Selam kargaşalığı

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T 7- 5 2 ^ 4 » ^

30 N İŞ A N 1950

BUGÜN

Sel âm

kargaşalığı

Türkier sekizinci asırda m üslii.

j manlığı kabul ettiklerindenberi İs ■

lâm usulünde selâmlaşıyorlardı.. A- raplar müslümanlıktan önce «Allah ömürler versin!» mânasına gelen «Hayyâkellah!» hitabile selâm v e ­ rirlerdi. Müslümanlık bu şekli kal­ dırdı; «Selâmün âleyküm!» denil­ mesini emretti. «Merhaba» denil - rnesî de caizdir; bu kelime Kur’an’- da iki yerde geçmiştir. Hazreti Mu. hammed Mekkenîn fethi günü Üm- mü Hâni’ye «merhaba!» diye s e ­ lâm vermişti. «Selâmünaleyküm» demekle «benden emin olunuz, ben­ den fenalık gelmez, nâmusunuz ve canınız ve malınız emniyettedir!» denilmek isteniyordu; İşlâmdan ev­ velki selâma göre daha şümullü - dür; çünkü dinsiz, sihhatsiz ve ah. lâksız bir ömür uzunluğunun mâ­ na ve faydası yoktur. Müslüman olmayanlara selâm verilmezdi; hat­ tâ Hazreti|Ömer birisine selâm ver­ diği zaman yanındakiler:

— Ey Allahın resulünün halife­ si, bu yahudidir!

Demişler; Ömer de ya hu dİ yi ara­ yıp bulmuş, selâmını geri almıştı.. Parmakla selâm vermek yahudile- rin, el ile seZâm vermek hıristiyan- ların âdetleridir. Müslümanlar ara­ sında bu çeşit selâmlar caiz değil­ dir; bize bu âdet Avrupadan, frenk- Jerden gelmiştir. Dervişlerin elle­ rini göğüslerine bastırarak verdik, leri selâm da isHim âdetlerine uy- • gun düşmez. Kur'an okurken, h a .- dis ve din bilgileri üzerinde çalışı.1 lirken, ezan ve kaamet okurken, - hutbe okurken, apdest bozarken,' hamamda çıplakken, satranç ve tavla oynarken, güvercin uçuruken' ve daha bunun gibi birçok hallerde' selâm verilmez ve alınmaz; mek - ruhtur.

OsmanlI devrinde, eğnerek, yer - den kandilli selâm alınırdı; *1 çe - neye ve alına dokundurulurdu; ya­ hut dokundurulmuş gibi gösterilir­ di; bu bir dalkavukluk elâmetiydi; dalkavukluk ise müslümanlıkta a - yıp hallerdendir; insanların hepsi eşit olduğuna göre hiç kimse baş­ kasının önünde eğilmez; fakat say­ gı gösterir, terbiyeli davranır Os­ manlI devrini dikkatle incelediği - miz zaman birçok âdetlerin yazık ki Bizanstan alındığını görüyoruz; müslümanlıkta h attâ saltanat yok­ tur ve halifelik miras yolile geçmez, islâmlar arasında en ehliyetli olana, seçim suretile verilir. Padişahlar hakkındaki «Allahın gölgesi» tâ' i küfürdür; bu felsefeyi kuranlar puta tapan Romalılar ve putçuluk- tan kurtulamayan hıristiyan Avru- padır. Fikir hayatı geliştikçe on­ lar kurtuldular, fakat biz Cumhu­ riyet devrine kadar esiri kaldık; pahalıya mal oldu.

Bugün selâm bahsinde tam bir kargaşalık içindeyiz. Kimisi Fran­ sızca, kimi İngilizce, Mmi Arapça ve kimi de Türkçe selâmlaşır. Se - lâm meselesindeki lâubalilik de ca­ ba Son zamanlarda bir mecmua şu teklifte bulunuyor: Selâm veren «selâm size!» selâmı alan da esi« ze selâm!» demeliymiş. Ba şeklin de kargaşalığı artırm aktan başka bir neticesi olamaz.

Kadircan KAFLI

Pendik — Aziz Ktmdumer: Mektuplarınızdan dolayı teşek -

kür ederim. Katoliklik ye m üslü- manlık hakkındaki fikirlerinizi öğ­ renmeyi isterdim. Saygılar. K. K.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a T o ro s Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :