• Sonuç bulunamadı

Kriz Sonrası Küresel Dengesizlikler Işığında Kredi Temerrüt Takası Volatilitesinin Modellenmesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kriz Sonrası Küresel Dengesizlikler Işığında Kredi Temerrüt Takası Volatilitesinin Modellenmesi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2010 Cilt: 47 Sayı: 545

81

Dina ÇAKMUR YILDIRTAN1

Ayşe Gül BÖLÜKBAŞI2

1 Yrd.Doç.Dr,T.C Marmara

Üniver-sitesi, Bankacılık ve Sigortacılık YO; Sermaye Piyasası Bölümü,

dinacakmur@yahoo.com.tr

2 Yrd.Doç.Dr,T.C Marmara

Üniver-sitesi, Bankacılık ve Sigortacılık YO; Aktüerya Bölümü,

abolukbasi@marmara.edu.tr

Kriz Sonrası Küresel Dengesizlikler

Işığında Kredi Temerrüt Takası

Volatilitesinin Modellenmesi

Özet

Finansal piyasalardaki risklerden ötürü yatırım portföylerinde oluşabilecek değer kayıplarına karşılık kullanılan kredi türevleri ile birlikte finans dünyası kredi riski-ne odaklanmıştır. Bu enstrümanların kullanımı ile bankaların kredi riskini algıla-maları, fiyatlamaları ve riskin yönetimi uygulamaları farklılık kazanmıştır. Önce-den belirli sınırlara dayanarak kredi verebilen bankalar, kredi türev ürünlerinin çeşitlenmesiyle uygulamada verilen kredi sınırının ötesinde kredi verebilmekte-dir. Özellikle son yıllarda yaşanan mortgage krizinin tüm dünyaya yayılarak kre-di krizine dönüşmesinde krekre-di türev ürünlerinin hatalı fiyatlanmasının etken ol-duğunu belirtebiliriz. Bu bağlamda kredi türev ürünlerinin risk yönetimi aracı ola-rak kullanımlarının önemi ile birlikte doğru fiyatlandırılmalarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kredi türev ürünleri içinde uygulamada en yaygın olarak kullanılan ürün kredi temerrüt takasıdır. Kredi temerrüt takası (KTT), kredi riskine karşı sa-tın alınan bir finansal sigorta sözleşmesidir. Günümüzde finans dünyasında ya-tırım kararı alırken ilk bakılan göstergelerden biri de kredi temerrüt takas oranla-rıdır. Bu çalışmada kredi temerrüt takası getirisi ve spread (TC. hazinesinin ihraç ettiği TL cinsi gösterge tahvilin getirisi ile kredi temerrüt takası getirisi arsındaki fark) serisi volatilitesi GARCH ve EGARCH ile modellenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kredi, Kredi Riski, Kredi Temerrüt Takasları, Volatilite, Garch, Egarch

Modeling Credit Default Swap Volatility in the

Light of Global Imbalances After the Crisis

Abstract

In the past few years the finance sector has been focused on credit risks. Credit derivatives can also be used against value loss that can arise in investment port-folios. The use of these instruments and the way banks now perceive credit risk, it’s pricing and banks’ risk management procedures have reached a different as-pect. Whilst previously banks granted credits according to specific limits, with the diversification of the credit derivative products, they can now give credits going beyond the usual credit limit procedures that are in effect. We can specifically express that the mortgage crises which has spread all over the world within the past years to finally become a credit crises, is the result of the wrong pricing of credit derivative products. In this context, the importance of credit derivative pro-ducts to be used as a risk management product as well as the necessity for their correct pricing has arisen. Amongst the credit derivative products, the most com-monly used product is the credit default swap. Credit Default Swap (CDS), is a financial insurance contract that can be purchased against credit risk. Presently, when an investment decision is taken in the financial world, one of the first indi-cators taken into account is the credit default swap rates. In this study volatility of return of credit default swap and spread (benchmark bonds issued by Turkish Treasury department in TL currency) series, modeled by GARCH and EGARCH. Keywords: Credit, Credit Risk, Credit Default Swap, Volatility, Garch, Egarch

Referanslar

Benzer Belgeler

Fakir bir babanın kızı olduğu halde, sadece kendi şevk ve gayre- tile, mahrumiyetler içinde tahsil e- den bu içli şairimizde müteellim.. hassas, belki de

Ancak Ankara Etnograf- ya Müzesi Porselen Koleksiyonu’nda bulunan, Şekil 1 ve Şekil 2’deki vazolar form olarak, günümüzde Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu üretimi

Kredi büyümesi halen TCMB’nin %4 büyüme ile uyumlu olduğunu söylediği %15 kredi büyümesinin üzerinde ancak yavaşlama sinyalleri bu sene sonu için %5 üstü

Makarnalık buğdayın önemli gen kaynaklarından olan bazı yerel makarnalık buğday çeşitlerinin küllemeye karşı dayanıklılıklarının belirlenmesi amacıyla yürütülen

İstenmeyen perioperatif hipotermi, preoperatif dönem- den (anestezi öncesi 1 saat), postoperatif döneme (anestezi sonrası ilk 24 saat) kadar geçen süre içinde vücut

Bunun yanında öğretmenler ders imecesinin olumsuz yönleri ile ilgili zaman alıcı olması, kameranın oluşu, başka öğretmenlerin önünde veya başka sınıfta ders

Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul

Bilişsel öğrenme, yapısalcı öğrenme, bilgi işleme modeli, , kavram haritalama nedir, strateji olarak kavram haritası oluşturma, bilişsel modeller, bilginin yapısı ve

Üye/ek kart hamil(le r)i, yazılı olarak ve ya Bankacılık kanalları ile bildirece ği kuruluşlar tara fında n düze nlenecek fatura bilgile rine göre üzerinde

MÜŞTERİ, bu koşullara ve ödeme planına uygun olarak her türlü faiz, vergi, fon, tahsis ücreti, üçüncü kişilere ödenen ücretler ve ilgili diğer giderleri ALJ

arasındaki bu Kredi Sözleşmesi’nin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin özellikle işbu Sözleşme’nin geri ödeme noktasına ilişkin hükmünün kendi hakkında

Banka dilerse, tahsis edilecek krediyi, müşterinin gerekli teminatları tesisi ve bu kredi sözleşmesini imzalaması sonrasında doğrudan müşteri nam ve hesabına satıcıya

 a) Ticari Krediler: Ticaretle uğraşan kişilere verilen kredilerdir.  b) Sanayici Kredileri: Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalara verilen kredilerdir.  c)

Türkiye’nin belli bazı ekonomik göstergeleri ile CDS primlerinde meydana gelen değişimin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, 2005/10 – 2019/10

Bu mimari (Şekil 1’de görüldüğü gibi); (1) finansal enformasyon sistemi, (2) kredi derecelendirme sistemi, (3) kredi riski yönetimi sistemi, (4) alacak sigortası sistemi,

Tarım kredisi kullandırmaya yeni başlayan bankaların ise son yıllarda tarımda ve küresel kriz nedeniyle piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle 2008 yılının

In the second study, participants will be asked to indicate their feelings toward feminine, masculine, and androgynous women and men on the scale including

Küresel risk primini ifade eden bir diğer değişken olan ABD 10 yıllık devlet tahvili faizinin bütün ekonomiler için referans alınan bir faiz oranı olduğu ve bütün

Karaçalı türüne ait asit çözücülerde çözünemeyen lif (ADF) oranı yem tipi, dönem ve dönem x yem tipi etkileşimi açısından önemli bulunmuş ve yem tipleri arasında

Sanat, mekân ve politika ekseninde Türkiye‟de güncel sanatın mekânı sorgulama şekli ve bu sorgulamanın kentsel mekâna yansımasının ele alındığı bu tezde, ilk olarak Batı

Diğer yandan, ticari kredi faiz oranlarında artış yaşanan ve TL’nin diğer döviz cinsleri karşısında değer kaybettiği dönemlerde firmaların finansman

Hafta: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme dersinin amacı, kapsamı, ders kitabının özellikleri, ders kitabında aranan yeterlilikler ile Coğrafya müfredat programı ve ders

Metabolizma ve çeşitleri, sindirim fizyolojisi, hücre içi ve hücre dışı sindirim, sindirim enzimleri, sindirim organları evrimi, dolaşım fizyolojisi, vücut