10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı (3)

53  Download (0)

Tam metin

(1)

ADI : SOYADI : NUMARA: SINIFI :

ALDIĞI NOT:

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net

S2-Divan Edebiyatı dönemindeki mesnevi nazım şekli bugün hangi türleri karşılar?(5 P)

S3- Bir Rubai’den alınan aşağıdaki şiirin “nazım biçimi

” özelliklerini yazınız(10p)

( Metnin aslı) ( Türkçesi) Ya Rab dilimi sehv ü hatadan sakla Ya Rab! Dilimi kusur ve hatadan koru Endişemi tezvir ü riyâdan sakla Düşüncemi ikiyüzlülükten koru Basdım reh-i vadi-i rubaiye kadem Rubai Vadisinin yoluna ayakbastım Ta’n-ı har-ı nâdân-ı dü-padan sakla İki ayaklı anlayışsız eşeklerin ayıplamasından beni koru

Birim değeri : ... Ölçü : ... Redifleri:………. Uyak düzeni :……… Birim sayısı::……….

S4-Yukarıdaki Rubaide bulunan söz sanatlarından iki tanesinin adını ve nasıl yapıldığını açıklayınız.(10p)

S5-Aşağıdaki beyti açıklayınız.(10p)

Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar (Dostlar ! eğer onun elini öpme arzusuyla

ölürsem)

Kuze eylen toprağum sunun ânunla yâre su (Toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla

su verin)

https://www.sorubak.com

S6 Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)

Tuyuğ Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı beş mısradan oluşan nazım şeklidir. ( ) Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer 3-5 dörtlükten oluşan şiirlerdir. ( )

Bir gazelin ilk beytine matla beyit denir. ( )

Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur. ( ) Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir. ( )

S7-Aşağıdaki şiirin nazım şekli ve uyak düzeni nedir? Yazınız.(10p)

Geçmiş günü beyhude yâd etme

S1-Makâlât ve Mantıku’t Tayr’ın içeriğinden hareketle bu metinler hangi geleneğe bağlı oluşturulmuştur? (5Puan)

MAKALAT

MANTIKU’T-TAYR

(2)

Bir gelmemiş an için de feryâd etme Geçmiş gelecek masal bütün bunlar Eğlenmene bak ömrünü berbâd etme

S8- Divan şiirinin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.(5 puan)

1- 2- 3-

4-S9-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P) -Gazellerde beyit sayısı genellikle……….arasıdır.

-Teşbihte ………ve ………..olmak üzere iki ana unsur bulunur. -Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere ………. denir. -Divan şiirinde genellikle ………kullanılmıştır.

S10-Konularına göre Kaside türlerinin adlarının karşısına birer cümle ile tanım yapınız.(5p) 1-Tevhit: 2-Münacaat: 3-Mersiye: 4-Naat: 5-Medhiye:

S11-Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmıştır?(10P)

A)Saldı ayaktan gam-ı alem beni Ver bana gam def’ine saki şarab B)Boynu burulu ayağı bağlı

Şehla gözü nemli canı dağlı C)Aşk imiş her ne varalemde İlim bir kıyl ü kâl imiş ancak

D) Sabâ gibi yüzü üzre görüp Necâtî’yi Dedi nice sürünürsün kapımda sen de garîb E)Bir peri silsile-i aşkına düştüm nâgeh Şimdi bildim sebeb-i hilkat-i Adem ne imiş

S12-Aşağıdakilerden hangisi şarkının özelliklerinden birisi değildir?(5P)

A)Divan şiirine Türk şairler tarafından kazandırılmıştır. B)Bestelenmek için yazılır.

C)Dini tasavvufi konularda yazılır. D)Genellikle 2-5 dörtlükten oluşur.

E)Şarkının en güzel örneklerini Nedim vermiştir.

S13-Bakî’ nin edebi kişiliği ile ilgili 4 maddelik çıkarımlarda bulununuz.(10P)

Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net

BAŞARILAR

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :