• Sonuç bulunamadı

[Satvet Lütfi Tozan'a ait vefat ilanları]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Satvet Lütfi Tozan'a ait vefat ilanları]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

B Ü Y Ü K K A Y B I M I Z

Balkan Türklüğünün tarih! soyu Hersekâyanı Resulbey ve Defterdar Paşa ailelerinin değerli evlâdı, Meşrutiyet devrinin tanınmış şahsiyeti, büyük Türk sosyologu Prens Mehmet Sebahattin Beyin hususi kâtibi, Âdem-i Merkeziyet ve Teşebbüsü Şahsi Hare­ ketinin idealist tatbikçisi; İkinci Dünya Savaşında, Batının (Belgrad'ı Kurtaran Türk) olarak tesçil ettiği; meziyet, şahsiyet ve hususiyetleri ile Osmanlı soyluluğunun son mü­ messillerinden, muhterem ve mümtaz insan

S A T V E T LÜTFİ T OZ A N

B E Y E F E N D İ

Hakkın rahmetine intikal etmiştir. Aziz nâ’şı 14 aralık 1971 salı (Bugün) öğle nama­ zını müteakip Teşvikiye Camiinden alınarak Zincirlikuyu Aile makberesinde. yârım yüzyıllık hayat arkadaşı merhume Zeynep Tozan Hanımefendinin vefakâr hâtırasına tevdi edilecektir.

■ HÜRRİYET - 2966S

KEDERLİ DOSTLARI

V E F A T

Merhum Süleyman Bey ve Zeynep Hanımın mahdumu, merhum Zeynep Tozan’ın vefakâr eşi, Hatice Kaptan- oğlu ile merhum Zahide Tozan, Zilha Yarhan, merhum Rıfat Tozan ve Şehit Esat'ın kardeşi. Vedia Bayman, Refia Sezen, Melâhat Karabel. Galip Tozan, Nafiz Tozan. Muzaffer Duman. Zeki Yarhan. Lâmia Yemişer ve Suat I Orkunt’un dayıları, merhum Büyükelçi Hüsrev Gerede ve emekli Korgeneral Danval Yurdatapan. Boya Miıte- f hassısı Ahmet Bayman. Tüccar Terzi Yavuz Sezen. Bu­ dak Karabel, Seyfi Duman, İsmail Yemişer ve Tevfik Orkunt’un akrabalara merhum Prens Sabahaddin in mesai arkadaşı, tarihî -şahsiyet ve büyük insan

SATVET LÜTFİ TOZAN

Hakkın rahmetine intikal etmiştir. Cenazesi 14 aralık sah günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camiinden * kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığında bulunan aile ebedi istirahateâhına tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye.

KARDEŞİ ve AİLE EFRADI

• H Ü R R İY E T - 29702

I

VEFAT

/<f

,

tz p

Merhum Süleyman Bey ve Zeynep Hanımın mah­

dumu merhum Zeynep Tozan’m vefakâr eşi; Hatice

Kaptanoğlu ile merhum Zahide Tozan; Zilha Yarhan; merhum Rifat Tozan ve Şehit Esat’ın kardeşi; Vedia

Bayman; Refia Sezen; Melâhat Karabel; Galip To­

zan; Nafiz Tozan; Muzaffer Duman; Zeki Yerhan;

Lâmia Yemişer ve Suat Orkunt’un dayıları; merhum

■Büyükelçi Hüsrev Gerede ve emekli Korgeneral Dan-

yal"'Yurdatapan7 ,Soya Mütehassısı Ahmet Bayman;

tüccar terzi YâVÜZ Sezen; Budak Kârabel; Seyfi Du­ man; İsmail Yemişer ve Tevfik Orkunt’un akrabaları;

Merhum Prens Sabahaddin’in mesai arkadaşı

tarihî şahsiyet ve büyük insan

SATVET LÜTFİ TOZAN

Hakkın rahmetine intikal etmiştir, cenazesi 14 Aralık Salı günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camiin­

den kaldırılarak Zincirlikuyu mezarlığında bulunan

aile ebedi istirahatgâhma tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye.

Kardeşi ve aile efradı

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği

Referanslar

Benzer Belgeler

Halbuki çok şirin Rado bunların ikisini de bilmez: «sahib-i adâlet» terkibinin hazan «sahib - adalet» suretinde okunacağını biimiyecek derecede Türkçe

Taha Toros

&#34;Çocuklarım ızı yalnız şah sî hazzımız için sevmekle iktifa etmem eli, neslim izin ve m il­ letim izin istikbâli namına tetkik etmeyi de bir vazife bilm

Horner sendromuna yol açan çeşitli sinir paralizileri vagal schwannomlar ile servikal sempatiklerden köken alan schwannomların ayırıcı tanısında yardımcı olabilir, ancak

Bu klinikte 2008- 2009 yılları arasında yata- rak tedavi gören hastaların yatış dosyaları geriye dönük olarak taranmış, hastaların sosyodemografik verileri, alkol/

In this light microscopic study, morphometric parameters of the circumvallate papillae and the number of their taste buds in tongues of young (6-9 month-old) and aged (7

1849 da AvusturyalIlara karşı isyan etmiş Macarlarla Kuşlara isyan eden Lehis­ tan milliyetçilerinin elbir- liğiyle kurdukları Leh — Macar ordusu tenkil edil-

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­