• Sonuç bulunamadı

Galata, Beyoğlu ve Beşiktaş semtlerinde 167 sene önceki çeşmelere dair

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Galata, Beyoğlu ve Beşiktaş semtlerinde 167 sene önceki çeşmelere dair"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

8 Tü r k i y e t u rIn g ve o t o m o b i l k u r u m u

Galata, Beyoğlu ve Beşiktaş semtlerinde 167 sene

önceki çeşmelere dair

Bahçekapı Sebili Le Sebil de Bahçekapi

Başvekâlet Arşivi yalnız tarihî noktadan de­ ğil, İçtimaî yönden de kıymetli vesikaların men- baıdır. Onun rahmetli M. Cevdet nezaretinde tasnif edilen dosyalan olsun ve hatta mümkün olmazsa bunlann fihristleri ele geçsin, gözden geçirmek bir çok faideli ve tarihe geçmemiş ma­ lûmatın öğrenilmesine ve öğretilmesine sebeb olur. İstanbullunuzun yalnız abideleri noktasın­ dan. hayır müesseseleri tarihi noktasından öğ­ renilecek şeylerin hududu yoktur.

işte Belediye dosyası fişlerini gözden geçirir­ ken N. 5055 de şöyle bir hulâsa ile karşılaştık:

«Sene 1209 (1794-95) de İstanbul’daki muh­ telif çeşmelerin mevkileri ve isimleri ile suları­ nın masura mikyasına göre miktarlarım havi defter.»

Kaydım görünce İstanbul’daki çeşmelerin fihristi sandık. Vesikayı getirttik dörde bölündü­ ğünden defter adı verilen vesika 5 8 x 7 9 eb’adın- da battal boy dediğimiz mühreli bir kâğıdın bir tarafına yazılmış.

Vesikada Galata, Tophane, Fındıklı, Beşik­ taş, Maçka, Beyoğlu, Kasımpaşa ve Galata semt­ lerinde çok eski zamanlardan beri yapılmış he­ men belki bütün çeşmelerin isimleri yazılı. Çeş­ melerin bazen semtleri kolaylıkla bulunmak için işaretler olduğu halde, ayrıca sürhla üzerine dik olarak da yazılmış. Yalnız fişine yanlış olarak İstanbul’daki muhtelif çeşmeler denmiştir.

İstanbul eskiden sur ile tahdit edilmiş asıl şehirdir, Üsküdar, Eyüpsultan ve Galata civan da bilâdı selâseden sayılır. İstanbul ve bilâdı se- lâse deyince bunlar beraber anlaşılur.

Her ne hal ise bu listedeki Arşiv mütehassıs- lân defter diyor. İstanbul çeşmelerinden bir tane­ si bile yokdur. Hep saydığımız Galata ve Bey­ oğlu civarına aittir. Maamafih bunlan da öğren­ mek ilgimizi çok arttırmıştır. Bugün oradaki çeşmeler aranırken elimizde bir ana kaynak ma- kamındadır. Vesikadaki tabirleri kısaltarak ve sadeleştirerek şunlan sıraladık.

Masura

— Tophane-i amirede vaki şevketlû padi- şah-ı âlempenah hazretlerinin binâ ey­

lediği çeşmeye cari 8

— Azapkapısında Hacıamâ mahallesinde Valde Sultan’ın bina ettiği çeşme 8 — Kabataş’da Haremciler Tekkesi

ittisâ-linde Vezir Ali Paşa çeşmesi 2 — Fındıkh’da Emir imam mahallesinde da-

rüssaade ağası Hacı Beşir Ağa çeşmesi 2 — Buna yakın trfanî Camii mahallesinde

Nişancı Ahmet Paşa çeşmesi 1

— Kasımpaşa’da Sebilkuyusu’na yakın ma­ halde Deferdar Ali Paşa çeşmesi 1 — Kasımpaşa’da Güzelce Evliya mahalle­

sinde sabık kaptan Merabut Paşa çeş­

(2)

OCAK 1963

9

Masura

__ Alçakdam demekle maruf mahalde Ça-vuşbaşı İvaz Mehmet Ağa çeşmesi 1 __ Tepebaşı namı mahalde Kamer Hatun

mahallesinde Yeniçari ağası sabık İs­

mail Paşa çeşmesi 1

__ Galata’da Nöbethane kulesi kapısında Defteri Mehmet Efendi çeşmesi 1 — Galata’da Sarayı hümayun kapısına

karip Babüssaade ağası çeşmesi 1 — Mevlevihane kurbünde vaki mekabiri

müsliminde mebni vezir kethüdası sabık

Mehmet Ağa çeşmesi 1

— Beyoğlu nam mahalle karip Ağacamii kurbünde vezir kethüdası sabık Güzel

Ahmet Ağa çeşmesi 1

— Galata’da vaki Kürkçü Kapısı haricinde mebni sahibi devlet kethüdası Yahya Ağa çeşmesi

— Kasımpaşa nam mahalle karip Karanlık Mesçit mahallesinde Anadolu Kazaskeri çeşmesi

— Kasımpaşa’da Servi mahallesinde Yeni­ çeri Ağası Abdülbaki Ağa çeşmesi 1 — Kurşunlu Mahzen camii kurbünde mebni

Reisülküttap İsmail Efendi çeşmesi 1 — Beyoğlu nam mahallede Cebebaşı sabık

Aptullah Paşa çeşmesi 1

— Tophane’de Çukurcuma mahallesinde Haznedar Enderun Ağa çeşmesi 1 — Galatasaray’ı hümayununa karip Kul-

oğlu mahallesinde Enderun bina eylediği çeşme

— Tophane’de Kâdiriler mahallesinde sabık topçu başı İsmail ağa çeşmesi 1 — Tophane’de Tomtom camdi mahallesinde

Valde Sultan kethüdası Osman Efendi

çeşmesi 1

— Tophane’de Deftedar yokuşu mahallesin­

de defter emini çeşmesi 1

Kasımpaşa’da Yahya Kethüda mahalle­

sinde Silahtarağa çeşmesi 1

— Kasımpaşa’da Ahmet Mesciti mahalle­ sinde Mirahor’u sani çeşmesi 1 — Tepebaşı nam mahalde Mehmet Emin

mahallesinde Kıbleli zade Beyefendi çeş­

mesi 1

— Cihangir’de Battal kapı kürbünde Top­

hane nazırı çeşmesi 1

— Beyoğlunda Rus Odalan kurbünde Şeh­ remini Ahmed Efendi çeşmesi 1

Masura

— Kasımpaşa kurbünde Tozkoparan ma­ hallesinde Hatice Sultan kethüdası Meh­

met Ağa çeşmesi 1

— Kasımpaşa kurbünde Mehmet Emin ma­ hallesinde meşayihül eslaf kethüdası çeş­

mesi 1

— Tophane kurbünde Firuzağa mahallesin­ de matbah emini Mustafa Efendi çeş­

mesi 1

— Ayazpaşa nam mahalde Devlettüddin mahallesinde Arpa emini çeşmesi 1 — Galata’da Okçuoğlu mahallesinde Meh­

met Emin Ağa çeşmesi 1

— Dörtyolağzı nam mahalde Hacı Memi mahallesinde Başbakikulu Kadı Halil

Ağa çeşmesi 1

— Tophane’de Karabaş mahallesinde bina

emini Ahmet Ağa çeşmesi 1

— Tophane’de iffetlû âlicenap kadın ihya eylediği Gülşenî zaviyesi kurbünde çeş­

me 1

— Tophane’de Hendek başmda Karadibek mahallesinde ismetlû Mihrişah kadın

çeşmesi 1

— Tophane’de eski Yağkapam kapısında if­ fetlû Vebernaz kadın çeşmesi 1 — Kasımpaşa’da Deve Hamamı kurbünde

Ebhem mahallesinde ismetlû Vasiyet ka­

dın çeşmesi 1

— Galata’da Arapcamii kurbünde cizye emini çeşmesi ve şadırvan! çeşme 2 — Tophane’de Akarsu nam mahalde Ilyas

Bey mahallesinde Ruznamçe halifesi Ah­

met Efendi çeşmesi • 1

— Kabataş nam mahalle karip Ayaz mahal­ lesinde Yeğen Mehmet Ağa çeşmesi 1 — Tophane derûnunda Topçular odalan hi­

zasında çeşme 1

— Beyoğlu nam mahalle karip mâi leziz için bina olunan su maksemesi ittisalinde bi­ na emini Ahmet Ağa çeşmesi 2

Maileziz çeşmesi 4

Masura 62

Bazı mahallerde hayrat sahiplerinin bina ey­ ledikleri çeşmelerin sulan mürûru eyyam ile ka- lîl olmakla tevfiri için sâdır olan ferman’ı âh mu­ cibince mai cârii merkumun mahalli münasibin­ den ifraz ve kadîmi cereyan eden sularına ilhak ve icra olunan sulardır:

(3)

— Kasaba'i Tophane’de Firuzağa nam sa-hibülhaynn çeşmesine cari kadîm suyu­

na ilâve 1

— Kasabai Tophane’de Yazıcı çeşmesi câri

kadimi suyuna ilâve 1

— Kule kapısı nam mahalle mebni Haşan Ağa çeşmesi câri kadimi suyuna ilâve 1 — Mahmiye’i Galata derununda haffaflar

içinde Çukurçeşme ve câri kadimi suyu­ na ilâve

— (Civarında vaki Ebülfeth Sultan Meh­ met Han hazretlerinin bina eylediği ha­ mama ba fermam âli suya cari maile- ziz çuvaldız 1)

— Beşiktaş sarayı hümayununda Teberda- ran’ı hassa dairesi kurbünde Valde Sul­ tan Kethüdası Osman Efendi’nin müced- deden bina eylediği çeşme ve muslukları­ na

— Bahçe kariyesi derununda bina emini Ahmet Ağa çeşmesi

— Şevketlü kerametlû efendimiz emri hü­ mayunları üzere bahçe kariyesinde fıstık altında, namazgâh kenarına salma

mâle-r- ziz 1

Maileziz’i hâ Masura 7

Çuvaldız 1

Bâlâda mezkûr fisebilillah ihya buyrulan çeş­ melerden maada müceddeden ihya buyrulanlar-dır ki berveçhi ati zikrolunur Fi sene 1146.

Masura

— Arap Camii kurbünde Çarşıbaşında is-metlû Sultan hazretlerinin bina eylediği

sebile cari 1

— Beşiktaş’da saray’ı hümayun karşısında ismetlû Valde Sultan bina eylediği çeş­

meye fi sene 1147 2

— Beşiktaş camii karşısında büyük iskelede sadrazam valdeleri bina eylediği çeşmeye

fi sene 1147 1

— Kasımpaşa camiini bina eden paşa’i mü-maileyh hazretlerinin câmii içre şadırva­ na ve çeşmeye cari fi sene 1148 1 — Beşiktaş sarayında müceddeden bina olu­

nan köşkü aliye icra için Çırağan yalısı suyu cari iken ba fermam ali Çırağan su­ yu kemafilevvel yalı’i mezkûre icra olun­ makla köşke icra için Tophane’i âmire suyundan Dolmabahçesinde mebni kebir su hâzinesi fevkinde vaki mâileziz’i

cari-den köşkü aüye cari fi sene 1152Rebiyü-

evvel 8

— Galata’da dörtyol ağzmda vaki Asmah-mescit derununda Haznedardı şehriyari Beşir Ağa bina eylediği çeşme ve apdest-

hane’ye oâri 1

— Dclmabahçe nam mahalde Mehmet Ağa bina eylediği çeşme ve sebile câri maile- ziz fi 24 N (Şaban) sene 1154 1 — Maçkov nam mahalde canibi bahçesi di-

mekle maruf mîrî bahçeye câri fi evahir R., sene 1158

— Tophane’de haffaflar içinde Asine çeş­ mesine fi evasıtı R. sene 1158 1 — (Çeşme’i mezbur kurbünde ebülfeth e va­

kıfından mescidi şerif musluklarına câri asabe çeşmesi fodlasından bir vakfı mer­ hum Hacı Beşir Ağa cari masura fieva-

sıtı sene 1158) 1/2

1 — Beşiktaş camii şadırvanına ve mücedde­ den musluklarına câri merhum Hacı Be­

şir Ağa vakfı 1/2

— Maçkov kurbünde Tarlabaşı demekle ma­ ruf mahalde vaki çeşme’i Mehmet Ağa merhum Hacı Beşir Ağa câri sene 1158 1 — Ayazpaşa nam mahalde sanç civarında

Hacı Beşir Ağa çeşmesine fi sene 1159 1 — Dclmabahçe’de Setbaşmda yeni yapılan

köşk karşısında çeşme fi sene 1161 1 — Ayazpaşa nam mahaldeHatuniye mahal­

lesinde Silahşor Cevher Ağa civarmda olan çeşmeye câri merhum Hacı Beşir

Ağa’nm fi sene 1159 1

— Şevketlü, kerametlû efendimizin hattı şerifleri mucibince Beşiktaş’da Maçku nam mahalde darüssaade ağası hazine­ darı Süleyman Ağa hanesine maileziz fi

güne B sene 1163 1

— Altıncı Rami kadın hazretlerinin Beşik­ taş’da sarayı hümayun kurbünde müced­ deden yaptırdığı sebilhane-i latiflerine Bahçe karyesinde müceddeden bina olu­ nan bendi cedidden tayin olunan fi sene

1164 2

— Beşiktaş sarayı kurbünde darüssaade ağası Beşir Ağa’nm hanesine bahçe kar­ yesinde mücaddeden bina olunan bendi cedidden tayin buyrulan maileziz 2 — Berai çeşme ve muslukha der nezdi

(4)

ca-OCAK 1963 11

Masura

mü şerif der mahzen'i kurşunlu ba fer­ manı ali tayin şüde fi 6 N. 1166 2 __ Flndıklı’da Hatuniye mahallesinde sabık

Silahtan şehriyari tevki’i Ali Paşa mek­ tebi tahtında çeşmeye ba hattı hümayun Sultan Osman bendinden ihsan ve çeşme­

ye câri fi S. 1169 2

__ Beşiktaş’da iskele başında ismetlû büyük Safiye Sultan sahilhanelerinde şevketlû Sultan Osman efendimiz hattı hümayun­ ları mucibince bendi cedidden ihsanı hü- mayunlan olan mailezizi câri fi N. sene

1170 2

— Beşiktaş başında Paşa mahallesi ittisa­ linde merhum Darüssaade ağası Hacı Beşir Ağa’nm müsakkafatı köşesinde çifte lüleli atik çeşmesine verilen maile-

ziz fi B. sene 1170 1

— Tophane’de Defterdar yokuşu başında beşinci ana musluğundan müfrez karalu zaviyesine müceddeden maileziz câri çu­

valdız 1

— Mütevelli berber başı İbrahim Ağaya Taksimden ifraz olunan mailezizi câri 1/2 — Kaptan’ı Derya Haşan Paşa’mn kapı

kethüdası Yusuf Ağa’nm Tophane’de in­ şa eyledikleri Defterdar Ebülfadl mahal­ lesinde çeşme ve hanelerine icra olunan maileziz câri (masura: 1, Cetvel: 1.5, Çuvaldız: 1)

— 1209 senesi Ramazan’ı 21 inde bu defa inşa olunan Tophane’i amirede vaki Top- çuyan ve Arabacıyan kışlaklarına ba hattı hümayun ihsan buymulan maileziz câri.

Kışlakı Topçuyan masura 2 Kışlakı Arabacıyan masura 2 — Beşiktaş’da vaki Veli Efendi zade

sahil-hanesine cari maileziz 2

— Valde Sultan kethüdası ağa

sahilhanesi-ne cari maileziz 1

— Osman Molla kerimesi hanelerine cari

maileziz 2

— Beşiktaş Sarayı verasuıda Merhum Sul­ tan Hamid efendimizin inşa eyledikleri

çeşmeye 2

— Dolmabahçede saraçlar kâtibi Mustafa

r t

Masura

— Müsahibi Şehriyari Halim Ağa

sahilha-nesine cari 1/2

— Kabataş’da Emin Paşazade Emin bey

sahilhanesine cari 1/2

— Salıpazannda İsmail bina emini Raşit

efendi hanesine cari 1/2

— Fındıkh’da İbrahim Paşazade konağma

cari .. 1

— Hacı Hüseyni Ağa yalısına cari maileziz 1/2 — Tabibi Hassa efendi sahilhanelerine ca­

ri maileziz 1

— Tophane’de Laleli kâtibi Mehmet Efendi

konağma cari maileziz 1/2

— Tersane’deHasan Paşa hazretlerinin çeş­

me ve konaklarına cari 24

— Sadrazam’ı Esbak Yusuf Paşa hazretle­ rinin konağma ve çeşmeye vesair mahal­

lerine * 6

— Kasımpaşa’da Kâtip Mehmet Efendi ko­

nağma cari 1/2

— Kulekapısında vaki Yazıcı hamamına cari 1 Maileziz’i hâ Masura 156

Çuvaldız » 3

Cedvel » 105

Nakli Hümayunda Beşiktaş sarayına icra oluna, lüle 4 (Sürh ile).

Vesika burada sona ermektedir.

İstanbul tarafındaki çeşmeleri de öğrenebil- seydik emsalsiz örnekleriyle ve bunların yapı­ lış tarihleriyle ilgilenecektik. Maamafih İstan­ bul’un çok değişik hal alan bu büyük semtlerin çeşmeleri hakkında mühim şeyler biliyoruz.

Evvela bu çeşmelerin bulunduğu mahallelerin XVIII ve X IX uncu asırlardaki isimlerini bulu­ yoruz. Bir kısmı bugün de duruyor. Çeşmeler de keza. Lâkin bunlar arasmda ismi kalmamış semtler olduğu gibi bu listeye dahil olan çeşme­ lerin bir kısmı da olmamalı veya susuz bulunma­ lıdır.

Çeşmelere verilen su miktarını ve bun­ lara ayrıca katılan veyahut suyu mevcud olup de çoğaltılanları da öğreniyoruz. Bu eski listeyi bugün mevcut olan kitabeli ve kitabesiz çeşmelerle karşılaştırıp etüdümüzü ilerde tamamlıvacağız. XVIII inci asır sonunda Galata ve civarındaki mahallelerin isimlerini sı­ raladık. Bize isimleri kaybolan bazı mahalleleri bildiriyor. Vesikada geçen ıstılahları da ayrıca topladık. Bunların izahları tamamlanacak olur­ sa istifadeli olacağına kailiz. Şimdilik her

(5)

I

12 TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU

hile bir inceleme mevzuu olan çeşmelerimizin ve­ sikadaki sırası ile yalnız isimlerini bildirmekle bahsimize son veriyoruz.

Semtlerdeki mahalle isimleri: TO PH AN E: Çukurcuma M. Kadiriler Tomtom Camii Defterdar Yokuşu Firuzağa Karabaş Gülşenizaviyesi Hendek başı Karadibek

Eski Yağkapanı Ka­ pısı Akarsu İlyasbey Topçular odası Yazıcı çeşmesi Haffaflar içi Defterdar Ebülfadl KABATAŞ: Hurremciler tekkesi M. Fmdıklı’da Emir imam irfanı Camii Alçakdam Cihangir’de Battal Kuyu Ayaz Fındıklı’da Hatuniye Salıpazarı Fındıklı BEYOĞLU KASIMPAŞA Sebil Kuyusu M. Güzelce Evliya Karanlık Mescit Servi Yahyakethüda Asmamescit Tozkoparan Mehmet Emin Deve Hamamı Eyyühüm Kasımpaşa Camii Tersane GALATA: Azapkapısi M. Nöbethane Kulesi Kapısı Sarayı Hümayun (Galata) Mevlevihane Kürkçü Kapısı Kurşunlu Mahzen Okçuoğlu Dörtyolağzmda Hacı Memi Arapcamii Azapkapı’da Hacı A ’mâ Kule Kapısı Haffaflar içi Arapcamiinde Çarşı- kapısı Asmalımescit Tepebaşı M. Kamerhatun Ağacamii Galatasaray’ı Hüma­ yun Kuloğlu Cihangir Rusodaları Ayazpaşa Devletüddin Ayazpaşa’da Hatuni­ ye Taksim BEŞİKTAŞ : Beşiktaş Sarayı Bahçe Kariyesi Büyük iskele Beşiktaş Camii Çırağan Yalısı Dolmabahçe Maçkuv Canibi Bahçesi Tarlabaşı Dolmabahçe’de Setbaşı Paşa

Vesika’da geçen istilâhlar ve kısaca izahları:

— Çeşme: Su akan yer.

— Masura: Borudan geçen büyük su ölçüsü.

— Maileziz: Tatlı su. — Su Maksemesi:

— Şadırvan: Cami avlularında abdest almaya yarar, havuzlu ve havuzsuz sıra çeşmeler. —• Maiearî: Akarsu.

— Kadîmi su: Eskiden beri akan şu.

- - Çukurçeşme: Civarda toprak seviyesinin art­ masından çukurda kalan veya çukura yapılan çeşmeler.

— Çuvaldız: Borudan geçen orta su ölçüsü. — Maslak: (Meslek).

— Sebil ve Sebilhane: içme suyu dağıtılması için hususî yapılmış, üstü kapalı ve etrafı par­ maklıklı yerler.

— Kebir su haznesi: Büyük su haznesi. Çeşme­ lerin arkasında veyahut tevzi yerlerinde bu­ lunur.

— Cari: Cereyan eden, akan.

— Bendi cedid: Bahçe köyündeki bentlerdendir. — Sultan Osman bendi: Bentlerdedir.

— Çifte Lüleli: Su borusu ölçüsü, çifte. — Lüle: Su borusu ölçüsü.

— Ana- Maslak: Ana meslek. — Müfrez: ifraz olunmuş.

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

YUSUF KAAN DOĞAN DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) DENİZ NESİN GÜRKAN ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine

Kişiye özel olarak tasarlanan, tüm anatomik, fiz- yolojik ve patolojik verileri sayısal formatta saklayan bilgisayar simülasyonu vücut kopyası, ilaçların, te- davilerin,

Fakat, bunların yanında, en fev­ kalâdesi okuyucumun zikrettiği Ayasofya camii arkasındaki (Aç besmelede, iç suyu. Il ı a Alımede eyle dua) sözleri tarih

O nedenle apoletik (savunmacı) bir yaklaşımdan öte, doğrusu bazı tenkit ve tespitlere de haklılık payı verilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Çünkü İslâm tarih

Benlik Saygısı Benlik saygısı ile dindarlık arasındaki ilişkiyi inceleyen yirmi dokuz araştırmadan on altısı (%55’i) dine daha fazla ilgili olanlar arasında daha

İffet ve istikametini Hüseyin Nazım paşa ağzın­ dan dinleyince, hâdiselerin tafsilâtına vakıf olunca, birkat daha Ziya paşaya meclûb oldu.. Ziya paşanın

Önder Ergönül, Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sarıyer, İstanbul, Türkiye E-posta/E-mail:

Ocak 2013-Aralık 2017 arasında çeşitli cerrahi kliniklerde operasyon öncesi istenilen anti-HCV testi pozitif bulunmuş olan hastalar hastane otomasyon sistemi kayıtları

Çalışmamızda GSBL pozitifliği olan hastalarda fosfomisin ve nitrofurantion dışın- da diğer antibiyotik gruplarında duyarlılık oranlarının istatis- tiksel olarak

M9 anacı üzerine aşılı Granny Smith, Galaxy Gala ve Royal Gala elma çeşitlerinin ağaç başına verim değerlerine göre birim alandan alınan elde edilen

Ayrıca Yılmaz (2014) ve Atılgan (2016) bu çalışmanın sonucundaki gibi hidroelektrik enerjide en yüksek toplam istihdama sahip olduğu sonucuna varmış ve Atılgan

Bu amaçla, son zamanlarda insan ve hayvanların serum ve çeşitli vücut sıvılarından galaktomannan antijenlerinin lateks aglütinasyon (LA) ve Enzyme Labelled Immuno

醫療衛教 記憶的戰爭-阿茲海默症 返回醫療衛教 發表醫師 藥劑部藥師 發佈日期

The mean peak negative voltage (PNV) was analyzed in virtual unipolar electrograms, which were obtained from 256 equally distributed RA endocardial sites during sinus rhythm

Bu sonuçlara göre aslında Kayseri‟deki imalat sanayinde faaliyet gösteren iĢletmelerin ölçeğe vermiĢ oldukları cevaplarda alıcılar ile ilgili değiĢkenlerin

Figure 1 shows monthly changes of real and sea- sonally adjusted Capacity Utilization Rate (CUR) and Industrial Production Index (IPI) since January 2007.. As shown in the figure,

During the last two centuries of the Byzantine era, Galata was controlled by the Genoese, and even after the Turkish conquest it continued to be the Latin quarter

BEŞİKTAŞ Belediyesi kent bilgi sistemiyle Beşiktaş kentlilerine daha iyi hiz- met verebilmek için çalışıyor. Sistem ile bazı başlıklar hakkında işlemler ko-

Belediye, 24 Temmuz - 7 Ağus- tos tarihleri arasında her gün farklı bir ma- halleye Boğaz'da tekne turu düzenleyerek iftar yemeği verecek. Beşik- taşlılar mahallelerinde

Arsenal’in Fas'lı golcüsü Chamakh için giri- şimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, iki yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor..

Abdullah’ın Cabir Ali’den yirmi sikke flori alacağına karşılık Cabir Ali’nin cezire-i Cerbe’de ıslah olunduğuna dava ve hüccet ibraz etmesine dair Ramazan 982

During the decade between the years 2010 and 2020 a sustained growth case is experienced in the entire production of research papers in the area of study, being 2020 the year where

B eşiktaş Belediyesi’nin yetkililerİ, Levent Kültür Merkezi Onat Kutlar Sinema Salonu’nun yeniden sinema işle- viyle Beşiktaş kentlilerine ve sinemaseverlere hizmet