test 2 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ.pdf

Tam metin

(1)

MEB 2016 - 2017 KAZA NIM KAVRAMA TES

12 - A

TARİH

KAZA NIM KAVRAMA TES MEB 2016 - 2017 Adı Soyadı Sınıf No :... :... :... :... Doğru Yanlış Boş Puan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 :... :... :... :...

12 - A

E E E E E E E E E E E E

Test

2

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

1. Mısır Kralı II. Ramses ile Hitit Kralı Muvattali arasında ya-pılan Kadeş Savaşı için her iki kral verdiği bilgilerde sava-şı kendisinin kazandığını söylemektedir.

Bu duruma bakarak aşağıdakilerden hangisi söylene-bilir?

A) Tarihi olayların farklı bakış açılarına göre değerlendiri-lebildiği

B) Kadeş Savaşı ile ilgili belgelerin yanlış olduğu C) Tarihçilerin objektif davranmadığı

D) Tarih öncesi çağlara ait bilgilerin kesin olmadığı E) Tarihi olaylar için tek bir kaynağın dikkate alınması

ge-rektiği

2. Tarih öncesi dönemleri incelemek isteyen bir tarihçi, I. Paleografya,

II. Arkeoloji, III. Nümizmatik

bilim dallarından hangilerinden yararlanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

3. “Çin kaynaklarına göre Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak’ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken çevresinde geniş bir alana yayılmışlardır. Bu bölgede güçlü bir devlet kuran Hunlar, Ötüken’i başkent yapmışlardır. Hükümdarı Teoman’dır. Teoman MÖ 220 – 209 yılları arasında hüküm sürmüştür.” Verilen bilgiler aşağıdaki tarih yazım türlerinden han-gilerine aittir?

A) Araştırmacı B) Pragmatik C) Kronik

D) Hikâyeci E) Sosyal

4. I. Millî birlik ve ahlaki değerleri geliştirmeyi hedefler. II. Bu tarz tarih yazıcılığında topluma fayda sağlamak

amaçlanır.

III. Bu tarz tarih yazımının ilk temsilcisi Thukydides (Tuki-dides)’tir.

IV. Büyük yenilgileri takip eden zamanlarda ya da toplu-mun fikir yönünden birlik içinde olmadığı dönemlerde bu eserler ilgi çekmiştir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Öğretici tarih yazımı ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III

D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

5. Erzincan, Gaziantep, Kırşehir, Trabzon illerinde bulunan kaya üstü tasvirler ve damgalar hem bu coğrafyanın Orta Asya ile bağını sergilemekte hem buraların milattan önce-ki dönemlerde bile Türk yerleşimine açık olduğunu ortaya koymakta hem de bu coğrafyada yaşayanların birbirleriy-le olan tarihî bağını açıkça göstermektedir. Anadolu’daki bengü taşlar (yazılı, dikili ve damgalı taşlar) ve petroglifler (kaya üstü tasvirler, mağara resimleri), daha ziyade Saka, Hun, Bulgar, Avar, Hazar ve Peçenek dönemlerine aittir. Bütün bu bilgiler önceki bilgilerin aksine Türklerin milattan önce de Anadolu’da olduklarını göstermektedir.

Bu duruma bakarak aşağıdakilerden hangisi söylene-bilir?

A) Günümüze yaklaşıldıkça tarihi olaylarla ilgili daha doğru bilgilere ulaşılmaktadır.

B) Tarihi bilgiler yeni bulgularla değişebilmektedir. C) Tarihi olaylar objektif değerlendirilememektedir. D) Tarihçi yardımcı bilim dallarından yararlanmalıdır. E) Milattan önceki döneme ait tarihi bilgiler yanlıştır.

6. Orta Asya Türk tarihi konusunda bilgilere ulaşmak is-teyen bir tarihçi Yenisey, Orhun gibi yazıtlardan fayda-lanmak için aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanmalıdır?

A) Coğrafya B) Nümizmatik

C) Heraldik D) Epigrafya

(2)

KAZA NIM KAVRAMA TES MEB 2016 - 2017 Adı Soyadı Sınıf No :... :... :... :... Doğru Yanlış Boş Puan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 :... :... :... :...

12 - A

E E E E E E E E E E E E TARİH TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Test 2 7. “Seminerde böyle bir hava vardı. Ben o havada aykırı

dü-şünceleri ortaya attım, Fuad Bey dedi ki bana, “Öyleyse bir seminer raporu hazırla.” Gelecek toplantıda ben Timur’u üç yazarın görüşleriyle karşılaştırarak anlattım. Barthold’u objektif bir tarihçi olarak gösterdim. Fuad Bey etkilendi. Şöyle durdu, “İşte çocuklar, hepinizden bu seviyede vazife isterim” dedi…”

Halil İnalcık’ın verdiği bu bilgilere göre iyi bir tarihçi olmak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Farklı görüşlere açık olmak B) Yabancı dil bilmek

C) Birinci el kaynaklara sahip olmak D) Eserleri tenkit etmek

E) Yardımcı bilim dallarından faydalanmak

8. Tarih bütün dünyada vardır, demek ki faydalıdır ve insanın bir ihtiyacını karşılamaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin tarih okumanın toplumlara sağladığı faydalarından biri olduğu söyle-nemez?

A) Sosyal ve siyasal konularda doğru karar verilmesini sağlar.

B) Toplumu kaynaştırır ve ona güç verir.

C) Kendi ırkının diğer ırklardan üstünlüğünü ortaya ko-yar.

D) Geleceğe ışık tutar.

E) Medeniyetlerin gelişim süreci hakkında bilgi verir.

9. “Tarih, geçmiş zaman hayatını, mümkün olduğu kadar hakikate uygun olarak yeniden ihya etmektir.” görüşünü aşağıdaki yargılardan hangisi desteklemez?

A) Tarihi şahsi tercihlerden uzak tutmak B) Olayları objektif bir şekilde aktarmak C) Olayla ilgili her türlü belgeye ulaşmak D) Kesin yargı ve hükümlere ulaşmak E) Doğruyu yanlıştan ayırt etmek

10. Onaltıncı yüzyıl etrafında araştırma yapan bir tarihçi-nin yararlanacağı kaynakların en başında aşağıdaki-lerden hangisi gelir?

A) Arşiv malzemeleri B) Destanlar

C) Papirüsler D) Hatıralar

E) Kitabeler

11. Mustafa Kemal’in “Büyük devletler kuran atalarımız, bü-yük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” sözüne dayanarak tarih biliminin ince-lenmesinde;

I. Etnografya, II. Diplomasi, III. Epigrafi

tarihe yardımcı bilim dallarının hangilerinden faydala-nılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

12. Öğretici tarih anlayışında geçmişte yaşanmış olaylardan ders alarak milletin millî ve manevi duygularını güçlendir-me amacı güdülür. Bunu yaparken de olayların zaferler ve kahramanlıklar yönü vurgulanır.

Buna göre öğretici tarih anlayışını benimseyen tarih-çiler için,

I. Bilimsellikten uzaklaştıkları II. Belgelere yer vermedikleri III. Nesnel ölçütlerle hareket ettikleri yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :