• Sonuç bulunamadı

(Va-Nu) Vala Nurettin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(Va-Nu) Vala Nurettin"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

lir Süleyman ÇAPANOĞLU

(VÂ - NÛ)

î

?

j

3

Vâlâ Nureddin

Bayram günleri yaklaşır­ ken basının çok kıymetli bir

evlâdım daha kaybettik.

Vâlâ Nureddin de hayata

gözlerini kapadı. Vâlâ

Nu-Vâlâ Nureddin

reddin basma şiir yoluyla

girdi. Şair Celâl Sahir’in, (1 inci kitap). (2 nci kitap)

ve ilh.. isimleriyle yayın­

ladığı kitapçıklarda şiir­

leri çıkmağa başladı. Bun­

lar cidden güzel, zaman za­ man orijinal eserlerdi. Dik­

kati çekti, kısa zamanda

da şöhret oldu.

Bundan sonra Vâlâ’yı ga zeteci olarak görüyoruz. Ak­ şam gazetesine girerek köşe muharriri oldu. Sütununu uzun yıllar bilgi ile, ehliyet­

le, okutmasını bilerek, o

kuyanlara birşeyler öğre­

terek idare etti. Bu arada

hikâye roman tercümeleri yaptı. Kendisi de hikâyeler, romanlar yazdı. Bu kabil ya

zılarında Hatice Süreyya

iğreti adını kullanmıştır.

Fıkralarında afakî bir

konu voktur. Hep halkın İh tiyaçlarını dite getirmiştir. Lisanı bir akarsu gibi ber­

raktır. Temiz ve sade bir

üslupla yazmıştır.

Fıkralarından başka (Dik­ katler). (Ali, Veli) sütunla­ rı yine memleket meselele­ ri. şehir dâvaları, âsâviş ko­ nuları üzerine yazılmış mî- =

ni mini anekdotlardır. Bu

küçük şevlerin lisanı da pü­ rüzsüz, tertemizdir.

Vâlâ Nureddin tam mânâ- sile centilmendi. Üslûbu na­ sıl temiz, sağlam, hatasız ise | kendisi de o kadar temiz, i nâzik terbiyenin ta kendisi I bir insandı. Onun güzel bir I hasleti de sivasî ihtirasların I zebunu olmaması idi. Bunun =

için kalemini köle yapma |

di. Yaşamak için kalemine i

güvendi, kalemine dayan- i

dı, kırk küsur yıl yalnız bu | biricik arkadaşının himme- | tiyle ve yardımıyla yaşadı, I Ölüm, herkes için mukad- i der bir akıbet, fakat azrail | aleyhisselam böyle nâdir yara =

dılışlara musallat olduğu \

zaman geride kalan boşluk I doldurulmaz oluyor. Tann- = nın rahmeti üstüne olsun. Ifi ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Rakibi olan Sabah, bu muharrirlerden birini kendisine bağlıyabilmek için daha fazla ücret vadeder, bazılarını çekip almağa muvaffak olur; Fakat Cevdet

Material and Method: Sixty primary or secondary infertile cases diagnosed as unexplained infertility were retrieved from the entire infertility cases admitted between June 1998

Yapmış olduğumuz bu çalışmada, melatoninin izole sıçan uterusunda oksitosinle indüklenmiş kasılmalar üzerindeki etkisi araştırıldı ve hormonun doza bağımlı

Şekil-1’e bakıldığında, psikolojik sözleşme kavramının işletme alanında yapılan bilimsel yayınların artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Yıllara göre bakıldığın-

Öncelikle 360 μg/hafta dozuyla 12 hafta indüksiyon yapıp, 180 μg/hafta olarak devam ettikleri, tedavi süresini 48 ve 72 hafta sürdürdükleri iki grup ve 180 μg/hafta olarak 48

In our study, PV-L closure technique was evaluated to be an effective method to achieve adequate ETT cuff seal with significantly lower cuff pressures and it was associated with

In this study, transposition flap technique was found very useful for reconstruction of wide full- thickness eyelid defects resulting from squamous cell carcinoma

Çalışmada genomik kinolon direnci sonuçları Haziran döneminde %83.5, Ocak döneminde ise %81.8 olarak tespit edildi.. Plazmid aracılı kinolon direnci amacıyla qnr