• Sonuç bulunamadı

Falih Rıfkı'dan, Çankaya'ya

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Falih Rıfkı'dan, Çankaya'ya"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

@

e

Falih Rıfkı'dan

Çankaya...

F

O DA BİR ZAMANLAR GENÇTİ... Devrimlerin gerçekleştirilmesi sırasında Atatürk'ün yanında ve sofrasında yer alan kitaplarında Atatürk’lü yılları yansıtan Falih Rıfkı Atay, gençlik yıllarında...

Cumhuriyet döneminin başta gelen yazarlarından Falih Rıfkı Atay ı 12 yıl önce kaybetmiştik. Burada onun en ünlü eserlerinden biri olan “Çankaya'dan bir pasaj sunuyoruz... Başkent Ankara’nın ilk günlerini ve Ata’nın Çankaya’sını anlatan satırları...

iptidai olduğunu sanmıyorum. Ye­ mek ve yazmak için eve bir masa yaptırmıştık. Dört ayağından hiç biri ötekine koşut (muvazi) değildi. Yakup’la karşısına geçer, bu ma­ sanın nasıl düz durabileceğine şa­ şardık. Ankara, İstanbul surları dışındaki bütün Türkiye'nin sem­ bolüydü. Ermeniler Rumlar’la be­ raber hayat ve "Ü m ran” denecek ne varsa hepsi sökülüp gitmişti. Bu şehri ve bu memleketi temelinden çatısına kadar kuracaktık.

Gazi M ustafa Kemal, Çanka­ ya’da havuzlu bir küçük köşkte otururdu. Galiba bir İngiliz yapa­ ğı tüccarının evi imiş. Nakil vası­ taları yalnız atlı fayton arabaları olduğundan, şehirden oraya kadar bir hayli sürerdi. Yol denebilecek bir şey de yoktu. Eski Haikevi’nin bulunduğu tepe eteklerinden ta Çankaya sırtlarına kadar

bozul-V

kara’nın da bütün iyi geçim ve kazanç kaynaklan üzerine kurul­ muşlar, Kale’nin istasyona bakan sırtını konaklan, otelleri lokanta ve hanları ile donatmışlar. Çanka ya ve Keçiören semtlerine de asm a: yemiş ve gölge ağacı dikerek yaz için serince birer köşe edinmişler Biz Türkler. efendiliğimizle kaimi şız ama, onlar çorbacımız kesil mişler. 923’te Ankara’ya geldiği miz vakit, bağ evleri müstesna, Hı ristiyan mahallesinden eser yoktu Trenden inince iki taraflı bir ba taktan, ağaçsız bir mezarlıktan kerpiç ve hımış esnaf barakalan arasından geçerek tozuması bir türlü bitmeyen bir yangın yerine sapardık.

Şimdi geri bir Anadolu kasaba­ sının bile o günkü Ankara kadar

muş bağlarla asma kütükleri ve ya­ bani gül fidanları arasından sarsıla sarsıla giderdik. Çankaya’dan ufuklar boyu bomboş bir bozkır parçası görülürdü. Bu kül ve toz yığınları içinde bir yeni devlete başkent yapmayı düşünmek değil, onun yüzüne bakmak bile cesaret kinci bir şeydi.

Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı. Birinden bir ev arsası satın almak istemiş­ tim. Beni Çankaya yokuşu üstün­ deki tarlasına götürdü, eni, boyu, sının ve içindeki ağaçlar üzerine ne söyledi ise, hemen hiçbirini an­ layamamıştım. Lehçe ve şive bakı­ mından da birbirimize o kadar ya­ b a n a idik.

Sokakta dolaşanlar veya Meclis yanındaki aşçı dükkânı ile belediye bahçesinde buluşanlar hep aynı kimseler olduğumuzdan selamiaş- mazdık bile!.. “Ah, bir anonim ol­

mak, kalabalık arasına karışıp kaybolmak tadına kavuşabilsey- dik...” diye hasretlenirdik?.. Gün­

düzleri Meclis’ten başka vakit ge­ çirecek yer yoktu. Akşamlan Mus­ tafa Kemal tarafından çağrılmaya can atardık. Eğer davetli değilsek. Meclis’in yakınındaki aşçı dükkâ­ nında içki içebildiğimiz köşesinde toplanırdık. Men-i müskirat kanu­ nu yürürlükte idi. İçkimizi polis müdürünün adamlanndan temin ederdik.

Evet, bu satırlar, tanınmış edip ve gazetecilerimizden, Falih Rıfla Atay’m. A tatürk’ün kişiliğini, sa­ vaşlarını ve devrimlerini kendine öz bir biçimde anlattığı “Çanka­

ya” adlı eserinden alınmıştır. 1894'te İstanbul'da doğan Atay 1908 devriminden sonra “T anin" gazetesinde yazı hayatına atılmış, Cemal Paşa’nm yaveri olarak as­ kerliğini Filistin’de yapmış, daha sonra da “ Akşam” gazetesinin ku­ rucuları arasında bulunmuştu. Milli Mücadele’yi desteklemiş, milletvekili seçilmiş Atatürk’ün yakınlan arasında yer alarak Cum- huriyet'in ilk yıllarını onunla bir­ likte yaşamıştı. “Zeytin Dağı”,

“Ateş ve Güneş” “ Eski Saat” , “Taymis Kıyılarında” , “Hint” gibi

çeşitli eserleri bulunan Atay, 21 M art 1971 yılında İstanbul’da öl­ müştür.

Referanslar

Benzer Belgeler

C umhuriyet Yunus Nadi Yarışmasının Gazetesi’nin roman dalında “Düşler ve Gerçekler” isimli dosyasıyla birincilik ödülünü Mario Levi ile paylaşan Celal

Her ne kadar yük taşıma kapasitesi nedeniyle insanlı araştırma uçaklarının cazibesi uzun bir süre daha devam edecek gibi görünse de, taşıdığı potansiyel nedeniyle

Doktor Harlow, Hannah Gage’e, oğlunun du- rumunun tıp bilimi için ne kadar önemli olduğunu açıkladıktan sonra çok ilginç bir teklifte bulundu.. Hannah Gage’den

edilenden çok daha k›sa sürede kristal içindeki yerlerinden kopararak, malzemeyi bu amaç için elveriflsiz hale getiriyor. Cambridge Üniversitesi (‹ngiltere) ve Pacific

Squamous cell carcinoma arising from lupus vulgaris on an old burn scar: Diagnosis by polymerase chain reaction.. Tomecci KJ,

Yapraklıya göre parasalcı yaklaşım doğrultusunda para politikalarının uygulanması dış ticaret açısından en anlamlı çözümü vermekte, dış ticaret açığını

Her meslekte ve hayatın her sahasında vazife almış veya işe hazır­ lanmış her türk, gaye olarak, milleti içinde teşekkül edecek kudret ve muvaffakiyetini

1) Değerden arınmış araştırma önermesi, araştırma nesnelerine karşı tarafsızlık ve kayıt- sızlık ilkesi yerine, araştırma nesneleri ile kısmen yan tutan,