• Sonuç bulunamadı

THE EFFECT OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON BALANCE AND QUALITY OF LIFE IN OLDER WOMEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "THE EFFECT OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON BALANCE AND QUALITY OF LIFE IN OLDER WOMEN"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

YAfiLI KADINLARDA V‹TAM‹N D

KULLANIMININ DENGE VE YAfiAM KAL‹TES‹

ÜZER‹NE ETK‹S‹

THE EFFECT OF VITAMIN D

SUPPLEMENTATION ON BALANCE AND

QUALITY OF LIFE IN OLDER WOMEN

Cahit ÖZER

Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon HATAY

Tlf: 0326 216 24 40 e-posta: cahitozer@yahoo.com Gelifl Tarihi: 28/12/2007 (Received) Kabul Tarihi: 11/02/2008 (Accepted) ‹letiflim (Correspondance)

A

BSTRACT

Introduction: In this study it was aimed to investigate the effect of vitamin D

supplementa-tion on balance and quality of life in older women.

Materials and Method: Female patients older than 60 years were enrolled. Participants’ fall

risk was assessed using The Performance-Oriented Mobility Assessment (TPOMA) and, health sta-tus using Short Form Health Survey(SF-36). Active vitamin D supplementation was described as usage of calcitriol:0.25-0.50mcg/daily or alfacalcidol:0.5-1mcg/daily, and vitamin D was descri-bed as usage of cholecalciferol:800IU/daily.

Results: Of 180 patients 28 (15.6%) were using active vitamin D when 47(26.1%) were

using vitamin D. One hundred and five patients (58.3%) received no vitamin D supplementation. There was no statistically significant difference between three groups according to age, body mass index(BMI), Physical Component Score(PCS), Mental Component Score(MCS), TPOMA to-tal score, category of TPOMA, and presence of balance disorder. Of all patients 75(41.7%) we-re using either active vitamin D or vitamin D. Thewe-re was also no significant diffewe-rence between vitamin D users and the rest of the study patients according to age, BMI, PCS, MCS, TPOMA to-tal score, category of TPOMA, and presence of balance disorder.

Conclusion: We found no association between vitamin D supplementation and balance and

quality of life in older women adults. Further studies are necessary to investigate the relationship between vitamin D supplementation and these parameters.

Key words: Vitamin D, Balance, Quality of life, Aged, Female.

Ö

Z

Girifl: Bu araflt›rmada yafll› kad›nlarda vitamin D kullan›m›n›n denge ve yaflam kalitesi üzerine

etkisinin saptanmas› amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem: Fiziksel t›p ve rehabilitasyon poliklini¤ine baflvuran 60 yafl üzerindeki

ka-d›n hastalar çal›flmaya al›nd›. Hastalar›n denge durumunu de¤erlendirmede, The Performance-Ori-ented Mobility Assessment (TPOMA), yaflam kalitesini de¤erlendirmede, Short Form Health Sur-vey (SF-36) kullan›ld›. SF-36’n›n fiziksel sa¤l›k (FS) ve mental sa¤l›k (MS) olmak üzere 2 kompo-nenti üzerinden toplam skorlar hesapland›. Calcitriol: 0.25-0.50 mcg/gün veya alfacalcidol 0.5-1 mcg/gün al›nmas› aktif D vitamini kullan›m› olarak tan›mland› ve cholecalciferol: 800 IU/gün al›n-mas› D vitamini kullan›m› olarak tan›mland›.

Bulgular: Toplam 180 hastan›n 47’si (%26.1) vitamin D kullan›rken 28’si (%15.6) aktif

vita-min D kullan›yordu. 105 (%58.3)hasta vitavita-min D tedavisi alm›yordu. 3 grup aras›nda; yafl, Vücut Kitle ‹ndeksi (VK‹), FS, MS, TPOMA total de¤er, TPOMA kategorisi ve denge bozuklu¤u aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark yoktu. Hastalar›n 75’i (%41.7) aktif vitamin D veya vitamin D kul-lan›yordu. Vitamin D kullananlar ve çal›flmadaki di¤er hastalar aras›nda da; yafl, VK‹, FS, MS, TPO-MA total de¤er, TPOTPO-MA kategorisi ve denge bozuklu¤u aç›s›ndan anlaml› fark bulunamad›.

Sonuç: Yafll› kad›nlarda vitamin D kullan›m› ile denge ve yaflam kalitesi aras›nda iliflki

bulun-mam›flt›r. Vitamin D kullan›m› ile bu parametreler aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmak için ileri çal›flmalar gereklidir.

Anahtar sözcükler: Vitamin D, Denge, Yaflam kalitesi, Yafll›, Kad›n.

Hayal GÜLER2

Ayfle TURHANO⁄LU2

Cahit ÖZER1

(2)

G

‹R‹fi

Y

afll›larda D vitamini eksikli¤i yayg›nd›r. Özellikle eve ba-¤›ml› yafll›larda günefl ›fl›¤›ndan yararlanma azal›r. Yafla ba¤›ml› olarak D vitamininin karaci¤erdeki 25 hidroksilasyo-nunda ve böbrekteki 1 hidroksilasyohidroksilasyo-nunda önemli azalma söz konusudur (1). Yafll›larda görülen aç›klanamayan a¤r›, düflme ve yürüme bozukluklar› vitamin D eksikli¤inden kaynaklana-bilir (2). Aktif vitamin D metaboliti olan 1,25 hidroksi vita-min D, kas dokusunda oldukça spesifik bir nükleer reseptöre ba¤lan›r ve kas hücresinin büyümesini etkileyerek kas fonksi-yonlar›nda iyileflmeye yol açar, böylece düflme riskini azalt›r (3, 4). Bir çal›flmada, yafll› kad›nlarda 1 alfa hidroksi vitamin D tedavisinin tip II kas liflerinin say›s›nda ve büyüklü¤ünde göreceli bir art›fl sa¤lad›¤› bildirilmifltir (5). Ayr›ca, yafll› bi-reylerde günlük 700-800 IU vitamin D kullan›m›n›n kalça ve nonvertebral k›r›k riskini azaltt›¤› bildirilmifltir (6). Düflme, yafll›lar için yayg›n ve ciddi bir problemdir. Düflmelerin ço¤u yürüme, denge, kas gücü ve görme gibi bir çok faktöre ba¤l›-d›r. Egzersiz programlar›, rehabilitasyon, ilaç tedavisinde dü-zenleme ve vitamin D eksikli¤inin tedavisi, düflmeden korun-mada en etkili önlemlerdir (7). Daha önce D vitamini ile fi-ziksel performans ve engellilik aras›nda iliflki oldu¤u gösteril-mifltir (8,9). Yafll› erkek ve kad›nlarda, serum albümin ve vi-tamin D düzeylerinin birlikte düflük olmas›, kas gücü ve den-ge kapasitesinde azalma ile iliflkili bulunmufltur (10). Baflka bir çal›flmada, yafll› ev kad›nlar›nda, vitamin D kullan›m› ile nöromusküler fonksiyon ve düflme aras›nda iliflki olmad›¤› gösterilmifltir (11). Daha önce yap›lan birkaç çal›flmada, vita-min D kullan›m›n›n kas gücü, fiziksel fonksiyon veya düflme riski üzerine olumlu etkisi olmad›¤› gösterilmifltir (12-14). Vitamin D tedavisinin düflme riski ve fiziksel fonksiyon üze-rine etkili olup olmad›¤› tart›flmal› bir konudur. Bütün bu gerekçelere ba¤l› olara bu çal›flmada yafll› popülasyonda vita-min D kullan›m›n›n denge, yürüme ve yaflam kalitesi üzerine etkisinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

G

EREÇ VE

Y

ÖNTEM

E

kim 2006 ile Haziran 2007 tarihleri aras›nda fiziksel t›pve rehabilitasyon poliklini¤ine baflvuran 60 yafl üzerindeki 180 kad›n hasta (ortalama yafl: 67.41±5.77) çal›flmaya al›nd›. Nörolojik, inflamatuar hastal›¤› olanlar ve denge bozuklu¤u-na sebep olacak ilaç kullan›m› öyküsü olanlar çal›flmadan ç›-kar›ld›. Çal›flmaya al›nan hastalar, en az 6 ayd›r aktif D vita-mini (calcitriol: 0.25-0.5mcg/gün veya alfacalcidol

0.5-1mcg/gün) veya D vitamini (cholecalciferol: 800 IU/gün) kul-lananlar ve D vitamini tedavisi almayanlar olmak üzere 3 gru-ba ayr›ld›. Hastalar›n tümü, 1000-1200mg/gün kalsiyum al-maktayd›. Beden kitle indeksi BK‹; kg/m2olarak hesapland›.

Hastalar›n denge durumunu ve düflme riskini de¤erlendirme-de, The Performance-Oriented Mobility Assessment (TPO-MA) formu kullan›ld› (15). TPOMA formunda rakamsal so-nuçlar s›n›fland›r›l›r:

Kategori 1: denge durumunda problem yok (24-28) Kategori 2: denge durumunda hafif düzeyde problem var

(19-24)

Kategori 3: denge durumunda ileri düzeyde problem var

(19’un alt›nda)

Kategori 1’de olan hastalar denge bozuklu¤u yok, katego-ri 2 ve 3’de olan hastalar denge bozuklu¤u var olarak de¤er-lendirildi.

Yaflam kalitesini de¤erlendirmede, Short Form Health Survey (SF-36) kullan›ld› (16). SF-36 anketi, 36 sorudan olu-flan ve 8 sa¤l›k fenomenini gösteren genifl çapl› bir anket for-mudur. Bu 8 fenomen; fiziksel ifllev (fiziksel aktiviteleri yeri-ne getirebilme), fiziksel rol (iflini veya günlük aktiviteleri ser-gileyebilme), vücut a¤r›s›, genel sa¤l›k, yaflamdan zevk alma, sosyal ifllev, duygu gösterimi ve mental sa¤l›kt›r. Sonuçlar ra-kamsal olarak ifade edilmektedir. Çal›flmada, fiziksel sa¤l›k (FS) ve mental sa¤l›k (MS) olmak üzere iki komponent üze-rinden toplam skorlar de¤erlendirildi. Veriler SPPS 11.5 pa-ket program›nda analiz edildi. Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak sunuldu. Gruplar aras› karfl›laflt›rmalarda Anova ve Mann-Whitney U, ki-kare testleri kullan›ld›. p<0,05 an-laml›l›k s›n›r› olarak kabul edildi.

B

ULGULAR

180 hastan›n; 28’i (%15.6) aktif D vitamini, 47’si (%26.1) D vitamini kullan›yordu. 105 hasta (%58.3) herhangi bir D vi-tamini tedavisi alm›yordu. Üç grup aras›nda; yafl, BK‹, FS, MS, TPOMA total de¤er, TPOMA kategorisi ve denge bo-zuklu¤u aç›s›ndan istatistiksel olarak fark yoktu (Tablo 1). Ayr›ca daha ileri inceleme için hastalar, D vitamini kullanan-lar (aktif D vitamini veya D vitamini) ve D vitamini kullan-mayanlar olmak üzere 2 gruba ayr›ld›. Hastalar›n 75’i (%41.7) D vitamini (aktif D vitamini veya D vitamini) teda-visi al›yordu ve 105’i (%58.3) D vitamini tedateda-visi alm›yordu. Bu 2 grup aras›nda da; yafl, BK‹, FS, MS, TPOMA total de-¤er, TPOMA kategorisi ve denge bozuklu¤u aç›s›ndan anlam-l› fark bulunmad› (Tablo 2).

(3)

T

ARTIfiMA

V

itamin D kalsiyum homeostazisinin sa¤lanmas›nda roloynar ve eksikli¤inde kas iskelet sisteminde önemli de¤i-fliklikler ortaya ç›kar (17). Düflme yafll› popülasyonda yayg›n olarak görülür ve ölüme yol açan sebepler aras›nda yedinci s›-radad›r. Düflmeye yol açan intrinsik sebepler; yafllanmaya ba¤l› fizyolojik de¤ifliklikler, ortostatik hipotansiyon, çok ilaç kullan›m›, anemi, hipoglisemi, depresyon, kognitif yetersiz-lik ve vitamin D eksikli¤i gibi birçok faktörden oluflmakta-d›r. Ayr›ca düflmenin yeterli günefl ›fl›¤› alamama, yerde bu-lunan kilimler ve di¤er çevresel tehlikeler gibi ekstrinsik fak-törlere de ba¤l› oldu¤u bildirilmektedir (18).

Bu çal›flmada; vitamin D kullanan, aktif vitamin D kulla-nan ve D vitamini tedavisi almayan yafll› kad›nlar aras›nda denge bozuklu¤u (TPOMA) parametreleri ve yaflam kalitesi (SF-36) aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad›. Ayr›ca hastalar D vitamini (aktif D vitamini veya D vitamini) kullanan ve kul-lanmayanlar olarak ayr›ld›¤›nda da iki grup aras›nda denge bozuklu¤u (TPOMA) ve yaflam kalitesi (SF-36) parametreleri aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad›. Faulkner ve arkadafllar›,

yafll› ev kad›nlar›nda yüksek 1,25 (OH)(2)D(3) konsantras-yonlar›n›n düflme riskinde azalmayla iliflkili oldu¤unu fakat vitamin D kullan›m›, 25 (OH)D(3) ve PTH (paratiroid hor-mon) konsantrasyonlar›n›n nöromusküler fonksiyon ve düfl-meyle iliflkili olmad›¤›n› göstermifllerdir (11). Verreault ve arkadafllar› vitamin D eksikli¤i ile mobilite ve üst ekstremite fonksiyonlar› aras›nda iliflki bulamam›fllard›r (19). Vitamin D tedavisi ile ilgili bir metaanalizde 13 randomize kontrollü ça-l›flma de¤erlendirilmifl ve tek bafl›na vitamin D kullan›m›n›n yafll› populasyonda fiziksel fonksiyon veya kas gücünde iyilefl-me veya düfliyilefl-me riskinde azalma sa¤lad›¤›n› destekleyen bir kan›t bulunamam›flt›r. Bununla birlikte, vitamin D ve kalsi-yum kombine kullan›m›n›n fiziksel fonksiyonda iyileflme ve düflme riskinde azalma sa¤layabilece¤ini gösteren baz› veriler oldu¤u belirtilmifltir (20). Farkl› olarak, Dharmarajan ve ar-kadafllar›n›n yapt›¤› bir çal›flmada; yafll› bireylerde vitamin D eksikli¤inin yürümede dengesizlik ve düflmeyle iliflkili oldu-¤u gösterilmifltir (2). Dhesi ve arkadafllar›, vitamin D eksikli-¤i olan yafll›larda vitamin D tedavisi verilmesinin fonksiyonel performans, reaksiyon zaman› ve denge üzerinde önemli

dü-Tablo 1— D vitamini türü ile denge ve yaflam kalitesi aras›ndaki iliflki

Aktif D Vitamini Kullananlar D Vitamini Kullananlar D Vitamini Kullanmayanlar p (n= 28) (n=47) (n=105)

Yafl 68.53±5.56 67.76±5.37 66.95±5.99 0.394 BK‹(kg/m2) 26.91±3.50 30.13±4.12 33.82±3.49 0.411

FS (fiziksel sa¤l›k) 32.90±8.65 32.89±10.75 34.30±10.75 0.703 MS(mental sa¤l›k) 44.99±13.11 43.74±9.17 44.92±9.54 0.796 TPOMA total de¤er 22.56±6.86 20.71±7.06 22.00±7.26 0.498 TPOMA kategori 1.62±0.76 1.95±0.86 1.74±0.81 0.204 Denge bozuklu¤u (var/yok) 11/17 28/19 53/52 0.231

Tablo 2— D vitamini kullan›m› ile denge ve yaflam kalitesi aras›ndaki iliflki

Aktif D Vitamini Kullananlar D Vitamini Kullananlar p (n= 28) (n=47)

Yafl 68.05±5.42 66.95±5.99 0.212

BK‹(kg/m2) 28.94±4.18 33.82±3.49 0.218

FS (fiziksel sa¤l›k) 32.90±10.01 34.30±10.75 0.401 MS(mental sa¤l›k) 44.17±10.60 44.92±9.54 0.638 TPOMA total de¤er 21.36±7.00 22.00±7.26 0.568 TPOMA kategori 1.84±0.84 1.74±0.81 0.425 Denge bozuklu¤u (var/yok) 39/36 53/52 0.840

(4)

THE EFFECT OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON BALANCE AND QUALITY OF LIFE IN OLDER WOMEN

zeyde yararl› etkisi oldu¤unu fakat kas gücü üzerinde etkisi olmad›¤›n› ileri sürmüfllerdir (8). Latham ve arkadafllar›, yafl-l›larda 6 ay vitamin D kullan›m›n›n 25(OH)D düzeylerinde anlaml› art›fl sa¤lamas›na ra¤men, denge, kas gücü ve mobili-teyi içeren fiziksel performans, fiziksel fonksiyon ve düflme üzerine etkili olmad›¤›n› göstermifllerdir (21). Graafmans ve arkadafllar›, yafll›larda vitamin D kullan›m›n›n düflme riski üzerine etkisi olmad›¤›n› bildirmifllerdir (12). Yafll› ev kad›n-lar›nda 25(OH)D, kas gücü ve SF-36 ile de¤erlendirilen fizik-sel fonksiyon de¤erleriyle iliflkili bulunmufltur (9).

Vitamin D’nin düflme üzerine etkisini de¤erlendiren bir meta-analizde, sa¤l›k durumu stabil ambulatuar veya eve ba-¤›ml› olan yafll› bireylerde vitamin D tedavisi verilmesinin düflme riskini %20’den fazla azaltt›¤› belirlenmifltir (22). Vi-tamin D’nin serumda düflük düzeylerde olmas› fiziksel perfor-mans, kas gücü ve fiziksel fonksiyonda azalmayla iliflkilidir ve yafll› populasyonda düflme riskini art›r›r (23, 24).

Çal›flmam›z randomize çift kör kontrollü bir çal›flma ola-rak planlanmad›. Aktif vitamin D kullanan hasta say›s› yeter-li de¤ildir. Ayr›ca serum vitamin D düzeylerini de¤erlendire-memifl olmam›z, çal›flman›n en önemli k›s›tl›l›¤› olarak belir-lenmifltir. Bu durumda hangi hastan›n a盤› olup olmad›¤›n› bilinemedi¤i gibi verilen tedavi dozunun da o hasta için ye-terli olup olmad›¤›n› bilme olas›l›¤› yoktu. Bununla birlikte, serum 25(OH)D düzeyi ölçümünün gereklili¤i henüz tart›fl-mal› görünmektedir. Daha yüksek dozda tedavi gerektiren vi-tamin D eksikli¤i olan hastalar›n belirlenmesi için, vivi-tamin D düzeyi ölçümünün gerekli oldu¤unu bildirenler oldu¤u gibi serum 25(OH)D ölçümünün maliyetinin yüksek oldu¤unu bildirenlerde vard›r (25). Baflka bir sorun da, yafll›lar›n ilaçla-r›n› uygun doz ve zamanda alma konusundaki flüphelerimiz-dir. Yafll›larda günlük D vitamini kullan›m dozu 800 IU ola-rak belirlenmifltir. Genel olaola-rak D vitamini preparatlar› 400 IU içerdi¤inden günde 2 defa verilmektedir. Linnebur ve ar-kadafllar› 400-600 IU/gün dozunda vitamin D alan yafll›larda da vitamin D yetersizli¤i oldu¤unu göstermifllerdir. Bu ne-denle yazarlar, günlük D vitamini dozunun en az 800-1000 IU olmas› gerekti¤ini bildirmifllerdir (25). Ayr›ca hastalar›n D vitamini kullanmadan önceki denge ve yaflam kalitesi ile il-gili durumlar› da bilinmedi¤i için, D vitamini kullan›m›n›n tüm bu parametrelere katk› sa¤lay›p sa¤lamad›¤› konusunda eksik verilere sahip oldu¤u düflünülebilir. Ancak yine de D vitamini destek tedavisinin tüm yafll›larda kullan›lmas›yla denge bozuklu¤unun giderilece¤ine dair yeterli kan›t bulun-mamaktad›r.

Sonuç olarak, bu çal›flmada yafll› kad›nlarda vitamin D kullan›m› ile denge ve yaflam kalitesi aras›nda iliflki buluna-mam›flt›r. Bununla birlikte, yafll› popülasyonda D vitamini kullan›m› ile bu parametreler aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendir-mek için ileri çal›flmalar gereklidir.

K

AYNAKLAR

1. Yurttagül M, Beslenme. In: Gökçe-Kutsal Y, Çakmakç› M, Ünal S (eds). Geriatri 1. MedicoGraphics Ajans ve Matbaas›. Ankara, Türkiye, 1997, pp 98-115

2. Dharmarajan TS, Akula M, Kuppachi S, Norkus EP. Vitamin D deficiency in community older adults with falls of gait im-balance: an under-recognized problem in the inner city. J Nutr Elder 2005;25(1):7-19.

3. Simpson RU, Thomas GA, Arnold AJ. Identification of 1,25-dihydroxyvitamin D3 receptors and activities in muscle. J Bi-ol Chem 1985;260(15):8882-8891.

4. Bischoff HA, Borchers M, Gudat F, et al. In situ detection of 1,25- dihydroxyvitamin D3 receptor in human skeletal musc-le tissue. Histochem J 2001;33 (1):19-24.

5. Sorensen OH, Lund B, Saltin B, et al. Myopathy in bone loss of ageing: improvement by treatment with 1 alpha-hydroxychole-calciferol and calcium. Clin Sci (Lond) 1979;56 (2):157-161.

6. Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB, Givannucci E, Dietrich T, Dawson-Hughes B. Fracture prevention with Vita-min D supplementation. JAMA 2005;293(18):2257-2264.

7. Moylan KC, Binder EF. Falls in older adults: risk assessment, management and prevention. Am J Med 2007;120 (6):493.e l-6.

8. Dhesi JK, Jackson SH, Bearne LM, et al. Vitamin D supple-mentation improves neuromuscular function in older people who fall. Age Ageing 2004;33(6):589-595.

9. Zamboni M, Zoico E, Tosoni P, et al. Relation between vita-min D, physical performance, and disability in elderly persons. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002;57(1):M7-11.

10. Kwon J, Suzuki T, Yoshida H, Kim H, Yoshida Y, Iwasa H. Concomitant lower serum albumin and vitamin D levels are as-sociated with decreased objective physical performance among Japanese community-dwelling elderly. Gerontology 2007;53 (5):322-328.

11. Faulkner KA, Cauley JA, Zmuda JM, Landsittel DP, Newman AB, Studenski SA. Higher 1,25-dihydroxyvitamin D3 concen-trations associated with lower fall rates in older community-dwelling women. Osteoporos Int 2006;17(9): 318-1328.

12. Graafmans WC, Ooms ME, Hofstee HM, Bezemer PD, Bouter LM, Lips P. Falls in the elderly. A prospective study of risk fac-tors and risk profiles. Am J Epidemiol 1996;143(11):1129-1136.

(5)

13. Lips P, Graafmans WC, Ooms M Bezemer PD, Bouter LM. Vi-tamin D supplementation and fracture incidence in elderly persons. A randomized, placebo-controlled clinical trial. Ann Intern Med 1996;124(4):400-406.

14. Corless D, Dawson E, Fraser F, et al. Do vitamin D supple-ments improve the physical capabilities of elderly hospital pa-tients?. Age Ageing 1985;14 (2):76-84.

15. Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. JAGS 1986;34 (2):119-126.

16. Ware JE, Kosinski M, Gandek B. SF-36® Health Survey: Ma-nual and Interpretation Guide. Lincoln RI: QualityMetric In-corporated, 1993, 2000.

17. Peacock M. Effects of calcium and vitamin D insufficiency on the skeleton. Osteoporos Int 1998;8(suppl 2):45-51.

18. Morley JE. Falls–where do we stand?. Mo Med 2007;104(1): 63-67.

19. Verreault R, Semba RD, Volpato S, Ferrucci L, Fried LP, Gu-ralnik JM. Low serum vitamin D does not predict new disabi-lity or loss of muscle strength in older women. J Am Geriatr Soc 2002;50(5):912-917.

20. Latham NK, Anderson CS, Reid IR. Effects of vitamin D supp-lementation on strength, physical performance, and falls in ol-der persons: a systematic review. J Am Geriatr Soc 2003; 51(9):1219-1226.

21. Latham NK, Anderson CS, Lee A, et al. A randomized control-led trial of resistance exercises and vitamin D in hospitalized frail elderly: The Frailty Interventions Trial in Elderly Subjects (FITNESS). J Am Geriatr Soc 2003;51(3):291-299.

22. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Willett WC, et al. Effect of vitamin D on falls. JAMA 2004; 291(16):1999-2006.

23. Stein MS, Wark JD, Scherer SC, et al. Falls relate to vitamin D and parathyroid hormone in an Australian nursing home and hostel. J Am Geriatr Soc 1999;47(10):1195-1201.

24. Mowe M, Haug E, Bohmer T. Low serum calcidiol concentra-tion in older adults with reduced muscle funcconcentra-tion. J Am Geri-atr Soc 1999;47(2):220-226.

25. Linnebur SA, Vondracek SF, Vande Griend JP, Ruscin JM, McDermott MT. Prevalence of vitamin D insufficiency in el-derly ambulatory outpatients in Denver, Colorado. Am J Geri-atr Pharmacother 2007;5(1):1-8.

Düzeltme

11/1 2008 Say›m›zda “‹zmir Huzurevlerindeki Yafll›larda Fekal ‹nkontinans S›kl›¤› ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi” Bafll›kl› Makalede araflt›rmac›lardan Uzm. Dr. Nil TEK‹N’in ad› sehven yer almam›flt›r. Düzeltir, özür dileriz.

Referanslar

Benzer Belgeler

In this study, the purified destruxin B (DB) was tested for its in vitro and in vivo anti-tumor activities by using L5178Y lymphoma cells which was induced by methylcholanthrene

kabukla altüst olmuş bir hâlde ve bu şekilde göçmenin kaderini onaylamadığını gösteren bir şekilde sunulur. Bu kabuk Ayşe’nin hayata karşı duyarsız olarak

[r]

Rs2242480 alleli için FAM (Green) florofor işaretli C allel primer kullanımı homozigot örneklerin Real-time SNP için analizi .... Rs2242480 alleli için FAM (Green)

D vitamini ile ilgili yayınlarda non-spesifik kas iskelet sistemi ağrısı olan hastaların D vitamini düzeyinin ölçülmesi önerilmektedir.. Uzmanlar, doktorları D

Ancak, bizim çalışmamızda literatürün aksine D vitamini ile hemogram parametreleri arasında herhangi bir ilişki tespit edilemedi.. Bu sonuçlar D vitamininin

• Exposure to sunlight for 10-15 min 2-3 times a week is sufficient for the body's vitamin D needs.. • However, due to environmental factors

• İnce barsaklarda Ca ve fosfat absorbsiyonunda artışa neden olur.. Vitamin D fonksiyonu.. 1) Vücutta Ca ve fosfat tutulmasını sağlayıp bu minerallerin kan