Y A YINLARI

17. Arkadaşının düğününe gitmek için bir takım elbise almak isteyen Ali, mağaza görevlisine şunları söylemiştir:

Desensiz ve koyu renk bir takım istiyorum.Aynı zamanda gömlek ve kravat da alacağım.

Hepsi için 500 TL bütçeye sahibim. Daha fazlasını ödeyemem.

Buna göre Ali’nin aşağıdaki takımlardan hangisini alması gerekir?

Ceket 250 TL Pantolon 200 TL Gömlek 45 TL Kravat 25 TL Ceket 225 TL Pantolon 175 TL Gömlek 75 TL Kravat 50 TL Ceket 225 TL Pantolon 125 TL Gömlek 75 TL Kravat 25 TL Ceket 250 TL Pantolon 150 TL Gömlek 80 TL Kravat 20 TL A) B) C) D)

(7)

MODEL EĞİTİM Y A YINLARI MODEL EĞİTİM Y A YINLARI

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iş yapmamak

için bahaneler ileri sürmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) İşin üstesinden gelmek için bizden yardım isti-yordu.

B) Ekmeğini taştan çıkarır o, kesinlikle aç kalmaz. C) Sürekli ipe un seriyor ve beni zor durumda

bı-rakıyordu.

D) Bir işte dikiş tutturamadı, şimdi de boş boş ge-ziyor.

19. (1)Bursa şehir merkezinin güneyinde yer alan Ulu-dağ, 1961 yılında “Milli Park” yapılmıştır. (2)2543 metre yükseklikte olan Uludağ, Marmara Bölge-si’nin en yüksek noktasıdır. (3)Zengin ekosistem ve biyolojik çeşitlilikte birlikte doyumsuz bir man-zaraya sahiptir. (4)Bu dağda 46 tür kelebek ve 11 tür bombus arısı tespit edilmiştir.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi kanıt-lanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

20. Celsus Kütüphanesi, Efes’te bulunan en güzel ve en ünlü yapılardan biridir. İlk Çağ uygarlıklarından İyonya döneminde inşa edilen bu kütüphane iki kat-lıdır. Zamanında 14.000 kadar kitaba ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Yapının kalıntıları üzerin-de yapılan çalışmalar, ön cephenin iki katlı görü-nümüne karşın, yapının üç katlı olduğunu göster-mektedir. El yazmaları rulolar halinde, galerilerden oluşan üst katlarda saklanmıştır. 3. yüzyılda böl-gede olan depremler sırasında okuma salonu yan-mış, ancak daha sonra tamir edilmiştir. Ön yüzü-nün yine Orta Çağ’da yaşanan bir deprem sonucu yıkıldığı sanılmaktadır.

Bu paragraftan Celsus Kütüphanesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ne zaman inşa edildiğine B) Görünümüyle ilgili bilgilere C) Hangi afetlerden etkilendiğine D) Kim tarafından yaptırıldığına

(8)

5. SINIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A A B C D C D A B C A D A B B D A C B 7. SINIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C B A B C A B C C D B B C B A C B C A 6. SINIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D A C C B B A A D C B D D B A A B A A 8. SINIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B A A C B C D A C A C B D B B C C C D

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :