• Sonuç bulunamadı

İlim ve cemiyet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İlim ve cemiyet"

Copied!
1
2
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

S A B A H

S o s y o l o g

g ö

z i l e

İlim ve C e m i y e t

6

-*'1

-

9 f o

"

lm îr i e o v ı v - ^ f j ^ j İmin seviv-* yesi cemiye tin seviyyesine bağlıdır derler. «Kenarına bak

i

bezini al. . »

sözü belki burada da doğrudur. Fakat iş böyleyse, insanların kadere boyun eğmesi mi lâzım? İradenin, iyi niyetin, ferdin hiç de rolü yok mudur? Biz­ zat Con Ahmed’lerin çoğalması bile düzelme alâmetlerinden bi­ ri değil midir? Vâkıâ hakikî i- lim yoluna bakınca bunları gü­ lünç bülmamaya imkân yok­ tur. Nitekim Charles Dickens «Mösyö Pikvik’in maceraları» nda böyle bfr tipi sağ duyu a- desesile perişan ediyordu. Bü­ tün bu cins eserlerin müşterek kaynağı her halde Don Quic­ hotte olsa gerektir. Biçare şö­ valye gerçek duygusundan mah rum olduğu, temelsiz iddialara kalktığı için başına ne felâket­ ler gelir!

îlim Don Kişot’larının da ö- tekilerden farkı var yoktur.An cak, hakikî ilme nazaran zavallı lıklarını görsek bile fikrin kımıl dama ihtiyacını duymadığı tam bir tembelliğe göre onlarda bü­ yük bir ilerleme olduğunu iti­ raf etmeliyiz. Bir gün gelir bel­ ki de bilgi yolunun bu sürçen idealistleri asıl kahramanlara yol hazırlarlar.

'tr

Bir medeniyette zaman za­ man bazı ilim adamlarının, hattâ mühimcelerinin yetişme­ sine bakıp orada ilmin hakikî bir İçtimaî fonksiyon olduğu­ nu sanmamalıdır, ilme yaban­ cı zihniyetlerin, hüküm sürdü­ ğü devirlerde bir hükümdarın tek tük kimseyi koruduğunu, sonra birden bu himayesini c- sirgedièi, bazılarında onlara karşı tamamen alâkasız kaldı­ ğı, hattâ günün birinde ilim düşmanı kesildiği olmuştur. İbni Rüşd önce ilminden dola­ yı takdir edilmişken, sonra uy nı ilim yüzünden idbara uğra­ mıştı. Bir Halifenin lûtfunu ka­ zanan büyük riyaziler bir baş­ kasının kahrına hedef olmuş­ lardı. Farabî ve Ibni Sina bu kararsızlık yüzünden şehir şe­ hir dolaşmaya mecbur olmuş­ tu.

Takiyeddin Râsîd îstanbuî- da koca bir rasadhane kurarak astronomi tetkiklerine başlamış ken, bir müneccimin dedikodu­ su, bir Padişahın rüyası yüzün­ den attığı bu çok mühim adım yarıda bırakılmıştı.

Bir yerde ilim henüz cemi­ yetin tabiî yemişi olmamışsa, orada ilim adamı tek başına, daha sağlamı bir aile ve soy, »n sağlamı tarikat veya lonca j-

çinde yaşamıştır. Bu hal, onuıı dünyaya karışmasına mâni ol­ muş, cemiyete kapalı, âdeta gizli bir meslek hayatına şev­ ketim ştir: Bir zamanlar lh- van-iis-safa ilim cemiyeti böy­ le idi. Araştırmalarından elde ettiklerini kimsenin anlıyamıya cağı formüllerle, kuş dili veya bilmece seklinde ifadeye mec­ bur olurdu. Yaptıkları işin ger çekten değeri olduktan sonra, varsın mecbur olsunla»- ne çı­ kar! denemez. Çünkü bu lonca­ lar kapanmış, bu garip şifreler zamanla, çözülemez hale gel­ miş; hele cifir veya îlm-1 huruf gibi zihni karartan yollarla ka rıştıktah sonra büsbütün fayda sız olmuşlardır.

Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN

rini bu günün cemiyetinde ilme bırakmıştır. Cansız, canlı ta­ biatı, insanları tanımak ve nir mânada bunlara hükmetmek o- nunla kabildir.

Fakat şimdiki cemiyette bel­ li başlı rol oynayan yalnız ilim değildir. İnsan aynı zamanda hem inanan, hem duyan, hem bilen varlıktır. Buradan onun inanış, duyuş ve bilgi halinde üç melekesi, bunların içtimai eseri olan din, sanat ve ilim şeklinde üç müessese doğmuş­ tur ki, her biri insanın haya­ tını ayrı bir zaviyeden sistem­ leştirir, her birinin ayrı mima­ risi, ayrı mantıki vardır. Bir- bilerile çatışmazlar. Ayrı ayrı kimseler hattâ bazan bir kişi­ nin bir cephesi tarafından tem sil edilirler. Modern insan bun lardan yalnız birine hayatını mal etse bile, cemiyet her üc sistemleşmeye türlü bakımlar­ dan bağlı kalır.

Bu üç fonksiyonun birbirine karışması cemiyetin ya bir de­ ğerler hercüme’-ci içinde oldu­ ğunu, yahut da hâlâ orada de­ ğerlerin kendi sınırlarım çizme miş, açık ve seçik meydana çık ıpamış olduklarını gösterir,

a) Ya ilim düşünüşüne

ino-!

ıış karışmıştır; araştırma yol­arı kontrolsüz kalmış, basit fa aziyeler en büyük itikat bas­ ası yapmaya başlamıştır, b) Ya bu zihniyete duyuşun ve zevkin büsbütün ayrı ölçüleri girmiş; tecrübenin sert hüküm leri kaypak ve kaçamaklı yolla ra sapmıştır, c) Yahut da inanış zihniyetine bilgi karış­ mış, inananı da bileni de sar­ sacak en tehlikeli yola düşül­ müştü?. Tecrübenin ihtiyatlı kontrolü inanışa yardım ede­ yim derken, şüphesile, muha­ keme tarzı ile onu temelinden sarsmıştır. Böyle bir karışık­ lıkta her üç değerin birbiri aleyhine çalışmamasına, birbi­ rini yıkmamasına imkân var mıdır?

Cemiyeti bütün olarak gören ve devasını parçalarda değil her tarafta arayan kimseler için işe ilimden, sanattan veya dinden başlamak diye bir iç­ sele olamaz. Bununla beraber kişi kendi gücü kadar iş yapa­ bileceği için, aynı dâvanın her vâdide söylenecek başka bir cephesi olabilir. îlim düşüncesi ni hâkim kılma yolunda neler yapılabileceği konuşulabilir. Bunlar .peşinden söyleyelim ki, tabiî ve iradî diye iki kısma ayrılabilir. Tabiî olanlar cemi­ yetin yaşama şartları, köy ve şehir kuruluşu (yani İçtimaî yapısı) v.s. . dir. İradî olanlar terbiye yardımiyle gençliğe te­ sir edilerek düzeltilebilecek olan kadercilik, tecrübe ve görgüle- rile ilgisizlik, görüşte müfrit he yecanlara kapılmak gibi kusur­ lardır. Tabiî dediklerimize de uzun zamanda ve dolayısile te­ sir etmek kabildir; nitekim ira­ dî dediklerimizin de bir kısmı bu tabiî âmiller yardımile dü­ zelir.

ilim İçtimaî hayatın fonksi­ yonu olmadığı zaman, bir de­ receye kadar ferdlerin şahsî gayretleriyle yürür. Bazan — yukarıda dediğim gibi — ka palı zümrelerin işi haline ge­ lir. Bazan da yabancı kültür­ lerin sathî tesirinden doğ-H1:. öğretim mevzuu veya nazarî kitap olarak kalır. Bunlar dı­ şında zaman zaman zâdegân ve derebeyi unvanları gibi öğüıı-Bu gibi haller karşısında a-

lınacak ilk tedbir ilmimmodeı n İçtimaî hayatta en umumî fonk­ siyonlardan biri olduğunu bil­ mektir. iptidaî cemiyetlerin u-

mumî fonksiyonu olan sihir ye-' me ve üstünlük vasıtası haline

düştüğü olur. Bütün bu hal­ lerde ilim İçti­ maî hayat üze- rine müessir ola ’ maz, cemiyetin kenarında, fantezi veya hayal olarak kalır.

Bu pasif durumlardan hepsi az çok masum, sevimli, her hal de az zararlıdır. Fakat onun kusurları ve aksaklıklarile be­ raber büyük iddiaya kalktığı ve hakikaten zararlı olduğu haller de vardır: ilmin tecrü­ be ile ilgisine mücerred bir sis­ tem olduğu, inanışla çatıştığı aynı tahta kalemle zevk ve ss nate saldırdığı, eski ve yeni iki spekülâtif bilginin kavgasına döndüğü zamanlar haîi böyle- dir.

Bunları yalnızca bir memle­ kete tekniğin (yani ilim mah- sulerinin) girmesi öğretim yo­ lunda kitapların çoğalması te­ min edemez, ilim zihniyetinin, gerçekten, nüfuzu için teknikle birlikte onu hazırlayan zihni yetin, tecrübe ve görgü kabili­ yetinin hayata girmesi lâzım­ dır. Bunu hazırlıyacak içtima: şartlarda ticaret ve endüstri he

yatının gelişmesi, müteşebbis insan terbiyesinin tatbiki, işle adam arasında tam bir uyuşma nın teminidir.

Bununla beraber ilim yolu­ nun Romaya çıkan biricik yo! olduğunu sanmamalıdır. A Huxley’in «Dünyaların en iyi­ si» adlı romanında tasvir etti ği dünya sakattır. Orada duy gu ve inancın rolleri kaldın) mıştır. insanlar robotolar hali ne getirilmiştir, insanın değer ve mânası inkâr edilmiş, yeri ne makineler konmuştur, ilmi) asıl İçtimaî rolü B. de Mande ville’in «Arılar Cemiyeti» nd anlattığı gibi, bilginin ışığı al tında bütün İnsanî kudretlerir hattâ en kötülerinin bile, hisse si olduğunu meydana çıkar maktır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Local Estimation of Riesz-type Potential Operator on Weighted Spaces of Summation Functions.. Hüseyin Y¬ld¬r¬m and Umut

 Şapka oluşumu için ışığa ihtiyacı olan Şapka oluşumu için ışığa ihtiyacı olan Pleurotus Pleurotus türleri misel gelişmesi döneminde ışık istemez. türleri

[r]

[r]

In [6–8], the strong coupling constants of light pseudo- scalar and vector mesons with a sextet and antitriplet of the spin- 1=2 heavy baryons, as well as the heavy

Bram Stoker’ın Dracula’sının, sinema ve televizyon dünyası için esin kaynağı olan temel anlatısı ve bu bağlamda orijinal romana büyük ölçüde sadık kalarak

[r]

Chicago Field Müzesi’nden primatolog Robert Martin, çal›flmay› heyecan verici bulmakla birlikte, beyin büyümesinin, kafatas›yla karfl›laflt›rma yap›lacak baflka

jenli solunumla enerji üreten organel) say›s› daha yüksek, daha fazla besin tü- ketiliyor; ve bunu karfl›layabilmek için de çok daha s›k besleniliyor ve daha bü- yük

Nükleer yak›tlar›n› ateflleyebile- cek kadar büyük, ancak Günefl’e oran- la çok daha küçük kütleli y›ld›zlar olan k›rm›z› cüceler, yak›tlar›n› o kadar ya-

Bu çalışmada içten yanmalı motor hava emiş sisteminde kullanılması öngörülen ve buna göre hacim kısıtı problemini göz önüne alarak düşük frekansta (90 Hz) çalışan

Olsen ve Mary Lou Fuller da, “Okul ve Aile İlişkileri: Birlikte Çalışan Öğretmenler ve Ebeveynler” isimli çalışmalarında okul aile iş birliğine dikkat çekmiş,

Görsel Sanatçılar Derneğl’- nln 1976 yılından bu yana l- klncl kez gerçekleştirdiği Da­ yanışma Sergisinin açılışında bir konuşma yapan GSD Baş­

Güneş gibi G sınıfın- dan olan Tau Ceti üzerinde yapılan gözlemler, yaşı için kesin bir kanı sağla- madıysa da bu yıldızın Güneş’ten biraz daha genç yada

konular~~ üzerinde durmu~, bu sempozyumun yeni Milli Kütüphane binas ~ndaki ilk büyük bilim toplant~s~~ oldu~unu belirtmi~, Ibn Sina Haftalar~n~n /bn Sina'!. ve eserleri

Kamera kayıtlarının iOS ve Android işletim sistemi kullanan akıllı telefon ve tabletlere yüklenebilen CanaryApp üzerinden takip edilebildiği akıllı güvenlik kamerası ile

ÖZZEETT AAm maaçç:: Nazal septum deviasyonu (NSD) ve internal nazal valv kollapsında (INVK) akustik ri- nometri (AR), rinomanometri (RMN) ve “Nose Obstruction Symptom

Klasik bilgi olarak, skuamöz hücreli karsinom ve küçük hücreli akci¤er kanserinin (KHAK) santral yerleflimli oldu¤u, s›kl›kla direkt tümör bulgular› verdi¤i;

Uygulamada kullanılacak kriterler iş değerlemesi metodu ile belirlenmiş ve kriterlerin birbirleri ile karşılaştırılması Bulanık SWARA ve Bulanık Analitik Hiyerarşi

Yâni, b u ilimler arasında birliği temin eden ve ilim adamı­ na hayat ve cemiyet karşısında­ ki büyük Sorumluluğunu (mesu­ liyetini) öğreten felsefe

Amaç: Komplike olmam›fl alt üriner sistem enfeksiyonu olan (Grup 1) ve üriner sistem enfeksiyon flikayetleri olup orta idrarda 10( 3) - 10 (5) /ml bakteriürisi bulunan gebelerde

Daha doğrusu bazı insanlar, ilim talebeleri, ilim halkalarına katılanlar, cuma vaazlarına katılanlar ezber yapanlar ve kurslara katılanlar hesab gününde yüce

Mes'ul Müdür: Mimar Abidin - İmtiyaz sahibi: Mimar A, Ziya Matbaacılık ve Neşriyat Türk anonim şirketi