• Sonuç bulunamadı

Tokatlıyan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tokatlıyan"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tokatlıyan...

Selim İLERİ

J İLLY Sperco Yüzyılın Başında İstanbul’da

\ \

Tarabya’daki Sümer Palas’la Beyoğlu'ndaki — Tokatlıyan Oteli’ni, o dönemlerin en se ç­ kin mekânları arasında sayar. Masalar çiçeklerle bezenirmiş, bu otellerin restoranlarında yüksek sosyete, diplomatik çevreler buluşurmuş ve siya­ sal tartışmalarla gönül entrikaları iç içe sürüp gi­ dermiş.

Sperco Tokatlıyan'ın salonlarında dans müzi­ ği çaldığını da söylüyor. "Stra u ss'u n valslerinin nağmeleri”...

Tokatlıyan romanlara geçmiş bir otel. Mehmed Rauf Son Yıldız'da Tokatlıyan’ı danslı partileriy­ le betimliyormuş. Cahit Kavcar Batılılaşma A ç ı­ sından Servet i Fünun Romanı incelemesinde bu sahnede, roman kahramanı Perran’ın bol bol dans ettiğini yazar. Ay;>ı romanda Fahri Cemal ise dansı şöyle tanımlamaktadır: "B ir kimsenin yalnız şah­ si zevki için dönmekten ve sıçramaktan ibaret bir şey değil, seyredenlerin gözünü okşayan bir man­ zume ve sanat”... Otelin, salonların, restoranın ro­ manlardaki ünü çok daha yakın zamanlara kadar sürmüştür.

Ya Tokatlıyan’ın geçm işi? Bu konuda doğru­ su fazla bilgi sahibi değildim. Çelik GOlersoy'un Cumhuriyet gazetesinde yayımladığı o kadar et­ kileyici “Beyoğlu yazılarr'nın bazılarını ne yazık kİ okuyamadım; kiıap olarak çıkmasını bekliyo­ rum. Gülersoy bu geçmişten belki söz açtı. Be­ nim kaynağım ise İstanbul Türkçeslnin hakkı çok yenmiş ustalarından Sermet Muhtar A lus'un E s ­ ki Çapkın Anlatıyor anı romanı. Eski çapkın To­ sun yazara birbirinden renkli aşk, izdivaç, gönül ilişkisi serüvenleri 'anlatırken’ Tokatlıyan’ın tarih­ çesini de çıkarıyor:

“O zamanlar Tokatlıyan gene var, gene şim ­ diki yerinde fakat oteli, moteli yok; yalnız gazino ve lokanta işliyor. Gazinonun ismi de frenk ismi: isplandlt.

“Malum ya, Tokatlıyan evvelce Çarşı’da Kapa­ macılar İçindeydi. Babadan kalma m eşhur bir a ş­ çı dükkânı vardı. Beyoğlu tarafına sonra geçti; Be- yoğlu'nun en süslü ve en kalantor yerini açtı.

“Bir tarafı kahve ve gazino, bir tarafı lokanta. Kadehleri, bardakları, tabakları, peçeteleri hep markalı. Garsonlar ortaoyunundaki frengin aynı.

(Herhalde gizil bir istihza sözkonusu, Sİ.) Kendi­

si de başlarında dolaşır, müşterileri payelerine gö­ re ağırtar.

“Ortada alafranga orkestra, opera parçaları ça­ lıp durur. Diyebilirim ki o vakltki Tokatlıyan şim ­ dikinden daha cafcaflıydı. Bir misal getireyim de anlayın.

"M e se la dana pirzolası istedin değil mi, beş on dakika sonra kuyruklu setrell garson, arabayı andıran dört tekerlekli yayvan bir masayı yürüte­ rek gelir. Bunun üstünde, nar gibi kızarmış pirzo­ la; fakfon tabağın altında da, soğum aması için bir İspirto lambası..."

Isplandit'ten Ç arşı’dakl Tokatlıyan’ın Beyoğ- lu’na çıkışı ve Isplandit'I ele geçirişi öyküsü 'alaf- ranga'lık tarihçemiz açısından ilginç. Bu Çarşı'- dan Beyoğlu'na ‘batılılaşma’nın temelinde, öyle anlaşılıyor ki, toplumsal gereksinimler ötesinde kazanç, ticaret, modanın gücü gibi etkenler ağır­ lıklı. İz sürersek, Berran'ın bol bol dansları, Fahri Cemal'ln dans konusundaki açıklamaları da inan­ dırıcılıktan uzaklaşıyor ya da hevesten öteye gi­ demiyor. özündeki hakikiyi kaybeden toplum, öy­ kündüğünü de besbelli bir türlü özüyle kaynaştı- ramıyor.

Giovannl Scognam lllo ise Bir Levantenin Be­

yoğlu Anılan’nda Tokatlıyan'ın son günlerini yazdı.

Tokatlıyan pastanesinde İlk adım; kahve ve kon­ yak; kapı önündeki muhabbet tellalı... Klrkor Kir- koryan (sahne adıyla Gregor Gregorian) ünlü bir müzisyen, Scognamlllo onunla otelin lokantasın­ da tanışır. Tokatlıyan hâlâ görkemlidir. Sonra gün­ ler geçer, "görkemliliği ve anıları İle" yıkılır, yeri­ ne de bir Işhanı yükselir. Yine öyle anlaşılıyor kİ kazanç, ticaret egemenliğini sürdürmekte, mekân­ lar da olıhası gereken mekânlar olmaktadır.

Tokatlıyan’ı galiba hatırlıyorum. İyice eprimiş bordo kadife perdeler, tozlu kordonlar, kirli cam­ lar... Orası ünlü Tokatlıyan olmalı. Çok eskiden kal­ ma, bir koltuğa bastonları dayalı, bazı yaşlı adam­ lar yapayalnız oturur, kirli camlardan dışarıya, cad­ deye, Beyoğlu'na bakarlardı. Ve Beyoğlu daima bir alışveriş merkeziydi.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Arıza izolasyonu, Arızalı birimi veya elamanı bulma, Arıza ve bakım karteksi, Katalog Arşivleme. Dersin Amacı Arıza analizi yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Elektrik Motorlarının Parçaları ve Çalışma Prensipleri, DA Motorlarının Yapıları ve Çalıştırılmaları, Doğru Akım Motorlarının Karakteristikleri, Doğru Akım

Programlama mantığı, Set-Reset Röleleri, Kenar Tetiklemeleri, Özel Dahili Röleler (SM), Zaman Röleleri, Sayıcılar, Sayı Sistemleri, Move (Bilgi AKtarma-Atama)

Dersin Amacı Bu derste; alternatif akımda devre çözümü ve bu devrelere ait özel hesaplamalar yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin Süresi 4

Bu derste Kodlayıcılar(Encoder), Kod Çözücüler(Decoder), Veri Seçiciler (Multiplexer), Veri dağıtıcılar(Demultiplexer), Multivibratörler, Flip- Floplar,

Vijeo Citect'e Giriş, Konfigürasyon Ortamı, Proje yönetimi, Proje Yönetimi, Haberleşme Ayarları, Grafikler, Komutlar ve Kontroller, Genies (Grafik ve objelerinin bir

Giriş, Temel Kavramlar, Ohm Yasası ve Uygulamaları Dosyalar, Kirchoff Kanunları, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Thevenin Teoremi Dosyalar, Norton

İçinde Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin, İstanbul: Pusula Yayıncılık, pp.. Ben benim: Toplumsal cinsiyet mekânı ve ailenin içinde ve