• Sonuç bulunamadı

Bir Çukurovalının şiir kitabı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bir Çukurovalının şiir kitabı"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

RIZA PULAT ÖZTÜiia •'

I9 I| de doğan ve soyu sopu F ra n s ız i ş g a l in i n kara gün­

le r in d e kurban gid en b i r Çokurova çocuğu k i i ç i v e d ı ş ı Çukurova- n ın k a r a k t e r is t ik v a s f ı n ı ta ş ım a k ta d ır.

O b i r yetim o la ra k i l k mektebi b it ir d ik t e n sonra Adana M u a lli. mektebine v e r i l ı i ş t i . Her y en i g e le n ta le b e y e doldurulmak i ç i n b i r f i ş v e r iliy o r d u . 0 l i s t e n i n hanesinde de: "Şahsî s e r v e t i ­ n iz ? em la k in iz, ananız, babanız, hususî ve ş e r e f v e r i c i v a z i y e t i n i z v a r g ıd ır ? " g ib i s u a lla r v a r d ı. Bunu o Çukurovalı yavruya uzatarak c e v a b la r ın ı y a z d ır d ıla r . 0 h iç düşünmeden şu sözleri, y a s ıv e r d i:

"Ne anam» ne babam, ne malım, ne m elalim , ne şanım, ne ş e re fim va r.

benim y a l ı n ı z a s i l b ir m ille tim va r.Ç

x x

X

O yaşta bu zeki çocuğun s a t ı r l a r ı herkesin nazarı dikka­ t i n i çek ti. Ve ona zeki fakat se s s iz ta le b e le re mahsus b ir seppati besleniyordu. Az sonra bu çocuğun tek tük vatanî ş i i r l e r i n i görmeğe başladık.

' Adana M a a rif mecmuasının 3 üncü sayısında "Adana Erkek Huallim mektebi üçüncü s ın ıft a n Rıza P o la t" a d ıy la y a z ıla r ın ı oku­ duk. 0, Rizaki az zamanda Faruk N a f i z i yaklaşan ve Kemaleddin ka­ rniyi andıran ş i i r l e r i y l e a rk a d a şla rı arasında ve Adana muhitinde kendini t a n ı t t ı r d ı . .

İsm ail Habip onun y a z ı la r ın ı her

zm

an mecmuasına koyu­ yordu.

x x

X

B ir gün R ız a ıın Adana uallim mektebini bitirmeden Konyı Muallim mektebine n a k le y le d iğ in i oradan da B a lık e sire g i t t i ğ i n i öğ­ rendik.

Nihayet onu Ankaranın Çubuğunda i l k : ektep öğretmeni ve B a a r if memuru olarak görüyoruz.. Orada ve Ankarada vatanî ş i i r l e r i ­ ne son h ız ın ı v e riy o r. Büyük birçok ş a ir le r in de ta k d irin i kazanan Rızanın ş i i r l e r i az sonra gönül a c ı la r ı n ı da terennüm etmeğe ve

(2)

bunda muvaffakiyet göstermeğe b a ş lıy o r ..

İstan bul Ü niversitesinde yapılan imtihanda keskin zekâsıyla hatta h iç b ir kitap dahi açmadan hayret v e r ic i b i r muvaffakiyet kaza­ nan Rızanın o y ı l Zonguldak Orta mektebinin Türkçe m uallim liğine ta ­ y in in i iş it iy o r u z . Bir» y ı l semereli b ir çalışmadan ve ora Halkevinde— de muvaffakiyet gösterdikten öonra zonguldaktan Üdebat muhiti olan İs* tanbula veya Ankaraya n ak il iç in teşebbüse geçiyor, ve soranlara da:

Dün bütün şairdim bugün döndüm yarime Zonguldak k i l i t vurdu bütün ilhamlarıma diye b i r ş i i r i n i n i l k beytini okuyor..

V

X X X

Biz onun s e s in i b ir y ı l sftnra Yüksek b i r Anadolu y a y la sı o - lan Erzincandan iş it iy o r u z , ve bu sesin hütün ü r p e r iş le r in in h a sre ti­ ni ifa d e e y le d iğ in i de h iss e d iy o ru z .. b e lk i de yakın b ir zamanda Çu- kurovanın bu çocuğunu Çukurovada görmek ve ş i i r l e r i n i dinlemek mümkün o la c a k tır.

Şimdi R ıza*nm yeni çıkan şu k ita b ın ı k a r ı ş t ı r a b i l i r i z : 48 sahifeden ib a re t olan bu k ita b ın a d ı :" B i r yangının kül­ le r in d i r

Duygu kanatlarında yükselmemiş güneşe Yere b a ğ lı gövdemi attım d o s t la r ateşe, îş t e bütün v a rlığ ım ıs ın ın deşe deşe önünüzde duruyor b ir yangının id ille r i.

"B ir yangının k ü lle ri"n d e Rızanın daha çok kafasından ziy a­ de kalbin in ış ı k l a r ı n ı görüyoruz. Halbuki onun eskiden kalbinden ziya­ de k a fa sı ç a l ı ş ı r d ı . Mamafi genç ş a ir kitabına eski ve d e ğ e r li ş i i r l e ­ rinden b ir ik is in i koymağı da unutmamıştır.

Binmem su sandalına Verin bana d a ğ la r ı Vurgunum çam dalına Verin bana d a ğ la n

(3)

Baştan üstün b a şı var Yorgana, s i s , sa ç ı var Olsun içim bahtiyar Verin bana d a ğ la n

İçmem o ls a da kuyum Dağdan aşmalı suyum Ben d a ğ la n n oğluyum V erin bana d a ğ la rı

Ayaklar i z in olsun Dağlar denizin olsun Ş e h irle r s iz in olsun V erin bana d a ğ la n

Bu ufak ve şık ş i i r kitabında "Benden sana" b a ş l ı k l ı i k i ş i ­ i r varki se v g iy i böyle samimiyetle ifa d e eden yeni n e slin y a z ı l a n a - ra sm d a pek az ş i i r biliyorum !

Doğduğum gündenberi dağlarım ın karına B ir su g i b i sarıld ım s a h il ayak lan n a. Yirmidört baharımın kondum neyse varına Akan b i r s e l gibiydim sende tükendi hızım.

Kıskanarak baktığım bol ı ş ı k l ı g ö zle rin Hangi kalbe i ş le d i a şk ın ı böyle derin? ö y le b i r cehennem k i bağrımda bu gün yerin

Geçn "A s lı" n ın kül olan "keremlinden farksızım .

H asıl kol kol sa ra rsa sarm aşıklar b ir d a lı Yere se re rsa n a s ıl b i r kurşun b i r k a r t a lı öyle düştü dalından s e v g ilin p o rta k a lı öyle s a r ı ld ı gönlüm gövdene dal d al kızım.

(4)

Rızanın ş i i r le r in d e samimi b i r a n la tış ve güzel b u lu ş la r var, o ş i i r l e r i n i söz sö y le r g ib i k o la y lık la fak at temiz b i r ahenk* l e yazar. Onda ne uslup h a ta sı% e z in bozukluğu buluruz, lis a n a ha­ k i d ir .v a a s ı l ş i i r i n i n okunuş tında ruha t a t l ı l ı k veren lis a n ın ın sa i s i l i ğ i ve te . i z i İ ğ i d i r . 0 kelime d e ğ il h a rf kullanırken b ile t i t i z d i r . Onun k u lla n d ığ ı s a f ve sade k e lia e le r d ir k i s a f ve semimi ifa d e s in i sun abiliyoruz:

Eğer fena buldunsa bu gece de y e rin i İçme su niyetine ız t ir a b ın t e r in i Perdesiz pencerene daya d ir s e k le r in i ' Y ı l d ı z l ı g e c e le r i seyre dal delikanlım

Aynı ahenkle başlıyan d iğer b ir ş iirin d e n :

Olaydın sabah ların sen erde

A l

yolcusu Bana k a lsın çocuğum. K ız ıl s a ç lı akşamlar. D enizlere dökülür büyük küçük bütün su, B i lir s i n k i çocuğum her yağmur yere damlar

Geçn Çukurovalinin ençok hoşa giden ş i i r i "Dağ T ü rk ü leri" dir.Bun­ da hakiki b i r hayatın temiz b i r dağ duygusunun b ir b ir in e perçim le- nerek ş i i r l e ş t i ğ i n i görüyoruz:

Şah in ler tek tek u ç a r,tu rn a la r katar k atar,

K u rtlar in , k u şla r yuva, çocuklar beşikte y ata r, Benim k a rta l gönlümse dik dağlarda e ğ le n ir

B ir g a rip adamım k i adıma " d a ğ lı " d en ir. Çam pürü y a s tık la ra koyup kumral b a şın ı B ir dağ yolunda babam tamamladı y a ş ın ı. Yumdu anam gözünü b ir yaylanın düzünde . . Dağda geçen günlerim a l t ı n s a ç lı gözünde Ben dünyaya gelmişim yumuşak b i r kucakta. K ız ılc ık d a lla r ın a kurulu salıncakta

î l k n in n iyi başımda dağ k ı z l a n sö yled i. İçlerinden b i r i s i "büyü,benim o l . " dedi

(5)

O gündenberi gönlüm vurgun s i s l i dağlara, Mor akşamlar a ltın d a Büyük h i s l i dağlara. Unuttum ş e h ir le r in göz a l ı c ı süsünü.

N a s ıl d a ğ la r d in le rse b i r çoban türküsünü öyle kulak kesildim bende d ağlar sesine, D a ğ la n döşek yaptım b i r gönlün hevesine,

Çamlar şarhoş, ben sarhoş, ku şlar d e li,b e n d e li. Unuttum ne biçimdi yar yüzü, kadın e l i .

Unuttum ovalarda gördüğüm B e n lile r i Unuttum, enginlerde çalkanan d e n iz le r i.. K ıy ıla r özlemimin söylesin n in n isin i B ırakıp ta gelemem y a y la la r ın 3 is in i. Dahaçok seviyorum, d a ğ la n daha candan Lanetimin t a c ın ı giyd irdiğim insandan

Sevmeyi, özlemeyi t a b iî g ü z e llik le r in teşbihine sin direrek anla­ tış ın d a b ile sevginin içimizden ayaklan dığın ı hissediyoruz. Ruhu ve ka­ lemi h a s re tle a c ıy ı Çukurovanın havası kadar ı l ı k b i r ok şayışla t a t l ı ­ l a ş t ı r ı ş t ı r

t

©in kendi kolların ken hür boynumun kemendi Bu gün b i r e s i r g i b i elimde ö rse le n d i.

Seni sevdikten sonra bana da mecnun dedi Bu gönlüm Leylâ g ib i kız peşine t a k ıld ı. Farkı ne g e c e le rin g ö z le rin in renginden Bu rü zgârın fa r k ı ne sesin in ahenginden? Kalbimdir kopup gelen dalga g ib i enginden Yaklaş ki yavrum ona hep uzaktan b a k ıld ı.

Z i l l e t i yerde bulup, gururu gökten aldım Belki mağrur dağlardan in liy e n b ir kartaldım. Y a lın ız senin ufkunda b i r kuş g ib i alçaldım , Y a lın ız senin önünde dik başım secde k ı ld ı .

(6)

Bu gün daha pek genç olan ş a ir in Çukurovayı terennüm edecek özlü ş i i r l e r i n i ve e s e r le r in i de beklerken onun verim li kaleminin pek yakında d ile k le rim iz i yerine getire c e ğ in e emin bulunuyoruz.

Referanslar

Benzer Belgeler

Artık, çoluk çoc-ığo-un nafakasını temin etmek için vazdığı isimsiz senaryoları sansür- den geri döndüremivecek yine birileri!.. Nice dertler vücudunu

Akıllı telefonunuzdaki uygulamasına Bluetooth ile bağlanarak, taradığınız gıdaların kimyasal içeriğini, besin ve enerji değerlerini size bildiren SCIO,

Conclusion: The results of this study have presented that ghrelin may have a decreasing effect on pain threshold in mice.. Further studies are needed to determine the mechanism

E konomimizin gereklerini aşan bu has- mane uygulamaya Hürriyet gazetesi sa­ hibi Erol Simavi karşı çıktı ve gazetesinde kendi imzasıyla sert bir makale yayınladı.. Ama

Bu çalışmada, aynı ekstrüzyon oranına sahip kalıplarla gerçekleştirilen ekstrüzyonda, kalıp giriş çapı, kalıp açısı ve kalıp kanal uzunluğu gibi kalıp

Malzemeler: Bölme ve dış duvarlar dolu tuğladan, Sıvalar beyaz çimento'u serpme ve mermer tozlu düz silme, bütün doğrama- lar dikine kasalı ahşaptan, korkuluklar de-

Modern et kıyma makinaları en büyük boylara kadar, patates yıkama, soyma,, doğrama makinaları, sebze doğrama, püre yapma makinaları, ka- fe, kök, dane, öğütme

* Mütenevvi eklerin, diş açılmasına lüzum olmadan, muhtelif kuturdaki borular için tedarik edilebilen hususi boru aksamile (somunla sıktırma veya şariyet esasına dayanan