10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı (3)

58  Download (0)

Tam metin

(1)

KAYHAN ERGUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

Adı-Soyadı: A GURUBU

Sınıfı-No:

Ben yürürem yana yana ışk boyadı beni kana Ne âkilem ne divane gel gör beni ışk n’eyledi Geh eserem yeller gibi geh tozarım yollar gibi Geh akaram seller gibi gel gör beni aşk n’eyledi Yunus Emre 1. Yukarıdaki şiir ile ilgili aşağıda istenenleri yazınız.( 10 P ) Nazım Türü Nazım Birimi Redif Kafiye Şeması Tema

2. ”Seller iner derelerden geçilmez” mısrasında altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) Zaman eki almıştır. B) Fiil kökünden türemiştir. C) Etken çatılıdır.

D) İşi yapan belli değildir. E) Türemiş bir fiildir.

3. Aşağıdakilerden hangisi maninin özelliklerinden değildir ?

A) (aaxa) şeklinde bir kafiye şeması vardır. B) Genellikle 7’li hece ölçüsüyle yazılır. C) Hemen her konuda söylenir.

D) Nazım birimi beyittir.

E) Düz,cinaslı,yedekli gibi çeşitleri vardır. 4. Aşağıdaki tabloda verilen yargıların

karşısına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.( 10 P )

İslami dönemin ilk esri Kutadgu Bilig’tir.

Milli Edebiyat sanatçıları hikayelerde bireysel temalar işlemişlerdir.

Atabetü’l Hakayık siyasetname özelliği gösterir.

Divan-ı Hikmet,dini-tasavvufi halk şiirinin başlangıcı sayılır.

Hoca Ahmet Yesevi’nin yazdığı şiirlere “Hikmet” adı verilir.

5.Aşağıdaki boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz.( 15 P )

a) ……… Türkçe’nin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.

b) ………tasavvufi bir eser olup Ahmet Yesevî tarafından yazılmıştır.

c) Geçiş dönemi eserleri ……… lehçesiyle yazılmıştır.

d) İslami dönemin ilk dil ve edebiyat ürünleri ……… Türkçesiyle yazılmıştır. e) ……… alegorik bir eserdir, dört sembolik kahramanın karşılıklı konuşmalarından oluşur.

6. Aşağıdakilerden hangisinde âşık tarzı Türk halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir? A) Semai,varsağı,koşma,destan B) Mani,ninni,semai,varsağı C) Semai,ilahi,nutuk,koşma D) Türkü,destan,koşma,deme E) Destan,varsağı,koşma,şathiye 7. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden değildir? A) Tegazzül B) Mersiye C) Fahriye D) Dua E) Nesib

8.Aşağıdakilerden hangisi farklı bir döneme ait olabilir? A) Divan-ı Hikmet B) Kutadgu Bilig C) Divanı Lügati’t Türk D) Mecalisü’n Nefais E) Atabet’ül Hakayık

9) “-ce” eki “-e göre,gibi,kadar” edatlarının anlamını karşılayacak şekilde kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki “-ce” eki bir edatın yerini tutmamıştır ?

A) Bize her zaman dostça davranmıştır. B) Bunca sıkıntıya niçin katlandım sanıyorsun?

C) Karşındaki memura insanca davranmalısın.

D) Gönlümce bir işe girmeyi öyle istiyorum ki !

E) Yıllar sonra sınıfça bir karar almayı başarabildik.

(2)

10. “Çalışmadan haberi olunca / hararetli bir şekilde / tartıştılar.” Cümlesindeki altı çizili söz gruplarının türleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Zaman zarfı, durum zarfı, işteş fiil B) Durum zarfı, zaman zarfı, etken fiil C) Durum zarfı, durum zarfı, edilgen fiil D) Miktar zarfı, zaman zarfı, geçişli fiil E) Zaman zarfı, yer-yön zarfı, oldurgan fiil 11. Yağmur yağıp saçıldı

Türlü çiçek suculdı Yinçü kapı açıldı

Çından Yıpar yugruşur

Yukarıdaki şiirin kafiye şeması ve kafiye türü hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

A) aaba / “-dı” lar tam kafiye B) aaaa / “-ldı” lar zengin kafiye C) aaax / “-ç” ler yarım kafiye D) abab / “-ılldı” lar zengin kafiye E) abba / “-açıldı” lar cinaslı kafiye

12. (I) Son zamanlarda Molla kasım sık duyduğumuz ismlerdendir.(II) Daha ziyade ortalığın toza dumana döndüğü anlarda onu görürüz sahnede.(III) Her kafadan bir ses çıktığında ,gidişata gizem vermek

gerektiğinde ortaya çıkar.(IV) Onun çalışma alanı oldukça geniştir.(V) Her konuyu

bildiğini veya her işten anladığını kendisi söyler.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaç vardır ?

A) I B) II C) III D) IV E) V

13. A benim bahtı yârim Gönlümde tahtı yârim Yüzünde göz izi var, Sana kim baktı yârim ?

Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisine benzemektedir ?

A) Koşma B) Semai C) Türkü D) Mani E) Ninni

14.Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır ?

A) Koşma dîvan edebiyatı nazım şekillerindendir.

B) İlahilerde Allah’a duyulan aşk ve din temaları işlenir.

C) Divan Şiirinde en çok kullanılan nazım birimi beyittir.

D) Divan- Lügati’t Türk Kaşgarlı Mahmut’un eseridir.

E) Eski Türklerde bir kimsenin ölümünden sonraki törene “yuğ” adı verilir.

15. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerindendir ?

A) Kerem il Aslı B) Leyla ile Mecnun C) Ferhat ile Şirin

D) Kanlı Koca Oğlu Kanturalı E) Yusuf ile Züleyha

16. Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dün ü günü Bana seni gerek seni Yunus Emre

Yukarıdaki dörtlükte şair “Bana seni gerek seni” derken ne anlatmak istemektedir ? A) Ekmek istemektedir, acıkmıştır.

B) Allah’a kavuşmak istemektedir. C) Susamıştır, su istemektedir.

D) Sevdiği kızı beklemektedir, onu özlemiştir. E) Uykusu gelmiştir, uyumak istemektedir. https://www.sorubak.com

Not : Test sorularının her biri 5 ‘er puandır. Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :