2) II. DÜNYA SAVAŞI 1939 - 1945.pdf

11  110  Download (0)

Tam metin

(1)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(II. Dünya Savaşı)

1. I. Barbarossa Harekâtı II. Pearl Harbour Saldırısı III. Normandiya Çıkarması

Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin sonucunda ABD, II. Dünya Savaşı’na girmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

2. II. Dünya Savaşı sonrası İngiltere Başbakanı Winston Churchill, “Demir Perde” deyimini aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır? A) Rusya güdümündeki komünist ülkeler B) NATO üyesi ülkeler

C) Sömürge altındaki Afrika ülkeleri D) Orta Doğu’daki İslam ülkeleri E) Okyanusya’daki ada ülkeleri

3. II. Dünya Savaşı sonlarında Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilân etmesinde;

I. Mihver Grubu’nun Türkiye’yi tehdit etmesi, II. Almanya’nın Boğazların güvenliğini tehdit etmesi, III. Müttefik devletlerin Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Örgütü’ne girebilmesi için savaş ilanını şart koşması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

4. II. Dünya Savaşı’na Türkiye katılmamış, ancak her an çıkabilecek bir savaş tehdidine karşı tedbirli davranmıştır. Türkiye’nin uyguladığı bu politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler’e üye olmak B) Bağımsızlığını korumak C) Dış politikada yalnız kalmamak D) Marshall yardımı almak E) Çok partili hayata geçmek

TEST 01

5. II. Dünya Savaşı’nda karşı karşıya gelen gruplar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Doğu Bloğu - Batı Bloğu

B) İtilaf Grubu - İttifak Grubu C) Mihver Grubu - Müttefik Grubu D) Avrupa Bloğu - Asya Bloğu E) Kuzey Grubu - Güney Grubu

6. I. Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi II. Japonların, Pearl Harbour Baskını’nı gerçekleştirmesi

III. Almanya’nın SSCB’ye saldırması

Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı ile ilgili gelişmelerdendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IIII D) I ve II E) I, II ve III

7. ABD Ağustos 1945’te Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atarak on birlerce insanın ölümüne neden olmuştur.

II. Dünya Savaşı sırasında ABD bu iki saldırıyı aşağıdaki devletlerden hangisine karşı düzenlemiştir?

A) İtalya B) Türkiye C) İngiltere D) Japonya E) Almanya

8. Türkiye, II. Dünya Savaşı öncesi denge siyaseti doğrultusunda İngiltere ve Fransa ile aşağıdaki İttifak antlaşmalarından hangisini imzalamıştır?

A) Atlantik Antlaşması B) Münih Antlaşması C) Bern Antlaşması D) Ankara Antlaşması E) Zürich Antlaşması

(2)

9. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin II. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olduğu söylenemez? A) Afrika ve Asya uluslarının bağımsızlık istekleri B) İtalya'nın Akdeniz'i bir iç deniz yapma düşüncesi C) Sanayileşen Japonya'nın ekonomik çıkarlarının ABD ve İngiltere'nin çıkarlarıyla çakışması

D) I. Dünya Savaşı sonrası yapılan antlaşmaların kalıcı barışı sağlayamaması

E) Sovyetler Birliği'nin Brest - Litowsk Antlaşması ile çekildiği toprakları tekrar kazanma düşüncesi

10. II. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Müttefik Devletler savaş sonrası durumu görüşmek için Karadeniz kıyısında bir araya gelerek Yalta Konferansı’nı düzenlemişlerdir. Bu konferansta aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır?

A) ABD B) İngiltere C) Romanya D) SSCB E) Fransa

11. Türkiye'nin Batılılaşma politikası II. Dünya Savaşı sonrası hızlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

A) 1961 Anayasasının kabul edilmesi B) AT'ye tam üyelik için başvurması C) Nato'ya üye olunması

D) BM’ye üye olunması E) AET ile işbirliğine gidilmesi

12. I. Varşova Paktı II. Cemiyet-i Akvam III. Nato

IV. Birleşmiş Milletler

Yukarıdaki uluslararası kuruluşlardan hangileri, II. Dünya Savaşı'nın sonrasında kurulmuştur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV

13. Dünya barışı ve güvenliğini korumak, ekonomik ve kültürel sorunları çözmek, uluslararası işbirliği sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu örgütün temel

organlarından biri değildir? A) Güvenlik Konseyi

B) Vesayet Konseyi

C) Uluslararası Adalet Divanı D) Ekonomik ve Sosyal Konsey E) Askeri Konsey

14. I. Adolf Hitler'in yayılmacı politikası II. Silahlanmaya önem vermesi III. Toprak reformunu gerçekleştirmesi durumlarından hangileri Almanya’nın II. Dünya Savaşı’na girmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

15. Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda sıcak savaşa katılmamasına rağmen büyük bir ekonomik bunalım yaşamıştır.

Bu duruma;

I. genç nüfusun silâhaltında olması, II. askeri harcamaların artması, III. tüketimde kısıtlamaya gidilmesi

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

16. 1945'te Birleşmiş Milletler Örgütü’nün

oluşumunda, aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Atlantik Sözleşmesi B) Kahire Kongresi C) Yalta Konferansı

D) San Francisco Konferansı E) Birleşmiş Milletler Demeci

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 01

1.B 2.A 3.C 4.B 5.C 6.E 7.D 8.D

9.A 10.C 11.A 12.D 13.E 14.D 15.C 16.B

(3)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(II. Dünya Savaşı)

1. I. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan barış antlaşmaları siyasi mücadele ve gerilimi artırmış, bu durum II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açmıştır. Bu yargıya I. Dünya Savaşı'nı bitiren barış antlaşmalarının;

I. ağır ekonomik ve askerî hükümler içermesi, II. sorunlara köklü çözümler getirmemesi, III. sömürgeciliği sona erdirmesi

özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

2. Almanya’da iktidara gelen Hitler, Versay Antlaşmasının getirdiği ağır hükümlerden kurtulmayı, tüm Almanları tek bir çatı altında toplamayı ve yeni bir hayat sahası oluşturmayı amaçlamıştır.

Buna göre, Hitler ile ilgili olarak; I. Barışçı bir politika izlemiştir.

II. Sınırlarını genişletmeyi amaçlamıştır.

III. Almanya’nın yeniden güçlenmesine çalışmıştır. yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

3. II. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Japonya’nın Pearl Harbour saldırısını düzenlemesi B) Milletler Cemiyeti’nin dünya barışını sağlayamaması C) İtalya’nın yayılmacı politika izlemesi

D) Almanya’nın Ren bölgesini silahlandırmaya çalışması E) I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan antlaşmaların sorunları çözememesi

TEST 02

4. II. Dünya Savaşı (1939–1945)’nın başlaması ve gelişmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Japonya, Almanya ve İtalya Mihver Devletler grubunu kurmuşlardır.

B) Almanya’nın, Polonya topraklarına saldırmasıyla savaş resmen başlamıştır.

C) Pearl Harbour saldırısı sonucunda ABD savaşa girmiştir.

D) Normandiya Çıkarması ile Almanya, Fransa’nın tamamına sahip olmuştur.

E) SSCB, Almanya'nın Barborassa Harekâtı ile başlattığı saldırıyı durdurmayı başarmıştır.

5. I. Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombasının atılması

II. SSCB’nin Müttefik devletler grubuna katılması

III. Normandiya Çıkarması'nın yapılması

gelişmelerinden hangileri Japonya’nın II. Dünya Savaşı’ndan çekilmesine neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6. 1941 yılında İngiltere Başbakanı Churchill ile ABD Başkanı Roosevelt, Mihver Devletlerin

silahsızlandırılmasını ve savaş sonrası genel bir silahsızlanmaya gidilmesini öngören Atlantik Sözleşmesi’ni imzalamışlardır.

Buna göre, İngiltere ve ABD’nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya’ya karşı SSCB’nin desteğini almak B) Yeni büyük bir savaşın çıkmasını önlemek C) Almanya ile Fransa’nın anlaşmasını sağlamak D) Polonya’nın işgaline son vermek

E) Japonya’nın teslim olmasını sağlamak

7. 4–11 Şubat 1945 tarihinde Kırım’ın Yalta şehrinde toplanan konferansta görüşülen konular arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ortak Barış Sisteminin Kurulması B) Almanya Sorunu

C) Filistin’de bir İsrail Devleti’nin kurulması D) Uzak Doğu Sorunu

(4)

8. I. 1927'den sonra Japonya'da askerî destekli hükûmetlerin işbaşına gelmesi

II. Nazilerin iktidarda olduğu Almanya'nın SSCB'ye karşı bir politika izlemesi

III. Mussolini önderliğindeki İtalya'nın Roma İmparatorluğu'nu tekrar kurmak istemesi gelişmeleri aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?

A) Mihver Bloku'nun kurulmasını

B) Locarno Antlaşması'nın imzalanmasını C) Milletler Cemiyeti'nin güç kazanmasını

D) Manda yönetimlerinde bağımsızlık ayaklanmalarının çıkmasını

E) İngiltere'nin Almanya ile İttifak kurmaya yönelmesini

9. Hitlerin iktidara gelmesinden sonra Fransa, halk oylaması sonucunda Saar bölgesinin Almanya'ya geçmesine izin vermiş. İngiltere Münih Konferansı'nda Çekoslovakya'nın Sudet bölgesinin Almanya'ya geçmesinde arabuluculuk yapmıştır.

Bu gelişmelerde,

I. İngiltere ve Fransa'nın Almanya'nın yeni bir savaş çıkarmasından çekinmesi,

II. bazı imtiyazlarla Avrupa'daki barış düzeninin korunmak istenmesi,

III. Almanya'nın Versay Antlaşması'nın hükümlerin yerine getirmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

10. I. Güvenlik Konseyi

II. Ekonomik ve Sosyal Konsey III. Uluslararası Adalet Divanı

Bunlardan hangileri, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün birimleri arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

11. II. Dünya Savaşı’nın meydana getirdiği ekonomik ve toplumsal sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombası büyük tahribata yol açmıştır.

B) Büyük şehir ve sanayi tesisleri yıkılmıştır. C) Temel gıda fiyatları aşırı derecede yükselmiş, karaborsacılık başlamıştır.

D) Yıkılan şehirlerin yeniden tamir edilmesi için çok yüksek miktarda para harcamıştır.

E) Amerika’da borsa çökmüş işsizlik artmıştır.

12. • Bir milletin tüm bireylerini yok etme amacına yöneliktir.

• Almanya, II. Dünya Savaşı’nda Yahudilere karşı böyle bir politika içerisine girmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre, ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terör B) Katliam C) Soykırım

D) Milliyetçilik E) İskân

13. II. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından ilk üç yılda Mihver Devletleri Müttefik Devletlere büyük bir üstünlük sağlamıştı. ABD'nin savaşa girmesinden sonra müttefikler savaşta denge kurabilmiştir.

Savaşta dengenin sağlanabilmesinde;

I.İngiltere ve Fransa'nın savaş hazırlıklarının yeterli olmaması,

II. ABD'nin silah ve lojistik yönünden önemli bir konuma sahip olması,

III. Almanya ve ortaklarının savaş stoklarının olması durumlarından hangileri belirleyici olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 02

1. D 2. D 3. A 4. D 5. A 6. B 7. C

8. A 9. C 10. E 11. E 12. C 13. B

(5)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(II. Dünya Savaşı)

1. I. Grup II. Grup --- --- I. ABD’nin II. Dünya Pearl Harbour Baskını Savaşına girmesi

II. Mihver Devletleri ile ya- Atlantik Sözleşmesi pılan barış antlaşması

III. Müttefiklerin savaş son- Postdam Konferansı rası düzenle ilgili son

toplantısı

IV. Milletler Cemiyeti yerine Birleşmiş Milletler kurulan uluslararası kurum

V. Almanya’nın savaşı başlat- Ortak refah alanı masına yol açan politika

Yukarıda I. grupta verilenlerden hangileri II. grupta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir?

A) I ve II B) II ve III C) II ve V D) I, III ve IV E) II, IV ve V

2. Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombasının atılması ve Normandiya Çıkarması’nın yapılmasının ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ABD, müttefik devletler yanında savaşa girmiştir. B) Almanya Fransa’yı işgal etmiştir.

C) II. Dünya Savaşı sona ermiştir.

D) Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmiştir. E) SSCB, ABD’yle yakınlaşmıştır.

3. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de gerçekleşen;

I. Varlık Vergisi Kanunu’nun çıkartılması, II. Köy Enstitülerinin açılması,

III. Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nun düzenlenmesi gelişmelerinden hangileri ülkenin ekonomik sıkıntılarını çözmeye yöneliktir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

TEST 03

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sırasında yaşadığı sorunlardan biri değildir? A) Askerî harcamalar artmıştır.

B) Tarımsal üretim düşmüştür. C) Yaşam koşulları zorlaşmıştır. D) Dış ticaret artmıştır.

E) Silâhaltındaki asker sayısı artmıştır.

5. Türkiye’nin kendi yanlarında savaşa girmesini isteyen İngiltere Başbakanı Churchill, Adana’ya kadar gelerek İsmet İnönü ile görüşmüştür. Buna rağmen Türkiye yine de savaşa doğrudan girmemiştir.

Türkiye’nin savaşa girmek istememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya ile bir askerî ittifak antlaşması imzalamış olması

B) ABD’nin yardımını yeterli görmesi C) İngiltere’nin Boğazlarda üs istemesi D) Komşularıyla önemli sorunlar yaşaması E) Kendine verilen güvenceleri yeterli görmemesi

6. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluş amaçları arasında;

I. Dünya barışını korumak, II. Üye sayısını sınırlı tutmak,

III. Uluslararası ilişkilere katkı sağlamak

durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

7. SSCB, II. Dünya Savaşı öncesi Müttefik devletlerin kendisini koruyamayacağını düşünerek aşağıdaki girişimlerden hangisine yönelmiştir?

A) Japonya ile ekonomik iş birliği yapmak

B) Almanya ile bir saldırmazlık antlaşması imzalamak C) Savaşın sonuna kadar tarafsız kalmak

D) Baltık kıyılarını ele geçirmek E) ABD ile bir askerî antlaşma yapmak

(6)

8. Hitler Fransa'yı işgal ettikten sonra İngiltere'ye hava bombardımanına başlamış ancak daha sonra

SSCB'ye yönelerek Barbarossa Harekâtı'nı başlatmıştır. Almanya'nın İngiltere yerine SSCB yönelmesinde, I. Hayat Sahası politikası gereği ekonomisine zenginlik kaynakları bulmak istemesi,

II. İngiltere'nin ele geçirilmesinin zor ve askeri gücünün yüksek olması,

III. SSCB'nin Almanya'nın doğu sınırlarını tehdit etmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

9. • Pearl Harbour Baskını

• Barbarossa Harekâtı

Bu gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müttefik grubuna katılımların artması B) Savaşın Pasifik Okyanusu'na kayması C) Hiroşima'ya atom bombasının atılması D) Mihver Blokunun dağılması

E) Almanya'nın Avrupa'daki genişlemesinin durması

10. I. Almanya’nın Rusya'ya karşı giriştiği harekâtın adıdır.

II. Almanya, bu gelişmeden sonra Fransa’yı terk etmek zorunda kalmıştır.

Bu bilgiden hareketle boş bırakılan kutucuklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Pearl Harbour Saldırısı - Barbarossa Harekâtı B) Barbarossa Harekâtı - Normandiya Çıkarması C) Pasifik Harekâtı - Müttefik Grubun kurulması D) Normandiya Çıkarması - Pearl Harbour Saldırısı E) Stalingrad Hareketi - Barbarossa Harekâtı

11. II. Dünya Savaşı'yla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Japonya ve ABD arasında Pasifik Okyanusu'nda büyük bir çatışma yaşamıştır.

B) ABD ve kullandığı atom bombası savaşın sona ermesinde önemli bir etken olmuştur.

C) Kuzey Afrika cephesinde İngiltere, Alman ve İtalyan saldırısını önlemiştir.

D) SSCB Alman istilasına son verdikten sonra Doğu Avrupa'yı işgale başlamıştır.

E) İtalya savaşa en erken giren ve en çok direniş gösteren devlet olmuştur.

12. II. Dünya Savaşı öncesi İngiltere; I. Yalnızlık,

II. Yatıştırma, III. Yayılmacı

politikalarından hangilerini izlemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 03

1. D 2. C 3. D 4. D 5. E 6. C

7. B 8. C 9. A 10. B 11. E 12. B

(7)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(II. Dünya Savaşı)

1. I. Almanya II. Japonya III. Fransa

Bu ülkelerden hangileri, Mihver Devletler grubu içinde yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2. I. Fransa II. SSCB III. ABD IV. İtalya

Yukarıdaki devletlerle liderleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır? Stalin De Gaulle Roosvelt Mussolini A) I III IV II B) II I III IV C) IV II I III D) III IV II I E) II I III IV 3. I. Hitler - Almanya II. Mussolini - İtalya III. Stalin - SSCB IV. Churchill – Fransa

II. Dünya Savaşı’na katılan devletlerle liderleri eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız IV D) I, II ve III E) III ve IV

4. Almanya ile SSCB arasında II. Dünya Savaşı sırasında imzalanan saldırmazlık antlaşması daha sonra bozulmuş, Almanya SSCB’ye savaş açmıştır. Almanya’nın SSCB’ye karşı giriştiği bu harekâtın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pearl Harbour B) Barbarossa C) Normandiya D) Postdam E) Yalta

TEST 04

5. I. ABD'nin Yalnızlık politikası

II. İngiltere’nin Yatıştırma siyaseti

III. Japonya'nın Meiji Restorasyonu uygulaması Yukarıdaki politikalardan hangileri değişikliğe uğramıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

6. I. Atlantik Sözleşmesi II. Postdam Konferansı III. Yalta Konferansı

Yukarıdakilerden hangileri, II. Dünya Savaşı ile ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

7. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün merkezi aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?

A) Cenevre B) Brüksel C) Londra D) New York E) Paris

8. Birleşmiş Milletler Örgütü’nde yer alan aşağıdaki ülkelerden hangisinin veto hakkı yoktur?

A) İtalya B) Fransa C) Rusya D) Çin E) İngiltere

9. I. Adana Görüşmesi II. Kahire Konferansı III. Yalta Konferansı

Bunlardan hangilerinde, Türkiye’nin Müttefik Devletler yanında İkinci Dünya Savaşı’na girmesi ile ilgili görüşmeler yapılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(8)

10. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nda Müttefik Devletlerin kazanmasını kolaylaştıran gelişmelerden biri değildir?

A) Kuzey Afrika Cephesinde mihver güçlerinin yenilmesi B) Almanya ve Japonya'nın sınırlı kaynaklara sahip olması

C) Mihver Devletler arasında işgal edilen toprakların paylaşılması sorununun yaşanması

D) İtalya'nın teslim olmasıyla Almanya'nın Avrupa'daki savunmasının zarar görmesi

E) ABD'nin hava, deniz ve kara gücünün çok üstün nitelikte olması

11. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Köy Enstitüleri açılmıştır. B) Varlık Vergisi çıkartılmıştır. C) Genel Seferberlik ilan edilmiştir. D) Demokrat Parti iktidara gelmiştir. E) Tahıl stokları oluşturulmuştur.

12. II. Dünya Savaşı'nda, I. Atlantik Sözleşmesi, II. Avrupa Üzerine Bildiri, III. Postdam Konferansı

gelişmelerinden hangilerinde savaş sonucu düzenle ilgili kararlara yer verilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

13. Türkiye 1944'te Almanya ile, 1945 yılında ise Japonya ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, 23 Şubat 1945 tarihinde de Almanya'ya savaş ilan ederek müttefiklerin yanında yer almıştır.

Türkiye'nin böyle bir girişimde bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere'den alınan askerî yardımın kesilmesinden endişe duyması

B) Almanya'nın Batı Trakya'yı işgal etmeye başlaması C) Savaş sonrası kurulacak uluslararası teşkilatlara üye olmak istemesi

D) İtalya'nın Boğazlara kadar ilerlemiş olması

E) SSCB'nin Doğu Anadolu'ya yerleşmesine engel olmak istemesi

14. İngiltere'nin Avrupa'da güçlü bir SSCB'nin varlığından çekinmesi Yalta Konferansı'nda;

I. Almanya ve Avusturya'nın işgaline Fransa'nın da dâhil edilmesi,

II. SSCB'nin Doğu Avrupa'da ordularını çekme taahhüdünde bulunması,

III. Almanya'nın SSCB'ye savaş tazminatı ödemesinin kabul edilmesi

durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

15. I. II. Dünya Savaşı'nda Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde bağımsızlık hareketleri güçlenmiştir.

II. Avrupa'daki totaliter Nazizm ve Faşizm gibi rejimlere son verilmiştir.

III. Japonya gücünü büyük bir oranda yitirerek ABD'nin kontrolüne girmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı'nın siyasi sonuçları arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 04

1. D 2. B 3. C 4. B 5. C 6. E 7. D 8. A

9. D 10. C 11. D 12. E 13. C 14. C 15. E

(9)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(II. Dünya Savaşı)

1. I. Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombasının atılması

II. Barbarossa Harekâtı III. Pearl Harbour Saldırısı

Bu gelişmelerden hangileri, ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

2. • I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ile imzalanan antlaşmadır.

• Almanya’nın bu antlaşmanın hükümlerine uymaması,

II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açmıştır. Buna göre, sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris B) Versay C) Nöyyi D) Sen Jermen E) Triyanon

3. II. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın;

I. ABD, SSCB, İngiltere, Çin ve Fransa'nın güvenlik konseyi daimi üyesi olmasına karşı diğer üyelerin geçici olması,

II. ABD, SSCB, İngiltere, Çin ve Fransa'nın herhangi birinin reddettiği kararların BM tarafından kabul edilmemesi,

III. ABD, SSCB, İngiltere, Çin ve Fransa'nın genel kurulda diğer devletlerle aynı oya sahip olması

Özelliklerinden hangileri Müttefik Devletlerin savaş sonrası dünya siyasetinde söz sahibi olmasını sağlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

TEST 05

4. Türkiye II. Dünya Savaşı yıllarında hem müttefik devletleriyle karşılıklı yardım antlaşması imzalamış hem de Almanya'nın Bulgaristan'ı işgalinden sonra bu devletle saldırmazlık antlaşması yapmıştır. Türkiye'nin bu şekilde hareket etmesinde; I. Savaşın yıkıcı etkisinde uzak durmak istemesi, II . Savaşta tarafsız bir siyaset izlemek istemesi, III. Savaşın sonucuna göre hareket etmeye çalışması durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

5. ABD, 1942 yılında düzenlediği Pasifik Harekâtı ile Japonya’ya yönelik deniz ulaşımını büyük ölçüde kontrol altına almıştır.

ABD bu harekâtla;

I. Japon sanayisinin ihtiyaç duyduğu ham madde akışını engellemek,

II. Mihver Devletlerin güçlenmesini sağlamak, III. stratejik üstünlüğü ele geçirmek

durumlarından hangilerini amaçlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

6. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e üye olmak istemesinin amaçları arasında;

I. İç sorunlarına çözüm getirmek,

II. Dünya siyasetinde aktif bir siyaset izlemek, III. Kıbrıs Sorunu’nu isteği doğrultusunda çözmek durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

7. İngiliz Başbakanı Churchill, Türkiye’nin Müttefik Devletler yanında savaşa girmesi için İsmet Paşa’yla bir araya gelerek görüşmüştür.

Sözü edilen bu görüşme aşağıdakilerden hangisidir? A) Adana Görüşmesi

B) Reval Görüşmesi C) Yalta Görüşmesi D) Postdam Görüşmesi E) Atlantik Görüşmesi

(10)

8. Sovyet lider Josef Stalin Yalta Koneferansı’nda, Doğu Anadolu’da toprak ve Boğazlarda bir üs verilmesini açıkça dile getirmiştir.

Bu bilgilere göre;

I. Sovyet Rusya, yayılmacı politikadan yanadır. II. Rusya, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir.

III. ABD, Rusya’nın bu teklifine sıcak bakmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

9. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye’nin, ekonomide büyümeyi ve gelişmeyi hedeflemek yerine savaşın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelik hareket ettiği söylenemez?

A) Mal darlığını hafifletmek

B) Fiyat ve enflasyon artışını önlemek C) Karaborsa ve stokçulukla mücadele etmek D) Temel tüketim mallarını halka ulaştırmak E) Savunma sanayi için dışardan ham madde temin etmek

10. 1939 – 1945 yılları arasında Türkiye’de yaşanan eğitim ve kültür hareketleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Anadolu Ajansı’nın kurulması B) Tiyatroların yaygınlaşması

C) Birçok yerde kütüphanelerin açılması D) Devlet Konservatuarı’nın açılması E) Köy Enstitülerinin açılması

11. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçları arasında yer alır?

A) IMF’nin kurulması

B) Nazizm ve faşizm gibi rejimlerin yıkılması C) Avrupa’nın tahrip edilmesi

D) Birçok asker ve sivilin öldürülmesi E) Avrupa’da göçlerin başlaması

12. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ile ilgili II. Dünya Savaşı sırasında uluslararası alanda yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?

A) Kahire Konferansı’nın yapılması

B) Almanya ile saldırmazlık antlaşmasını imzalanması C) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması

D) Adana Görüşmesi’nin yapılması

E) İngiltere ve Fransa ile yardım antlaşmasının imzalanması

13. I. Nazizm: Hitler önderliğinde ırkçılığa ve saldırganlığa dayalı anlayış

II. Mihver: Almanya, İtalya ve Japonya’nın kurduğu ittifak

III. Pearl Harbour Baskını: Almanya’nın Rusya’yı işgal için hayata geçirdiği plan

IV. Maginot Hattı: Fransa’nın Almanya’nın saldırı ihtimaline karşı kurduğu savunma hattı

V. Potsdam Konferansı: II. Dünya Savaşı’nda Müttefik Devletlerin savaş sonrası düzenle ilgili toplandıkları son konferans

Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

14. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de kabul edilen Millî Korunma Kanunu ile üretim, tüketim ve dağıtım ilişkileri devlet kontrolüne alındı. Devlete, üretimi aksatan kurumlara el koyma yetkisi verdi. Dış ticaret ilişkileri devlete bırakıldı.

Yalnız bu bilgiye göre,

I. Serbest piyasa ekonomisi uygulanmamıştır. II. Ekonomide olağanüstü önlemlere başvurulmuştur. III. Devlet korumacı ve müdahaleci bir ekonomi siyaseti belirlemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

(11)

doğru bir bilgi değildir?

A) Savaş Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başlamıştır.

B) Kuzey Afrika Cephesi Almanya’nın savaştan çekilmesine sebep olmuştur.

C) Savaştan en erken çekilen Mihver devleti İtalya’dır. D) Türkiye hem Mihver hem de Müttefik Devletler tarafından savaşa girmesi için baskı görmüştür. E) Savaşın sonunda savaş suçluları Nürnberg Mahkemelerinde yargılanmıştır.

16. II. Dünya Savaşı’nın sonunda,

I. İngiltere ve Fransa’nın savaştan oldukça olumsuz etkilenmesi,

II. SSCB’nin Balkanlar ve Doğu Avrupa’da hakimiyet kurması,

III. ABD’nin SSCB’nin yayılmasını kendisine tehdit olarak algılaması

gelişmelerinden hangileri uluslararası siyasi dengelerin şekillenmesi üzerinde etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

17. II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve ABD tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi’nde yer alan, • Savaştan sonra toprak kazanılmayacak,

• Savaştan sonra topyekûn silahlanmaya gidilecek maddelerine bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Savaş sonrası düzende barış amaçlanmıştır. B) İngiltere ve ABD yeni savaşları engellemeyi amaçlamıştır.

C) Bildiri, siyasi dengelerin değişmesini önlemeye yöneliktir.

D) Bildiri, savaşın kısa sürede sonuçlanmasında etkili olmuştur.

E) Uluslararası alanda askerî tehditlerin azalması öngörülmüştür.

I. II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanamaması, II. hazineden savunma giderlerine ayrılan payın artırılması,

III. tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasının başlatılması

gelişmelerinden hangileri sanayileşmeye yönelik atılım hamlelerinin azalmasına yol açmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

19. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşında kayıpların fazla olmasının nedenlerinden biri değildir? A) Savaşın topyekûn bir savaşa dönüşmesi

B) Geniş bir coğrafyada etkili olması C) Türkiye'nin savaşa katılması D) Teknik silahların kullanılması

E) Hava bombardımanlarının yoğun olması

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 05

1. C 2. B 3. C 4. D 5. D 6. B 7. A

8. D 9. E 10. A 11. B 12. C 13. C 14. E

15.B 16. E 17. D 18. C 19. C

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :