• Sonuç bulunamadı

Diğer Toplam Kredi AKTS Kredi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Diğer Toplam Kredi AKTS Kredi"

Copied!
5
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme/ÖFD502

Orta Öğretim Sosyal Alan. Eğitimi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler Yarıyıl

Teori Uyg. Lab. Proje/Alan

Çalışması Diğer Toplam Kredi AKTS Kredi

10 28 28 - - 169 225 3 9

Ders Dili Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön şartlar Yok

Dersin İçeriği • Bir ders kitabında olması gereken fiziksel özellikler, eğitsel tasarım özellikleri, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri yönünden olması gereken standartlar ile ilgili bilgiler

• Mevcut ders kitaplarından bazıları seçilerek aranan bu standartlara ne kadar uygun olduğu üzerindeki çalışmalar

Dersin Amacı Bu ders, öğretmen adaylarına; bir ders kitabında olması gereken özellikleri, aranan yeterlilikleri öğreterek, Coğrafya ders kitapları üzerinde uygulamalar yaptırır ve coğrafya ders kitapların hangi ölçütlere göre incelenmesi ve seçilmesi gerektiğini gösterir.

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Dersin amacını ve kapsamını bilme. Bir ders kitabında olması gereken özellikleri bilme. Ders kitaplarında aranan yeterliliklerini kavrama. Coğrafya müfredat programını tanıma. Coğrafya ders kitaplarını tanıma. Ders kitabının özelliklerini kavrama. Fiziksel- görsel-dil anlatım-eğitsel tasarım arasında bağlantı kurabilme.

Fiziksel- görsel-dil anlatım-eğitsel tasarım özelliklerini Coğrafya der kitaplarına uygulayabilme. Aynı kademeye ait olan Coğrafya ders kitaplarını -ders kitabının özelliklerine göre- değerlendirme.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

KILIÇ, A.- SEVEN, S. (2002). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Pegem A yay.,Ankara.

MEB. Tebliğler Dergisi (1995). Ders Kitapları İnceleme Yönetmeliği, Sayı: 2434.

MEB. TTKB. (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı, www.meb.gov.tr ŞAHİN, C. – KÜÇÜKAHMET, L. (Editör), (2001). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

ŞAHİN, C. (Editör), (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitapları.

Adet Yüzde(%)

Ara Sınavlar 1 40

Kısa Sınavlar - -

Ödevler - -

Projeler - -

Dönem Ödevi - -

Laboratuvar - -

Diğer - -

Değerlendirme Ölçütleri

Dönem Sonu Sınavı 1 60

(2)

Ders Sorumluları Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN – Dr. Mücahit COŞKUN Hafta Konular

1-2. Hafta: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme dersinin amacı, kapsamı, ders kitabının özellikleri, ders kitabında aranan yeterlilikler ile Coğrafya müfredat programı ve ders kitapları. 3. Hafta: Ders kitabının özellikleri: Fiziksel tasarım, görsel tasarım. 4.

Hafta: Dil anlatım ve eğitsel tasarım. 5-6. Hafta: Ortaöğretim de okutulan coğrafya ders kitaplarının ders kitabında olması gereken özelliklere göre incelenmesi. 7. Hafta:

Vize 8-9-10-11-12-13. Hafta: Ortaöğretim de okutulan Coğrafya ders kitaplarının ders kitabında olması gereken özelliklere göre incelenmesi. 14. Hafta: Final

Öğretmenlik Uygulaması/ÖFD506 Orta Öğretim Sosyal Alan. Eğitimi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler Yarıyıl

Teori Uyg. Lab. Proje/Alan

Çalışması Diğer Toplam Kredi AKTS Kredi

10 28 84 - - 63 175 5 7

Ders Dili Türkçe Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Ön şartlar Yok

Dersin İçeriği Öğrenciler, öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak bir ortaöğretim kurumunda staj yaparlar.

Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına; uygulama okulundaki ders öğretmeniyle birlikte ders anlatma tecrübeleri yaşatmaktır.

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Öğretmen adayları; bulundukları döneme kadar öğrendikleri bilgileri uygulama okullarında nasıl kullanacaklarını değerlendirir.

Ders Kitabı

ve/veya Kaynaklar -

Adet Yüzde(%)

Ara Sınavlar - -

Kısa Sınavlar - -

Ödevler - -

Projeler - -

Dönem Ödevi - -

Laboratuvar - -

Diğer 1 100

Değerlendirme Ölçütleri

Dönem Sonu Sınavı - -

Ders Sorumluları Prof.Dr. Cemalettin ŞAHİN Hafta Konular

(3)

Öğretmen adayları vize ve final haftaları hariç 12 hafta, uygulama okulunun belirlediği program çerçevesinde haftada bir gün staja gider.

TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİĞİ/ÖFD508 Orta Öğretim Sosyal Alan. Eğitimi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Proje/Alan

Çalışması

Diğer Toplam Kredi AKTS Kredi

10 42 - - - 183 225 3 9

Ders Dili Türkçe Zorunlu/Seçmeli Seçmeli Önşartlar ---

Dersin İçeriği Türkiye’de ve dünyada şehirleşme, Türkiye’nin jeopolitiği ve küreselleşme

Dersin Amacı Jeopolitik unsurlar ve potansiyelleri açısından Türkiye’yi ve ilişkilerini analiz ederek, jeopolitik ortam,uluslar arası ilişkiler ve sorunlara Türkiye’den bakış kazandırmaktır Öğrenme Çıktıları

ve Yeterlilikler

Küresel ve bölgesel jeopolitik unsurlarla Türkiye’nin uluslara arası ilişkilerdeki yerini kavramak.

Türkiye’nin jeopolitik güç unsurlarını ve bunların ilişkilerimizdeki yerini araştırmak ve değerlendirmek.

Küresel ve bölgesel örgütler ve Türkiye ilişkisini analiz etmek.

Gelecek jeopolitik senaryolar ve ilişkileri değerlendirerek Türkiye’nin olanaklarını geliştirmek.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Özey, R., 2003, Türkiye Coğrafyası ve Jeopoltiği, Aktif yayınları, İstanbul.

Davutoğlu, A., 2001,Stratejik Derinlik- Türkiye’nin Uluslar arası Konumu, Küre yayınları, İstanbul.

Hacısalihoğlu, Y., 2001, Yeni Dünya Düzeni Arayışı ve Türkiye, Çantay Yayınları, İstanbul.

Adet Yüzde(%)

Ara Sınavlar 1 40

Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi

Laboratuvar Diğer Değerlendirme

Ölçütleri

Dönem Sonu Sınavı 1 60

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Servet KARABAĞ Hafta Konular

1-2.Jeopolitik unsurlar ve Türkiye 3-4.Küresel Jeopolitik Ortam ve Türkiye

5-6.Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Getirdikleri 8-9.Türkiye’nin Jeopolitik Potansiyelleri

10.Jeopolitik Açıdan Türkiye’nin Sorunları

11.Türkiye’nin Dahil Olduğu Uluslar arası Sorunlu Bölgeler 12.Bölgesel ve Küresel Örgütler ve Türkiye İlişkisi

13-14.Geleceğe Yönelik Türkiye’nin Jeopolitik Unsurlarının Değerlendirilmesi

(4)

EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR VE COĞRAFYAÖĞRETİMİNDE

KULLANIMI/ÖFD512

Orta Öğretim Sosyal Alan. Eğitimi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler Yarıyıl

Teori Uyg. Lab. Proje/Alan

Çalışması Diğer Toplam Kredi AKTS Kredi

10 42 - - - 183 225 3 9

Ders Dili Türkçe Zorunlu/Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin İçeriği

Dersin Amacı Öğrenci merkezli yaklaşımları/programları coğrafya öğretiminde uygulamak Öğrenme Çıktıları

ve Yeterlilikler

1. Öğrencileri ders içinde aktif kılacak yaklaşımları ortaya koymak

2. Öğrenci merkezli yaklaşımların coğrafya eğitimindeki önemini kavramak.

3. Öğrenci merkezli yaklaşımların coğrafya öğretiminde uygulanması.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Ün, Açıkgöz, Kamile, Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, 2003.

Crppley, Arthur, J., Creativity in Education and Learning, London, British Library Cataloguing in Publication Data

Aksoy, Bülent, Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı, Gazi Ünv., (Yayınlanmamış Doktora Tezi) 2004.

Coşkun, Mücahit, Coğrafya Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı, Gazi Ünv., (Yayınlanmamış Doktora Tezi) 2004.

Demirkaya, Hilmi, Coğrafya Öğretiminde 4Mat Öğrenme Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Gazi Ünv., (Yayınlanmamış Doktora Tezi) 2003.

Saban, Ahmet, Öğrenme Öğretme Süreci, Nobel Yay., Ankara, 2002.

Telman, Nursel, Etkin Öğrenme Yöntönleri, Epsilon Yay, İstanbul, 1997.

Adet Yüzde(%)

Ara Sınavlar 1 20

Kısa Sınavlar Ödevler Projeler

Dönem Ödevi 1 20

Laboratuvar Diğer Değerlendirme

Ölçütleri

Dönem Sonu Sınavı 1 60

Ders Sorumluları Prof. Dr. Cemalettin Şahin Dr. Bülent AKSOY Hafta Konular

1. Hafta: Eğitim, Öğretim, Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Öğretimi, terminoloji ve kavramlar

(5)

2. Hafta: Çağdaş öğrenme yaklaşımları, öğrenci merkezli yaklaşımlar 3. Hafta: Yapısalcı öğrenme yaklaşımı ve coğrafya eğitimi

4. Hafta: Aktif öğrenme ve coğrafya eğitimi

5. Hafta: İşbirliğine dayalı öğrenme ve coğrafya eğitimi 6. Hafta: Bilgisayar destekli öğrenme ve coğrafya eğitimi

7. Hafta: Portfolyo tabanlı öğrenme ve coğrafya eğitimi8. Hafta: Vize (Arasınav) 9. Hafta: Proje tabanlı öğrenme ve coğrafya eğitimi

10. Hafta: 4 MAT öğrenme modeli ve coğrafya eğitimi 11. Hafta: Beyne dayalı öğrenme ve coğrafya eğitimi 12. Hafta: Probleme dayalı öğrenme ve coğrafya eğitimi

13. Hafta: Çoklu zeka teorisi ve coğrafya eğitimi14. Hafta: Final sınavı

Referanslar

Benzer Belgeler

Inheritance order; UILabel: UIView Component Properties UIView Parameter (key) Value Type Mandat ory Description Example (value) Extra Info. bg_color string Y Background

Bu amaçla hazırlanarak 2.9.1991 tarih ve 20979 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ortaöğretim Kurumlannda Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği, Türk Millî

[r]

farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve

okunmalıdır. Üyesi Fatmagül BİLGİNER SAATÇİ 4 Marka Kimliği Uygulama sistemi nedir? Marka Yönetimi. Kavramı

3 Tarihsel süreçte çevre hukukunun gelişimi Turgut, Nükhet, 2012, Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara: İmaj Yayıncılık.. 4 Çevre hukukunun kapsamı, içeriği ve

Mezunlar, Ġktisadi ve Ġdari Bilimlerle ilgili temel ve kavramsal bilgiye Yönetim Bilimi, Türk Kamu Yönetimi ve Kamu Yönetimi’nin farklı konularında,

Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A2 seviyesinin ilk adımını oluşturan bu derste amaçlanan, öğrencilerin iki tane geçmiş zaman öğrenmesi. Yakın geçmiş zaman ve

Dersin Amacı Liderlik dersi ile gemi emniyeti ve çalışma düzeni için gemiadamlarının, gerekli yönetim, mevzuat ve kaynakların optimum kullanımı ile risk analizi

Bu derste, globalleşme ve global pazar ortamlarının doğuşu, işletmeleri global pazarlara yönlendiren nedenler, globalleşme süreci ve modelleri, global pazarlama

Ilköğretim Beden Eğitimi dersi (1-5. Sınıflar) öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları,

Ilköğretim Beden Eğitimi dersi (1-5. Sınıflar) öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları,

Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS UTP104 HAVA ARACI MALZEME BİLGİSİ 4 0 0 4 4 Ders İçeriği: Malzemelerin özellikleri, Malzemelerin

Relevant parts of Specified books 6 The informal sector in unregistered economic structure. Relevant

İHRACAT İŞLEMLERİ: İhracat Kavramı, İhracat Türleri, İhracat Rejim Kararları, Tahsil Şekilleri, Tahsil Süreleri, İhracat Bedelinin Tahsili, İhracat

The aim of this course is to introduce Turkey’s economic policies in order to make the student analyze these policies through grasping the relations between Customs

question- answer, case study Presentation, midterm, final exam Will be able to explain the ethic. system and the comrise of

[5] Çancı, Metin ve Erdal, Murat, Taşımacılık Yönetimi Utikad Yayınları, 2003, İstanbul. [6] www.loder.org.tr

Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin gümrük mevzuatına uygun olarak gümrük işlemlerini yapabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği Gümrük İşlemleri ve

Ders Notu Erbaşlar, Gazanfer, Dokur, Şükrü Elektronik Ticaret, Nobel Basın Yayın, 2008, İstanbul. Diğer Kaynaklar Abdullah UZUN elektronik ticaret Lisans

11 Distribution strategy in international marketing and logistics COURSE NOTES 12 Distribution strategy in international marketing and logistics COURSE NOTES 13

Kamu Yönetiminde Personel Yönetiminin Önemi, Personel Yönetiminin Konusu, Amacı, İşlevleri Kamu Ve Özel Sektör Personel Yönetimi Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar

Bu kapsamda öğrenciler, probleme ilişkin literatür taraması yapacak, problemi analiz etmek ve veri toplamak için organizasyonu ziyaret edecek, problemi çözmek