8.SINIF LGS T.C. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 3.ÜNİTE DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1. Kurtuluş Savaşı’nın ilk cephesi Doğu Cephesidir. Bu cephede tek savaş yapılmıştır. Kazım Karabekir yaklaşık 5 ay süren bu savaştan sonra 30 Ekim 1919’da Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratmış ve Doğu Anadolu’nun tamamını kurtarmıştır. Ermenilerin isteği üzerine 3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Gümrü Antlaşmasına göre Kars, Sarıkamış, Iğdır, Kağızman Türk Devleti’ne verilecek, Doğu sınırı, Aras Nehri ve Çıldır Gölü’ne kadar uzanacak, Ermenistan Hükümeti, Sevr Barış Antlaşması’nı tanımayacaktı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Türk askerlerinin bir kısmı Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır. B) Ermenistan ile Türk Devleti arasındaki sınır belirlenmiştir. C) Ermeniler yeni Türk Devleti’ni tanımıştır.

D) Daha önce kaybedilen bazı yerler geri alınmıştır.

2. Ermeniler, On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’ni paylaşmak isteyen devletlerin uyguladıkları

politikalardan cesaret alarak, bağlı oldukları Osmanlı Devleti’nden bazı isteklerde bulunmaya ve teşkilatlanmaya başladılar. Rusya, Doğu Anadolu’dan Akdeniz kıyılarına uzanan bir Ermeni Devleti kurdurup bu devlet üzerinden Akdeniz’e inmek ve güç sahibi olmak istiyordu. İngiltere ise Rusya’nın bu hedeflerini engellemek amacıyla Ermenilerin devlet kurmasını kendi çıkarları doğrultusunda desteklemişti

Metinin tümü dikkate alındığında ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ermeniler milliyetçilik akımından etkilenerek ayaklanmışlardır.

B) Rusya Panslavizm politikası doğrultusunda Ermenileri desteklemiştir

C) Güçlü devletler kendi çıkarları için Ermeni Devleti’nin kurulmasını desteklemiştir. D) İngiltere’nin politikasında, çıkarları belirleyici olmuştur.

3. 3 Kasım 1918’de Musul daha sonra Urfa, Antep, Maraş İngiltere tarafından; Adana ve çevresi ise Fransa tarafından işgal edildi. İngilizler daha sonra Musul’un egemenliğinin tamamen kendilerine bırakılması şartı ile Urfa, Antep ve Maraş’ı Fransızlara bıraktılar. Fransızlar, Tehcir Kanunu ile Suriye’ye göç ettirilen Ermenileri de yanlarına alarak bölgede yaşayan Türklere saldırgan ve onur kırıcı davranışlarda bulundular. Gerçekleştirilen işgaller ve kötülükler karşısında bölge halkı Kuvayımilliye birlikleri oluşturdu.

Yalnızca verilen bilgiden aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) İşgalci güçlerle azınlıklar işbirliği yapmıştır.

B) İşgal edilen yerlerde düzenli ordu yoktur.

C) Urfa, Antep ve Maraş Fransızlardan önce İngilizler tarafından işgal edilmiştir.

D) İşgaller Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Maddesine dayanarak gerçekleştirilmiştir.

4. Fransızların tutumu ve Ermenilerin taşkınlıkları karşısında Maraş halkı, kentte Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurup

örgütlenme çalışmalarına başladı. Kentin dış kesimlerinde başlayan şiddetli çarpışmalar kent merkezinde devam etti. Maraş halkı, Kuvayımilliye Birlikleri ve Sütçü İmam’ın destansı mücadelesi ile yenilgiyi kabul eden Fransızlar Maraş’tan çekilmek zorunda kaldılar. Maraş, 11 Şubat 1920 de verilen mücadele sonucunda işgaller karşısında düşman kuvvetlerini yenerek kurtulan ilk kent oldu.

Metinden;

I. Maraş hangi İtilaf Devleti tarafından işgal edilmiştir? II. Maraş ne zaman işgal edilmiştir?

III. Maraş’ın kurtuluşunun Güney cephesi için önemi nedir?

IV: Direnişin başarılı olmasından sonra Maraş’a hangi unvan verilmiştir? Sorularından hangilerinin cevabı bulunabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV

5.

 Doğu Cephesi: Ermenilere karşı açılmıştır.

TBMM bu cephede Osmanlı’dan kalma düzenli ordu ile ( Kazım Karabekir’e bağlı 15. Kolordu) Ermenilere karşı, savaşmış ve Ermenilerin isteği ile Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

 Güney Cephesi: Güneydoğu Anadolu ve

Çukurova’da Kuvayı Milliye birlikleri ile Fransızlara ve Ermeni çetelere karşı mücadele edilmiştir. Fransızlar Ankara Antlaşması ile çekilmiştir.

(2)

 Batı Cephesi: Yunanlılara karşı açılan

cephedir. Bu cephede TBMM tarafından kurulan düzenli ordu savaşmıştır. Bu cephe Yunan Orduların Anadolu’yu terk etmesiyle amacına ulaşmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nın üç cephesinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Düzenli ordular savaşmıştır

B) Azınlıklarla savaşılmıştır.

C) Fransız işgaline karşı mücadele edilmiştir. D) Başarıyla sonuçlanmıştır.

6. … sonra Yunanların, Türk ordusu karşısında bir kez daha yenilmesi, İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını arttırdı. İtalya, işgal bölgelerini boşaltma kararı aldı.

Metnin aşağıdakilerden hangisiyle başlaması uygundur? A) Birinci İnönü Savaşı’ndan

B) İkinci İnönü Savaşı’ndan C) Kütahya-Eskişehir Savaşı’ndan D) Büyük Taarruzdan

7. Kurtuluş Savaşı’nda, İtalyanlar işgal ettikleri Muğla ve Antalya ve çevresindeki halkla iyi geçindi. Halkın yaşamına müdahale etmediler. Yol ve hastane yaptırarak halkın üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalıştılar. İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra çekilmeye başlayan İtalyanlar, Sakarya Zaferi neticesinde Anadolu’yu tamamen terk etti. Anadolu’dan çekilirken silah ve cephanelerinin bir kısmını TBMM’ye bıraktılar. İtilaf Devletleri ile yapılan diplomatik görüşmelerde zaman zaman Türkiye’nin yanında yer aldılar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İtalyanlar, İkinci İnönü Zaferi’nden sonra Anadolu’dan tamamen çekilmişlerdir. B) İtalyanlar, diplomatik görüşmelerde sürekli Türkleri desteklemişlerdir.

C) Kurtuluş Savaşı’nda İtalyanlarla savaşılmamıştır.

D) İtalyanlar çekilirken tüm mühimmat ve cephaneyi yanlarında götürmüştür.

8. TBMM Hükümeti kurulduktan sonra 16 Mayıs 1920de Kuvayımilliye Birliklerinin düzenli ordu içerisine alınması

kararlaştırıldı ve Batı Cephesi’nde düzenli orduya geçişin ilk adımları atılmış oldu. Bu süreçte Kuvayımilliye Komutanı Ali Fuat Paşa’nın Gediz’deki Yunan kuvvetlerine yönelik 24 Ekim’de yaptığı taarruz başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine köklü bir çalışmayla düzenli ordunun kurulması, düşmanın yurttan atılması için bir zorunluluk hâline geldi.

Buna göre düzenli orduların;

I. Yasama organı tarafından kurulduğu, II. İlk komutanlarının Ali Fuat Cebesoy olduğu,

III. Gediz hücumunda başarısız olmasının kurulma sürecini hızlandırdığı; Çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B I ve II C) I ve III D) I, II ve III

9. Birinci İnönü Zaferi ile halkın TBMM’ye olan güveni arttı. Orduya gönüllü katılımlar arttı. Birinci İnönü Zaferi’nin uluslararası alanda diplomatik kazanımları da oldu. İtilaf Devletleri TBMM’yi, 23 Şubat 1921’de düzenlenen Londra Konferansı’na davet ettiler. 1 Mart 1921’de Afganistan’la dostluk antlaşması imzalanırken 16 Mart 1921’de de Sovyet Rusya ile Moskova

Antlaşması imzalandı.

Buna göre Birinci İnönü Zaferi’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, bu zaferin doğrudan sonuçlarından olamaz? A) TBMM’yi tanıyan devlet sayısı artmıştır.

(3)

C) TBMM’nin saygınlığı artmıştır.

D) Düzenli ordudaki asker sayısı artmıştır.

10. İtilaf Devletleri, TBMM Hükümeti’ni, İstanbul Hükümeti aracılığıyla dolaylı olarak davet etmişti. Ancak Mustafa Kemal Paşa, Türk milletinin gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu söyleyerek İtilaf Devletleri’nin TBMM’yi doğrudan davet etmesi gerektiğini, doğrudan davet edilmezse TBMM’nin konferansa katılmayacağını söyledi. Bunun üzerine İtilaf Devletleri İstanbul Hükümeti’nin yanı sıra TBMM Hükümeti’ni doğrudan konferansa davet ettiler.

Mustafa Kemal, TBMM Hükümetinin konferansa doğrudan çağrılmasında neden ısrar etmiş olabilir? A) İstanbul Hükümeti yok sayılacağından

B) Birinci İnönü Zaferi anlam kazanacağından

C) TBMMM İtilaf devletleri tarafından tanınmış olacağından D) Yeni kurulmuş düzenli ordular moral kazanacağından

11. Müsabaka sonuçlanıyor. Mehmet Akif Bey’ in şiiri Meclis kürsüsünden Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından büyük bir coşkuyla okunuyor. Büyük tezahürat ve alkışlar arasında ve tüm milletvekillerinin kabul etmesiyle İstiklal Marşı, milli marş olarak kabul ediliyor.

Buna göre İstiklal Marşıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) TBMM’de oybirliği ile milli marş olarak kabul edilmiştir.

B) Kahraman ordumuza adanmıştır C) Yarışmayla belirlenmiştir.

D) Mecliste Eğitim bakanı tarafından okunmuştur.

12. 16 Mart 1921 tarihinde Sovyetler Birliği ile imzalanan Moskova Antlaşmasına göre Sovyetler Birliği, Batum’un Gürcistan’a bırakılması şartıyla Misakımillî’yi tanıdı. Sovyetler Birliği, Sevr Antlaşması’nı ve Çarlık Rusyası’nın Osmanlı Devleti ile yaptığı antlaşmaları geçersiz saydı. Geçersiz sayılanlar arasında Rusya’ya tanınan hukuki, mali ve adli ayrıcalıklar da vardı.

Buna göre;

I. Rusya’nın kapitülasyonlardan vazgeçtiği, II. Misakımilli’den ödün verildiği,

III. Rusya’da rejim değişikliği olduğu Çıkarımlarından hangisi yapılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

13. Maarif Kongresi, 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında tam bağımsız bir devlet olmak ve çağdaş uygarlığı yakalamak amacıyla yapılmıştır. Ankara’da gerçekleştirilen bu toplantıya, yurdun işgal altında olmayan illerinden pek çok kadın ve erkek öğretmen katılmıştır.

Buna göre Maarif Kongresi’yle ilgili; I. Eğitim kongresidir.

II. Savaş sırasında yapılmıştır. III. Egemen devlet hedefi vardır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

14. Mustafa Kemal, TBMM’de yaşanan tartışmalardan sonra Başkomutan olarak sorumluluk üstlenmeyi kabul etti. Ancak geniş yetkilerle donatılması gerektiğini söyledi. TBMM, Ağustos 1921’de kabul ettiği Başkomutanlık Yasası ile Mustafa Kemal Başkomutan oldu. Savaş esnasında bile birçok kararın Mecliste kabul edilmesi zorunluydu ve bu durum acil ve önemli kararların uygulanmasını geciktiriyordu. Üç aylık bir süre için TBMM’nin bütün yetkilerini kullanma hakkı Mustafa Kemal’e verildi.

Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisinin yanı sıra, Meclis’in yetkilerini niçin kullanmak istemiş olabilir? A) Savaşta kararları daha hızlı alıp uygulamak için

B) Meclisteki muhalif görüşleri etkisiz hale getirmek için C) Mecliste teklif ettiği önergeler sürekli kabul edildiği için D) Ayaklanma gibi başka sorunlar da yaşandığı için

(4)

15. Türk ordusu, 9 Eylül 1922’de İzmir’e girerek, İzmir’i Yunan işgalinden kurtardı.11 Eylül’de Bursa’nın kurtarılması ve 18 Eylül’de Mudanya’dan Yunan kuvvetlerinin çekilmesiyle Batı Anadolu’nun tamamı düşman işgalinden kurtarıldı. Kurtuluş Savaşı boyunca yapılan bu tek saldırı ile kesin zafer kazanıldı. Böylelikle Türk devriminin askerî aşaması zaferle sona erdi. Artık diplomatik başarı için ortam hazırdı.

Metinde bu tek saldırı şeklinde ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Birinci İnönü B) İkinci İnönü

C) Sakarya D) Büyük Taarruz

16. Diplomasi, dış politikada sorunların barışçıl yöntemlerle ve görüşmeler yoluyla çözülmesini ifade etmektedir. Sakarya Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi bu savaşın diplomatik sonuçlardan değildir?

A) Mustafa Kemal’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmiştir. B) ABD, Misakımilli’yi tanımıştır.

C) Ukrayna ile Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması imzalanmıştır. D) Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

17. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi komutanı İsmet

Paşa’nın da önemli rolleri vardır. Subaylar, erler ve cephane taşıyan kadınlar da bu zaferin isimsiz kahramanlarıdır.

Savaşta, yedisi tümen komutanı olmak üzere 350subay şehit düşmüş, 850subay yaralanmıştır. Bu nedenle Sakarya Savaşı … Metnin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygundur?

A) …son savunma savaşıdır. B) …subay Savaşı olarak bilinir.

C) …Batı Cephesi komutanları savaşıdır.

D) …savunmadan hücuma geçişi sağlayan savaştır.

18. Ankara Antlaşması’yla TBMM’yi tanıyan ilk Devleti Fransa oldu. ……… birliği parçalanmaya başladı. Hatay dışında Suriye sınırı yani ………... sınırlarımız belirlendi. Fransa işgal ettiği yerlerden çekilirken birçok silah ve cephanesini Türklere bıraktı. Güney Cephesi’ndeki kaynaklar ve askerler Yunanlılar ile çetin savaşların yapıldığı ……… Cephesi’ne kaydırıldı. Metinde boş bırakılan yerler doldurulmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Doğu B) Güney C) İtilaf D) Batı

19. Tekâlif-i Milliye Emirlerinin amacı; orduyu insan, taşıt, araç-gereç bakımından desteklemek ve orduya gerekli yiyecek ve giyeceği sağlamaktır. Komisyonlar eşyaları, savaştan sonra bedelleri ödenmek üzere aldı. Ancak Türk halkı böyle bir beklenti içine girmedi. Kararların tümü halkın özverisi sayesinde fazla sorun yaşanmadan uygulandı.

Türk ulusu vatanını kurtarabilmek için ordusuna büyük destek vermiş, kadın-erkek herkes varını yoğunu ortaya koymuştur. Buna göre Tekâlif-i Milliye Emirlerinin uygulanması aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturmaz?

A) Milli dayanışma içinde olduğunun B Türk Milletinin ordusuna sahip çıktığının C Yurdun işgal altında olduğunun

D Topyekûn mücadele verildiğinin

20.

 Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine Türk-Yunan silahlı kuvvetleri arasındaki çarpışmalar durdurulacaktır.  Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Yunan kuvvetleri, Doğu Trakya’dan çekilecektir.

 İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti’ne bırakılacaktır.

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın verildiği maddelerden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Meriç Nehri sınır olarak belirlenmiştir.

B) İmzalanan bir ateşkes antlaşmasıdır. C) Osmanlı devleti Hukuken sona ermiştir

(5)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :