• Sonuç bulunamadı

Demirci Mehmet Efe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Demirci Mehmet Efe"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

DEMİRCİ MEHMET EFE

4

752~%')&9

• Düzensiz birliklerin ordu

içine alınmasına karşı

çıkan Demirci, giriştiği isyanın

son bulmasından sonra,

önceki hizmetleri nedeniyle

ölüm cezasına çarptırılmadı

İzm ir'in işgalinden sonra Kurtuluş Hareketine katılan Demirci Mehmet Efe, Yunanlıların generallik önerilerini reddederek, Zeybekler Ordusu’ nun De­ mirci A la y ı’ nı kurdu. Bu A la y ’la yaptığı birçok başarılı hizmetlerin sonunda, 5 Ekim 1919 da^ “ A yd ın Cephesi Umum Kuvay-ı M illîye Kom utan ı" unvanını aldı.

Güney Cephesi K om utan lığın ın ku­ rulmasından sonra, bölgedeki düzensiz birliklerin ordu kuruluşu içerisine alın­ ması, M illet Meclisi’nce kararlaştırıldı.

Ancak bu karar, milis güçleriyle de savaşm kazanılabüeceği düşüncesiyle çatışıyordu. Meclis in kararı uygulanma­ ya başlayınca, Demirci Mehmet E fe’ye K on ya’da bulunan “ A tlı Takip K u vvet­ leri Kom utanlığı” önerildi. Fakat çok kuşkulu olan ve çevresindekilerin de kışkırtm alarıyla her geçen gün kararsız­ lığa düşen Efe, bu öneriyi kabul etmedi.

Bu sırada, Batı Cephesi K o m u ta n ıy ­ la arası açılmış bulunan Çerkez Etem, bundan faydalanarak E fe’yle gizlice haberleşmeye başladı ve Ankara’daki hükümete karşı, kuvvetlerini birleştir­ meyi önerdi. Etem'in gönderdiği haber­ lerden sonra büsbütün kuşkulanan Efe, İsparta civarmda dağınık bulunan güçlerini toplayarak, Ankara'ya karşı bir duruma geçti. Bunun üzerine, Güney Cephesi Komutanı A lb a y Refet B ey Mustafa Kem al’e telgrafla baş­ vurarak Demirci Efe'nin “ Ortadan kaldırılması’ ’ görüşünde olduğunu belir­ terek, bu konuda bir karar vermelerini istedi. Yazışm alar sonunda, Millet Meclisi Başkam Mustafa Kem al’in, Refet B ey'in önerisine katıldığı bildiri­ lerek bastırma harekâtına girişilmesi emredildi.

Ö00 kişilik bir kuvvete sahip olan Efe, kendisine karşı girişilen harekâta silahla cevap vermedi. Baskın şeklinde oluşan harekât sonucu, adam ları köylere da­ ğıldı.

Bundan sonra, çetelerin dağılmış olduğu köylerin basılması ve bu k u vvet- *®.r’Iî..eî;.^ s'z ^ale getirilm e çalışmaları sürdürüldü. Yakalananlardan yaşları askerliğe uygun olanlar, birliklere dağı­ tıldı.

.. İtfe nin eskidostlanndanolan Yüzbaşı A un Bey, Demirci'yi hükümete teslim

(2)

olmaya inandırdı. 30 A ralık 1920’de Efe, yanında kalan küçük bir kuvvetle birlikte teslim oldu. Güney Cephesi Komutanı tarafından, Demirci’nin,Kara­ casu ilçesine bağlı Dualar köyünde oturması ve yanında koruyucu olarak Yüzbaşı Nuri Bey komutasında 50 ki­ şilik bir ku vvet bırakılması kararlaş­ tırıldı.

Efe, böylece daha önceleri yaptığı

yararlı hizmetlerin ve kışkırtmalaıa uy­ mamanın karşılığı olarak köyünde büyük bir saygı gördü ve ölüm tarihi olan 19.9 yılına kadar orada yaşadı.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

 Sigorta sözleşmesiyle sigortacı, bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarar uğratan tehlikenin, (rizikonun) meydana gelmesi halinde

Pınar Kumru Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.. Perinatoloji Kliniği, Çocuk

ÇAKMAK FEYSEL, ÖZKAN AHMET İSMAİL, HAŞİMİ NESRİN, DEMİRCİ ÖZLEM, TOLAN VEYSEL (2018).. Screening Antimicrobial Activity of

Ergun Hiçyılmaz’ın spor yazarlığı konusunda, Türk Spor Tarihi, Sporun Yapısal Analizi, Spor Yazarı, Beşiktaş, Futbol, Türkiye’de Futbolun Öyküsü, Atatürk’ün Gençlik

siyasetçilerin isteklerini emir kabul eden ,İl Genel Meclisi Başkanları ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler ve Genel Sekreter yüzünden batan İl Özel

 Bireysel Emeklilik Sistemine yatırılan katkı payları katılımcıların tercih ettiği emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. Bu fonlar türlerine

Yazarlar: ÇAĞLAR MUHAMMED YUSUF,DEMİRCİ MEHMET Tür: Tam metin bildiri. Yayın

Türkiye Türkçesi’nde en bilinen dilbilgiselleşme örneği şimdiki zaman eki olarak kullanılan ve devam etme bakış 3 (aspekt) sergileyen -yor morfemidir. 1 Dilbilgiselleşmeyi