• Sonuç bulunamadı

kan-doku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "kan-doku"

Copied!
21
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Kanın Bileşenleri

Total kan Miktarı: Vücut Ağırlığı x0.08

• Plazma :%55

• Hücreler : %45

(3)
(4)

Kan Hücreleri Lökosit Eritrosit Agranulosit Granulosit Nötrofil Eozinofil Bazofil Lenfosit Monosit Trombosit

(5)

Eritrositler

• 1mm küp kanda

• İnsanda: 5: 7.5 mikron • Köpekte:6.2: 7.3 mikron • Kedide:9.1 • Atta:7.2 • Sıgırda:6.8 • Koyunda10.3 • Keçide:14: 3.1 mikron • Domuzda:6.6

• Tavukta:3.5 Milyon:12-7 Mikron

– Anemi – Poliglobuli • Fonksiyonu: *Oksijen *Korbondioksit İzositoz Anizositoz Mikrosit Makrosit

(6)

Eritrosit

Hemoglobin %33 = Globin + Hem %4

CO2 +H2O = Karbonik asid = hidrojen + bikarbonat :%70

Karbonik anhidraz

CO2 + hemoglobin = karbaminohemoglobin: %15-30

(7)

Polikromotofil eritrositler: retikülositler

%1 Kadar her gün yenilenmektedir.

(8)

Lökositler: Akyuvarlar

Damar dışında fonksiyon görürler

– Diyapedesiz

• Çekirdeklidir.

Lökositoz: Artış

Lökopeni: Azalış

– Agranülositler: Mononüklear lökositler

• Lenfositler ve monositler

• Özel granül taşımazlar

(9)

Agranülositler

1-Lenfosit

• Oran

– Lokositlerin 25%

Görünüş

– Yuvarlak nükleus • Hücrenin % 90 kaplar – granülsüz – 8-10 µm • Stoplazmasında – Azürofil granüller taşır.(lizozomlar ) – Mitokondri – Endoplazma kesecikleri – Golgi aygıtı

(10)

LENFOSİTLER

T Lenfosit (lenfoblastlar ) ( %80 )

Timopoietein,timozin,timositimulin, timik humoral faktör B Lenfosit ( %20 )

Sitotoksik CD 8 yüzey reseptörü Direkt sitotoksik:perforin İndirekt sitotksik:lenfotoksinler Yardımcı CD 4 yüzey reseptörü Lenfokinler salgılarlar Interlökin 2,3,:sitotoksik ve yard.T-lenf. Interlökin 4,5,6 (B-lenfositleri uyarır ), interferon Lenfokinler makrofajlarıda aktive eder. Baskılayıcı CD 8 yüzey reseptörü B-lenfositleri gelişimini bloke eder.

Kemik iliği ve bursa Fabrisius şekillenir. Primer ve sekonder lenf follikülü

(11)

2.Monosit

Oran

– Lokositlerin % 2-8 • Görünüş

– Büyük nükleus

• At nalı veya böbrek şeklinde • Yaşlandıkça çukurları artar – Granülsüz

– 9-12 µm frotide 20 µm görülebilir – Stoplazma açık mavi tonda

boyanır.

(12)

Granülositler

Damar dışında yassılaşırlar

Spesifik granüller taşırlar

Çekirdekleri birkaç parçalıdır( polimorf )

Sitoplazmaları boyanmaz

Damar dışına çıkanlar tekrar geri

dönmez

(13)

1.Nötrofil

• Miktar

– lökositlerin % 30-70 en çok

Görünüş

– Çok loblu çekirdek

• 3-5 lobes

– “boya” almayan gran – 10-12 µm

– Mikrofaj olarakta isimlendirilir.

– Heterofik granülositler – Akut yangıda görev alır

(14)

Eozinofiller

Oran – insanlarda Lökositlerin % 1-4 – Memelilerde %1-10 • Görünüş – Çok loblu – “kırmızı-oranj” granüller – 10-15 µm • fonksiyonu – Parazitlerin fagozitozu – IgE reseptörü

– Alerjik reaksiyonda duyarlılığı azaltma – Antijen-antikor komplekslerini fagosite

eder

– Asit Fosfataz, Aril Fosfataz ve peroksizomlar

– Major Bazik Protein ( Parazitleri öldürücü etki) : % 50

(15)

Bazofiller

• Oran

– % <1

Görünüş

– Çogunlukla tek loplu – “mavi” granül – 10-15 µm

• Fonksiyonu

– Kan mastositleri – Akut hipersensitivi • Histamin • Heparin , seratonin

• Löykotrienler ( yüz kızarması ) • Çiçek hastalığında artış

(16)

Megakaryositler

• Çok büyük hücrelerdir. • Çok çekirdeklidirler.

• Kemik iliğinden köken alırlar. • Sitoplazmalarının parçalara

ayrılmasıyla trombositler meydana gelir.

• Aşağı sınıf hayvanlarda bulunmaz. • ( sürüngen, kanatlı,balıklar )

(17)

Granül içerikleri

• Trombostenin,Kontraktil,Serotonin,

ADP,ATP bulunur.

• Alfa Granülleri:lizozomal karekterinde ve

Trombosit faktör 3 ve PDGF: platelet

(18)

Tromboplastin

Factor 3+

Protrombin Activator

Protrombin Trombin

Fibrinojen Fibrin

Tıkacın yapısı sağlamlaşır. + ca

Trombostenin( kontraktil )

(19)

Lenf

• Lenfosit, monosit, granülositler

Lenf sıvısı: doku sıvısı

Pıhtılaşma daha yavaş gelişir ve daha

yumuşaktır.

(20)

Hemopoezis ( kan Yapımı )

• Hemopetik organlar – Vitellus kesesi – Karaciğer – Dalak – Lenfoid organlar – Kemik iliği

• Köken hücre: hemositoblast: multipotent

– Bazofil özellikte

– 12-15 mikron çapında

– Farklılaşarak unipotent hale dönüşür: Progenitor hücre – Poietinler etkisi altında bölünürler.

(21)

Kırmızı kemik iliği

• Retikulum iplikleri

Retikulum hücrleri oluşturur.

• Sinuzoidler

Referanslar

Benzer Belgeler

Kronik HCV enfeksiyonlu hemodializ hastalarında plazma SİL-2R düzeyleri, diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksekti (p&lt;0.001), kronik hepatit ve siroz gruplarında, sağlıklı

101 學年度第二學期醫學科技學院兩位新進教師介紹~戴鴻傑及林靜宜老師

EİTK YÖNTEMİNİN TANIMLANMASI EİTK, fleksibl bronkoskop aracılığıyla hava yol- larında bulunan tümör kitlesinin içine sitotoksik ilaçların doğrudan enjeksiyonu ile

Cp bitki ekstraktı ile 48 saat muamele edilen insan periferal kan lenfositlerinde tüm konsantrasyonlarda (2.5, 5 ve 10 μg/mL), yapısal KA taşıyan hücre %’si

Coronavirus disease (COVID-19) is caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).. While affecting dominantly respiratory system, COVID-19 may also cause

Bir ilginç nokta daha: Türk Maslahatgüzar~, Suveydi ile görü~mesinden Amerikan Büyükelçisine söz ederken, iki noktay~~ da özellikle belirtmi~tir: 1)MEDO'nun merkezi K~br~s

Omurgaya mümkün oldu¤u kadar az yüklenilmesini sa¤lamak ve böyle- ce s›rt a¤r›lar›n› ve çeflitli sakatl›klar› önlemek için, öncelikle bireylere çe-

Borges'in hikayelerini okurken içerisinde fark- metinlerle Çünkü onun metinleri tek bir metnin binlerce metnin bir araya gelmesi ile Borges, &#34;Don Quxote Pierre