• Sonuç bulunamadı

(Eğlenceli Matematik) Çarp Bul ve İşaretle 29

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(Eğlenceli Matematik) Çarp Bul ve İşaretle 29"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

0 0 8 0 8 8 3 0 x x x 3 2 8 9 8 0 0 0 6 5 3 2 0 8 6 9 1 9 4 1 2 7 4 5 1 0 9 2 7 3 1 4 0 5 8 2 0 5 2 0 3 4 5 7 3 0 4 7 x x x 1 7 5 7 9 8 8 9 5 0 5 3 1 1 2 4 7 8 2 7 9 8 5 6 1 1 3 8 5 0 8 8 x x x 7 7 8 1 8 4 2 1 5 5 3 8 3 3 0 1 8 5 1 1 7 6 7 7 6 9 9 4 0 5 6 7 9 1 0 1 3 9 4 4 6 9 2 1 9 4 1 2 x x x 3 2 8 4 9 2 2 2 3 6 6 4 4 3 6 6 8 4 2 9 1 3 7 7 0 9 9 8 3 9 4 9 x x x 9 2 2 7 9 4 0 9 4 9 3 2 5 9 1 9 9 0 8 9 7 6 8 5 0 9 1 1 7 0 7 0 6 5 2 7 7 7 5 2 9 8 8 8 2 6 6 3 x x x 9 3 1 8 8 5 9 2 9 4 8 0 1 1 8 6 7 6 5 7 6 7 2 0

137

220

224

127

İşle m le ri yapın ve son ucu bulup iş are tle yi n.

307

125

142

151

341

362

319

178

ÇARP, BUL ve İŞARETLE

İşle m le ri yapın ve son ucu bulup iş are tle yi n.

158

449

263

200

ÇARP, BUL ve İŞARETLE

70

34

İşle m le ri yapın ve son ucu bulup iş are tle yi n.

101

458

377

196

79

122

115

169

308

473

299

23

107

101

ÇARP, BUL ve İŞARETLE

32

184

56

79

Referanslar

Benzer Belgeler

Karanlık üçlü kişilik özelliklerinin dürtüsellik ile ilişkisine yönelik araştırma bulguları; narsisizm ve psikopatinin dürtüselliğin alt boyutları olan

Araştırmanın sonucunda; ilahiyat fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumlarının yüksek olduğu, kadınların, eğitim fakültesi öğrencilerinin ve akademik başarısı

Bu çalışmada Jenkins ve Nickerson (2017) tarafından bireylerin karşılaştıkları zorbaca davranışlarda zorbalık olaylarda nasıl tepki verdiklerini ya da müdahale

Diğer taraftan, Türk ergenlerde suçluluk, öz-saygı ve okul doyumu arasındaki ilişkiler ağını inceleyen araştırma makalesi ve Türk ve Amerikan

Cumhuriyet dönemindeki 12.02.1937 tarih ve 3130 sayılı yasa ile kurulan Zirai Kombinalar3 ve 1938 yılında 3308 sayılı Kanun ile kurulan Devlet Ziraal lşletrnelerr' daha

Barker’in aktardığı gibi, Gerçeklik Terapisi özellikle gençler üzerinde etkili bir şekilde kullanıldığından, okul ortamlarında siber zorbalık ile mücadele

Aralık 2018 ayından itibaren dergimize gönderilen çalışmalar yeni hakem havuzu oluşturulma sürecinden dolayı bekletilmekteydi, bu bağlamda yeni hakemlerin atanmasıyla ilk

Rehber öğretmenlerin (psikolojik danışmanların) öz yeterlilikleri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. Rehber öğretmenlerin özel

Araştırmanın nicel kısmından elde edilen sonuçlara bakıldığında ise okul psikolojik danışmanlarının ailelerle yürüttükleri konsültasyon çalışmalarına ilişkin

Örneğin hem evli olan hem de evli olmayan bireyler üzerinde yapılan araştırmalar, kadınların erkeklere kıyasla kıskançlıkla başa çıkarken daha yapıcı

Bu yem maddesin in hücre duvarı elemanlarının, oldukça yüksek düzeyde sindirilebilir nitelikte olması, bu frak- s iyonda l ignifikasyonun oldukça düşük olması ile. a ç

Her ne kadar MEB’in aldığı şura kararlarında (Yüksel-Şahin, 2012) ve 2017 yılında yayınladığı rehberlik hizmetleri yönetmeliğinde (www.mevzuat.meb.gov.tr) okullarda

Transfobik bireylerin cinsiyetini değiştiren bir kadına hala bir erkek olarak hitap etmesi, LGBT bireylerin cinsel sapkın olarak kabul edilmeleri (Tüm LGBT’li bireyler seks

Faktörler arası ilişkileri belirlemek ve ölçüt geçerliliği için Pearson Korelasyon Analizi, ölçeğin alt boyutlar için güvenirlik testi için Cronbach's

Araştırmada Holotrich (Isotricha intestinalis, Isotricha prostoma ve Dasytricha ruminantium) ve Oligotrich (En- todinium minimum , Entodinium caudatum , Diplodinium spp,

Geçiş evresine ait olan ancak diğer evrelerde de yüksek oranda gözlemlenen üye davranışlarının "yaşantılarına ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etme"

Bu araştırmada bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı müdahalelerin çocuk ve ergenlerin işlevsel olmayan düşünceler üzerindeki etkisi meta analiz yoluyla

Boşanmanın üzerinden geçen sürenin daha az olduğu grupta, benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık arasındaki doğrudan ilişki ve beraberinde duygu odaklı

Yemlerin içerdiği total bakteri ve mantar sayısının bl- linmesi yemin geçirdiği işlemleri yansıtması veya ta- zeliğin derecesini belirlemesi açısından önemlidir.. Yem

Psikolojik danışma alanında eğitimin nasıl verilmesi gerektiğine ilişkin standartları belirleyen Psikolojik Danışma ve İlgili Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu Kurulu

Bu olguda Dachshund ırkı 9 yaşlı dişi bir köpekte in- guinal hysterocel olgusunda ovaryum tümörüne ta- mamen tesadüfen rastlanmıştır. Literatürde bah- sedilende farklı

Sonuçlar, yüksek lisans ve üstü eğitim düzeyinde olan psikolojik danışmanların etkili psikolojik danışman nitelikleri ile psikolojik danışma öz-yeterlik düzeylerinin

Daha önceden bölgemizde yapılan çalışmada belirlenen pozitifükle kıyaslarurıca, bu seropozitiflik daha yUksek olarak be~r1enmişti r.. Çal ışılan hayvanla nn dişi