• Sonuç bulunamadı

[Son Halife Abdülmecit Efendi'nin mali durumları ile ilgili Salih Keramet Nigar ve Maliye Bakanlığı arasındaki yazışmalar]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Son Halife Abdülmecit Efendi'nin mali durumları ile ilgili Salih Keramet Nigar ve Maliye Bakanlığı arasındaki yazışmalar]"

Copied!
10
15
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

T. C.

M ALÎYE V E K ÂL ET İ İ s t a f l b H ' l ' Vilâyeti Defterdarlığı M i l l î E^î H. Jt& Ü; K. x

"5X231/49

O

/ S '10/9 43 S a l i h Nigar

Orta köyde muallim Naci caddesinde 1X8 N .r a d a

ö_.

S a k ı t h a l i f e y e a i t eşyanın t a r a f ı n ı z d a n

müzayede i l e s a t ı l a c a ğ ı habe r a l i n m i ş t i r « T a r i h ve sarı tat d e ğ e r l e r i o l a n e s e r l e r i n ayr ıl m ada n s a t ı l m a m a s ı ve s a t ı l a ­ cak bütün eşyanın b i r l i s t e s i n i n hemen D e f t e r d a r l ı ğ a t e v d i i ehemmiyetle r i c a olunur.

D e f t e r d a r V.Y

^ ---* - * —S>--- &-- K a.__ _

M u h i t t i n Sürün

(2)

. . . ¿ J * . ; T -fe S K -e

t-'x \ 'N

^ • t ^ > > ^Ay)>>y, y / y y y > > V ^ ‘ , .

^ ^ y ^ .(\ ''^ y ^ v <0* ? ^ ^ / i^ -O ».y /

" ~' • » Ä v

r/*y Aİ^£- ^ f> <y/c^. -

a

A '

u

» y,x - / /

^ x

* / f s S c ' j \ s ^ y s ^ s fJx'X ? ! \¿

. A

V \ ^ ^ t / s N » J^- ¿)~-f \ i)-J y

(3)

T.C . M A L İ Y E V E K A L E T İ N E

Özü:

AbdülAziz oğlu AbdülMecide a la c a ğ ın ın gönderilm esine i z i n d i l e ğ i

P a r is t e 15# Avenue Maréchal Maunoury dc oturan müekkilim AbdülAziz oğlu AbdülMecid harp ve i ş g a l v a z iy e t i yüzünden uzun zamandan b e r i Hindistan- dan g e l i r i n i alamamakta ve s ı k ın t ı çekmektedir.

İsta n b u l D e ft e r d a r lığ m c a T a sfiy e Kanunu gergince i k i y ı l önce s a t t ı r ı ­ la n emlâkinin bedelinden bana teslim e d ile n kısmı C. Merkez Bankası İ s ­ tanbul şubesinde 2/18669 N . l ı Kararname gereğince Fransa 545 s a y ı l ı he­ saba y a t ır ılm ış b u lu n ıyor.

Müekkilimin b irik m iş b o r ç la r ın ı ödeyerek s ık ın tıd a n k u rtu la b ilm e si iç in T a sfiy e Kanununun 7. maddesi gereğince a la c a ğ ın ın kendisine ya toptan, yahut a y lık t a k s i t l e r l e gönderilm esine lü t fe n i z i n v e rilm e s in i sa y g ıy la d ile r im .

AbdülAziz oğlu AbdülMecid v e k i l i

Istanbul,O rtaköy,M uallim Naci C ad d esi,II8 / 3 de oturan S a lih Keramet N igâr

(4)

T. C. Maliye Vekâleti Hazi ne Umum Md' ...Kambiy.o... Ankaıa, 21.VU.1944 ' Sayı:

10143

Ek: S a l i h Keramet N i g â r Ortaköy Mu allim N a c i c a d d e s i N o :118/3 A b d ü l a z i z o ğ l u Abd ü lm ec it v e k i l i İ s t a n b u l özü: 8/7/1944 t a r i h l i i s t i d a c e v a b ı d ı r : 2/18669 s a y ı l ı kararname mucibince b l o k e o l a r a k T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez bankasına y a t ı r ı l m ı ş o l a n meba- l i ğ mezkûr kararname hükmüne t e v f i k a n d e b l o k e e d i l e b i l e c e ­ ğ i nd e n, başka s u r e t l e t r a n s f e r i z n i v e r i l e m i y e c e ğ i b i l d i -i r -i l -i r .

MALİYE VEKİLİ

(5)

T . C. Maliye Vekâleti Hususi Kalem Müracaat Kalemi Md. o'i'JH-.-1- • ‘ Adres ... ■ -.Ç)^4w..<., ¿xJ[!JIíl+.irtv... ...

(6)

tarihli arzuhaliniz alınmış ve J Z .. { Z tarihinde ¿ ¿ g. n u m a r a ile varideye geçirilerek. Müdürlüğüne verilmiştir. İşiniz h a k b n d a ^ ^ '^ V ^ ''t a r i h ve ■■ numara ile yazılmıştır.

4 Öterin ]J44

Müracaat Kalemi MÜ.

MaUye Vek&Ieti

Bu V 0 a ı aldığınız tarihten itibaren en geç ( 3 0 )

A , i için d e cevap alamadığız takdirde soldaki par- koparıp imza ve tarih koyarak postaya veriniz.

(7)

T. C. M âliye V e k â le ti

Kambiyo Unum Müdürlüğüne

Özüî P a ris te muk^a b i r ftirk yu rddaşına F ran sız d ö v iz i gönderilm esine müsaade d i l e ğ i .

Türkiye Cumhuriyeti y u rd d aşı olan ve P a ris te Bd. B e rth ie r No. 178 de mukim bulunan Bay Hüseyin N ak ibe, Fransanın şim diki v a z iy e t i yüzünden maruz k a l d ı ğ ı müzayakayı b i r a z h a fifle tm e k m aksadiyle ve T.C. P a ris K onsolosluğu v a s ı t a s i y l e , e l l i Türk l i r a s ı k a r ş ı l ı ğ ı F ra n sız d ö v iz i yollamama lü t f e n müsaade byu rulm asını s a y g ıy le d ile r im ,

Ista n b u ld a Ortaköyde Muallim Naci Cad. No. 118/3 de mukim İs t a n b u l

,

12 î lk t e n r i n , 943 S a lih K eraset N ig â r

/ o -« ? * & “ * . * * Cit

(8)

Maliye Vekâleti Istanbul Kambiyo Müdürlüğü

Servisi: ...vSyahat

S a l i h Ku Ni gar

Ortaköy R a l l i m Naci Caddesi No î I I S / 3

Gzü: S. K . N i g a r hakj.

" b d ü l m e c i t i l e e ş i a t i y e i i h i s t i ’ y e göndermek i s t e d i ğ i n i z mahiye b i n l i r a i ç i n t a l e p e d i l e n müsaadenin v e r i l e m i y e c e ğ i M a l i y e Vekâ­ l e t i n i n 1 7 .7 .9 4 4 t a r i h l i ve 54305/I3/98/I say ı l m y a z ı s ı n a a t f e n Vöi 4 . 4 . 9 4 < t a r i h l i i s t i d a n ı z a cevaben beyan olu nu r.

(9)

t c Maliye Vekâleti İstanbul Kambiyo Müdürlüğü Say»: ¿ / J Servisi: S e y a h a t... ytttyfc ■r İstanbul: I I »I »94-5 . S a l i h Keramet îTigar

Ortakey M ı a l l i m N aöi cad. ÎTo sIIS / 3

Czü: H ü se y in .N ak i b hak: %

SS .8 .9 4 4 t a r i h l i i s t i d a n ı z a c e v a p t ı r .

P a r i s t e ikamet eden Hüseyin Iia k ib * e geçim m a s r a f ı o l a r a k ayda yüz l i r a l ı k , d ö v i z yol la nm as ın a müsaade olunması hakkındaki t a l e b i n i s ’ a f ı n a mevzuatın müsait bulunmadığı î & l i y e V e k a l e t i n i n 8 6 . S .944 t a r i h l i ve - - 54277A 3071 s a y ı l ı y a z ı s ı n d a b i l d i r i l m e k t e olduğu beyan olunur.

(10)

Ankara

T. C.

Ankara... ... MALİYE BAKANLIĞI He zin e U «Müdürlüğü

Kambiyo

Say‘ ....r i 3 * 3 Ek } f t ö z ü

Sâlih Keramet Nigâr

Ortaköy Muallim Naci caddesi No: 118/3 de

Dileğiniz hakkında olunacak muamelenin

*

j

tayininden evvel Hüzeyin Nakib’in ne maksatla Paris'de

|

ikamet ettiğinin bildirilmesi ve muavenete muhtaç oldu-

I

S^nun Konsoloslukça musaddak vesika ibrazı suretile

j

tevsiki lâzımdır.

\Y

MALÎYE

.BAKANI/-* .BAKANI/-* -r V,

Z.26

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Tahkime gidilen uyuşmazlıkların tamamı hakkında hakem veya hakem kurulu (kısaca “hakem”) tarafından karar verildikten sonra tahkim dosyası ve nihai hakem kararı

(II) SAYILI CETVEL - A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ. 101310001 ARTVİN 62852079 ARTVİN ÇORUH

Since some statistical weights of clusters are positive and some negative, we estimate the absolute values of these ‘‘probabilities.’’ We show that for a fixed segment

Bu deneysel çalışma sonucunda Denizli-Kaklık bölgesinden alınan traverten karot örneklerinin kuru, doygun birim hacim ağırlık, görünür porozite ve tek

In several zones o f Azerbaijan (especially in central Aran regions) geological, ecological process that happen in environment and ground waters rise to the surface

Pap Smear testi yaptıran kadınların Sağlık İnanç Modeli Ölçeği alt gruplarından ciddiyet, yarar/motivasyon ve sağlık motivasyonu algısı puan ortalaması yüksek iken, engel

Bu, 3,kişisel

Ankara ve Bilecik'teki gözlemlerinden yararlanan Memleket Hikâyeleri yapıtında yurt gerçeklerini ve toplumun türlü kesimlerinden insanların yaşayışlarını

Bu arada sormadı­ ğınız önemli bir soruna de­ ğinmek istiyorum: Yurdu­ muzdaki telif hakları soru­ nu bu. Yürürlükteki 30 yıl­ lık telif hakları kanunu

Sonra tabii ki söz dönüp dolaşıp Resim ve Heykel Müzesi’ne geliyor; Belkıs Mut- lu’ya, “Peki müzenizi nasıl koruyorsu­ nuz.. Müze hakkında çok şey

Akut koroner sendromda diğer bir hemşirelik tanısı; reperfüzyon sırasında iskemik hücrelerin irritabilitesine sekonder gelişen hız, ritim ve iletim

nilıatülarap), (Sanihatiilacem) kitap­ larını yazacak kadar arapçaya, fars- çaya vukuf hasıl etmiş bir üstada böyle dil uzatılmasını kınamıştım.. Şu anda

Üretilen levhaların fiziksel (şişme oranı, yoğunluk) ve mekanik özellikleri (eğilme direnci, yüzeye dik çekme direnci ve elastiklik modülü) belirlenmiştir.. Pres

İlk teşkilâtı yapan &#34;League&#34; i (futbol birliğini) kuran, nizamnamesini yapan it­ tihat spor klübunu (Union Klüb) bu günkü F e­ nerbahçe kulübünü

Çam türleri altındaki orman ölü örtüsünün pH sının daha düşük saptanmasına karşılık, mineral toprak pH’sı ladin ve kavak altında en düşük değeri

çerçevesinde bugün Büyülü Yelken Grubu bir rock müziği dinletisi sunacak, ardından Tiyatro Renk. &#34;Memleketimden İnsan Manzaralan” adlı oyunu

Ve böylece Arap padişahlarının kendilerine verdik­ leri bu isim , O sm anlı İm p a ra to r­ larına kılıç zoru ile intikal etti ve onların kuvvetiyle İslâm

DESIGN OF DIFFERENTIAL TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER IN SiGe BiCMOS FOR 10 Gbit/s FIBER OPTICAL

Sonuç olarak orf, kasaplarda, veteriner hekimlerde, koyun ve keçi gibi hayvanların salgılarıyla temas edenlerde, özellikle kurban bayramı sonrasında, bahar ve yaz mevsimlerinde

Çok ince açılmış, bir buçuk san­ tim eninde kesilmiş erişte görünümün­ deki; domates ile renklendirilmiş, m antarlı, krema soslu — pappardelle alla

Bu çalışma, genel anestezi sırasında kas gevşetici (KG) kullanılan erişkinlerde bu mekanizmanın bloke olabileceğini ve bu nedenle intraoperatif hipotermi

Böylece, dijital dönüşüm artık sadece “hoş” bir şey değil; daha ziyade, yeni iş gücü modeli için evrimleşmenin temel bir bileşeni haline gelmiştir

Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3/b maddesinde tanımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamındaki