• Sonuç bulunamadı

OLASILIK çözümlü KONU FÖYÜ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OLASILIK çözümlü KONU FÖYÜ"

Copied!
9
12
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(2)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(3)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(4)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(5)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(6)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

6

(7)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

7

Tura gelme olasılığı= ½ Zarın çift gelme olasılığı=1/2 ½.1/2 =1/4

Tüm durumlar : 25 =32 dir.

İstenen: YYYTT

Tekrarlı permütasyon uygulanırsa

𝟓! / 2!.3! = 10 durum vardır.

(8)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

(9)

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım Föyü

9

1 gelme: 2/10 6 gelme: 3/10 1 ve 6 gelme = 0 Olasılık = 2/10+3/10 = 5/10 = 1/2

Referanslar

Benzer Belgeler

Öğretmen adaylarının çok boyutlu okuryazarlık boyutunda öntest- sontest puanları arasında her bir grup için yapılan bağımlı ölçümler t testi sonuçları ..... Deney

haftasında deney ve kontrol gruplarına araĢtırmacı tarafından hazırlanan KiĢisel Bilgiler Formu, Öğrenme YaklaĢımları Ölçeği, ÜstbiliĢsel Farkındalık

9 Bakanlığı tarafından önerilen etkinliklerin uygulandığı kontrol grubu arasında; baĢarı, öğenilen bilgilerin kalıcılığı Madde ve DeğiĢim öğrenme

Birinci sınıf öğrencilerinin ÜAÖ genel değerlendirmesi ve tüm boyutlarda diğer sınıf düzeylerine göre ait olma gereksinimlerini karşılama oranlarının

Örneğin, İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve bilgisi üzerine yapılan araştırmada (Atasoy, 2005) kız öğrencilerin erkek öğrencilerden hem çevreye

 Uygulama sürecinde paylaşım, hoşgörü ve sorumluluk değerlerinin kazanımına yönelik olarak hazırlanan programın uygulandığı yani bu değerleri içeren

AraĢtırma sonucunda Genel Lise öğrencilerinin Ģiddet eğilimi düzeylerinin, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin Ģiddet eğilimi düzeylerine göre daha

Şekil 91’ de art arda seslendirilen rast, dügah, buselik ve çargah perdelerinin tanburdaki rezonans telleri üzerinde meydana getirdiği doğuşkan yapısı ile,

Sir banka, son edeme tarihinden sonra yapl- Ian kredi kartl odemelerinde, ayhk % 4 faiz al- maktadlr?. 380 YTL kredi kartl borcu olan bir mu§teri, borcunun 180 YTL sini son odeme

Yığma yapılar genelde kırılgan, çekme dayanımı çok düşük olan ve hatta bazı durumlarda hiç olmayan malzemeler ile inşa edildikleri için doğrusal

Günümüzde bilgiler olabildiğine hızlı bir akışla gerçekleşmektedir. Özgünlüğün bir kuruntu olduğu düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Post modern olarak

Ülkemizde akarsu kaynaklarının bolca bulunması ve bu alanda yapılmış olan yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları arasında elektrik enerjisi

Bu çalışmada, Samsun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, hava kirliliğine etkisi yüksek olan 9 tesis ve bu tesislerin 70 adet bacası noktasal kaynak olarak alınarak hava

Özellik çıkarma blokları kullanılarak veri gizleme indisi ve kimlik doğrulama biti elde edilir.. Bu çalışmada basit matematiksel yöntemler kullanılarak efektif

Üçüncü bölümde ise idempotent matrisler ve izdüşümlerle ilgili olarak İdempotent matrisin Lineer kombinasyonlarının nonsingülerliği, iki idempotent matrisin toplam

Bir önceki kısmın aksine şimdi vereceğimiz özellikleri genişletemeyiz ve hiçbir benzerliği de yoktur. Şimdi kuazi-konveks fonksiyonlar için benzer olmayan

Beşiktaş katılımı kesiminde, akım yukarı yönden gelen taşıtların tamamı ek şerit açılıncaya kadar, yollarına düz olarak devam etmektedir.. Ek

Problem genişletmede, çözülen bir problem farklı sorularla genişletilerek, öğrencilerin var olan bilgi ve strateji birikimini yeni duruma daha kolay aktarması

Bu çalışmada Tunceli ili için aylık ortalama günlük global güneş radyasyonunu tahmin etmek için adaptif ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi (Adaptive-Network Based

Gül beyitlerde genellikle sevgilinin yüz güzelliğini anlatmak için kullanılmıştır. Sevgili güle benzetilmiş, elindeki su da gül üzerinde oluşan ve adına jale

Yüzeysel bozunmaya uğramış H_60 ve W_60 deney gruplarının standart indeks değerine göre kıyaslandığında, SDI değeri belirlenemeyeceği ve beyaz tüflerde

Sabit sıcaklık gradyanında (G=6.68 K/mm), farklı büyütme hızlarında (V=8.33-175  m/s), doğrusal katılaştırılmış yalancı ötektik (pseuodoeutectic) Al-%13ağ.Mg 2