[Taha Toros tarafından Mustafa Yatman'a gönderilen mektup]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Taha Toros

Çamlık, İnci Apt.D/l3 Etiler - İSTANBUL

»

14.2.1984

Sayın kustafa Yatman,

Nâzik mektubunuzu ve eklediğiniz dergiyi aldım.Teşekkürlerimi sunarım,

idhat Cemal*in 1908 den 1956 yılına kadarfmuhtelif zevata yazdığı-147 mektubu, evcut tur. Bunların, 16 sı yeni harflerleTeski harfleri bilmeyen kişilere yazıl­ ıştır." ski harflerle olanların 38 i benimle olan yazışmalara aittir.1908 de azdıklarının 9 u,Namık Kemal*in oğlu Ali Ekrem*e,I>lehmet Akif'e,daha sonraki ıllardaki 13 mektup,Servet Yesari ile ünlü bestekârımız Suphi Ziya beye gön- erilmiştir. i unlar 1909 ve 1914 yılları arasın,yazılmıştır.O günlerin d a y ­ arına ve geniş şekilde edebiyat konularına uzun uzun yer v e r i l m i ş , y a p r a k l a n ol mektuplardır.Gerem benim Avrupada bulunduğum,gerek kendisinin Avrupa seya- ati sırasında gönderdiği mektuplar da edebî kıymeti haizdirler.

Lidhat Cemal'le ilgili yazının konusu,Üç İstanbul ile ilgili olarak,yalınız zelliğini tanıtmayı amaçladığından,bana gönderdiği ,son derece edebî görüsle- i kapsayanlardan ikisini ,bu vesileyle yayına koymak istedimse de-eski haller eni harflere çevrilse dahi-bâzı nedenlerle ,sarfı nazar edilmiştir.Kaldı ki, endekilerin,rastgele bin muhabere olmadığı,muhteviyatı bakımından AF'kî ve ültür ağırlıklıGfflfiMÛĞ©© oldukları,ilgililerce bilinmektedir.

İleride yayımlanacak olan anılarımda,iıidhat Cemal*in,asıl büyük hizmeti Lan raf k i t a p l a n n d a n , b u n l a r ı nasıl hazırladığından, son cildi yayınlanmayan imik Kemal ile,yıllarını verip yazdığı,fakat buğün kayıplara karışan TEVPÎK tKRET kitabından,uzun uzun sözedilecektir.

I ektubuma son verirken,ilginize ± E k r a ± x r x teşekkürlerimi tekrarlar,esenlik

2 mutluluk dileklerimi sunarım.

TAHA TOROS

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Ta h a Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :