Başlık: Kapak ve içindekilerYazar(lar):Sayı: 44 Yayın Tarihi: 2018 PDF

Tam metin

(1)

ISSN: 0570 – 0116

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ

ANADOLU / ANATOLIA

44, 2018

ANKARA UNIVERSITY

JOURNAL OF THE

ARCHAEOLOGY DEPARTMENT

FACULTY OF LETTERS

ANKARA – 2018

(2)

Anadolu / Anatolia Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı’nda taranmaktadır.

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Yazı İşleri Sorumlusu: Musa KADIOĞLU Redaksiyon: Güzel ÖZTÜRK Kapak Tasarımı: Nurcihan DOĞMUŞ

ANADOLU / ANATOLIA

Sahibi: Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı

Anadolu / Anatolia, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bö-lümü’nün resmi yayın organıdır. Yılda bir kez (Kasım) basılan hakemli bir dergidir. Bu dergide yayınlanan makalelerin içeriği tamamen yazarla-rın sorumluluğundadır.

EDİTÖRLER KURULU Başkan

Harun TAŞKIRAN (Tarih Öncesi Arkeolojisi)

Yardımcılar

Tayfun YILDIRIM

(Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) Musa KADIOĞLU

(Klasik Arkeoloji) Metin KARTAL

(Tarih Öncesi Arkeolojisi) Güzel ÖZTÜRK

(Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi)

Prof. Dr. Mustafa ADAK, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe Gül AKALIN-ORBAY, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Ç. Nur BALKAN ATLI, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Angelos CHANIOTIS, IAS Princeton Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL, Mersin Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Cevdet Merih EREK, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe Emel ERTEN, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Dr. Koray KONUK, CNRS, Bordeaux Ausounius Prof. Dr. Musa KADIOĞLU, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Metin KARTAL, Ankara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi H. Levent KESKİN, Ankara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Görkem KÖKDEMİR, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Rainer Maria CZICHON, Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Eşref ABAY, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Douglas BAIRD, Liverpool Üniversitesi

Prof. Dr. Andreas SCHACHNER, Alman Arkeoloji Enstitüsü Prof. Dr. Gül IŞIN, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Frank RUMSCHEID, Bonn Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GEÇLER GÜRAY, Ankara Üniversitesi

YAZIŞMA ADRESİ

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanlığı, Anadolu/Anatolia Dergisi Atatürk Bulvarı No. 45 06100 Sıhhiye - ANKARA

e-posta: anatolia@humanity.ankara.edu.tr http://www.dtcf.ankara.edu.tr

Tel:0 312 310 32 80 / 1188 Faks: 0 312 310 57 13

Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Mihriban ÖZBAŞARAN, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Kadriye ÖZÇELİK, Ankara Üniversitesi Doç. Dr. S. Hakan ÖZTANER, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Erhan ÖZTEPE, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Tunç SİPAHİ, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. R. R. R. SMITH, Oxford Üniversitesi Prof. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Yücel ŞENYURT, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN, Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Halil TEKİN, Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Oğuz TEKİN, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Billur TEKKÖK, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Gülsün UMURTAK, İstanbul Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem VAPUR, Muğla Üniversitesi Prof. Dr. Tayfun YILDIRIM, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Paolo BIAGI, Ca’Foscari Üniversitesi Prof. Dr. Yaşar Erkan ERSOY, Hitit Üniversitesi Doç. Dr. Levent ATICI, Nevada Üniversitesi Doç. Dr. Veli KÖSE, Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Ralf von den HOFF, Freiburg Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gizem KARTAL, Ankara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Derya YILMAZ, Ankara Üniversitesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ Adres: İncitaşı Sokak No. 10 06510 Beşevler / ANKARA Basım Tarihi: Tel: 0 312 213 66 55 www.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Basımevi, ANADOLU / ANATOLIA 44 © 2018 Ankara/ Türkiye

ISSN: 0570-0116

Ankara Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan derginin tamamı veya herhangi bir bölümü kopya edilemez.

(3)

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Amir GILAN In Search of a Distant Past: Forms of Historical Consciousness in Hittite Anatolia / Uzak Bir Geç-mişin Araştırılması: Hitit Anadolu’sunda Tarihsel Bi-lincin Biçimleri

1-23

Bülent ARIKAN Çorum Delice Vadisi Arkeoloji, Jeoarkeoloji ve Tarih Öncesi Madencilik Yüzey Araştırması 2016 Çalışma-ları / Delice Valley (Çorum) Archaeological, Geoarc-haeological and Prehistoric Mining Survey 2016 Sea-son

25-36

Çiğdem GENÇLER GÜRAY Erythrai – Cennettepe Kazıları Çark Yapımı Kandil-leri / Wheel Made Lamps from Erythrai – Cennet-tepe Excavations

37-52

Derya SİLİBOLATLAZ BAYKARA Serder GİRGİNER

Tatarlı Höyük Faunal Çalışmaları / Faunal Studies at Tatarlı Höyük

53-73 Dinçer Savaş LENGER Plautilla Adına Basılmış Nadir Bir Thyateira Sikkesi

/ A Rare Thyateira Coin of Plautilla

75-81 Francesco D’ ANDRIA

M. Piera CAGGIA Francesco GUIZZI

Hierapolis Alma Philippum” Havari’nin Kutsal Ala-nın’daki Yeni Kazılar, Araştırmalar ve Restorasyon-lar / “Hierapolis alma Philippum”. New Excava-tions, Researches and Restorations in the Sanc-tuary of the Apostle

83-156

Güneş DURU Değişen Zaman, Dönüşen Geçmiş: Volkanik

Kapa-dokya’da Neolitik / Changing Time, Transformation of the Past: Neolithic of the Volcanic Cappadocia

157-179

Hazar KABA Sykhari – Lakkin: Preliminary Observations on a New Archaeological Landscape of Northern Cyprus / Sykhari – Lakkin Kuzey Kıbrıs’tan Yeni Bir Arke-olojik Alana Dair İlk Gözlemler

181-209

İrfan TUĞCU Bakla Tepe Geç Kalkolitik Çağ Konutları Yeniden Kurma Denemesi / A Reconstruction Attempt on Late Chalcolithic Dwellings at Bakla Tepe

211-236

Murat AKAR Demet KARA

Toprakhisar Höyük Kazısı: MÖ 6. Binyıldan 1. Binyıla Amik Ovası ve Altınözü Kırsal Yerleşimleri Arası Po-litik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler / Toprakhisar Höyük Excavations: Political, Economic and Cultural Relations between Amuq Valley Centers and Altınözü Hinterland Sites from 6th to 1th Millennium BC

237-276

Oğuz KOÇYİĞİT Antik Tabae’dan Bir Roma Sarnıcı ve Seramik Bu-luntuları /A Roman Cistern and Its Pottery Finds From Ancient Tabae

(4)

Özlem VAPUR Menderes Magnesiası Hypokaustlu Yapı Kazılarında Bulunan Kandiller: Yerel Üretimler / The Lamps From Hypocaustern Structure at Magnesia on the Meander: Local Productions

327-349

Ümit GÜNDOĞAN Batı Anadolu Sahil Kesiminde Kalkolitik Çağ: Mi-mari ve İnşaat Teknikleri / Chalcolithic Period in Western Anatolia: Architecture and Construction Techniques 351-370 Vasıf ŞAHOĞLU Ümit ÇAYIR Ümit GÜNDOĞAN İrfan TUĞCU

Çeşme – Bağlararası Batı Anadolu Sahil Kesiminde Bir Tunç Çağı Yerleşimi / Çeşme – Bağlararası: A Bronze Age Settlement in Coastal Western Anatolia

371-389

Haberler / News

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakül-tesi Arkeoloji Bölümü 2018 Yılı Kazı ve Yüzey Araş-tırmaları / Excavations and Surveys of the Archaeo-logy Department of Faculty of Letters at Ankara University

393-407

Yayın İlkeleri / Publishing Principles

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :