[Taha Toros tarafından Tuğrul Bey'e gönderilen mektup]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

rTÇTdSb

V

Taha Toro»

Çamlık,İnci Apt.D/13

Etiler - İstanbul 7. 4.1990

Şergili Tuğrul,

Yıllar geçtikten sonra da olsa aile tarihçenizle ve özellikle dede­

nizle ilgilenmenizi memnunlukla karşıladı».Rahmetli Turgut»benim

ALİ

MtİHÎP Beyle ilgili olarak y a z d ı k l a r ı m 1955 yılı sonlarında »kitap ola­

rak bastırmak istiyordu. Sonraki yıllarda da başından aşkın yoğun işle­

ri arasında b u kültür hizmetin* eli değmedi .Oysa ALİ liÜHÎî Bey, yalını*

sisler için değil, A d a n a ’n m tarihinde »kişiliği re hizmetleriyle,bir

âbide niteliğindedir.

İttihat re Terokki’n i n gizli kuruluşunda,Mülkiye talebesiyken görer

almış, arkadaşlarını h m yönlendirmiş re 1908 meşrutiyet inkılabının olu­

şumunda katkısı olmuş bir kişidir.

İttihatçıların ilk döneminde katkıları olan,hatta hiç katkıları ol- şutyanlar bile anılarını yazdılar.Talat Paşa,Cemal i aşa,Carit Bey,Halil Menteşe,Mithat Şükrü,Ahmet Hıza,Hüseyin Cahit ,bu konunun içinde yaşa­

yanlardı .Ha tiratları yayınlandı. B u suretle

kam

kişilikleri unutulmuş lak­

tan kurtuldu.

Ali Münif Bey hiç bin hatırat yazmadı .Bu boşluğun doldurulması için,

kendisine teklifte bulundum.Bana zaman zaman anlatırsa,b u n ları,arşir re diğer belgelerden de yararlanarak,hazırlayabileceğini söyledim.Sonunda kabul etti.1940 yılında başladım,1950 yılında bitirdim.1953 yılında,o sıralarda Istanbulun en büyük re eski bir gazetesi olan AKŞAM gazetesin­ de yayınladım.Çok ilgi gördü.Hitap haline getirilmesi istendi.Turgut da b u işi üstlendi.He r a r ki,Politika,çifeilik,ticaret derken,bu alanlarda­ ki faaliyetlerinden rakit bulup b u işi yapamadı.Ben de o saralarda bu

kitabı basmak istiyenlere rermek istemedim.Baha Sonra HAYAT

TARÎK

der­

si istedi.Orada,özetim*, 6 seri halinde re resimlerle yayınlandı.Sana HAYAT TARİH dergisinin o sayılarındaki yazılarımızxfs±xkBiii±zz±m±,kü­

tüphanedeki koleksiyonunda fotokopiler yaptırarak yolluyorum.

AKŞAM

ga­

zetesinin sayılarından derlenen r e bende başka nüshaları bulunmayan kupürleri de-Potokopisini aldırdıktan sonra iade edilmek şartıyla,gön- deriyondkUAman çok dikkat et.Kaybolmadan,noksansız olarak bana en kısa zamanda iade et.Sana gürendiğim için,bu kıymetli kupürlerimi yolladım.

Bunun kitap halinde ysyınlanması,hem merhumun ruhunu hoşnut eder,hem Çukuroaradan y e t işmiş,hizm«tl»lhkilap hareketlerinde rem memleket hiz­ metlerinde,yakın terimize geçmiş bir kişi olarak ölümsüzleştirilmiş oluı Siz böyle bir kitabı yayınlamak isterseniz,ben sere sere^,elimdeki diğer konulara tercihen,bu konuyu yeniden ele alarak,dilinin sadeleştirilmesi­ ni,sonradan arşırlerde bulduğu)*! belg eleri de katarak,güzel re y a n m a

gençliğine re kiû. türüne keSgSz katkısı olabelecek bir durumu getirebili-

rin.Yeter ki sisler bunun baskısını üstlensin.Hem çocuklarınıza,hem çu-

kurora tarihine b u suretle

ALÎ

MtÎNÎP kitabı armağan edilmiş olur*Bu hiz-

/vtfitîîen dolayı»mersuat gereği bana ödenecek te*lif hakkından da feraget ederim.Bu konuyu Ali î ünif iled^ görüşüp aüsbet bir karara r a n r s a n ı K ^ bana bildirin. Detayı üzerinde bazı önerilerim olacaktır

^ î-ü • (

V i '

1 • c r j

^

r->s y ' j ' r '\S

f ‘Y / * 9 ^

VB--* •

|

üı iyi dilekler re sergilerle.

Taha Toros

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :