• Sonuç bulunamadı

[Duygu Aykal'a ait vefat ve başsağlığı ilanları]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Duygu Aykal'a ait vefat ve başsağlığı ilanları]"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BAŞSAĞLIĞI

Değerli Sanatçı

DUYGU AYKAL’ın

zamansız vefatı nedeniyle başta eşi Ork. Şefi Devlet Sanatçısı Sn. Gürer AYKAL olmak üzere ailesi, tüm

yakınları ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası

(2)

BAŞSAĞLIĞI

Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve devlet sanatçısı dostumuz, arkadaşımız Gürer Aykal’m değerli eşi Devlet Balesi koregraflarmdan

D U Y G U AYKAL’ın

vefatım büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Müteveffaya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

BÜLENT AKARCALI VE EŞİ

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

(3)

Aliye ve Mithat Yenen’in değerli kızları, Kaya ve Betül Yenen’- in, Gönül ve Doğan Öney’in, Sevgi Soysal, izzet Yenen’in, Mine ve Adnan Kazmaoğlu’nun kardeşleri,

Oğuz, Tunç, Alp, Ali Yenen ile Yasemin Sağırboyu’nun halaları, Aylin Kabaoğlu, Sezin Öney, Korkut Nutku, Defne ve Funda Soy­ sal ve Araş Kazmaoğlu’nun teyzeleri,

Şadiye ve Tevfik Aykal’ın gelinleri, Erdoğan ve Ergün Aykal’ın, ic- lal ve Hayri Özgül’ün, Güleren ve Doğan Cangal’ın yengeleri, Ke­ rem, Emre ve Can Aykal’ın anneleri

ve

Gürer Aykal’ın sevgili eşi

DUYGU AYKAL

8 Ocak 1988 Cuma günü vefat etm iştir. 14 Ocak 1988 (Bugün) Per­ şembe günü saat 10.30’da Ankara Devlet Opera ve Balesi önünde yapılacak anma töreninin ardından, cenazesi Maltepe Camii’nde kı­ lınacak öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

AİLESİ

|

Çağdaş Haftalık Haber Dergisi

ACI KAYBIMIZ

Devlet Opera ve Balesi’nin değerli koreografı,

seçkin insan

D U Y G U

A Y K A L ’ı

8.1.1988 günü zamansız kaybetmenin derin üzün­ tüsü içerisindeyiz. Başta Cumhurbaşkanlığı Sen­ foni Orkestrası Şefi Devlet Sanatçısı Prof. Gürer Aykal olmak üzere, kederli ailesinin acısını yürek­ ten paylaşır, merhumeye Tanrı’dan rahmet dileriz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI SANATÇILARI VE

(4)

den 1.500.000.000 (birbuçuk milyar) TL. tutarındaki ödenme­ miş bölümün, 1.2.1988 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesine karar verilmiştir.

Bu karar gereğince, pay sahibi ortaklarımızın taahhütleri­ nin yüzde 18.75 oranındaki bölümlerini ikinci apel olarak, 1.2.1988 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar, T. Garanti Bankası Galatasaray Şubesi’ndeki 400013 sayılı bankamız he­ sabına yatırmaları saygı ile duyurulur.

BİRLEŞİK TÜRK KÖRFEZ

BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU

Önce SEVGİ’yi ve şimdi seni yitirdik

DUYGU

“ BULUTLAR NEREYE GlDER?”

Kardeşlerin

KAYA-GÖNÜL-İZZET-MİNE

Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu-tstanbul

...

DOKTOR ALINACAKTIR

Türkiye Demir Çelik işletmeleri mensupları Sağlık Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı na ait halen Karabük’te faaliyette bulunan

ÖZEL DEMİR ÇELİK HASTAHANESİ

için muhtelif branşlarda

• UZMAN HEKİM • PRATİSYEN HEKİM

alınacaktır. isteklilerin kısa özgeçmişleri ile birlikte aşağıdaki adrese müracaatları rica olunur.

Müracaat: ___________________________________ .

Ö Z E L DEM İR Ç E L İK H A S T A H A N E S İ .K A R A B Ü K Tel: 83 410 (Kod 463)

Aliye ve Mithat Yenen’in değerli kızları; Kaya ve Betül Yenen’in, Gönül ve Doğan öney’in, Sevgi Soysal’m, İzzet Yenen’in, Mine ve Adnan Kazmaoğlu’nun

kardeşleri;

Oğuz, Tunç, Alp, Ali Yenen ile Yasemin Sağırboyu’nun halaları; Aylin Kabaoğlu, Sezin öney, Korkut Nutku, Defne ve Funda Soysal ve Araş

Kazmaoğlu’nun teyzeleri;

Şadiye ve Tevfık Aykal’ın gelinleri; Erdoğan ve Ergün Aykal’ın, Iclal ve Hayri özgül’ün, Güleren ve Doğan Cangal’ın yengeleri;

Kerem, Emre ve Can Aykal’m anneleri ve

Gürer Aykal’ın sevgili eşi

DUYGU AYKAL

8 Ocak 1988 cuma günü vefat etmiştir. 14 Ocak 1988 (bugün) perşembe günü saat 10.30’da Ankara Devlet Opera ve Balesi önünde yapılacak anma töreninin ardından, cenazesi Maltepe Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Cebeci

Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

AİLESİ

B İL SA K ’TA B U G Ü N

19.00 Aydınlar, Türkiye, Teknoloji 2:

“Teknoloji Kimden Yana?”, Ufuk AKDAĞ.

GÖRSEL SANAT ATÖLYELERİ

Mehmet GÜLERYÜZ ile Resim Çalışmaları 10.00 Café-Foyer Yerli basın, çay, kahve, hafif içkiler. 17.00 Café-Bar 18.00 BİLSAK RESTAURANT EROL PEKCAN-FATİH ERKOÇ-ERGUN ÜÇLÜSÜ BİLSAK Sıraselviler Caddesi, Soğancı Sokak 7, CİHANGİR.

143 28 79-143 28 99

17-27 yaşların d a bayan lar İn g iltere’de ç o cu ğ a b a k , k a rşılığın d a İn gilizce

'7T-Sevgili

DUYGU

AYKAL

Her zaman kalbimizdesin

OKTAY - DUYGU VARLIER

[MflcIBRÖZGÜN MÜZİK YAPIM SflPA BAĞCA* SUNAR

F"-*"* Müzik Dünyasında

DESTE GÜNAYDIN

Olayı

CANIMI YOLUNA KOYDUĞUM

Tüm Plakçılarda

Stüdyo : Değişim

Tonmeister SEZER BAĞCAN I M Ç 6 Blok 6506 Unkapanı-lst. Tel: 512 58 32 işte.... Arşivlik bir kaset daha..

TEŞEKKÜR

G.A.T.A. Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde geçirdiğim (Aorto Kroner By Pass) ameliyatımı başarı ile yapan başta Hastane

Komutanı Baştabibi eşsiz insan, değerli hekim

PROFESÖR DOKTOR TUĞGENERAL

ÇETİN GÜRLER

olmak üzere

Doçent Doktor Albay ÖMER ÖZTÜRK, Operatör Doktor HALİL TÜRKOĞLU, Operatör Doktor AYTEKİN ÖZDEMİR,

Asistan Doktor ALİ KOCAİLİK, Asistan Doktor M UTASIM SÜNGÜN, Anestezist Doçent Doktor Albay UĞUR ORAL,

Kardioloğ Doçent Doktor Albay MUHARREM COŞKUN, Kardioloğ Doçent Doktor Yarbay

MEHMET DİNÇTÜRK,

Uzman Doktor Yarbay YUSUF ERZURUM, Uzman Doktor Binbaşı SALMAN ÇELİK

Ue

Kardioloji ve Kalp Damar Servisi hemşire, hastabakıcıları ve hastane tüm çalışanlarına teşekkür eder, minnet ve şükranlarımı

sunan m ..

LEVAZIM KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ZEKERİYA ENNİCE ve EŞİ

(5)

Can kardeşimiz,

güzel yengemiz,

’muz

bulutların gittiği yere kaydı.

Güzellikleri içimizde hep yaşayacak.

Gülören, Doğan,

_______ Mine, Lale Cangal

Çağdaş dans sanatımızın öncülerinden, koreograf,

DUYGU AYKAL’ı

Kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Tüm yakınlarına ve bale dünyamıza başsağlığı dileriz.

l.Ü .D .K . Çağdaş Bale Topluluğu adına Cem Ertekin

A nnem iz, eşim,

dünyamız

DUYGU’muzu

perşembe sabahı 10.30 “doğum yeri”

Opera’dan alıp Maltepe Camii’ndeki

namazdan sonra, ikinci yaşamını sürdüreceği

Cebeci M ezarlığında toprağa veriyoruz.

Güzellikleri ışığımız olacak.

Can, Emre, Kerem,

Gürer Aykal

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi

DUYGU

aıman ueneı seKreterı ı-ıkrı Sağlar, milletvekilleri tarafından da eleştirildi. SHP TBMM grup toplan­ tısında konuşan milletvekilleri Sağ- la r ’ın, “ açıklam alarında daha dikkatli olmasını” istediler.

SHP Genel Başkanı Erdal İnö­ nü, parti meclisinde Genel Sekreter Sağlar ve MYK’ya gösterilen tepki ile örgütler konusunda alman kararlarla ilgili olarak, “ Parti meclisi kendi yet­ kisini kullanmış, kararım vermiş”

dedi.

İnönü, dün akşam üzeri yoğun eleştirilere hedef olan Genel Sekre­ ter Sağlar ve yardımcısı Erol Ağagil ile TBMM’deki odasında bir görüş­ me yaptı. İnönü, görüşmeden sonra Sağlar’Ia birlikte parlamentodan ay­ rılırken, MYK’nın kendisine tüzüğe aykırı olarak yetki devretmesi eleş­ tirileri konusundaki soruları, Be­ nimle ilgili bir sorun varsa benim olduğum toplantıda konuşulmalı

diye yanıtladı

Eleştirilere hedef olan Fikri Sağ­ lar ise İnönü’yle görüştükten sonra gazetecilerin sorusu üzerine, “ Parti m eclisin in kararını norm al karşıladığını” söyledi.

Referanslar

Benzer Belgeler

Sa- ul Perlmutter başkanlığındaki Süpernova Kozmoloji Projesi ekibi ve Adam Riess’in kilit rol oynadığı Brian Schmidt başkan- lığındaki Yüksek-z Süpernova araştırma

We calculate the collisional width of giant quadrupole excitation for 12"Sn nucleus at finite temperature in Thomas-Fermi approximation using a description for the

Representative HPLC-DAD chromatogram of (a) lutein calibration solution, (b) zeaxanthin calibration solution, (c) non-irradiated egg yolk extract, (d) irradiated egg

Bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama çabaları içinde yer alan bütün farklı parçaların hedef tüketicilere tek ses, birleştirilmiş bir mesaj ve imajla ulaşması

man Şahin, Nail Çakırhan’m bir başkaldırı şairi olduğunu vurgularken, gazetemiz yazan ve Mimarlar Odası Genel Baş­ kanı Oktay Ekinci de, Çakır- han’ı

Osman Ferid Beyin mühiir- darlığı tarihine göre, büyük kızının a- lâkalı olamıyacağı, benim gibi tarihle uğraşanlar değil, alelâde bilgililer b ile ,

Yerebatan’da ayrıca klasik tuğla ve tonozların restore edilerek orijinal görüntüsünün sağlandığı, sütunlar arasında eksik olan 130 ton gergi demirleri yapılarak