• Sonuç bulunamadı

[Kazım Arısan'a ait vefat ilanları]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Kazım Arısan'a ait vefat ilanları]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

VEFAT

Musazadelerden merhum Naciye Arısan ve merhum Osm an Ahmet'in oğulları, Remziye Güler ve Muzaffer Fişekçi'nin kardeşleri, merhum Naciye Diriker ve mer­ hum General Nuri Diriker’in damatları, Fuat Diriker'in eniştesi, Güler, Fişekçi, Varol ailelerinin daytlan, Diriker,

Soylu, Ergen, Akad, Atagil, Müceldili ailelerinin enişteleri, Kemal Feza, Reha Günay, Haydar Ö zbe k ve

Mükerrem Arısan'ın kayınpederleri, Füsun Eşkin, Aysın Feza, Ural ve Enis Özbek, O nur Arısan'ın biricik dedeleri, Sabahat Feza, Fikriye Özbek, Duygu Arısan

G ünay ve Ahmet Arısan'ın ömeksiz babalan, Feriha Arısan'ın sevgili eşi ve dünyaya getirdiği

pek çok çocuğun ebe babası

İstanbul (Ç apa ) T ıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden

P r o f. D r.

KÂZIM ARISAN

aramızdan ayrılmıştır. Aziz naaşı 26 Ağustos 1994 Cuma günü saat 10.30'da İstanbul T ıp Fakültesindeki törenden

sonra Levent Camii'nden öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezartığı'na defnedilecektir.

AİLESİ

Not: Çelenk yonderilmeme», erzu edenlerin T.E.V. ne beğışte bölünmeleri rice olunur.

ÖLÜM

Kliniğimizin değerli hocası, Anabilim D a lım ız eski başkanlarından

hocaların hocası,

Prof.Dr. KÂZIM ARISAN'ı

kaybetm iş bulunuyoruz. Ü z ü n tü m ü z büyüktür. Kederli ailesine, eski Fakültesi ö ğrenci ve m eslektaşlarına,

Tü rk jinekologları topluluğuna baş sağlığı dileklerimizi sun a rız.

A z iz naaşı 26 .0 8 .1 9 9 4 C u m a g ü n ü saat: 10.30'da İstanbul T ı p Fakültesi 14 Mart Anfisincjeki uğurlam a töreninden sonra, L e ve n t Cam ii'n d e

kılınacak öğle n a m a zın ı takiben, Zincirlikuyu M e zarlığın daki ebedi istirahatgahında toprağa verilecektir.

İstanbul Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Anabilim Dalı

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a To ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Çubuksu olanlarıysa, daha çok akarsularda, bataklıklar- da, küçük su birikintilerinde ya da denizlerin kara içine sokulduğu sığ sularda yaşarlar.. 44 Bilim

Sonuç: Çalışmamız sonucunda bölgemizde; Anti-HIV 1/2 reaktiflik oranlarının yıllar içinde değiştiğini, Anti-HCV ve HBsAg pozitiflik oranlarının yapılan

In this light microscopic study, morphometric parameters of the circumvallate papillae and the number of their taste buds in tongues of young (6-9 month-old) and aged (7

1849 da AvusturyalIlara karşı isyan etmiş Macarlarla Kuşlara isyan eden Lehis­ tan milliyetçilerinin elbir- liğiyle kurdukları Leh — Macar ordusu tenkil edil-

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

Halbuki çok şirin Rado bunların ikisini de bilmez: «sahib-i adâlet» terkibinin hazan «sahib - adalet» suretinde okunacağını biimiyecek derecede Türkçe

"Çocuklarım ızı yalnız şah sî hazzımız için sevmekle iktifa etmem eli, neslim izin ve m il­ letim izin istikbâli namına tetkik etmeyi de bir vazife bilm

Horner sendromuna yol açan çeşitli sinir paralizileri vagal schwannomlar ile servikal sempatiklerden köken alan schwannomların ayırıcı tanısında yardımcı olabilir, ancak